21 Nisan 1935 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 2

21 Nisan 1935 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

| j : Esnaf Cemiyetindeki yolsuzluk ( Baştarafı 1 ncide) çup gittiğini söylemiştik. Bugün de bu facianın başka bir; cepheıını ele alıyoruz. Bir muhar- ririmizi evvelce esnaf birliğinde bulundukları halde son zaman - larda bu birlikten ayrılan manifa- turacılar birliğine gönderdik. Ma- nifaturacılar birliği reisi Salâhat- tin esnaf birliği hakkında muhar- ririmize şu sözleri söylemiştir: — Biz 1928 senesinde iş başma geldik. Daha evvelki manifatura- cılar cemiyetinin biraz borcu var- dı. Bu borcu — ödedikten — sonra muntazaman para arttırmağa, ve cemiyetim'z mensuplarının ihti - yaçlarına bakmağa başladık. Sonra esnaf birliği teşekkül et- ti. Bizi bu cemiyete sokmak için müracaat ettiler. Cemiyete girdi - ğimiz takdirde umumi masrafın azalacağını, buna mukabil — vari- daltımızın artacağını — söylediler. Bilhassa cemiyetin muhasebesini, masarifini kontrol edebileceğimi zi vadettiler. Fakat bu sözlerini kat'iyyen tutmadılar. Varidat ve masarif - ten bize hiç malümat vermiyor - lardı. Müracaatlarımıza karşı da “divanı muhasebat usulünü tatbik ediyoruz. Umumi heyetin tasdiki- ne lüzum görmeden masraf yapa- biliriz.,, diyorlardı. Nihayet birin- citeşrin ayında mürakabe büro - sundan bir tez'tere aldık. Tezkere cemiyete 1135 lira borçlu olduğu muzu bildiriyordu. Yani biz cemiyete var'datrmız “Krtacak'üridiyle girdiğimiz hal - *deüstelik borçlu çıktık. Kendi muhasebecimiz Fazlı cetkikat yaptı. Ve cemiyetin — bir çok yolsuz işler yaptığını meyda - na çıkardı. Bunun üzerine Anka- raya müracaat etti. Buradaki ce- miyet, paramızın diğer esnaf ce - miyetlerinin borçlarına yatırıldı - Sını söylediler. Biz ayrılmak için müracaat et. tik. Kabul etmediler. Nihayet bize varidatımızın yüzde 35 ini, yüzde 45 ini bırakmayı teklif ettiler. Biz ayrılmakta ısrat ederek eşyaları - mızr geri istedik, vermedi'er. Def- terlerimizi istedik, onları da ver - mediler, Bizi sözde bir dam altı - na toplıyacaklardı. Halbuki bir kafes altına topladılar. Bize masraf diye gösterdikleri sebeplerin de hepsi gülünç. Bir daktilo evlenmiş, 150 lira vermiş- ler, Diğer bir daktilo daha evlen- miş, ona da 120 lira vermişler. Bi- rader, daktilolar evlendiyse bizim ne kabahatimiz var. Kendileriyle biz evlenmedik ki paralarımızı verelim, * Bu cemiyetten gördüğümüz za- rarları şu şekilde kısaca anlatabi- liriz. Mınîfımıcılu birliği şimdi- ye kadar bu cemiyete kendi vari - datından 4000 liradan fazla para vermiştir. Buna mukabil cemiyet yalnız bir defa bir manifaturacı esnafına 10 lira yardımda bulun- muştur. Yani 4000 liraya mukabil 10 lira, En nihayet kasası bir takım gayri mes'ul adamların imzasmı, taşıyan senetlerle dolu olan cemi- yetten ayrıldık, Elhamra hanında bir oda tuttuk. Defterlerimizi ver- mediklerinden noterlikçe tasdik edilmiş yeni defterler aldık. Ve HABER — Akşam Postası Formoz adasındaki zelzele pek tüyler ürperticidir Jjaponyada Tokyo, 21 (Hususi) — Japon - yanın cenubunda Formose adasım- da müthiş bir zelzele olduğu ha - ber verilmektedir. Gelen haber - ler zelzelenin pek kuvvetli oldu - ğunu ve adayı hemen tamamiyle tahrib ettiğini bildiriyor. Zararın hakiki miktarı henüz tamamiyle anlaşrlmış değilse de resmt — bir tebliğde verilen rakamlar zelzele- nin ne kadar feci olduğunu göster- mektedir: 742 ölü, 2979 yaralı 2280 yıkılan binalar, 2348 harab olan binalar. Ada ile telgraf — muhabereleri kesilmiştir. Haberler vapurların telsizleri vasıtasiyle almmakta - dır. Şanghaydan ve Hong - Kong'- tan imdat için bir çok gemiler ha- reket etmişlerdir. HABER — Formose, Japonya - nın cenubunda 34550 kilometre mürabbalık büyük bir adadır. Nü- fusu takriben üç buçuk milyon - dur. Volkanik bir mevkide olan ada çok münbittir. Senede iki, hattâ üç defa pirinç mahsulü veren yer- lefi vardır. Tütün, şeker kamışı, çay istihsal eder. Kömür maden- leri de vardır. Ada evvelce Çine aiddi. Bir ara- hk Fransızların müstemlekesi ha - Hnde idare edilmiş, nihayet 1895- de bir muahede — ile Japonyaya geçmiştir. Burası çökecek (Baştarafı 1 ncide) derlerken diğer taraftan bu husus- ta mühim bir iddia ile karşılaştık. Bu iddiayr yapan zat çökmenin neticesinde ölen Rifatın eniştesi- dir. Bir inşaat ustası olan Raşit ismindeki bu zat diyor ki: — Vak'adan üç gün evvel te - mel kazılan yere gitmiştim. Apar: tımanı yaptıran Bay Fehmi de o - rada idi. Daha oraya girince şim- di çökmüş olan ve faciaya sebebi- yet veren kısmın tehlikesi nazarı dikkatimi celbetti. Bay Fehmiye burasını göstere- rek kalaslarla kapatılmasını ve bir tehlikenin önüne geçilmesini söyledim. Hattâ bütün — ustaların önünde dedim ki : “— Eğer burasımı kapatmazsa- nız bir çökme olabilir ve bir kaç kişinin hayatına mal olur.., Bay Fehmi buna başmı salla- makla mukabele etti ve işte iki ka-| las vurulmadığından bu facia ol- du. Şu şayanı dikkat ciheti de söy- liyeyim ki bizim adresimizi facia- dan sonra bütün ustalar polise bil- dirdikleri halde cenaze 30 — saat Mercan camiinde bırakılmış ve polis bizi bulmak külfetine bile katlanmamıştır.,, Bir Alman tayyaresi Fransız istihkâmları üzerinden uçtu Paristen bildirildiğine göre Al - man hududuna yakın Tionvil ci - varında Fransız istihkâmları üze- rinde D işaretli bir tayyare bir sa- at müddetle —uçmuştur. Bunun bir Alman tayyaresi olduğu anla- şılmış, ve hâdise heyecanla karşı - lanmıştır. ken_dl_ljimlıl Eındhuü görmeğe Kkında kanuni yoüın müracaat ©- | italyada Roma, 21 (A.A) — — Trablus ve Sicilyada, dün öğleden sonra| 4,30 ile 7 arasında beş dela, sü - rekli zelzeleler olmuştur. Dün ge ce ve bu sabah saat 6 da zelzele tekerrür etmiştir. Nüfusça ve malca zayiat yok - tur, lranda İstanbul rasathanesi evvelki ge- ce ve dün sabah merkezi İstanbul- dan 1600 kilometre mesafede şid- detli iki zelzele kaydetmiştir. Zel- zelelerin şimalt İranda — olması 21 NİSAN — 1925 Kadınlar — bugün büyük bir miting yapıyorlar | Dün de bildirdiğimiz gibi ya Kadınlar Birliği kongresi 478 muhtemeldir. ları bugün — Boğazda bir g' Tahran, 20 — (A.A,) — İranm| yaptıktan sonra akşam saat 17 şimal vilâyetlerinde ve bilhassas | de Tepebaşı tiyatrosunda Mazenderan da zelzeleler devam etmektedir. Mühim zararlar ve bir oçk insan telefati olduğu söylen - mektedir . bir miting aktedeceklerdir. Mitinge Türk mürahhas reisi Lâtife Bekir Işık reislik ede cektir. —Anatlya saylavı T HABER — Şimali İran, yahut | Baş Tuğ, İngiliz WW ' Mazenderan İranın en münbit, ve en mamur yerleridir. Burada ge - çenlerde mühim zarar gürdüğü bildirilen Şahi, Babul, Reşt, Peh - levi gibi yeni yapılmış modern şe- hirler mevcuttur. Ayni zamanda İranda demiryolu yapmak faaliye- tinin merkezini de buraları teşkil etmektedir. ISYAN 1z adada patlak verdi Deyli Kronikıl gızeteunde O- kunmuştur: Yunanlılarla Faşistler arasında çıkan tehlikeli bir kavga üzerine on iki ada grubundan Kalim- nos adasına iki İtalyan torpidosu sür'atle gönderilmiştir. İsyanda bir ölü ve aralarında kadınla ço - cuk da dahil olmak üzere bir çok yaralı vardır. Tevkifler o kadar geniş mikyas- ta yapılmaktadır ki hapishanede artık yer kalmadığından mevkuf - lar komşu Rados ve Kos adalarına gönderilmektedir. İsyan İtalyı lere karışmağa '!'Ğgo Ğıîîıfı“ zasından Ledi Astor, lıvl;rı rahhası Gur, Romanya rııuı'lll"J Prenses Kantakuzen, Fransız dj rahhası Bronsvig, Hind ve Avt$ turalya — mürahhasları söz söyle ceklerdi. Kavalada 8 kiş idama mahkün oldu ( Baştarafı 1 bakılmış, divanı harpte zabit ıl kümet komiseri büyük bir can içinde iddianamesini uq rındoıı patlak vermiştir. Vuruş - malar tamamiyle durdurulamadı- f_fm"“"_"_::f:";": Generti gından hâlâ devam etmektedir. diğer bir çoklı:ının a Romadan resmen tekzib edilmiş | cezalarla tecziyesini olmasına rağmen Kalimneos ada - | Akşam üzeri maznunlar mü: sında geçen Kânunusani ayında | alarını yapacaklardır. da bir isyan olmuştu.. İtalyanlar 1912 de işgal etmiş oldukları bu adaları umumi harb esnaşında Yunanlılara — vermeğe vadetmişlerdi. Ancak Faşist hükü- meti iktidar mevkiine geçince bu vadi hiç tanımamışlardır. Muso - lininin idaresi altında adaların Yunan ahalisi gittikçe ıııhıık tadır. Bulgar kabinesi (Baştarafı 1 ncide) hakkımda malümat — soranlar ol- muştur. Halbuki bugün saat ikiye doğru telefon eden Sofya muhabirimiz böyle bir isyan olmadığını bildir- miştir. Kabine buhranı henüz halledil- memiş olmakla beraber Bulgaris - tanda bir isyan hareketi yoktur . Muhabirimiz diyor ki: *“Kabine buhranı devam ediyor. Yeni kabine bugün öğleye kadar teşekkül edememişti. Eski nazır- lardan Toşef, bir çok müşküllerle karşılaşması üzerine, kabineyi teşkilden vaz — geçmiştir. Toşef istifa eden adliye nazırı Dikof'a yeni kabineye girmesini teklif et- miş, Dikof doktor Çankofun affı şartiyle bunu kabul edeceğini bil- dirmiştir. Eski nazırlardan general Radef ve miralay Kolef bu teklifi reddet- mişler, kabul edildiği takdirde kabineye giremiyeceklerini söyle - mişlerdir. Eski başvekil Zlâtef de kendi- sine teklif edilen harbiye nazırlı- ğını kabul etmemiştir. Kral dün akşam geç vakit To - şef ile eski başvekil Zlatef'i kabul etmişlir. — Toşefin bu mülâkatta kabineyi teşkilden — vazgeçmek mecubiriyetinde — kaldığını krala söylediği tahmin ediliyor. Yeni ka- bineyi gene eski başvekil Zlâtefin kurması ihtimali de vardır. Fakat her halde yeni kabine aske - ri bir hükümet olacaktır. Diğer taraftan Çankof taraftar« Jarı Sofya sokaklarında beyanna - meler dağıtmışlardır. Bu beyan - yapmak için krala yardım,, a da « vet etmektedir. Bu beyannameler polis tara - fından derhal — toplattırılmış, ve dağıtanlar hakkında takibat ya - pılmasıma başlanmıştır. Askeri birlik ile Çankof taraf - tarları arasında — şimdilik gizlice devam eden mücadelenin vahim ve âleni bir şekil — almak üzere bulunduğunu iddia edenler çok tur. üsküdarda kanlı cinayet (Baştarafı 1 ncide) geçerek kendisi ile eskisi gibi ya- şamaları lâzım geldiğini bildirmiş- tir. Bu mektup ta çevapsız kalın - ca İhsan bir bıçak tedarik etmiş, Sadiyenin yolunu beklemeğe baş- lamıştır, Sadiyenin sinemaya gittiğini haber alan İhsan Çarşıboyundaki sinemanınm karşı köşesinde dur - muş, Sadiye sinemadan çıkmca peşine takılmış, yirmi beş adım sonra yanma yaklaşarak bıçağını kadınm sağ kalçasına saplamıştır. Bu ani hücum karşısında Sadiye şaşırmış, feryada başlamış, polis - ler yetişinciye kadar İhsan bıçağı- nı bir kaç defa daha saplamıştır. Kadım kanlar içinde yere düşünce İhsan elinde bıçağı ile kalakal mış, yetişen polisler İhsanı yaka- lamışlar, yaralı kadını da hasta - neye kaldırmışlardır. Sadiye has: taneye giderken ölmüştür, Uskü- dar adliyesince tahkikata Faşlan-| sek Mahkemesine se Bir Kadın doğururken öldü ölüm şüpheli görü düğü için morgâa - güönderildi Çengelköyünde dün gece kadın çocuk doğururken - öl: tür: Çengelköyünde oturan CK nın hamile olan karısı Feride gece saat on ikiye doğru sancıl/ mış hemen yakınında Mııı'ıll doğurma vakti gelmediğini miştir. Ebe sancıların biraz geçeceğini de ilâve etmiştir. gittikten bir saat sonra san şiddetlenmiş, ebe gene çağrılır tır. Feride bu sefer şiddetli i lar içinde ölü bir çocuk doğu! tur. Çocuk doğduktan sonra * cesetlerin morga lüzum göstermiştir. Tıhkll“ vam etmektedir. Çocuk hırsızi idamdan kurtulabilecek W" Tranton - New Jersey, Zİ j A.) — Hopmanın istinaf 4844 nın ilk safhası başlamıştır. — maileyhin avukatı alâkada! BEa DAi İ kararını nakzettirmek için ** G

Bu sayıdan diğer sayfalar: