27 Şubat 1932 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 5

27 Şubat 1932 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ee Li Gü “iğ. —. ” Koza ve İpek Meselesi. enesinde : 4) kilo; 1931 69: > kilo za istihsal i koza istihsalatı 0 nl ae 7) kile mek san b sebep: 1931 de dut tomurcuklarının; to tesiriy- ! e. açılma devresinde don t i m 2 a açılma devresinde ahvali ha Miyerin müsait gitmemesi Han 1930 senesi koza satış fiyatlarının | k #Ticaret odasındaki ğa naza-| 95715: tekabül edememiştir. Bun; rak berveçhi ati hususat e ir. 1 — Vilâyet dahilinde 931 de 2272975 h ek n k 7 15 kuruştan alınmıştır. Ayrıca tütün in- hisarı para ile aldığı bu tütünler için- 50000 kısmını den kilodan ibaret fena tekrar tefrik ve yakmak üzere dep: miştir. 2 — Birçok emekler sarfedilerek $i tesir neticesiyle kozacılığa rağbetin azalması i kozanın vasati Mi (03) ide ki 1931 senesi li akel eni Denli eki ta elime 1 dr rsa'da mevcut (608) tezgâhın bir kıs- mr ve hali faaliyette bulunan e 2) ipek İabrikasindan ikisi kapanmış ve bu se- mahalline getirilen tütünden sekizde birinin f: e tef- e rik edilerek yakılması keyfiyeti ve alıcı üzerinde emniyetsizliği mucip tur, olmu: 27:2: 1932 Cumartesi Ankara: Saat 18 — 18,30 Ork Leppold e İM S. Rosey Esp: mh les Massenet Meri de Manon Sa: Dz 18,30 — — 19,30 e tra Ruceini Yantaisie la boheme 3 — İnhisar hassrsları iyi tütün ii yerlere nefaset olmadığını binaeanleyh Bu rsada “Tütün ekilecek mahallerin iyi intihap edilme- : ple ameleden (376) sı i kaim Koza Eyer yük ipekli kum piya iş) ii ye yevmiy: bir in indiri mi muci olmuştur. 3— e 31 de arzu edilen mikdar koza nun istihsal olunmama: müteessir e! ların bu Sir olmaları 1932 senesi yani suretle -mütee: inde ayni alin iril hariçten daha ucuz koza önü ” azami dikkat sir etm pi sözünden köylünün beyhu de e ie an ietiksal eli tütünleri enk mikdarda tütün e 1932 tütn zeri tında na; miyete alınması ve n 5 Gülse meselesinde ina olunması için tü- iraat e ağ eğin m mahal. en başka Mi e- kilmı mesinin temini zaruri seli ne müsaade edileceği fikrinin hakim memleket dahilinde istihsal ak in i e üzerinde müessir olacağı edecekti; olunac: e memleket in sim isti ine ınm azami mik ime raya kadar tespit silen e Kanaatlere rağmen Bursa tic; bakiy vaziyeti şu suretle deli et- mektedi — (1931 de e olunan koza, iktı- Sadi buhranm tevlit zaran, mir i vaziyete ni t Es! beri faalivetlerini Çin — Japon ihtilafı. HEP HAP IÇIN. (Baş tarafı 1 inci sayfada.) rideki japon makamatı “resmiyesi arasında mevcut inene gizle mek için tedabir alınmıştı; di hü eden iki tayyareyi ida iddia etmektedirler. dinin mikdarı caktır. Diyet m âkdederek Japon askerlerin 98 milyo: izi > sa eclisi hususi bi n geri al gümrük resminin eskisi gibi kalması lâ- zımdır.) Bu seneki sebze istihsalâtına * gelin- ce: zla- n senekinden yüzde kırk ri il 1$ mecmuundan (399081) lira satış ya- Pılmıştır. Bu sene ise (5518954) ge buğday gelmiş asgari 2 kuru i re tiz aın munzamme ile temin olunmasına ki le a rar v ktir. Hazine tahvilatr ihracı sur iple para tedarik edilecek ve bu ağa hüküm. apon b et devâiri, J: ları depo tarzında alacaktır. Şan, 6. A. Geçyeretie a ei Japon bardımanı netiycesi olarak Kiangv Misaoçangçon ve de dumanlar yükselen bir harabeye dön müştür. Şang 6. Bir Japon tepliğine göre m pla uharebelerdeki zayiatı 80 kişi- den ibarettir. Çinliler; esir almiş- lardır. ağ tebliğde ek 300-400 erdikleri iddia olur hirinci ve on iğde ci ırka Tarı yarın hârp mıntakasına vasıl olacak lardır. Tokyo. ayi göre da di kında üç Japon fırkası daha söner cektir. Böker Ceneral Şirakavaâ'nın ku- mandası altında bulunacaktır Snehar Kiangvan, aziyet leme değişmemiştir. > inlilerin gece bir iç itemi taarruz yaptıkları ve ri sizi ei ün inhisarına olan borcuna kale < defasında geri püskürtüldük'e- Leo Poüget ağa Boya Gey ek —20 » 0 ko işe — 18 operet parçaları: on Lük- Made Fan biri Graf w enbur; 1.40 Ekpe Kok : D. Dur Bae. 7 ur (Beeth oven). 23 (Cafe de Paris) deri nak len muhtelif koriserler. Tulos: 385/ ui — > 15 eğ Er MERE tile ii konser Bükreş: 1161 —ı8 muhtelif musiki 20, e mofon, 21 ş 21,30 Ra diyo gi kirliği konseri 21 ,40 kon romen musikisi a Halkevinin açılma merasiminden, bahsetmiş ve ve e Kon rasimin açıkta yapıldığını kayd gösteri iyor. mi alâka 'ehacümünden etmiştik. Bl merasimden bir kaç intiba DÜNKÜ ANKARA. e 429/ — 18 radiyo bini ie konseri, Eb 20 konferans. 20,50 zag >R p tiyatrosundan naklen bir ope- Roma: 18,30 şarkı ve orkes e 2 101 habe ME e 15 gramofon ! kil, 2 bir epi Budape, h 5 macar 2 şi orkestrası rafından kon: e 1411/212 — 18 gramofon. 18,35 ii yi Hip 5 hafif konser bin)den: 1. Notturn, zer. 4 Vie el 5 Man 6 Polonaise. 23,40 râdi. Yo iurnal, 23.50 50 dans s havaları. 23. 10. GChebin Etüden. rca iddia olunmaktadır. Topçu cell su devam e İde Çin uvvetli mev kiler tutmaktı lr 26.4. Japon BEL 0v'a hücum et inde suya ğe mecbur kaldığı, ec barel ge ve fakat a tamamen rap | i Dün havanın yumuşaması, evvelki gün yağan karları eri gibi. fazla miktarda suln kar vağması sokakları su icinde Km hildirilmalçen,

Bu sayıdan diğer sayfalar: