4 Mayıs 1937 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 8

4 Mayıs 1937 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

il s— — KURUN 4 MAYIS 1807 Kadircan KAFLI Set tram mira Tefrika: “Kızla uğraşanlardan biri koşarak mülâzıma seslendi: “.— Atlılar yaklaşıyor ! Bunlar Türklerdir!,, Anriko St ei bağı rdı? sim man Piyer ü kında olağan söylüyor! Sabato otuz la bütün sinir denecek kadar zayıf, ini e kir uzun boylu bir ie a e kurnazdı. Sinyor Zaharya Türk or- öy civarında. veya a yapıla - cak keşiflerle baskınlara bunun için onu gönderi Sabato yanındaki yirmi kadar as - rez orta ye 8 . di ve kılıç seslerinin gel- Sel gah roya başladı. Ay, karşrki tepelerin izerlüden, çık - miş, ortalığı gittikçe daha çok aydın - Jatıyordu. Doğan Di gölüne işin > ağaca Lü düşmanına m korkan bir ; e 'nun kolu bileğin » Diye mlanrk kanlar içinde ye- re yıkılmr Yen iden Ayşeyi almak için uzandı. Kolunü onun kollarının n altından het geçirmişti ki : genç Doğanıri boynuna sarılacak reg gerindi ve onün ilden kur — e orada düşman var!.. Git- sta to göründü ve korkudan şaş - kın halde olan Ayşe onlara doğru çil, uzatarak koştu. oğan maturel İş atsldı, Genç kız Tap yar anlam. geç kalmı: om Doğanın üstüne üdü. Şimdi Doğan üç el sarılmıştı. En az on beş kişi i muş, si ir) Mei için yalnız onun kılıcını düşürmüştü Kızla uğrar biri İM eslen — Atlılar mali Bunlar Türk lerdir. Sesler pek yakından duyulmağa baş- koşarak Saboto belindeki Kalaleriya hançe- rini çekti ve Doğ aki kü - — Geberdi!. Karşıki yamaçtan Badi Türk atlı - larının dört nal geldiklerini, hatta sa- ğa sola ymm gi Doğanın göğsündeki hançeri bile almadan as - eli ea ei tarafa doğru zaklaş x mı kıyıya doğru -açanları kora bir kısmı da kavganın olduğu yerde hemen atlar- dan inmişlerdi. — Burada bir Cineviz var... — Bunu kim öldürmüş? — İşte... Kalm > ses sordu: — Ne var? Bu Peşrev beydi. Kötü haberi: ahr almaz otuz ii atlı ile Ye çık- mış; Yüsuf beyi Ayasloğ mi gön- Merde m sonra kendisi de botkalara çıkmıştı. i — Doğan bey.... oğan mı? Demek bu dü$man askerini o öldür- müş! Fakat Ayşe nerede?. e ye — ii bakim! ra $ ei Ayni zamanda. Doğanın bu - Mir” yere koştu. kollarına alan bir gönüllü; — öle Diyordu. Peşrev bey homurdandı: vi hançerini çekerek ona saplaya - un göğsünde zaten bir han- O görünce “beline giden kaldı iyenler oldu, dk iie Barr bey atıldı: 1 ağı 4 dini salad yşeyi ona sorup anlamak için a - cele ili mn «göğsü açıldı. er rlerin ia risi al ini çıkardı ve Ha eri birdenbire çekerek iy tıkadı - e ve sım sıkı sari ılar, mun sağ ciğerinin altına ve Ha kaburgaların arasındaki boşluğa sap - landığı için öldürmemişti. (Fakat sol omü aradı kan Doğan bu akmıştı vı oğai yüzden kuvvetini Hr. bederek İyi kalmıştı. Es w bey başını kaldırmadan emi- —Sut.. Askerden m deriden küçük bir ; matara; eştev- bey. “avuc: aldığı ii ei yüzüne serpti ve yıka z Bir taraftan bunları yapıyor; bir ta- ftan da: — Bir haber yok mu? Ayşe yok mu buralarda?.... Diye iki de bir soruyordu. Doğan gözlerini açtı. ve li Peşrev beyi götünce vaa kapa — Ayşe nerede? Ne oldu Ayşe? Kü gözlerini iyice ya ve doğ - rulmağa çalışarak sordu: — Onu... kurtar... madnız.. mı?.. — Kimden. — Cineviz... ler.... den... onlar... gö- tür.., müşlerdir... “rkalenndai onat Kendisi de koşmak istiyor —Denize... Gittiler). Diye kekeledi. . ti ei ve dim dik kaldı: götürün!.... Dedik sonra*atina' yergi Tv biir. vE “Başkaları da a ta- kıldı üğe indiği zaman Cinevizliler ayl kr Aralarında itişip malar olduğunu gördü. Ayşe » sapma r: kın beni... Malan Bile kın! « Nereye götürüyor- Ayşe nerede? A -|| ini İ akat Odemin onu Diye bağırıyor've sözlerinin sönları- na döğru sesi her defasında! kısılıyor U. Gecenin tssızlığında nal e a kisler ma Sabato çıkıştı ir kadının meri ilme. n adı m EL Genç iş yeniden silkindi ve cevap verdi: — Babal. Sesi eli Tai Sahat m kizgin h ali akal versin, ii bir idin ve dişi kurt. enç kızm dikeğrli bir yumruk sa- .— z Ayşe sallandı ve artık kımıldanamaz oldu. Esi vi aya in . Biri al. e ba' e ii dı nı tek- meye bırakarak ire yeri Alargalı. gine siri en açıldı - lar. Sonra kü aa sıldılar, Peşrev bey ancak iniş di sini sürdi ii ye geli Sândallar- ha ark Cine vizler ok İdim Deniz derin ir ve atın gövdesini aşarak Şeliahız çıkıyordu. Sâğda sol da önde ve arkada ikide bir suya dü şen okların sesleri-atın.yüzerken edim dığı frsıltı arasında öd aralık içinde can acısiyle silkindi. Boynunun pm denizde ir sn görüldü. . Bir ok oraya sapla nlar en az hesapla elli Su u- Mr ardı. y atının ve kendisinin de a anladı ve geri döndü. Eğer a arkadan ii iki atlınm kini olmasaydı belki de boğulacak- yadan uzaklaşarak limana doğru Didem Aş di n e mülâzıma belli etmek is- temiyorlardı. MY biri boş bulundu; ürklerin de ne güzel kii 8. : wi e Diye mırıldandı. Arkadaşı cevap vermeden duzama - dı: . (drkast var) Senenin en büyük İngilizceden çevi Vir Gu 3 İl Penceredeki ipe tutuna tutuna birimiz © ve arkaya insek diğerimiz nasıl kaçd€ Buna tek çareyi Harvest buldu. Yapılacak şey sana bağlı: rma bağlıyarak, diğer ipl€ © ve 1 8öz- verirsin, “be: senin işini gör- hn çıkarız, yahud da burda Kalir. BE rizik müşkül 'bir vaziyete g miştim: Bir tarafta; e erler olduğu gibi, aşk vardı, bir tarafi Klâsik eğilim 'ama; gene 'öyle'birkühram; vi hareket ettim: oVazifeyi aşktan istün tuttum ve “arkadaşıma,, söz ver pencere: 7 ama beri yer tu — Dediğini kabul ediyorum» Bura. | ya, bir daha we basmamak üzere se. ninle, benim görmek için;-bera- ber Ri en lm hazırım... o! iyi bağırdı ve: Tam bir akra dedi. Ver şu elini! Bütün samimiyetile elimi sıktı ve yak i, dedi, hiç durmıyalım, se. nin çi delikten dışarı fırlayıp kaçalım... zihnimden biran içinde ti. ei Ona da söyledim. Diy — Sahi be! dedi. si Te eyi birdenbire he IV GECE KAÇKINLARI miş gi , ge: pini e girmek ko say e olun- pe Buldum! dedi. Bum ca çıkması tı ha kolay a bir çare eri çen, zil e ipi di “Var,, demi rut : içeri çekmiştim. Şimdi bu ipe ill ye bekliyordum. Fakat rak dışarı lez ektik. mahsus, merakta bir Evvelâ ben dım, pencerenin pe ii râk e üstüne ili Fiat buradan ben a in ipi öteki öteki ipe tırmanır, pencereye öyle çı kar, orada ikinci ipi pencerenin kena - Belçika örsü ile çekiç arasında eki cihetten bitaraf olan Belçika siyasi Gipelici niçin bitaraf değil? lan evvel İngiltere ederse Fransa ile berabe, müdafaa edecektir. Belçika Fransa ile İngiltereye çin askeri bir müdafaa vazifesile eğin lef olmadığı halde bu iki memleketin Bel- çikayı müdafaa > teminat Hele akl ileri geliyo: Şunun işin ki Belçika Fransa ile İn ir. İner iy va ni en ile hususi bir aşma Yi tasında sö; ver- miştir. Diğer taraftan Aa Bel- çika İRİ üzerinden gi ya tec etmemi alkali müdafaa geçerek Fransa- esi için icabında filen edeceğini söyl ile İng in na kabil müşterek bir nota £ Belçikanın Mi müdafaa likleri bil - erdir, le - miştir. Fransa ği a bugün Belçika Fransa ile Imanya arasında âdeta örs ile çekiç a- rasında kalmış bir cisme benziyor. Bek v GüLİK il lk Mi) «— Bak yine “farzet © nu sen b etsene. ek F ; pen âlâ, itiraf edi : çere dım. 2 bulama: bi İngiliz ve pile eli da harp ha-) düm ama bulama linde Belçika © topraklarından geçerek Be Gi “gi manya üzerine veni ir — İpin iki katin, pe vi JR erin! lerdir. Şayet iki taraf m biri ederse Belçika silika ie a ye iyi dü İki katı bir ip teşi taraf değildir. Fransa ile İngilterenin) g, diğer bir ij Milletler Cemiyeti siyasetine müzaheret edecektir. Bu hususta Almanyanın tek- liflerine muvafakat göstermiyecektir. € Şağet Belçika beynelmilel siyaset sa - ilmi Fels # olürsa o vakit bu devletler edile l Dün ve Y. karşı Belçika topraklarının bitaraflığını > müda Fiyatı 40 afaa için verdikleri sözü geri li 2 bileceklerdir. 4» ini indim ile 4 diği

Bu sayıdan diğer sayfalar: