4 Mayıs 1937 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 11

4 Mayıs 1937 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ŞO BM 5 de mi Nafia Vel Te Ml - en bedelli 110 ça ve 32 v— a an e buna müteferri diğer ev üği en “verilecektir. > ida saat ında er m zn iltmeye ime peş ilinde arada il © Müdür RAN enn 7-5 036 tarih maralı nüshasında intişar bu idir, nl ükkindi li ii müteahhitlik vesikası ib - tme, * küdar. > a komi A tanbul v a inin tasarrufunda; olup Emniyet Sandığına birin € ehli vukuf ta rafından. tamamına (1428 1g lira # A klif İyi 20 mayıs 937 nl e vermeleri lâzımdır. (1106) İri nci icra Memurluğundan: ci .dere - Mep, it si To Okan iz 1 H safı ri bir ion ei ANİ vari Müyy, Yazıl Ni m2 bina v Gin avrimenkyi e iyidi ger olduğu gibi açık arttırmaya v e ayı! Meni; N Ri taş Mr ede m, Me m m a dir, & cek vü e ye me Bl" ii P eder, ALİ tn 12— ii aman ei çar - “ ve ve e mahalli mahsusuna talik edilcektir. Birinci arttırması 14 f e Pirinci Müsadif pazürtesi gün temizde saat 14 ten 16 ya kadar icra da, “üm, , “ttirmada bedel ii i muhammen 75 ini bulduğu ç gs kir. Aksi talelirde son arttırmanm taahhüdü beki, kalhak “ Bk At IŞ a beş gün daha temdit edilerek 29-—6—937 tarihine müsadif sa- ies tame, çin 19 va kadar dairede yapılacak ikindi artma Pe Mihile en ii , ay Kalde, de bırakılacaktır, 2004 numaralı icra Ve iflâs kanununun yi NE ve ler ala; (evfilkan hakları tapu aicillelerile sabitçolmıyan ipoje) i ala - th İ üygirile a ranın ve irtifak hakkı sahiplerin b y haklarını ve Müğtalie tap, , İerile a iddialarını ilân tarihinden İn 0 gün zarfında ev - dile vi, Sie, likte Dairemize, bildirmeleri dâz takdirde hak - en Hira) e olmıyanlar satış bedelinin Pr hariç kalır - i » Mg ve. ba riye ve iyidi ibâret olan Beli rüsümü ile w 0g ne Mi aktf icaresi bedeli müzayededen tenzil olunur. s0 senelik vakıf e ana güneye aittir. Dahâ fazla malümat almak istiyenlerin a dos Syada diri kıymet BA eman Bae. e a Bre eee eme bi anlı keli; ve mahallen haciz ve ta ki ayacakları iin olun! (2502) 1 , Manbaj D — li efterdarlığından : iy *Y ii * Demire Lira Kuruş O Metre ,. $ mahallesinde kutucular sokağında 35/37 i aş yi, siken sile Wrabbar arsanın 1/3 payr. (İkinci tertip müba- AR, Pişmi 86 66 yay iş Oğlu sokağında eski 55 yeni 101 sayılı evin 2y Küt ii 650 00 < yi 2 ve ved Ee sinde Kur wa eski 104 ye- k aş € murabba: arsanın tamam, 7209 x” May ye a şan yeni ye mahaleinin eski yal e um a maya a ğında eski 110 yeni 203 sayılı ve a Gay, İz; Yad . My Yeni 0 elebi eN Tiyatro caddesin- z ki li a Bayık e evin 1/8 payı. 35000 İla “© Yeni gg dl Bem saray İçi kilisesi” sokağın: EN Baki ga evin 1/2 pay e Are Yeni ça karim yen e yaahallesinin eski yalı bor ha Saya, abbar araya! sokağında eski 408 yeni 205 SAYI sin > İl 4 Ka hin tama, 32 25 u âtipk, ing Bi e mahale yalı sokağmde eki 22 Haka Gi ş Me di e a2 a N maki e desinde Haz gi ilg Gini e Sanakkale sokağı Desi evlerde mev- May, astal, 3.50 dan yy, üne; bi vü iba “lay çı sar ret — parça Yı a ui Se eski 412 yeni ayl ve üstün di Ni in ine a teli azl) işi de ik defterdar vr a Tüğünde e müayyenirdön. evvel pi urla ik mi yagi (M.) (2405) ir, “2507” ilân olunur. » Sterlin ÖN - | Peze — "Dolar — |ş Mark #- | Prank 118 — (920 B- İs Liret 125.— |s Pengo A - İs Belçika Fr o 84— İsley u— * Drahmi 9 - İsDinar 5 İs isviçre Fr o 580- | Yen * Leva 28 — |* Kronisveç 53 - e larin 6 İsim ve e Kron Çel Tr 19 ok e Şilin Ar 8 - ÇEKLER * Londra 627 -| * Viyana 43215 * Nevyork 07870) 9 Madrid 138155 Paris 176575) # Berltn 19580 » Milânç 4905 (9W 41810 » Brüksel 4 6638) # Budapayte 39712 * Atina 87 1610) * Bilkreş o 1071770 * Cene 34410) * Belgrad a . 63:1968 vi ESHAM Iş Bankası 930, Tramvay — Anadolu 8 li Çimento 145 Reji 180 yon Dal — Şir. Hayriy O — | Şark Del — Merkez Rank Balya — U. Sigorta — | şarkım ecza - yan 1075) Telefon ve Kalem in imi Tahvliler Miili ı ii Gektrik — ... Tramvay - ... 2 Rahtım - istik.Danin o 99 * Anadolu 1 3990 Ni —— Günlük — RADYO l Programı 4 Mayıs 937 Salı ŞRİYATI: Saat 17,30 Plâkis Türk musikisi. 12,50 Havadis. Di Muhtelif PAK neşriyatı. sem), Son. N ia das musikisi. 18,30 al yı —— — N > i iL Uşak Asliye Hukuk ahkemesin anl ti halit gümrüğe sit 14528 deni 9-936 tarihi esinde > Yenisini ri m “ Cuma i eleri vi ça çi Ötuzbir oğlu Yusu! e vi eskisinin hükmü olmadığını ilân e- eşinden 24“ i Vi li hine Uşak asliye bea derim. Sirkeci Ralli han Mehmet RU e el boşanma davasmda! le iüeleli (V.N. 21948) LAK N in ii de e e dala mahalli ikameti MESİ nen tebliğ ZAYİ ğe aleyh Hakkıya ME ölan 037 3512 numaralı sandal ehliyetnamemi a İle e olunduğu halde muay” elmediğinden ha) ga yiettim. Yenisi sini çıkartacağımdar et- zi tarihinde mahkemeye EX , edilerek hükmü yoktur. (V: N.21944) " ittihaz kisinin hi ıyap boşanma “Yağkapanı iskelesinde AY oğlu eye devamla bini şahitler t için geti / 16 e meni yara yatar GAP İLAN Tnahikeme 10— Merin ek üzeri ertesi GÜNÜ 710a liman © 52937 tarihine müsadif P* el Y alacağımdan €s rinin 7 sökmi ik edilmiş in e kalmadığını ilân ederim. ii N, 21945) meleye karşı : i vapurunda lostromo Sie oğlu va diği m v Sami SALİH mi K ! daha mahkemeye "yaba olunmuyacağ” 11 — KURUN 4 MAYIS 1937 SATILIK, KiRALIK EV, ARSA VE SARE JATILIK ve KİRALIK — Kasıklıda beş rep caddesinde Boğaza İstanbula ve denize naz sea ada ve içinde içilir kuyu a ağaçlarını ve çamları havi bir köşk ve hem ak arzu ederlerin Vakıt prop: gan. SATILIK v 2 — Kısıklıda Kü üçükçamlıca ca: —. e büyü SL si yy > kösk hem e ve h adile anılan'etrafı duyarlı ve mü: 3 — Kuz; ven fiatla cukta Gazhane tedir rnein ve suyu bulunan bir arsa satılıktır. SATILIK KAGİR HANE 4 — Beyoğlunda İstiklâl caddesine yakm Bekâr sokağında 0 l tk ka şırlığında iki odayı havi kâgir hane satılıktır, SATILIK KAGIR HANE 5 — Çemberlitaşta Peykhane caddesinde kâgir 18-20 odalı iki ği vi pılı dört k katlı apartman tertibine elverişli ve Jeli hazır SATILIK HANE ARANIYOR & — Kadıköyünde Moda caddesi Bb Rızapaşa tarafla- rmda yeni yapı ev veya apartmanı olup da anten Ta yenler en son fintlarile bizza SATILIK SECCADELER ARANIYOR ve temiz kullanılmış e 2.70 X 4 ekinin halı ile Acem ve İsparta seccadesi olanlar iŞ ARIYOR 7 — Az 8 — Yüksek Deniz Ticaret Mn mezunu İktasad V. Vekdâletin den çarkçı ve maliye hizmetlerinde arma, bir genç çarkçılık ve aranan arıyor istiyen” DİKİŞ MAKİNESİ ARIYOR 9 — Singer veya ayan mednirez el ilerler el veya ayak dikiş makinesi olup da satmak istiyenlerin. SATILIK KÂGIR İKİ EV 10 — Şişlide Şifa yurdu civarmda ek lektriği havi iki ev İK MÜFREZ ARSALAR 11 — Maltepe ile eşi arasmdaki Küçükyalı istasyonu itti- salinde 17 parça müfrez arsa 20,000 arşm fiyatlar uygundur. SATILK APARTIM 12 — Arnavudköyi — e iri a ve diğ i havi apartıman acele satıl İl lirik veya satmak istiyenlerin Ankara vAlir Yurdunda VAKIT Propaganda servisine müracaat Mühim kolaylıklar Aşağıdaki hizmetlerden birine ihtiyaçları olanlar a ie Sn Kart Bir adam göndererek v veya bizzat gelerek servisimizle temas etmelidirler. VAKIT PROPAGANDA SERVİSİ baml ze ole Sm vel DE ip ve veya almak istiyenler — Mi , eşya il satmak 2 — Kâtip, muhasip, hizmetçi, içi, aşçı, işe istiyenler ve bu hizmetlere olanlar. 3 katlı zey odalı bab Pei > acele sal 7 Bebek arasında Vezir köşkü sokağında i dört odalı bahçe hamam s ıktır. Talib lie arın. caddesinde caatları. talip 3 — Kiralık, satılık ev, apartman, dükkân, mağaza arayanlar. Ki. ralamak, kiraya © vermek. Almak veya satmak istiyenler, 4 Ders vermek veya 4 5 — Otomobil almak satmak veya işlet istiy: z 6 — Radyo almak veya tı ettirmek vi 7 — Tercüme ettirmek veya tercü hizmetlerini ieleyikda ve emniyetle Baal ai in ( YAR Nin eee nde bu işlerle © vücuda getirmiştir. - Mürclarda hehe emel ücreti ön AZ. Vakit ği

Bu sayıdan diğer sayfalar: