1 Haziran 1934 Tarihli Kadro Dergisi Sayfa 26

1 Haziran 1934 tarihli Kadro Dergisi Sayfa 26
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

müstahsilin aleyhinc olarak fevkalâde sukut cder. Piyasaya mah- sul arzolunmıyan diğer mevsimlerde fiat yükseldiği halde köylü bundan müstefit olumaz. Çünkü o zaman elinde satılacak mah- sul kalmamıstır. Yüksek fiatlı mevsimlerin kârı mutavassıtın ke- sesine gider. Hükümet 1932 buğday mubayaa kanunile bu mevsim temevvüç- lerinin müstahsil lehine tanzimi gayesini istihdaf etmişli. Bu ka- nun mucibince Ziraat bankası, köylünün buğdayını muayyen ev- safta olmak üzere muayyen bir fiattan (5.50) kuruştan mubayaa edecektir. Banka idrak mevsiminde piyasadan buğday mubayaa edecek ve mubayaa ettiği buğdayları piyasaya arzederek idrak mevsimi fiatlarile diğer mevsimlerin fiatlarını müm- kün alduğu kadar bir #seviyeyoe ircaa çalışacaktır. Kanunun tatbikımdan evvel fiatlarda çok aşırı temcvyüçlere tesadüf olunu- yardu. Meselâ 931-32 de Ankarada müstahsilin malını piyasaya sürdüğü ağustos ayı ile kânunlar arasında buğdayın vasati fiatı, 3./72 kuruşu geçmemişti. Hattâ 1.66 kuruşa bile düşmüştü. Tabit müstahsil malımı çok ucuza satmıştı. Halbuki temmuzda, buğday beş kuruşa çıkmış bir aralık yedi kuruşu bile bulmuştu. Kanunun tatbikı 1932 denberi nmasıl bir netice verdi? Memnuni- yetle süyliybiliriz ki, buğday mubayaatı yapılan esas piyasalarda (Ankara, İstanbul, Konya ilh), kanunun tatbikı ile mevsim te meyvvüçleri sistemli bir surette bertaraf edilmiştir. Bunu, aşağıda üc merkeze ait grafikte vuzuhla müsahede edebiliriz. Grafiklerden görülüyor ki, 1931-32 gibi devletin müdahalesi ol- mıyan senelerde fiatlar şiddetli temevvüçler kaydetmiş, halbuki müdahale sencleri olan 1932-33 te bütün sene zarfında köylüye müsavi bir Fiat seviyesi temimn edilmiştir. Arzu edilen netice de esasen bu idi. Binaenaleyh maksat tahakkuk etmiş demektir. Devlet ilk sene Ziraat Bankasına Ankara, Pulatlı, Eskişehir, Ak- şehir, Konya, Kütahya, Balıkesir, Yerköy, Sıyas, Denizli, Tekir dağ, İstanbulda alım yerleri açtırmış ve 1.166.323 liraya 22 mil. yon kilo buğday satın aldırmıştı. Geçen sene mubayaa sahasi daha genişletildi. Yedi yerde (Çerikli, Şefaatli, Konyaereğlisi, Afyon, Zilc, Adana, Dinar, Uzunkâprü) istasyon açıldı. 140.000 ton buğday mubayaa cdildi. Dört beş ay içinde Ziraat bankası tarafından köylüye 4 ilâ 5 milyornı lira para vyerilmiş oldu, 26 U b Ğ v > T C Ü a © C z v c v < ğ (a c O € N : ©

Bu sayıdan diğer sayfalar: