April 21, 1935 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 4

April 21, 1935 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Esir Kadın Nakleden: ’ ÇVa-Na) ; Kâmile, ölmüş kuşa dalgın dal- gın ve hazin hazin bakarken, öte- kiler, hiç oralı olmıyorlardı.. Yi - yeceklerini, sularını istiyorlardı .. Hayar, işte!,, Oğlunun “Mösyö Facton,, adını taktığı kuş, acaba niçin ölmüştü?.. Gece, soğuk mu, soğuktu? Yoksa hasta mıydı?. — Bunun için, belki dişisine sokulmuştu, ısınmak iste - mişti.. . Erkekler, istirap cektikleri za - man, daima dişilerine sokulurlar . Lâkin, kuvvetli oldukları zaman, kadınlarını — yanlarından itip u- zaklaştırırlar. Kâmilenin — etrafında, kuşlar, canlı canlı uçuşuyor.. Taze yem - lerle, taze suyla — dolu çanaklara yaklaşıyorlardı. Genç kadın, bir müddet bunlara baktı, baktı. .Sonra, kendini top - ladı. .. Etraftaki ışıklar daha barizleş - mişti.. “Acaba kendisini kimse görmi - yor muydu?. —Uyanan olmamış mıydı?. Eline, küçücük kuşun cesedini aldı.. Yürümeğe başladı.. Cesedin soğukluğunu avuçları içinde hisse- diyordu. Şimdi, hâlâ, geniş yatağın için- de, Vahid uyuyordu.. Ve memnuh- dur.. Zira, eski dekorunun kendi etrafında yeniden belirdiğini gö - rüyordur: Kuşlar, çiçekler, deniz, şiir, ve kendi.. Hayır, hayır.. - *Vahid, yanılıyor... * Doğru değil, doğru değil!. Dimağında bir takım felsefeler Fakat bir çift gözle karşılaş - tı: Köpeği Dişleğin gözleri.. — Sen misin?. Gel bakalım... Hayvanın başmı sevdi,, Küçük cesedi de bir elinde hâlâ bırak - mıyordu. Ağaçtaki kirazlar, ona, Vahid - le vaktiyle yaptıkları — gezintileri hatırlattı.. , Fakat bu düşünceyi huşunetle dimağından uzaklaştırdı.. Birden- Xire, denize doğru döndü.. Denize... Bahçeye çılmtmdınhaî.. de - nize bakmaktan daima çekinmiş - H. Deniz.. . Kâmilenin diğer bir dostuydu bu.. Tembel tembel kı - maırldanıp duruyordu.. Açık denizde — tam bir sükünet yardı. Ne bir dalga, ne bir buru - Ek'" Güneşin yavaşyavaş — doğması di ziya oyunları oluyordu. Deniz, yalnız kıyılarda hareketteydi .. Kâmile, parmaklığa dayandı .. Saçları, omuzlarına döküldü.. Dimağında çok güzel bir tasav- vur vardı. Öyle bir tasavvur ki, bunu kuvveden file çıkarmaması - na imkân yoktu.. Bu soğuk ve rengârenk suların içine girecekti... Açılacaktı, açıla- caktı.. Güneş doğduğu — vakit, o kadar açılmış bulunacaktı ki, ar - tık geri dönmenin imkânı olmıya- caktı.. Sıcak huzmeleri altında ve bu sevgili denizin sonsuzluğu için- de hayata veda edecekti.. Niçin tereddüd edecekti?. Bu ölüm, ona — o derece güzel görünüyordu ki... 5 b HABER'in tefrikası ;| mımının bir düşüncesi No. 60 Aık ve İlis Romanı | — Akh, Dişlekçiğim.. Köpek, ona, sarı gözleriyle, su- aller sorarmış gibi bakıyor.. Hay- vanlar ne kadar hassas olur.. Ha- olduğunu anladı, sanki.. . Kâmile, sonra , avuçlarını açtı . Küçük kuşun cesedi karşısında düşünmiye daldı.. Evi, bahçesi, bütün — mevcudi - yetleriyle, onu çağrıyor.. Plâja doğru koşacak yerde, başını arka- sıma çevirdi, bakıyor!.. Pencerelerden bazılarının pan- curları açık.. Oğlunun odası.. Mü- rebbiyesinin odası.. İşte şurada da Vahid uyuyor.. Kâmile, ilerledi.. Tam denizin yanına vardı.. —Haydi, geri git... Haydi Diş- lek! Bir taş alıyor.. Köpeği korkutuyor.. Geri kaçı- TIYOF... » Bu kadında hicab hissi o derece kuvvetliydi ki, tamamiyle çırıl - çıplak soyunarak denize giremi - yor. Evvelâ, kolunun bütün hıziyle, denizin ilerisine doğru, küçük ku- şun na'şını attı.. Cesedin düştüğü yerde bir hale hasıl oldu.. — Haydi. uğurlar olsun.. | (Devamı var) Nüfusumuz 18 milyon Statistik şubesi tarafından ya - pilan nüfus sayımı için çalışmalar devam etmektedir. Bu sefer nü - fusumuzun — 18 milyondan fazla | çtk/neağı umuluyor. Pazarda kavga Samatyada Cumartesi pazarın” da balık satan Nuri ile İsmail ara- sında kavga çıkmış, balıkçı İsma- il Nuriye bıçak çekmiştir. At tepti Galata rıhtımında bir beygire yük yükliyen hamal Mehmede beygir bir tekme vurmuş, Mehmet başından yaralanmıştır. Yangın Dün gece saat 22 de Kasımpa- şada Kadı mahallesinde Çeşme so- kağında Mehmet çavuşun evinden yangın çıkmış, sirayet etmeden söndürülmüştür. Tecavüze uğradı Galatada Safa otelinde oturan Mehmet Ali, Abanozdan geçer - ken Fatma isminde bir kadın ta- rafından tecavüze uğramış; da - yak yemiştir. Kumarbazlar Şehzadebaşında Halk Kıraat- hanesinde garson Abdüllâtif — ile Niyazi, İsmail, Sadık isminde üç - kişi kumar oynarlarken yakalan - mışlardır. Çatı çöktü Davutpaşada Tekke sokağında 39 numaralı evin çatısı ansızın çökmüştür, İçindekilere biz şey ol- mamıştır. Düştü HABER — Akşııı Postası Sabah Gazeteleri ne diyorlar? “Bulgaristan ahvalinin içyüzü,, KURUN — Asun Us bugünkü baş- yazısında Bulgaristan — ahvalinden bahsetmektedir. Evveld geçen — sene- denberi devam eden hükümet buhra- nını anlatıyor. Ve esas itibarile askeri orupun kral aleyhtarı ve cümhurlyet- çi olduğunu söylüyor. Kralın da Zla- tef vasıtasiyle kralı tutmayan Gorgi- yefle Çankofu Sofyadan uzaklaştırdı- ğını, diğer taraftan henüz sağlam bir hükümet kurulamadığı için yakın bir istikbclde Bulgaristanda bir karışık- lik olması muhtemel olduğunu ilâve ederek yazısını bitiriyor. CÜMHURİYET — Yunus Nadi bu- günkü yazısında Türk — gemiciliğinin mazisinden bahsediyor. Ve bir memle- kellte denizciliğin ilerlemesinde mazi- nin de ekemmiyetli olduğunu söyliye- rek yazısını şu şekilde bitiriyor: “Gemilerimizin ve gemicilerimizin tutumları çok iyldir. Yalnız gemilere bakmakta biraz daha artık özen ve ti- tizlik istenebilir. Gemiler hiç ard ara verilmeden yıkanıp tlemizlenmeli, bo- zuk yerleri varsa yapılmalı, boyana- cak yerler boyanıp durmalıdır. Bunla- | günü saat on rın eksik olduğunu söylemek istemiyo | ruz. Daha artık olmasını istiyoruz.,, MİLLİYET — Ahmet Şükrü Esmer bugünkü başyazısında Boğazları tah: kim etmemiz lâzımgeldiğini müdafaa yollu bir yazı yazmıştır. Bunun taar- ruzi değil, tedafiü bir hareket olduğu- un da söylüyor. Ve Boğazların tah- kim edilmesinin barış için de çok fay- dalı olacağını ilâve ederek yazısını bi- tiriyor. ZAMAN — Zaman imzalı yazı da bugün Bulgaristandaki — son vaziyeti izah etmeğe uğraşıyor. Neticede bu- günkü Bulgaristanı, cümhuriyetten evvelki İspanyaya, Kral Borisi de, hal'edilen Kral Alfonsa benzeliyor. Yazı şu şekilde bitmektedir: “Bu iWbarla Bulgartatanın tamümi ahvali bize hayliden hayliye karanlık ve karışık görünmektedir.Tler vakit de diğimiz gibi bu canlı, fakat haşarı ve kızgın komşumuz, siyaseti hariciyesin de olduğu kadar dahili işleri itibarile de BRalkanlar için mütemadiyen bir ra ahtlsazlık unsuru olmaktan kurtulma- maktadır.,, AKŞAM — Akşamcı bugünkü yazı- sında memleketimizde bir türlü doğru dürüst mali vaziyetini düzeltemiyen ecnebi mekteplerden — bahsetmekte, ”| bunların ya doğru dürüst çalışmaları, yahud da kapanmaları lâzimgeldiği- ni söylüyor. Ve Maarif aBkanlığının nazarı dikkatini celbediyor. SON POSTA — Yoktur. Artist Halide ve arkadaşları Pazartesi günü Üsküdar Hâle Salı akşamı Bakırköy Miltiyadi tiyatrosu Çarşamba akşamı Suat Park Velinin Çocuğu - komedisini oynıyacaktı:. Beşiktaşta GERESİZEERESESEEEEEEEERNN! Doktor Ali ismail Haydarpaşa hastanesi bıvlıyıu mütehassısı Urologue — Operateur Babıâli caddesi Meserret ote- li 88 numarada her gün öğledi sonra saat ikiden sekize kadar. Wn:::muın dan düşmüş yaralanmıştır. Araba çarptı Fatihte Fevzi Paşa caddesin- Fatihte Şekerci hanında otu -| den geçen Vesile isminde bir ka - ran Mehmet oğlu Hasan dün| dına Nurinin idaresindeki yük a - Fevzi Paşa cıddııinıl_e tramvay-| rabası çarpmış, yaralamıştır. Ka sRüee B Talebenın idman şenliği Bundan sonra hep 26 Nisanda olacak Her yıl S Mayısta okullar ara - sında yapılan jimnastik şenlikleri bu yıl 26 Nisan cuma günü saat on buçukta Kadıköy Fener stadyo- munda yapılacaktır. Bakanlık bundan sonra jimnastik şenlikle - rini 26 Nisanda ve Çocuk Hafta - sında yapılmasını münasip gör - müştür. Bu suretle talebe Mayıs ayında serbest kalarak derslerine — daha ziyade çalışabilecektir. Şenlik geçen yıl yapılan proğra- ma göre olacaktır. Şenliğe şehrimizde — bulunan yirmi altı lise ve orta okul iştirak edecektir. Önümüzdeki pazartesi dörtte — Kadıköy stadyomunda umüumi bir prova yapılacaktır. Provaya ;ıdeoek ta - lebeler için husust vapurlar hazır- lanmıştır. Romen milli takımı geliyor Fütbol Federasyonu önümüz- de_ki mevsimde, milli futbol takı - mımizı komşu bir memleket milli takrmiyle — karşılaştırmağa karar verdiğini bildirmiştik. Bunun için evvelâ Yugoslavyaya — müracaat etmişse de Yugoslavya gelemiye - *| ceğini bildirmişti, Federasyon bunun üzerine Ru> men milli takımını çağırmıştı. Bu teklife cevab gelmiş, Rumen milli takrmı bu cevabında 8 Haziranda Istanbulda maç yapabileceğini bildirmiştir. Fakat, 8 Haziran cumartesi gü- nüne tesadüf ettiğinden futbol fe- derasyonu yeniden bir mektup ya- zarak milli takımların 7 Haziran- da çarpışmalarmı, ayrıca 9 Hazi » randa da iki şehir muhtelitinin karşılaşmasını teklif etmiştir. Bu teklifin de kabul — edileceği mu - hakkaktır. Diğer taraftan zabıta, dün yaz - dığımız Fenerbahçe - Libertas ma- çı hâdisesini — ehemmyietle takib etmekte, ve tahkikatı ilerletmekte- dir. ileri Bozkurt klübünün kongresi İleri Bozkurt klübünden: Cuma günü toplanan kongremiz şu kararları vermiştir: 1 — Klüp merkezinin, Defter - dardan, Fener — nahiyesine bağlı Sultanhamam — fırka semt ocağı binasına nakledilecektir. 2 — Klüb hâmi reisliğine (HA- BER) gazetesinden Vâlâ Nüred - din, Fahri reisliğe gümrük baş muhasibi Hüsnü Yalçın seçilmiş - lerdir. 3 — İdare heyetine Halid Ak - yürek, Hald Dönmez, Refik Ata - car, Hamdi, Ali Rıza, Adnan, Ca- vid ve Yunus intihab edilmişler - dir. SADA ppp AF ıyy ga YAY ANN g ayyDA İA ayyyyaÜAAyyyı 23 Nisan Çocuk Bayramı haftasının - ilk günüdür. Yavrularınızın bayramı için hazırlanınız. 21 NİSAN — 1935 | -*:: ’ Bisiklet yarışları Bu cuma Mecidiy? köyünde yapılac İstanbul bisiklet heyetinden * 1 — 26/4/ 935 cuma günü 8Ü? cu bisiklet teşvik yarışları yapıı taktır. 2 — Yarış iki sınıf olacaktır. İkinci smıf bisiklet$i ler Mecidiye köyünden ha Hacı Osman tepesine gidip g€ b cektir. . Mesafe Zl1 Km. Birinci &mıf bisikletçiler Mecidiye köyünden hareket €€ cek ve — Hacr Osman tepesine * defa gidip geleceklerdir. Mest 42 Km. 8 — Yarışa girecek — müttü klüp üyelerinin pazartesi ve Ç şamba günleri kadar Beyoğlu Halkevinde bi let heyetine gelerek kartlarını maları lâzımdır. Kartı olmü yarışa giremez. Balkan olimpiyatlarına hazırlık Türk Ateltizm Federasyonu dan: 26 Nisan cuma günü 14,5 de Balkan Olimpiyadı h lığı tecrübesi olarak — bayrak rışları yapılacaktır. Müsab iştirak edecek klüplerin esami telerini 23 Nisan salı günü mana kadar Federasyon merk ne göndermeleri rica olunur, Yarışlar: 1 — 4x80 Bayrak bir tur. tur, 2 — 4 x 350 bayrak herkese tur, 3 — 1000 metre hendikap. 4 — 3000 metre hendikap.: 5 — Yüksek ve uzun atlan 6 — Disk, Gülle, Cavelo, İGül, Limon, Anber, Fujer, ? Lıyllk, Rıvdor, Flördanı Kasan Iml üliserin Sabunla İHasan zeytin yağından ve B* eminden ve Hasan itriyati npılını' olup gliserinli ve tü nevileri vardır. Cildı yum (ıünl venazik ciltli kad cu şayanı tavsiyedir. A' un terkibi meçhül yağları! ııılmıı sabunlar cilde mazarrat inden bunlardan p 10-15-25-235 kuruştur. lara tenzilât. Hasan deposu, tanbul, Beyoğlu. e Ç Galatasaray! ların çayi Galatasarylıların bü '-"“_ Milli hâkimiyet bayra sadüf eden önümüzdeki 234 1935 salr günü sat 17 de 475 yan salonunda mevsim nasebetiyle — verilecek 0447 Galalasaraylı arkadaşlar VF tasrayı sevenler davet olu! saat 17 den 19?

Bu sayıdan diğer sayfalar: