21 Nisan 1935 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 3

21 Nisan 1935 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

21 NISAN — 193 L Si ğ eeemsünel -w' — ._ ü a Kadınlardan şikâyetlerim var! İtiraf edeyim: O kadar coşkun feminist değilim. — Hattâ, bundan uzağım. kaıımın' desebeblerini her fırsat düştükçe anlatmaktan geri durma- dım: Yüksek tabaka kadnlarının tufeyliliği, fakir tabaka kadınla t rının mağduriyeti ile takasa llıı tutulursa, terazinin zulum kefesi erkeklerin zararlı çıktığını göste - recek şekilde iğilir. efağ) Böyle düşündüğümüzü nice ni- ce defalar tekrarladım.. Yüksek tabaka kadınm tufeyli - lik zihniyeti, fakir, sınıflara da te- sir etmektedir. Öyle ki, kadm, h bölümünde üstün düşen vazifeyi hemen umumi kaide olarak arızi sayıyor: M ci Velev bir delikanlr ile ayni tahsili, ayni stajı — görmüş olsun, evlendiler mi, bütün çalışma yü t künü onun sırtına — yükletmeği Yıpratıcı ev işlerinden, aile zapt ve rabtından yakayı sıyır - mak, sokak işi yapacak dereceye yükselmek; fakat sokak işini de yapmayıp evine dönmek!.. Öğleye doğru kalk, ikindiye doğru sinema, akşam üstü çay, ge- celeyin balo.. Ve zengin, şirin, genç bir koca ki, her eksiği düşün- SÜN « İşte ideal... ; Bu gayesini yerine getiremi - yen kızlar, kadınlar, Amerikada da betbaht dâ da... Anlattığımın asksi — arzudaki Havva kızları, ne bileyim, meselâ yüzde birdir!. . Ben hakikati olduğu gibi -gör - meğe çalışan bir muharririm. l'!o- le siz de ortalığı bir kolaçan edin, ayni neticeye varacak mısınız ba- kalım... , Bütün bu söylediklerimden erseniz ınlifemî:.iu saymnız! Fakat, emin olun ki, ka - dınlığa düşman değilim.. Ruhum- da bir harem sahibi paşanın bcn . liği hortlamadı! Sadece istediğim, iki cinsin biribirine gadretmeme - sidir! Fakat, heyhat.. Yirminci asrın pek çok kadın - larmda eski asırlarda erkeklerden zulum gören annelerinin intikamı: mr almak için bir hazırlanış sezer gibiyim.. - (VA-NO) Şişli Bayanları Çingene falcıların- dan mı medet umuyorlar Son günlerde şehrimizde falcı- ların çoğaldığı nazarı dikkati celbetmektedir. Hemen hepsi çin- gene olan bu falcı kafilesi bir ı::r şehrin her tarafını B tâ fal baktıklarını bağırarak ilân bile etmektedirler. Şayanı dikkattir ki çingene fal- erlar şehrin kenar semtlerinde gez- mekle de kalmamşlar bu - faali- yetlerini Beyoğlu, Şişli gibi en gö- ze batacak yerlere kadar ilerlet- mişlerdir. Şimdi bilhassa Şişli mu- hitinde çingene - falcılara fal bak- tirmâk âdeta günün bir modası ha- Tine gelmeğe başlamıştır. tobüsde unutulan çanta Hattında işliyen Bir şoförün dürüst Otobüsler” hareketi itakdir belediyeye mi edildi geçecek Kadınlar'kongresi azasından bir bayan Tepebaşından Yıldıza gitmek üzere — bindiği otobüste, içinde kıymetli mücevherat ve ol- dukça mühim miktarda para bu - lunan çantasını unutarak çıkmış - Mahkemede olan Haliç Şirketi - belediye davasının neticelenme- sinden sonra belediyenin işletme- ğe karar verdiği Haliç vapurları, Eyüp - Kresteciler otobüsleri için yeni bir vaziyet ortaya çıkarmak- tadır. wMüyterüîni kâmilen boşalttık - tan sonra otobüdün — içini kontrol eden şoför Mehmed Ali bu çantayı bulmuş ve derhal — kongreye me - mur zabıtaya müracaat ederek sa- hibini arattırmıştır. Bir hayli araştırmadan — sonra çantanım — sahibi bulunmuş — ve eraanet kendisine teslim edilmiş - r. r Bu dürüstlükten sonra sön de - röce memnun olan bayan, şoföre mühimce bir hediye vermek iste - miş, fakat fakir bir gündelikçi o- lan şoförden şu cevabı almıştır: — Ben vazifemi yaptım bayan, hediye kabul edemem!.. Mehmed Alinin bu civanmert - liği vak'aya şahid olan kongre ü- yeleri arasında büyük — bir alâka we Türk — şoförünün mertliği takdir edilmiştir. Otomobilciler Cemiyeti, bu ha- reketi ile şoförler hakkındaki yan- lış kanaatlere — yerinde bir cevab vermiş olan bu değerli azasına bir takdirname v;gnijti:. z Betonarme boru fabrikası Aldığımız malümata göre şeh- rimizde yakında belediyenin tavas sutile bir beton arme boru fab- rikası kurulacaktır. Belediyenin su kanalizasyon işlerinde fazla mik- tarda boruya ihtiyacı olduğu için böyle bir fabrikaya lüzum görül- mektodir Belediye, — Haliç Şirketi halkı taşıma vazifesini tamamiyle ifa etmediğinden ve şirketin elinde- ki nakil vasıtaları da senede en az beş milyon yolcunun istenilen sü- ratle taşınmasına müsait olmadı- ğgından Keresteciler ile Eyüp ara- sında otobüs işletmek — için bazı hususi şahıslara müsaade - etmişti. Bugün Keresteciler ile Eyüp ara- sında yirmiden fazla otobüs işle- mektedir. Halbuki buna mukabil Haliç şirketinin elinde bulunan on bir vapurdan ancak yedi tanesi da- imi sefer yapabilmektedir. Halk tatabil bu vaziyette — otobüsle gidip glemeği tercih etmektedir. Belediye, şirketin işletlmesi için tetkikat yaparken bu otobüslerin vaziyetile karşılaşmıştır. Esasen belediyeye ait olan otobüs işletme hakkı kullanrlarak bu otobüslerin ortadan kaldırılması muvafık gö- rülmektedir. Belediye mahafilin- de, Haliçte doğru postalar işlete- rek kâfi sürat temin edileceği ka- ’ naati vardır. Ecnebi marangozlar Yerlerini Türk işçilerine terkediyor İstanbul valisi ecnebi tebaası o- lan ve ağaç işleriyle meşgul bulu - nalradna beküârların 21 Nisandan ve evlilerin 22 Mayıstan - itibaren kanun mucibince artık memleketi- yıldan yıla | ,9, çalışamıyacaklarmı bildir » aı—tıyor miştir. Bunun üzerine Marangoz Belediyece hazırlanan statistik- Cemiyeti bir defter açmıştır. Vası- lere göre İstanbulda evlenenlerin | tamız!la şu tamimi de neşrediyor: nisbeti seneden seneye artmakta - Türk tebası olup da işsiz. olan dn marangoz ve doğramacı işçileri « 929 senesinde 3919 çift evlen - | nin iş bulunmak üzere, Galatada diği halde 934 de 5607 çift evlen - | Adalet hanındaki — marangozlar miştir. Cemiyeti merkezine müracaatla a- En çok evlenen Fatih kayma - | çılan deftere — isim ve adreslerini kamlığı mıntakasındadır. yazdırmaları. ŞEHRİN DERDLERİ —— ggT LA Yeni bir çocuk bahçesi bu bahçe Çarşambada yapılacak Hiç bir vakit tahammül edilemi- yecek olan bu halin önüne geçmek için zabıta daha büyük bir şid » detle çalışmaktadır. Fakat bunda zabıta kadar halkın da dikkat ve alâkası lâzımgelmektedir. Belediye Modadaki çocuk bahçe- sinin tamamlanmasından sonra Çarşambada da bir çocuk bahçesi yapmağa karar vermişti. Bu yaz bu civar çocuklarının istifadesi i- çin burada derhal bir çocuk bahçe- si yapılmağa başlanacaktır. Bahçe belediyenin eski Fatih belediye a- hırlarmın yerinde kurulacaktır. Eski bir konağın arsası olan ve karşısında İstabulun en modern mekteplerinden biri bulunan bu arsa Halice ve bütün İstanbula hâ- kim bir mevkide olduğu için ço- cuk bahçesi yapılmağa müsait gö- rülmüştür. düüğmele Belediye mühendis- leri vazifelerini yapıyorlar! Beyoğlunda Papasköprüsünde bir ev yıkılarak dört kişinin ölü - müne sebeb olması üzerine hare- kete geçen belediye mühendisleri şehirde yıkılmaya mail evleri göz- den geçirmektedirler. Yenişehirde Serdarpaşa cadde- sinde 23 - 25 numaralı evin yıkıl » mak üzere olduğu görülmüş, sahi- bi aranmışsa da bulunamamıştır . Bir hafta zarfında sahipleri çık - mazsa ev belediye tarafından yık- tırılacaktır. rğreil Edirnekapı - Yedikule yolu Belediyenin beş senelik programı- na #hbil olan Edirnekapı — Ye- dikule asfalt yolu inşaatına büyük bir faaliyetle başlanmıştır. İstan- bulan etrafını çevreliyen surları boylu boyunca — takip edecek ve Marmarayı Halice raptedecek o- lan bu en kısa asfalt yolun bu sene için mühim bir kısmı ikmal edile- lecektir. Dünden itibaren yolun orta temelini ve yüksekliğini tos- bit edecek taşların yerleştirilme- sine başlanmıştır. Küçükpazarlıların derdi Küçük pazar şehrimizin ikinci — plânında gelen en iş- lek =ler'ıiıı biridir. Bilhassa sabah ve akşamları Meyvel gidip gelenler, Fatih civarında oturup işleri dolayısiyle Yemişe, Balıkpazarına — inenlerin hepsi bu yoldan geçerler. Dar, fena döşenmiş, kışın çamuru yazın tozile meş- hur olan bu semtin başma bir buçuk sene var ki daha büyük bir dert açılmıştır: Kanalizasyon.. Bir buçuk sene evvel belediye yamrı yumru caddeleri kazarak zınılhııon yapmağa başlamış.Başlama o baş- Jama... İğne ile kuyu kazar gibi bir buçuk senedir hâlâ bitirmemiş. Ve daha bir iki sene bitireceği de yok gi- bis Buralarda çukurlardan çıkarılan toprak caddenin ortasında insan boyundan yüksek dağlar vücude ge- tirmiş!. Yanından otomobil, araba değil, vesaiti nak- liye geçemiyecek vaziyette!.. Bu semtte oturanlardan Bakkal Haydar diyor ki: ki yapılan kanalizasyon şehir için fay- sulanmamasıdır. #dolap mak lârım — Şüphe dalı bir ıeıâ:.* Fakat on amele çalıştırılacak yerde yüz Berber Ali de: amele çalıştırılsa da inşaat biran evvel — bitse ne olur? # Böyle mahpur Dit kaldık dörtle bire A İ düştü. Uw da wl:' m&. ü Gene Küçüpazarda kunduracı Ali de şöyle diyorlar: — Çok şükür dükkânlarımızın önündeki de rahat ettik. Doğrusu kdâyetimiz caddemiz çok tozlu olduğu halde — kat'iyyen Berber Ali coştu: — Ben ön iki şenedir burada berberlik f:.ıjln kadar yalnız bir defa bir uruü:iıın 6::::::: caddeyi suladığını gördüm. Sonra yandaki hali de acınacak bir haldedir. Misal olarak "üolap çmaz, sofakların gönterebili Barafarı n Fi » Her ne di Söpçüler de pek Ütifatetmiyorlar! AŞ aNaR d Giderken kunduracı Hüseyin: — Bari lâştik ayakkaplarından dolayı bir hale MMWMI_!! yazınız. Bu gidişle dükkânı kapat- — Şu jilet bıçakları da bizi mahvediyor. Hele Bir kuruşa, yüz 'ı:' .:. paraya jilet çıktı çıkalı bilsi Diye ilâve ettiler, inşaat bitti iş çok yavaş gidiyor. Bizim şi- ve işimizin berbat iyasa- —— AiRen Mınıı! are hen YA gggi ggg TÜ gy Ne vac,Nle yok Bir seyyah, bir vagon salama bedel Vorld Banka gelen raporlar Avrupıda takas ve klering işleri- nin nasıl bir inkişaf seyri takip etmekte olduğunu göstermektedir. Macaristan ticaret müvazenesini hesaplarken, bir seyyahın bir va- gön salama bedel olduğunu tespit etmektedir. İsviçre ise bi- turisti , üç vagon kömüre bedel tutmakta- dır. Fakat her iki memelkette de bu değerin, seyyahın milliyetine göre değişip değişmediğine dair bir kayıt yoktur. İtalya, Avusturya ve Macaris - tan arasında imzalanmış olan iki taraflı andlaşmaların tuhaf cilve- İerinden birisi de şudur: Avustur. ya unu müstahsil olan Macaris - tandan artık satm almamaktadır. Çünkü bunu müstahsil olmıyan & talyadan bemen hemen yok paha- sına, yalnız Triyesteden olan nak- liye masarifini vermek — suretile, temin edebilmektedir. İtalya ihra- catçıları Avusturyaya gayet ucuz un satabilmektedir. Çünkü İtalya hükümeti bu gibi ihracatı prim vermek suretile teşvik etmektedir. İtalya hükümeti takas yoluyla Peşteye pertakal gönderebilmek için bu fazla unları Macaristan - dan ithal etmektedir. <- Keçesuyuna otobls Yaz kokuları artık iyice kendi- ni gösterdi, Halkı Cumaları kırla- ra akına başladı. Eskiden Kadı - köy ile Suadiye arasında işliyen otobüsler beş altı aydır. Fatihle Rami arasında işlemeğe başladığı için bu yıl Rami, Topçular mesi- relerine gidenler daha çoğalmıya başladı. O hatta işliyen otobüsçü- ler evvelce arabalarını Ramiden Sirkeciye kadar işletmek islemiş - ler; fakat belediye buna izin ver- memişti, Şimdi artık yaz geldiği için ayni otobüsler Ramiden ya - rım saat ilerideki Keçe ve Valide- suyu mesireleri ile Fatih arasında Cuma ve Pazar günleri yaz sefer- leri yapmak — tasavvurundadırlar. Bunun için yakında belediyeden izin istiyeceklerdir. Esasen İstan bulun belediye hududu Keçesuyu ile Validesuyu arasındaki Küçük. köye kadar uzanmaktadır. îlr ayda yapılan binalar Mart ayı zarfında — İstanbulda 35 ev, Tapartıman, — 5 dükkân, 7 muhtelif bina yapılmış, 16 binaya kat ilâve edilmiş, 294 bina adt su- rette tamir edilmiştir. Tekslğimüü üniversitede imtihan Bütün Üniversite fakültelerinde dersler yirmi Mayısta — kesilerek imtihanlara başlanacaktır, Bu yıl Üniversitede imtihanlar Hüseyinle, — berber | bir ay sürecektir. viüğüie Soy adı Kok ve maden kömürü tüccarı Cevdet Hakkı ve ailesi soyadı ola- rak “Cebe,, adını almışlardır. 23 Nisan Çocuk Bayramı hafttasının — ilk günüdür. Yavrularımızın bayramı için hazırlanınız. ılııtg—. AMf

Bu sayıdan diğer sayfalar: