4 Mayıs 1937 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 10

4 Mayıs 1937 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

30 — kirici Merkez Bankasının neşrettiği İyonlu LES ürum — Sivas sını da senenin mali hâdiseler ara” k sında kayda şayan görürüz. ARAŞ Ke İngiltere, imparatol ğun dönüm RUN noktas Baş 6 ıfad Bununl. aber 186 mühim rapor Altın durumu İşim. a iç izi Lal eker mi Peki ielern en yk gi ii ile an) distanm wi) a e me lik devresi ere i mite 3 üacü asim halde Ge ag çi gi m İk Ka 2 Dr va . i etikleri ayi vermiyordu. if etmektedir. , sene — ikinci bir beş senelik | yün, Yu yol — il B eri iki e basi Tsi olan berbad. bul iü” ye a ei cm bulu un- | gibi az ağlikte yüksek fn br bae KE 41 BN ra dşmanlarıdI bizimle mücadele | alınmıştır. İç ve di$ makta: Bu : memlekette | kım maddeler hareketlerindeki ai e İ gene RE en 1,103) edebilmı için büyük bah, | mekte ve e e m madeneliğe, ii zeklisi işlet. | madır. 33 e nun tul re Ben Hintlilerle müzakere | Zam silâhlanmı zül iŞ melerine, mın elektrik santral- 1936 senesi içinde kontenjan En Li bir iglasd - | birçok scene li larına, ev mahrukatı sanayi ve ti- ke sistemi ae e Sl vik > EE te erolda “inme bir kanunu esasi | yaratm vi câretine, toprak sanayiine, gıda “Genel ithalât rejimi, ga A yim tercih ederdim. İste bu. | merasim çin yapı İeri sanayi wv ücretine; Silin iz senenin harici ticaret vi A çi Sari men olarak imparatorul, etmiştir. bü ni BİRİ mühim hâdisel en n kalabalık bir mıntakası kendisine iş gi me iR birini ll eder. seviyesi 29 ine os 1936 da görül- | intiha fi abalrnn ger i denizcilik özi e tenllâk eylemek is. is ie berna şefler ğ taç vi edi evlet finai 4.234.680 lir se B kal giyme merasiminde temsil edilmiye - amadığı asap ğü tedir. e 1936 senesinin beşinci 'ayı 80 iradır. Borçsuz kaldığı ir. Binasmaleyh saltanai ve e Bee büyük Bİ ag ih) 4 © İ nunda biten 1935 — 36 finans yılı | muz devre 1 14 teşrinisani ile 26 mvaznyel için evvelâ Himalaya «Merasim alay! | Hai ap da önemli | da tahsilât itibarile iyi kapandığı gi kânunüevvel arasıdır. ile Tra y a , bir int önermiş bi (195 milyon lira muhammenat v rimiz tün e Mi Hindistanla a- Durham, Lanark ” föy Ticar hari ci müvazenesi | mukabil 218,6 İyon) senenin Serbest Ke mübadele saha- | g. ii anlaşmak lâzımdır. ileri metil “ve azap e bey 936 d iie lehimize 25,2 milyon | yi kalan ayla bu tahsilât |. mız, 1936 senesi iran yeniden üç Bu mümkün olan bir iş | ları ve hali ise Londra” İn irlik bir bakiye ak rici edir. föykelide d iy Ma dna kli meikey ele tir. Fakat bunun taç giyme media . | oturanların meçhulüdü” Bu artmanın sebebi kömür gibi üştür. Le — ini minden evvel labiece Kralla aliyi tm” yükte ağır değeri az eşya hareketle- 1936 senesinin başından itibaren ki ia dedi yirmiyi buz mam. O ta; giyme DEMİ vi siminden sonra Gal rinde bir durgunluk hâsıl olduğu | yeni gelen vergi, yalnız hava kuv- lan klrine mekle itki belki bazı e m iştirak eee kir ve yoksul eerlerini yardım vergisidir. Bunun bir k elif nisbetlerde le- | dir. Fakat Hindistan “iştirâk etmiye. ei olduklarını bir sayı ile galib gelmiştir. Bundan haric inde yeni vergi yoktu r, ni Pl tahsil emele olan ve ge tir. iz (0). Eri lr i — kliringle bağlı 7 Sanzlik meselesi gil da Belçika mi lar ire karşı | na iLe de hazine a me mleketlerden 396 senesinin mü- mıştır. “Kısa vadeli ve uzun vadeli parlak manzarasm& göl, iki eşiği e Eiolani 1 M4 Y yanından çıkmış olması te di ticari müba in m dolayısile iyasalarında 1936 da da bir ktır. Devlet bu mi ei AA vü ak I 1936 ak alamı la derikin — mke ve döv —— değişiklik görülmemiştir arkma varmışti w Londra, ii e ha; il ve iğer taraftan # kayıddır ki: Fran- bir hal EN daki tenis m ikinci m mn ii EZ ediyelerimizde 1936 senesi içinde po — idi altıma İl tahvil Kiri kiral e iii Nİ vi karşılaşan Çin ve e lir zilâtı — nazarı — almak etçe tatbik. len tasarruf yetinden Fay ye seden 1936 ayı. | söylemek bir yazitedir” y çiftleri maçmda, ni lâzım birle a melâtını arzettiğimiz | nın son günlerinde hasıl olan ç merasimi temenni edeli. ti, ın gifi Maliroy — Sizden Çin Vemlelene hayir m senenin döviz vaziyeti de mahsus | mühim sm durumu im lam ve kuvvetli BU ei diki diyim e Kie — klein ui yi 6-3 demiryolu i bir salâh vücüde getirmiştir. da hüküm z paramızın istikraı edebilsin. Bu sağl yel a, 6> dir. im atm yanı li ir Para ve sermaye piyasası| hususunda e güttüğü si devamını temin etmek ey i İp 3 RA, Mi iİ Driir ketlere ai d eski iryollarının dey. senesinde de iskonto had- | seti değiştirmeğe lüzum görmemiş- | sevi i dh daki Davis t açında Ye: ni Ze- İetleşkirilmesi siyaseti de Şarl s | dimiz yüzde beş buçukla yürümüş- | tir. “Bu siyaseti teyid eden e | dir. yeri landa ekibi Gi ekin ikiye, karş miryollarnın 1936 da satın alını tür, Memleketin. muhtelif ri kâletin 26 eylül 1936 tarihli resmi David k * üç puvanla yeni sile bu sene tamamlanmıştır, denile- | larında ihususi iskontoya aid ha: tebliği malümunuzdur. Bu siyase — ç Son.maçta Many çifti 2 bilir. Bu suretle 1936 da d faiz iş ermeni id.eden kanun |neticesi olarak paramız 1936 da da is- (#) Loyd. oz öneri Kğ ç eee 6- 6 - İ kaza lete aid 6,284 kilometrelik bir de- | ile hadler üzeri; tikrarinı muva! im muhafaza | Eski kral, al Mmiryolu şebekesi mevcud bulunu- sabit | kalmak vi İ yıl da ayrılma ' eylemiş bulunmaktadı » çok sevilirdi. iii p Tessa sems İç i . ie . di j . N , im GN a ME rg rw» yeri O EFEŞ ON ae pa © N Ni si sikip) &8 İsi ugulağ JasS 5 NE ge Nm B 7 e pa » a3 Gm Se 3 MU 3 Epi e EEE yg” | gi A8 AŞ a mağ gi sile. 1237 belgesele BAR Eri 3 iş eğ Bin “4 Ed 838 j ; | ERE.EEİE mis” KEİ. E a? ri 13 Eğieileğa ii : Ea e MA Sayan ga. N Ba 8 o 88 $ pg Budin Ez Sow deg Ss 2 a “ z z İN 1 33 / EE LİK kalin sefi £ 13 şe $Z ein ditiiiniş İrE m0. Se Sg iie. Eed$ i , Bö Epa” gesi diş” E Öe g. ğ m Si AGİR gikiiei? Eri riree BAY, SREE e BE Ş dildyöig çel gBE 3 Ba2.20 sizıdeği Böy EREE > ğ EZEN detbgid, DELgEşE EGE ENE oeman a pe ipa v Be gi 2 MR Ni g3 BEFRLİEE EROBİ eee E Bİ g ia: sağiziie BİRKEZ : Bm ey se aka Rl 2 ha b ügpE Euogs$ii # iğ EŞE'EPEE $$ 5 ME > 3e 2 RE Biratiş İşlaBıi i PEsBuU$SEB 3S SEF a ği > >EB U ği z e ei ir i BABA; e Sam een De 33 a. kayiri târia ? RE Gy Er” "eğ ağ ği ğa ğ ag: de 3 i MİFARİ., syli Şir e iförkieş iridir çeke si iyiğei iş ii a m Barn ” — a el iü Gi ; “ğ b VE ga mg İk ri” e çer İlepişiş gps iişipei i Sieliğeni gk şi Re gat diş EŞ EEER BEslğyeezda? İle 5 M0. ep Ç PRE AİE şi şteş iii te ei iie terii Ma Esi Şo EŞ e 2 Pİ j ; BRE : 5 EEE ME eek EOEER seir, BEİ : hedi ta İSİ ddizi ön Dİ e : 4 garsasna #4 © a ag dEğ iLE f li e ERA e EEE eğOsz g3 çi Li kömuanda ME ği Ems, EE ERER, EE i EÇRAR' EEE Bau i Rssaşsğ SOR leE 5 ği 3 23 BEEregil'dE ABLL)R EmEBgtisğ gidiğeti Sagi 1 3 : SFR REŞE BE RUN Re ykağ Apr Büyeklsee”e EK bei kiri SaaforrE3e# ei REY BihluymE Bam Sen *w diğ Fİ LEEEBRABER SEEEİPE a maasi Aelesii eşi” Pe Ee EBA iğ ieeE3 iplaungaS g da. bp ai “iy çi Diğ : 5 aüearanm KR, E iğ > Z meg gs ağ z E£ 8i8 i besi bipikirimekili Klee eği Ş 3 iMinmiği ri b Ped ga” ğ Fe si ü.”e a 48 e z 3 8 4 y ETAREBEKEZ ee ei ERERIRLS azli ğ söİ g LE Be f a - -— Ecâ dm 8 ŞeiBEL Bi BE z Beşsda 05 j SERSERSESEE üç ga SERE İŞİK 3 üzlaş$e - gi» İşeri ibiz i mil ei “bwişpenar Sat OJELER © g imürbekdikeu site be epi BESLER eEL Pieke Sik A ARu.R EB M RELEİEEE. âİ: İimtimeğ DORERAS İMES EER EE SR ePpag düğeğsi$ g3 Baş ş O m - 534 BB .ŞLETE sdü. Birsey g ; BER, EEŞOK z gEs El Eİm3âyEğE Sükun! REYE SRRSEİ,Ş EZER dei .. dee BŞ EE zasaşa: 3? a8 aşa-s, ği Eeyefgea 8 Eg Bn EİBEĞ Mele? SÜZEN 43 3: gEğ TEB RE wi SşE*Rdu8 tilazai sa» İNU Rg ekşi kir. Ri REK SEÇ RİLSERE e dağ ER mriiğ” SESE SEMLE “ e BEŞER dhpgiadü. Aİ. ERKE Eş deniae Bire SER BİEEEREE BAğİş LEŞESIEERER: LEZİZ BaiZUB ER ŞEBEŞS ERİ: EREBaR?” Eğ MP e e deri,emiie KELİRE İRİ iiikkiie dia a

Bu sayıdan diğer sayfalar: