4 Mayıs 1937 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 9

4 Mayıs 1937 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 9
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Yi Emi pa, led lay e Sunderland 5 İK ola, takımları arasın» li y Gu 93,000: kişilik Lİ işde iin ki oyan b m biyer eke eba k ide edil y Parişlerine aid para- ab etmiş ve İn ui , ayrı bir kadro Maca taş Mecburiyatiride kalmış. i tif Si silâtina eçmed, vip ma « gin e hali “değildir: Kap kam: i ie a a > —3 ğa alkan; 2 berabere nini a e Lutona karşı Tı ki Nihayet, Y seferlerini “ birkaç Tenis an — saha a geç- l oünya spor haberleri re kupası final ma E | mış v madiyen hüc mek ie ee kei Sunderland ise, bu haftaymda ek- ir müdafaaya çekilmiş olmakla beraber, bazı anlar hasmını! n tazyi" ve kurtulmağa muv afak ola- rak açık bir oyunla la mukabelede bu- ii ncak, haftaymın başlangıcım- dan itibaren büyük bir enerji ve he- sabla hareket eden pay ik k ettiği birinci dev- desi mi Frenk a e eb almasile m bini © 0 Ş. KURUN AMAYİS 1937 Ba F asr, kendi Burdan gittikçe si 4 . en aftayı dikleri golün e mesi ekin oyna: vu belli yel ordu. Fa bat hücum mel bir anlaşma ile ilemeğe yıp da meri vr mul ayağile e berabe: sonra, adı. sıkıştırmağa, ezmeğe baş bağ nda. Preston Norti Ni kendi n ISI asma çekildi ve i — üzerine yaptığı üç korneri gi zedeil ek am eden Sunler land, fevka alâd e le mükemmel taktik a is olan ikinci golünü da attı. Takr- na bu defaki galibiyet sayısını ka- zandan sağ İÇ Ca ter idi. 5 dakika sonra, Sunderland, ilk bye şampiyoi ani sigorta altına aldı. Sol acık Burbanks gayet dar bir zaviyeden sıkı bir şütle üçüncü apt. Maçın bitmesini müt teakib, Kra- nma kupayı dalar bizzat verdiği zaman he- ecan payansız bir ölçüyü balm tur. AMAN 'A — İSVİÇRE MAÇINI 0 ALMANYA KAZANDI Sir inci defa olmak üzere kar- akımı pılan maçta Alman milli takımı sr fıra karşı bir sayı ile b gelmiştir. Almanların eni sayılarını sol açıkları Kitznger yapmıştır. Büyük bir aka le Delim bu maça di tren ve otomobillerle A yadan 10; E başla - ması yaklaştığı zaman, ir kişilik dühuliye bileti 100 ei kei satılmıştır. HOLANDA — eri MA Bu yıl ikinci defa mak e gile Belçika milli takımı snanda seyirci önünde yapılan mi ta Holan: ili takımı al Gi (Lütfen sayıfayı çeviriniz) wi vs SLRE ŞioEa " ARER ge Bs BER DE “ e ve yo EE ERER RR ayaga RaSE. RE zE e Bağ ve Bema B Byk ME A, a ade & Eşi di, çu Ray 3 ER am Re İ yy z i Şa & SANS İiNen , Mieşzite ii ikiz Hor iL iiiiler E a dl İREŞEE ğ eşi gitreki İs Briğik, z N 8 ş hit işiele, z bal Bt ili SELEK. izi İşt işe z seağgör © REğeş | 3apıo pn3 -19333 ayı egere *Çurağtaopı) AAASEN “ayejuz nunğnpıo P' «a3 xnNSOp 110 yrina Epuriefere YA TUTğrpruEz rOGUSMUK, yaşamına uğn0) zoknuyng yıyza danğ ağ8yıy3 ere “pağa3 ısytursıes oöypu? YA yozdey rig pusd der AZ reknut ueez Iğıpıda Joey, Fur. oi “nut oyöyez91 24 göpa Tune eni topdUy0y Ip -en nğnp3op 1 (411p9) um (saoH) 1351UW (1m) SS drğeğ (e) *(eora) sis 'npzodıp9 opeşi yezexos A “yea ur (yıpas) op (He) “ip # 2009 DARI “08141193593 şurs diz, — zmapou BA — zorr *eure WE — 3 SÂYp 41982 YUZISYINEZ sap İ YULNeH soy 1351 npaodne 20p4uĞU *1941f zam zeuydek seşfere 3112 Soz eprepreyos Yone pıYI esat NE 3. “ağruuno3 emeyi — m$riyunza çıtı $2g 14eye ope Sona UOJp? avg yep (uLaĞYAYH) İSİN “201132090 eğeuo ayy Azuno P: wayzgs 45 uyöş istureunl0 AE ou zg üepuiyerei MAĞAŞH İN pro #oümap ou part YUN giz; 152993 geymuy “1413 anyeunoısşoğ WZIA A -25 zeyesiz “TpŞ Epu! pd porya pe SAA -doy urejung Bu2g Pas a müdafiin arasından ok gibi N 0 Ni z a ; ir” a 3 3 SA i 3 ğ 5 z > Eg z & B E E Br i ş : : : : 5 / z ğ z | a ji 2 B g 8 ş ş # zi zi z gi i : 5 3 o 2 n Züm çocukların en kibar ve güzeli, dedi. Sonra şu sözleri söyledi: lerindeki mağmumluk kendisinde yoktu. Bilhassa bu göz- vişem) oturmuştu. — Ya, dşmek ki küçük (ord) (Favntleroy) budur. Fakat şiniği (Söârik) de büyük Biz cazibe buluyor veçö- cukla pek çok meşgul olduğuna dikkat ediyordu. — — Hayır, hiç bilmiyorum. Mademki kendim Lord ola- cağım, hiç olmazsa Lord ne demek olduğunu bilmeliyim — Size birşey söyleyim, ben Lord ne demek olduğunu İebileceğini bir türlü kestiremiyordu. Çocuk kndisini te- bilmiyorum. — Ya, hiç bilmiyor musun? reddütten kurtardı. Şu sözleri söyledi: yaptığı gibi cebine sokmuştu. a a BAE, p 2385 dB rp” Eye ii öğ #PEE a e tıkpı Mister (Hobs) a karşı gösterdiği teklif sizlikle cevab verdi. Halinde ne sıkılganlık, ne de atak- — Vaktinden evvel yetişmiş bir çocukcağız, değil mi dedi. — Evet, birçok hususlarda öyle... Uk yoktu. Avukat annesile konuştuğu zaman yetişmiş bir cuklara mahsus oyunlara da çok meraklıdır. Bütün akıl tığı gibi, dostane bir surette misafirin elini sıktı ve bü! (Hevişem) buna da dikkat ediyordu. Misis (Erel) e: Si er 3 da & BİR NEN” yl ES gi E Ütü ; şi 4 şa 5 ö LEŞ g dh 8 Eyes Pr ri e “ME Bİ sake 5 a idiz y z yö dağ 8 AE 2s SİRE eN 5 5 ge iğ 5 > a & ii Dİ E3E keep ie My 3839 A GEgHE MER MBS gü 3 um? BR. sekil ed“ Eras Li > İTER LEPEE GEZER 8 çiisağçnaBoğ.” gilğgiyâlıIŞıZss a e ei a »uPE dg 3a$

Bu sayıdan diğer sayfalar: