21 Nisan 1935 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 6

21 Nisan 1935 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

“eedi İstanbul Dördüncü İcra memur- tzebİR, . HABER — Akşam Postası eÜ öRR a aa e güü B a Çocuk Haftası - Kumbara Haftası Siz de yavrunuza İş Bankasından bir kumbara alınız. Gelecek sene bu hafta çocuğunuzun da birikmiş birçok parası olacaktır. | — Azizim her ne va. kit seyahate çıksam mu hakkak yanrma şu gör MARKA düğün NEVROZİN'den alırım. Müslahraralı — Seyahatle NEY ROZİN'in alâkası ne HUBUBATUNLAR| — Siri — Her yerin ha SINHĞT vası biribirine uy - Kuvver Menbaıdır. maz, bazan soğuk memleketten, sıcak memlekete, ba - zan da sıcaktan s0- ğuğa gitmek insanı hasta edebilir. Bu- Dnun için seneler ce tecrübe 'ettiğim ve çok büyük fay - dalarını gördüğüm Baş, Diş, Bel ve Ro- | matizma ağrılarının yegâne ilâcı NEV - ROZİN'i yanımda luğundan : eksik etmem. İşte, Tamamına yeminli ehli vukul NEVROZİN'in se- tarafından iki bin üç yüz on do - Y'hl!le alâkası, KN ŞST B Tn LA D kuz buçuk lira kıymet takdir edi - “Arttırma bedeli muhammen kıy- , alacaklılarla diğer alâkadarların len Üsküdarda Kefçedede mahal | metin yüzde yetmiş beşini buldu - | ve irtifak hakkı — sahiplerinin bu lesinde Karacaahmet caddesinde | ğu ve birinci derece mükelefiyeti | haklarını ve hususiyle faiz ve ma- eski 97 yeni 367 - 369 No, lr iki | temin ettiği takdirde müşterisine | sarife dair olan iddialarını evrakı bab hane açık arttırmaya konul - | ihale edilecek aksi halde en çok | müsbitelerivle 20 gün içinde icra muş olup $ - 5 - 935 tarihinde şart/ arttıranın taahhüdü baki kalmak | dairesine bildirmeleri lâzımdır . namesi divanhaneye talik edilerek | üzere arttırma on beş —gün daha Alısi halde hakları tapu sicillerile 22 / 5 / 935 tarihine müsadif çar- | temdit edilerek 6/6/935 tarihine | sabit olmadıkça satış — bedelinin şamba günü saat 14 ten 16 ya ka- | müsadif perşembe günü saat 14 - | paylaşmasından hariç kalırlar, A- Kalamışta satılık köşk Göztepede dar İstanbul dördüncü icra daire - sinde açık arttıram ile satılacak - tır, Arttırmaya iştirak için yüz - de yedi buçuk teminat akçası alı - nır. Müterakim vergi ve belediye ve vakıf icaresi müşteriye — aittir. y den 16 ya kadar ikinci arttırması- yapılacak birinçi derece ala -| niye ahkâmma tevfikan ! hareket cağı temin etmek şartiyle en çok | etmek ve daha Fazla malümat al- arttırana ihale edilecektir. 2004 | mak isteyenlerin 34/288 dosya No. l icra kanununun 126 mcı ııııddu'ıne tevfikan ipotek sahibi (10694) caatları ilân olunur. lâkadarların işbu maddet kanu -| gar kiraya verilmek için âyrı ayrı açık eksiltmeye konuımııl'" İi 21 NIİSAN — 1435 ve Kıztaşında arsa Kalamışta iki tramvay hattı a- Kıztaşında Sofular cadı rasında üç buçuk dönüm mütenev-| Dörtyol ağzında Fatih VSf vi ağaçları olan bir bahçe” orta -| g7ağının pek yakmında 702 sında on oda, iki salonu, asri kon- foru havi yeni ve içi dışı boyalı vâsi nezaretli bir köşk satılıktır. . .. Göztepede Rıdvan Paşa cadde- sinde, Erenköy Kız Lisesi kar$ğı - sında takriben bir buçuk dönüm. 'Tük bir arsa satılıktır. re murabhaı ve üç caddeye olan, etraft tamamile mamur arsa satılıktır. Talip olanların Beyazıttâ raç İshak mahallesinde Fer sokakta 4! numaralı hanede Şevkiye müracaatları. I Istanbul Belediyesi ilânları Senelik Muvakkat kirası — teminali Balatta Hızırçavuş mah. Bekrimustafa s. ye- ni 2 Na. lı iki katlı iki oda mutfaktan — ibaret kâgir hane. Karagümrükte Sütçü Mahmut Mah. Kilise S. yeni 26 No. I: 13 oda bir kuyu ve bahçeli Mesih Paşa medresesi. Abırıydı Gureba Hüseyin Ağa Mah, Hor. hor S. yeni 62 No. lt dört oda bahçe, mutfak kuyulu Hintler tekkesi binası. Beyoğlu Hüseyinağa mah. Tarlabaşı 8. yeni 51 No, lı kâgir dükkân. Arnavutköy Lütfiye mah. Küçük — Ayazma S. 16 — 23 No, Ir dört oda bir mutfaktan iba - ret iki katlıkâgir ev. Arnavutköy Lütfiye mah. Küçük Ayazma s. (Elçi sokak) dört oda bir mutfaktan ibaret es- ki 25 No.lr iki katlı kâgir ev. Beyoğlu Hüseyinağa mah. Tarlabaşı s. eski 49 yeni 45 No, lı dört kat dört oda bir mutfak- tan ibaret kâgir ev. Halıcıroğlu Keçecipiri Mah. Kumbaracı Ca. yeni 52 No, İt ve odalı kâgir dükkân. Eyüp Nişancı Mah. Sarısamur s. Yeni 36 No. lı iki odalı kâgir Mehmet paşa mektebi. 'ay Lonca Mah. Ağaçlı çııııı S. 'Nakşidil Valide mektebi binası. * Ortaköy Cavit Ağa Mah, (Eski Türk) 2 ye- ni No. kr ahşap dükkân. Arnavutköy Lütfiye Mah. Küçük — Ayazma S. yeni 24 — 49 No, I: iki katlı dört odalı kâgir ev. Topkapı Fatma Sultan Mah. Ahmet paşa medresesinin 15 No. lı odası. Topkapı Fatma Sultan mah. Cami avlusu S. Ahmet paşa medresesinde 12 No. lı oda. Beyoğlu Lala Hayrettin Mah. Fatma Sultan S. 10 odalı bir çamaşırhane, bir kuyuyu havi Hacı Beşir ağa medresesi. Vefada Kırkçeşme mah, Kovacı Ca, 14 oda l Gazanfer ağa medresesi, Topkapı Fatma Sultan nıh. Cami avlusu s. paşa medresesinde 7 No. İr oda, Üsküdar Hacı Hasna hatun ııııh. yeni dün- ya yokuşu s. 2 No. lı iki oda ve akar suyu havi eski Mihrimah mektebi binası. Cerrahpaşada Hobyar mah. Yokuş çeşmesi yeni 32 No. lı biri büyük diğer küçük ik? odalı eski Ahmet paşa mektebi binası. Topkapı Fatma Sultan mah. Cami avlusu S. Ahmet paşa medresesinde 11 No. lı oda, Arnavutköy Lütfiye mah. Küçük — Ayazma 8. eski 11 yeni 17 No. lr iki katlı üç oda bir mutfaktan ibaret ev. Kadıköyünde Ibrahim ağa mah. Koşu Ca. iki odadan ibaret yeni 15 No. İt Ibrahim ağa mektebi binası. Fatih Etfalzade Mah. Nişancı C, a'tlı oda bahçe ve kuyuyu havi 54 yeni No.lı küçük medrese, Eyüpte Büyükcami mah. Hamam s. 4 yeni No. h iki odalı Hekim mektebi binası. Beylerbeyinde Çamlıca C, 3/5 No, lı üç oda ve bir avluyu havi Hamidiye mektebi b'nası, 60 Ortaköyde Cavit ağa mah. eski Türk S, 4 No. lı oda, Yukarıda — yazılı 132 24 mahaller 936 senesi Mayısının tekliler şeraiti anlamak üzere her gün Levazım Müdürlüğüne * » maya girmek için de hizalarında gösterilen teminat makbuzi* ' | No. st ile memuriyetimize müra - |ber ihale günü olan 22/4/935 Pazartesi günü saat 15 de Da! v' cümende bulunmalıdır. (1729) -

Bu sayıdan diğer sayfalar: