4 Mayıs 1937 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 6

4 Mayıs 1937 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

6 — KURUN 4MAYIS 1937 İngiltere, imparatorlu- ğun dönüm noktasında Tac giyme merasimi münasebetile Loyd Corc çok alâka ile karşıla- nan bir mahale neşretti. “Yeni saltanatın muvaffakıyeti için) « bütü Dünyada bizim milletimiz gibi yi vük diğer milletler re me in bâna öğrettiği günlerde Avri ğe nim vade ans ve gün ise yalnız iki büyük ski lık mayilailiy on; m dokuzuncu as- ik saltanatları hakkirida dün. yaya bir fikir verebilecek büyük deb- debeli bir merasimin arifesinde bulu. im krallığımız, diğerlerinin el yakta durabiimi krallığı ii eitirm al umhuriye dı. et ilânı da tem: ir eihmüriyetili 4 dikili orta. dan kalkar gibi oldu. Fakat bugün, siyasi hayatımız üzerinde mühim bir tehdit olmamakla beraber yine, ötede beride cumhuriyet fikirlerinin doğma. ya başladığını görüyoruz. Eral Sekizinci ye Meri tan sm kralı a k duyulan büyük la e a Tarı ERİ BE “Hayli sarsilmış bu. Janduğğunu gösterdi. se başladığı zaman ben İn- gilterede BAR aş fakat Kral vardın acı sergüzeştini in saf- ap bei eden birçok m arım bundan doğ e ederi im anlattılar, Hid. senin Di onlardaki tesiri de az fena yi eğin; ve hiç şüphesiz mil. — a dille daki bu sarsılış bir m sürecektir. ri yy zinci Edvard, bütün impa. ratorlukta her cins, her ırk ve her s1. nıftan tebaalarınm "dostluk; sevgi ve hayranlığmı kazanmıştı. Denilebilir i ümda; tırılmasm. daki kolaylık, e makâmına karşı du dindarane ihtiram hislerini bir hayli İri! ei Baldvi- nin tarihteki eşi Kromvel in hare. ket ediği kralı; > t et ini, yani lığı ki yerine bir (protectorat — himaye ii resi) kurmak istemediğini kaydet. mek doğru olur. Bunun! rTaber Bal tıpkı onun gibi “parlâ- e hiçbir sey kaybedi ink yeci un Kanunu esaside bir değişiklik manasma almamıyacağını,, ihsas etmi: Tarihte yi defa siyasi partilerin an'anelerini trampa ettikleri görül. müştür, Faraza bu sefer de (tories muhafazakâr) partisi (Whigs — ral) par sebep ve manası demek olan bir an'aneyi benimsemiş bulunu- yor. Parlâmentonün Kral Edvard hâ. disesindeki ittifakmı buna hamletmek lâzımdır. ilik halk üzerinde eski yüksek kaymetini tekrar elde edebile. eketle. xi orjda sag ki, bu hassaları babası ras Jorju İngilterenin en “çok n Hindistanla anlaşmak lâzımdır!,, Yazan LOYD co Hemen a hükümdarı görmüş ve he bir haline yükseltmi Eraliçeye elime, Onun bir gün, ha- gö: iş bu lığı vey derecede kamaştırabilecek mi e ki Krallığı. ön an gey,-büt paratottikta uyan o olan"mi miyet şuurudur. Malümdur ki ji ratorluğun muhte- biribirine bağlıyan tif hilkümetlerini T— âne meşrüti bağ krallık tacından ibar tir. nn başka la se İngiliz hanedanma kar: em api çelme irlanda ekingenlikler mevcutsa da ili mmm tekrar başlıyaca. ğını Hin iy nda vaziyet gok EA ve mak t “kaniı. nu esasisinin mem ii sb çok müsaadeler gunu iddia Sal, —İ 0 Sü. 4) Simpsonla Pebbels impsonla En e > 5S. ları, e olmuştu ; ai aya e? Kâini ta2 ii harlşm şekilde vukua iç gibi; Bi in : Miste, in - elsin “seçmiş olduğu âyhü yü Bin: ti! Şoför, sormuştu: — Nereye, Sör? — “Karlton” oteline! SEA veren Simps on, tak - itiyat sâhibi olmasıydı! Simpson, naçar yanıma çöktüğü bu MM efakati hazırlıyan ada im Suratına, ağzı yarı açık olarak bar kakalmıştı. Ve birâz sonra Ida bakışla - Tı, onun suratından otomobilin kapısına ve otomobilin kapısından da alemi gidip geldi... boyuna | rTovelverin gelip gitti... , kendisini bir derece: e eye ka- dar piya şunu bul sormak cesaretini e is tiyorsumuz benden? eri.. Kriz uza- in a yy Sözün ide Bir cüzdan mevcuttur, ... Para dolu bir cüzdan. Ve bir tie, hattâ; elki.de hir tabaka, in Besa İneği e am hususunda çe - kingenimdir! Çekin bankadaki vezne muamelesi oldukça girift bir iştir.. Bu tehlikeden muhteriz bir adam -sıfatile, paranın böyle'ödenmesini tercih etmem ben... ve bilâkisk Simpson naçar aym bir halde, hiç. ses çıkarmadan — para cüzdanını ıkardı; para Dai saatini ve ta - bakasını! Ve RA Rehine uzattı: — Oldu — Çok taşi pin para mk açtı. İçin - tırıcı derecede “şa'şaalı,, de göz kami belik Gnl göze çarpıyordu. Sa - FU Sİ Yazan: Vilhelm Veldin ARAR SELİ atle tabakayı da, yol üstü ışıkların fi - rari YEM EN ER ayi Simpsonun bir — Tama tek rarlarım size! Bir müddet daha refaka- ti mi, yoksa artık bele kapağı atmağı mı tercih edersiniz? — Sonuncusu mümkün iyi! olsa, daha oi va “dur!, işaretini ver- di. Otomobil, durdu. — Affedersiniz... gerçi bu havali, pek “tekü tenha,, sa da, şu İlk köşeyi dö - bir polis ea rast - Mazur ner dönmez, larsınız. O, size vi gösteri görünüz beni, sizi gevevakti diği e bir ziva köşesi y. indi rakamdan ve ve otelin kapısına kadar gö! den dolayıl.. Gud Nayt! İ — Tık... tık ! Li Otomobilin ıştkları, giti katışıp gözden kayboldu: Ancak yarım saat gezi "gf ti, ki aradan: Otomobil şii bındaki bir ii meybi” de yavaşladı Üstü kavisli loş k3pi ri seslendi: — Kim? — Benim! Pebbels! — Av var mı? a Lİ n d 3 mi Keserei içeriye soktu. Pa il ii tün ceplerini araştırmağı a ya lâşlandı: Ne para cüzda” saat,.. ne de e yn Ke ne ait olan Mi rie''darı si si bulunan pa bir kenarına ea e pusula eline geçti. y zilıydı? dere le, am ği meslektaş" a) Garbo dava edildi |. Meşhur yıldı ı 2000 İngiliz lirası borcu varmış Greta parayı vermemek için mahkemede : alamirtayı göze alacak mı? Meşhur sinema artisti, Gretâ Gar izi başma i ümit edilmedik bir vak'a > ndisinin dah ie bir eri tanesi olmadığını or. » söy - ör Şratter ile Greta Garbo, bi - irem senelerce evvelden “tanıyor - da Garbonun bizzat'mahke- ekli vermesi icap edile - dır. Holiywood bu mesele ile çok heyecanlanmıştır. Greta il ihti Garbo maka erse, ihtimal Hollywo: n bi eşhur yıldızları mere salonunu “dolduracaktır. rengiz yıldı bu dava eçli esra: di kale canı sıkıldığı da anlaşılmak - tadır. Garboyu Şratter'e, Stiller isminde bir rejisör tanıştırmıştı. Stiller Garboyu A k erikaya p onu n dünyaca meşhur edezek bir mevkie çıkaran'reji- sördür. İsve: ii tanı aşın nı kabul ediyorsa rime Stiller bakıyordu, ben sey yıldız, Şratter'e e tara- da ei ; bir ye bilmi OL demektedir. ? Erigorktenik Stiller denen adam dl b Kak o lan Svengali'nin ipnotik tesiri altın la şarkı söyler v onun er hareket ederdi. “Ga; kendisini o müdâfaa yollu, Şratter'e bir telgraf çeki; me ğunu ve her şeye Olun karıştığını İ itiraf “Ben, çok gençtim. Daha yirmi ya - oktum. Binaenaleyh iş ve hesap: dım. Onun için bütün iş- iyor. Gre 'bonun, borcu olduğu söy- lenen e 0 ingiliz lirasını vermemek için pesin gelmesi ihtimali, bü - tün dünya sinema mahafilini yakın- dan an etmektedir. k gazete muhabirleri, bilhass bü işin in tafaldtı | için Hollywood'a Deil - miştir, N Siğil van Ali 7 a 41, SE beyaz 38, kaşar pamuk e yapak 6.1/2 mısır 34 t d ğ 173 R. mi bi tahmil 10 Okilosü vt sd , Ub Sam astala Geta ; Di

Bu sayıdan diğer sayfalar: