September 30, 1936 Tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 4

September 30, 1936 tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ji İ İ (Halkın Sesi ; “ o D00C 3004000000 | ütünlerimiz Muğla ve havalisinin "rekoltesi 5 milyondur | Mani Muğla havalisinde bu sene tütünlerimiz çok nefistir. Bu nıntakanın rekoltesi beş milyon kilodan fazladır. İzmirde istok tütün kal- ştır. Tütü; yla e bir fiatle sa tılacağı kuv' saat zarfında “sekiz ev yan- mıştır. « Yangının böyümesine mey- verilme: - lüştür. Zazar on bin liradan ; dır. Selçuk kölüle- rine yardım Cumuriyet Halk P: meri Se uk e nm ç buçuk “tan kile nc ja könderilmişti Üzümler ekrar ıslandı sa ve havalisine altı mii saganak halın- yağan yağmurlar üzümler terinde tekrar yap- » Alâkadarlardan aldı- z malümatta onbin çuval r üzümün ıslandığı bil- miştir. Düzeltme n pu işleri say edi l- 15-birii teşrin Ni hade ditek de T-birinciteşrin-936 gü- r ir o sehiv nin İ5-birinciteşrin-936 üne kadar olduğu düzel- y Yorulma dan Asile Madrid kapılarına kadar - dayandılar Hitlerin isyancılara selâmı urgo: — Nasyonalist- lerin askeri mahfili Toledo- nun işgalinin > zapt ği larında vuku bulması muhte- | meldir. muharebesinde ölen hükümetçi (o kuvvetler arasında birçok ecnebi zabit- yanname neşrederek bütün Cumuriyetçileri Kadridi mü- ve davet etmiştir. Sevil 29 — Toledo zapte- eğe hükümetçiler 700 n ölü vemişlerdir. Ey > lerine ezcümle üç Rus zabi- A e ciddi hiçbir mukavemet tine tesadüf edilmiştir. i Alkazar müdafaalarıle meksizin işgal e e adrid 29 — ükümet Hitlerin belir ve tebrikle- İlk çarpışmala Madrid kapı- | memleketine hitaben bir be- | rini göndermiştir. İ . . ı İtalyanların adayı işeali (| Narlıdere Rusları kızdırdı muhtarını İstanbul 29 — İspany'ya ait e li İtalyanlar “ey yes .. Kayan al edildiği haberi Sovyet a derin akis- öldürdüler mıştı abil Sed © vi hükü- n gece Mi Mr birde etini af tayyare filosu yardım gönderdiği haber veriliyor. Narlde ere de r Hüse- usyada Italyanların bu müdahalesiue karşı mitingler akte- yini ayni köyden “al Ali dilmiş, protestolarda bulunulmuştur. oğullarından İsa tarafından vapacağız sene iki vekâlet ilâve iz Istanbul, 29 — Bu aradan bildiriliyor. Bu vekâletler vekâletler idir. propaganta ve hav: Fraugın düşürülmesi . edildi İstanbul 30 (Özel) — ere be İngiltere de olduğu gibi e, ıslâhatı Fransız meb'us: kanun 99, reye çi 355 reyi para kanunu fessedilmiştir. Fransız yap mec elisi Çi düşürülmesi hakkındaki le kabul ME va 1928 Tarihli fran; ihtiva edeceği altın mıktarı 49 miligramı geçmiyecektir. Bir tayyare sür'at rekoru Londra 29 — İngiliz tayyaresi bugün ga hareket etmiştir. ei 9700 katetmişler. Bir mg — ein. iştirak eden 19 yolile Johansbdr- kilemetrelik bir yol rad ve Kahre Mektepler Yarın Açılıyor Son karara göre mekteplerin yerleri kararlaşmıştır. Erkek talebe Karataş orta okulu Karşıyaka orta okulu ve erkek lisesine ba; ağlı eski kız lisesine baş vura acakır. Kız lisa eski muallim mektebink müracaat derek tir. Şimdiye kadar 17 ölüyü can- landırmışlar. Dava başlıyor İstanbul 29 (Özel) — sigorta şirketlerinden mül hakkında yapılan Sale diye kadar ölü olar Mevkuf olan ikea leri ey e rişm bugü: ves n büy ak kler mer Dav e önül emeye tevdi Süel in cürmüyle mahkeme edileceklerdir. epik kimseleri ölü göstererek miriE im para dolandıranlar kısmı .bitirilmiştir şim- 17 kişidir. başka oniki kişinin daha isim- edilecektir. İhracatçıları- mızın vaziyeti Baştarafı 1 incide hang ve Florinin a otuz nisbetinde kbü düşürüldüğü lk bildirildi.? Bu vaziyet. bei — racat tacirleri erin nazarı Sl şehrimiz ticaret odası idare heyeti derhal bir toplantı yapmıştır. Alacaklılara, fiat farkından evvelki kurlar üze- urla; rinden tediyatta bulunslması Tütün Eksperleri Tütün eksperlik imtihanına giren üçyüz talibden seksen beşi muvafık: olarak vesika- ları vi için teşebbüsata girişti. Sey fiyet Türkofis (o merkezine arzedilmiştir. Börmmeisde milli stahviller yüks eze devam uriyet merkez normalin m Önü fevkindedir Hava ve pronağanta nezareti | tar Hüseyin ağır surette yaralanmıştı. Hâdise hakkında yaptığı miz tahkikat ta gi kızı ile evli e müddet evvel ei beğie Dün gece Hüsin kahvede tenkidle bi söz söylemiş ve bundan muğber > İsa and bay bı- çağı anide nin sol böğrüne abiyiyek kalbini parçalamıştır. Vak'ayı müteakip a ke stikametine arevaflak müfrezeler tahrik ettirmiştir. erai tedavi im- dadı sıhhi otomol bili ili d Hü: desinde kendini İsa günü ve nesahat ettiğ muğber olarak kavğ ğa ektiğini i Kiper Katilin o bugün akşa ar yakalanması yaris iühtemeldir amm Sİ) ya öl > Muhacirlerin raha rafı | incide müstahsil “bir hale einuk evleri Kigerigir işle- gece gündüz enkaşır. İskân dairesi meşğuldur. Çok hassas ve müşfik ola: valimiz Fazlı Güleç yorulmaz bir azimle bime ie refah ve istirahatlerini temin için çalışmaktadır. MEMURLUKLAR İHDAS ğa vekâleti Torbalı Menemei Dikili mubacir- Çeşme, MUHACİRİN SEVK VE İAŞE MEMURLUGU * Gelecek id sevk wv: iaşeleri için Urlaya eskân Nm De Nebil kaydedilmişti 30 Eyl . 2 Troçki nerededir, ne yapıyor ve nasıl yaşıyor — Baştarafı 1 inci yüzde - li Tuhfı şudur ki Troçki'nin bugün Sundbi yine otur- Akl duğu sayfiyenin sahibi teh- | ki yalnız kendisinin ve kari” tikeli KE alar evine ! sının (yiyecekleri parasın! d kiracı olarak kabul edemi- een tedir. sre: yeceğini yene Fakat u hayatın nekadar ini 4 oy sahibini bu izirazla 2 ve Norveç hüküme kadar me yildan ela adı. Hükü- | Troçkiyi nevakite değil il e rweçte (o mevcud bir | muhafaza edeceği belli yi ' kanun ile sayfiyeyi kendi | dir. Fakat Traçkinin ge | namına kiraladı ve Troçkiyi | tiğine gö.e y kında iha | karısi ile (obsraber oraya | cak olan meb'us in oturttu. rından sonra hükümet eğ. N i için sür- | şecek, yeni hükümet ei sini serbest bırakacak oda | gün a ii olama- mel ğil- dığından un değ iğ dir apn ve Gi polis ve | şehrine gidecektir. hafiyelerle sarılmıştır. Bu H.Z mersin iğ em her hüçre- mi i i erbesi makta ve Troçkinin bal çarekeetii Katil cezasi göz önünde balumdürmelela: artırılıy or ve Na alt katı ta- zabıta memırlarına ki edilmitir karısı da Fırkanın altı oku e : lerde kullanılacak p üst;katta oturmak- l : Troçki ve ni kanunlar kılsın S; tadırlar. Ba a inerler ve | ),z, değişiklikler ve tadille gesnirlr fakat sokağa çı- düşünülmektedir. Buna a8” İ kamazla: i zaran devl emniyetini sui” i Troçkinin yanma < kimse istimal edenler için de ba” giremez; hattâ gazetecilerle görüşmek değil, fotografını bile almak me Mi atin, elekim bu emri dinlemiyen bir iki gazeteci cezalandi il- tır bile ! a ağır hükümler konmuf” / “Di taraftan Halk fırk*” iğer tara ke me erlerde kullandırılmıya' Troçki daima şık giyinir, — lâ içki içilen mey” kibar haret ye soğukkan- | hane vesair gibi yerl lığı mu er. Bütün mlarında altı ok k pa amı yazar, gelen giden | tabii doğru 'değildi e arı kontrola tabidir. unda buna ait kayt kon” Siyasi re ne kendi- tur sine verilir, ne de iade lir. o Tröçkinin (siması çok pl dimi Pek gi ihtiyar | gö e başlamıştır. te çarpmıştır Nor polisinin ifadesine Yeni könula bunun önünel 4 göre, Troveçk ihahkında gös | geçilecektir. terilen bü büyük tekayyüd Diğer taraftan ar we kendisine ve karısına'bir sui- | katil cezası olarak Ve 4 Ma kmpeş ener 15 senelik ceza da yeni eye r. Çünkü Nor: ç hükümeti ti | za kanunu bi ki, | çıkarılmıştır. para mukabi- Me linde Trveçkiüi öldürmeği izmir Sicili Ticaret i teahhüd etmişlerdir. mür! uğundan : j Troveçki suikasddan kork- İ. Kuloğlu Ticaret wi “1 muyor. o Kendisi 'hafiyelere nile İzmirde Kolan ve” yi demiştir ki: şısında $ numari Tar Beni anl lüzum | yağ zahire vesair yedi gi” ci yoktur. Ben pek çok ecnebi | suller üzerine ticaret v8 bii memleketlerde > He Be misyonculuk yapan ib N arasın İgezi Kul re ticaret ge pm kadar Si lr vanı tic Unu yal ran bir adam bile olmadı. | lerine göre sicilin | endimi ü is nl lü- | maras ına yit zum göri dildiği ilân olunur. Teeçkinin ei kirası sn ir (612p | Halkın Sesi hakkın me — Baştarafı 1 incid rini eski e el ev iti ve yk ev değişti meçbur e lan li a slyorz as Talebe dileri ikinci bir zarara uğramamak için bi g bir 7 kararın de e gişib degişmiyeceği hakkında türediği vaziyettedirle hakkın adi Halkı bu tere ddüdden' kurtarmak ve mekteb işi hal agi kat'i karar vermek lâzımdır. Çünkü mekteblerin açıl a bir iki gün kalmıştı!.. HALKIN SESİ HAKKIN SESİDİR. ML ERİ. | | ÖZELBUROSU «DIŞARDA HERTÜRLÜ YÜKUNÜZÜ die Hi LA RL e EMİR biri m Rai

Bu sayıdan diğer sayfalar: