10 Mart 1932 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3

10 Mart 1932 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Ekonomi Benzin yerine benzol kullanılamaz mı? Ispirtonun benzine karıştırılması pahalı olduğu için mümkün görülmüyor Benzin ile işleyen motörler için yeni bir esans bulunması ve ispirtonun benzine karıştırıl masının iyi netice verip vermi- Yeceği meselesi Ticaret odasın ca tetkik edilmektedir. Odanm tetkikatı şu noktalar üzerinde temerküz etmektedir. “İspirto her nisbette benzine karıştırıla bilir, hattâ saf halde de motör- le de kullanılabilir. Teknik ve işletme kıyı tibarile ispirto atı benzinin bir kaç misli olma sına nazaran ispirtonun bu fia- tı baki kaldıkça benzine karıştı- rılması faydasız ve gayri iktisa didir. İstihsal masraflarının â- zaltılması düşünülürken tabii böyle bir hareket yapılamaz. Yalnız ispirtodan daha mühim bir madde vardır ki o da maden kömürünün - taktirinden çi kan benzoldür. Umumi harpte Almanya bütün sanayiinde ben zl kullanmıştır. Şubatta ihracat vaziyetimiz Ihracat ofisi Şubat ayı zar- fında başlıca ihracat eşyamızın ihraç vaziyetleri hakkında ha- zırladığı istatistiği dün neşret- t vaziyeti- İlanmakta olan yeni te: İyi projesidir. Hükümeti: yi sistemini yeniden tetkik et- İtiği ve hakiki vechesini tayin için çalıştığı bir zamanda mevzwa büyük bir ehemmiyet verilmektedir. Ayni içtimada görüşülecek ikinci mesele de tesisi düşünülen & kredi bankasıdır. Bu banka erbabı sa- nayi yakından alâkadar etmek tedir. | Çorapçılar Ankaraya | heyet gönderecek İstanbul çorap tacirleri yo kontenjanda pamuk ç0- ie “Yalunmamasından dolayı | Arkavaya bir heyet göndererek kontenjanda bir karşılık temin etmek niyetindedirler. Buğday hakkında bir İngiliz raporu LONDRA, 8 AA. — İmperatar- İktisat komitesi, Gil ya ha etmiştir. pore ee naharrirleri, etraflı teb z Play fiatlarında görülen te- mel a ebeplerini , mramışlar, Yalnız 1030 senesinde fazla istiha lüt yapılma 7 e Buğüry ra etmiş olun başka wa surlar vardır. buğday fiatı ve gerek sair de cihan is- at bahelıl Gerek y mahsulât fiatleri üzerin. tihlâkâtı miktarı ile b Mikder Koymet | Bi Tütün 2.265.323 1.923.716 Üzüm infant namına bir taktın dev. Pamuk Z824113 92321 | ietler tarfından itihaz edilmiş olan Arpa © 12612784 517.705 | himaye tedbirleri de piyasa üzerin klan EN Senai), Fake elime — . ; lerde tesir icra etmiş olan umurta (528.989 218.744 Ma tetkiki, raporum birinci Avderisi 24.307 rr kısmınm mevzuunu teşkil etmekte- yağı SAGANA EĞRİ ae mann Rue mese v a e elinin tikikine haeredilmiştir. İn- Kin iğ» ge een Koyun keçi bar 7.201 © 66.292| Köllerin tetkiki, bütün mahsulât pi- Hal © © zgyi O 63:Z57| yasaları arasında mevcet olan münm. yama vi yön m mezi Dir memleketin fiya ; in heyeti mecmuası nazarı dik: Tiftik 26.383 25.794| Yele ve bular vasat era Ham deri | 45219 O 19:7261 iğtihaz edilirse bu emsal ile buğday e o 334453 18570 Fan ie bir münasebet tesiset- 78.689 15582 in olur. vir . im m ni zamn zarfında be einen X. fandık — SLON şday faatlerinin tahavvüllerine a- Sanayi birliğinde umumi içtima bab: sanayiin davet edil. içtimada günün iki mühim me- il ir. Bunlar- selesi görüşülecektir. dan birincisi hükümetçe hazır- yo 7 Kapanış İngiliz lirası | $İ00106 Bir T. Lirasının mukabili Tansız Borsa Harici | tr iler, buğdaya ait münhaninin ekseriyetle bu emsalin tahavvülk takip etmekte olduğunu güsteri Maamafih y fi geçirmiş olduğu «lacak kısa bir tarihçe, buğdayın İihsalinde ve fintında vukua gelen büyük tahavvüllerini anlamağa me- dar olur. ü aslar Harp esnasında , mütehassi Avrupa ve Rusya istihselitmda te vakkuf ve Amerika istihsalâtında bilmukabele tezayüt o Mü! mişlerdir. 'Harp bitince Avrupa tekrar elde etmiş ve istihsalâtı, har ten evvelki istihsalâtına müsavi bir bale gelmiştir. Amerika da her mem- İekete Tazım olan münzam miktarla rı göndermekte devam eylemiştir. 'Maamafih, o zamana kadar fazla istihsalât görülmemiştir. Avrupa'da istihlâlein artması, cihan istihselinin artmasına tekabül etmiş ve Rus is- tihsalâtı hemen hemen ortadan kay- bolmuştur. M İngiliz mütehassislarına göre faz ie yahede et- vesaitini âtı, harp İ ha istihsalât tekrar kendisini göster İ miş ve Rusya birden bire harpten 5 gibi en büyük buğday Şi gl ia geknişin emk mem ee Muvasalat Tevere vapuru ile dün şehri- mize Brendiziden M. Fritz Rendler gelmiş ve Tokatliyan oteline inmiştir. M. Fritz Rend ler Türkiyede bir hayli iş gö- ren, Çekoslovakyada Brno'daki (Gebrueder Schoeller) mensu- cat fabrikası şürekâsmdandır. Doğruca Çekoslovakyaya git- Altin TD Mecidiye MY) Banknot beis || mek üzere şehrimizden © geçen seneler zar-| senelik ra | içi | | j “| şartnsmelerinin tetkikini “ MİLLİYET PERŞEMBE Kaçakçılar aleyhindeki ta Belediyede Bütçe Tedkikatı | —a..— | Heyeti fenniye proğra- İmına yeni işler konmadı Daimi encümen bütçe tetkikatı- na devam etmektedir. Heyeti fenni- Ye ve sıhhiye bütçeleri ikmal edil. miştir. Heyeti fenniye programına yeni işler konmamıştır. Bu sene bir Şek işler yapılamadığı için, bunlar gelecek sene ikmal edilecektir. Flurya plâjına talip çıktı Taksimde bir Lünapark yapma- bu | ğa talip olan Macar sermayedar gru pun mümessili belediyeye müracaat ederek Florya plâjlarına da talip ol. muştur. Grup plâj için bazı müsait tekliflerde bulunmakta ve burasını mühim para sarfederek en asri bir şekilde ıslah ve küşat edeceğini bil dirmektedir. Bu teklif, Muhittin Beyin Anka radan avdetini müteakip esaslı bir surette tetkike başlanacaktır. Taksim bahçesinde Lünapark vü- cude getirmek üzere Belediyeye tek- Ufatta bulunmuş olan © ecnebi grup mülnessili M. Richard Meinhard, Belediye ile vuku bulan © temasları hakkımda şirkete izahat vermek üze- re Almanya'ya avdet etmiştir. OM. Richard Meinhard müzakerata “de- vem'için tekrar şehrimize gelecektir. Ahırların yüzde sek- seni ıslah edil Ahırlar fenni bir şekilde elâbı verilen mühlet bu ay nihayetin- de bittiği için alâkadarlara yeniden tebligat yapılmıştır. Verilen mühlet bir daha temdit edilmiyecektir. Şimdiye kadar lan telkikat neticesinde ahırları *| enik yüzde sekisninin islah edildiği anlaşılmaştar, İstimlâk işleri Belediyenin yaptığı yol istimlâ. kâtı hakkında Şurayı © devlet yeni bir karar vermiştir. Yapılan istimlâ kâtta örsa veya binanın dörüte bir kımı zayintı nizamiyeden addedile. cek ve sahiplerine bu kısının parası verilmiyecektir. Bu kararı belediye şubelere tamim etmiştir. Gazi köprüsü ihale ediliyor Daimi encümen Gazi ye ilemal et. mumaileyh burada birkac gün kalacaktır. miş ve şartnameler sermayedar grup lara tevzi edilmiştir. o İnşanin talip birçok gruplar vardır, Şartname ve münakasa yakında gazetelerle ilân edilecek ve altı ay sonra ihalesi ya- pılacaktır. Halk Hatipleri ; Şubeler isimleri ” tesbit ediyorlar Halk hatipleri için fırka beleri isimleri tesbit mağ başlamışlardır. “Bütün teşkilât isimleri tamamen tesbit ettik. ten sonra fırka vilâyet merkezi ne bildireceklerdir. Merkezde time se bir içtima yapılarak isimler tet kik edilecek, son şekil bir kara ra raptedilecektir. Kazadan Kim mes'ul? Her iki vapur sahibi kağahati biribirlerine atfediyorlar Cümhuriyet vapuru ile Asya vapuru arasında Asya'nın baca sınm uçmasile neticelenen mü. sademe neticesi şayanı dikkat bir safhaya girmiştir. Asya va. puru sahipleri hâdisenin müseb bibi olarak Cümhuriyetin sahi- bi Seyrisefain idaresini göster- mwektedirler, Çünkü iddia edildi ğine nazaran vapurların ihraki- yesini alarak rıhtıma gelmeleri İlzımken Cümhuriyet rıhtımda kömür almış ve araya mavuna | girdiğinden açılan Cümhuriye. tin baş tarafı kazaya sebep ol. muştur. Seyrisefain idaresi de Asya'nın yanlış manevrâsının hâdiseye sebep olduğunu iddia etmektedir. 10 Mahkemelerde 1932 kibal Valde Paşanın yalısı nasıl soyulmuştu? Bu mühim hırsızlık vakasının muhakemesi müdafaaya kaldı Jeşen sene Bebekte Valde paşanın yalısında bir olmuş, Valde paşanın daire müdürü Ali Beyle zevcesi Şemsi o Hanım mücevherleri çalınmıştı. Ba hırsızlık Ömer ve Rıza isminde ili kişi tara- fından yapılmıştır. Fakat cereyan e- den muhakemeden anlaşıldığına ma- zaran, Ali efendinin hizmetçisi Mer- yem bu hırsızlığı teshil için tertibat ahnış, valide paşanın İstanbula son geli, Ali B.le zevcesi Şem- #i Hanım Valide paşayı istikbale git tikleri gün Meryem evden iy eniştesi olan Ömeri bulmuş, (evin boş olduğunu ve hanımın mücevher lerini takmadan gittiğini haber ver- miş, kendisi de eve avdet etmemiş- Ki tir. Ömer Mezyemden evin boş bu- hınduğunu haber alıncn, yanına Ri- zayı almış, doğru yalıya gitmiş, Rıza ile beraber evde bulunan diğer biz metçi Zeynebi yakalamışlar, kalori- fer ocağına götürüp el telle riyle elini ayağmı © bağlamışlardır. Bundan sonra | Reza elde tabanca Zeynep Hanımın başinda beklemiş, ver ne kadar mücevherat © varsa yüklenmiş ve Rızayı da alıp gitmiş- tir. Zeynep Hasım olduğü vaziyette banda bağl banka ki, bir müddet sonra eve gelen iyle zevce- si Şemsi Hanım tarafından bu feci vaziyetten kurtarılmış, keyfiyet za. bitaya haber verilmitzir. Elde hi bir delil ve emare olmadığı için za. bıta bu vak'ann faillerini bulmya muvaffak olamamıştır. ç Aradan üç sy geçtikten sonra Mizeciçi Möryeb bir gün Şemsi e | Di panm dostlarından Lütfiye Hanımla konuşurken nasılsa — Ben bu mücevherleri çalanları tanırım, evde üz! tesi bir söz kaçırmış ve üşülünce hursızm eniş- ğumu söylemiştir. ine Ömer ol Bundan sonra Örer aranmış, taran- mm, bulunamamış ir gün bu Lütfiye Hannnla Şem- si Hanım Fatihten tramvayla geçer- lerken yolda Rızayı görmüş ler ne hemen tramvayı durdurup in- mişler: — Hırsız var, tutun! istimdadıy- la hırsızların peşine düşüp kovala- maya başlamışlardır. Rıza o derhal yakalanmış, fakat Örer tabanes &- tarak kaçmıya başlamış, çıkan kur. şunlardan birisi bir adama rast ge- lip derhal öldürmüş, bir kurşun da başka bir adamin ölünceye kadar sakat kalmasına sebep olmuştur. Ömer zabıta pi tarafın- dân tam yarım saat o kovvalammış, nihayet yangın yerinde yakalanarak, tevkifaneye teslim edilmiştir. Fakat Ömer tevkifanede delilik asar, göstermiş, müşahede altına a- lınmak üzere emrazı asebiye hasta. nesine nakledilmiş, oradan da kaç- mıştır. Henüz de yakalanamamıştır. içim davası Kaçakçı imam hemen mahküm edildi ihtisas mahkemeleri kaçakçılara karşı şiddet ve s Dün dokuzuncu ihtisas mahkeme sinde çok mühim bir kaçakçılık da- yi inişin. e r kütüphanede, bir kısmı sokak kapısı arkasında, bir kısmı da üst (katta gardirop içerisinde bulunmuştur. Imam Ataullah efendi zabıt va- yazdıklarını — dim, dedi, bir oldu, mite bir hud'anın kurbanı oluyoruz. Kaçakçılığın memnu oldu Funu deiniz bilirim. iz Dili fakiraneme kaçakçıl Fair mw? Bir kere teemmül | buyrulsun. ür'at gösteriyor dedi, içerim. Hoca efen- di iki sene evvel tütünü terketti, fa kat terkettiği zaman bir okka kadar tütünü vardı, yukarda dolap içinde — Efendim, Giden gizli tütün — Salın bu tütüne dokunma, ben lar, suyu ile asma sularım, de: O gün tütünüm bitmişti, tütün | inhisar, süzlükten başım dönüyordu, param- da yoktu, gittim hoca efendinin tü. tününden belli kadar az0- cık aldan ve birazını da anneme ver- Bendeniz sabah ezanını eda ediyor- | dim, dum. İmam evi kapısı çok çalmır. Gene kapı çalmadı, koştum kapıyı aç tam, baktım ıkla © melüf ve öteden beri maruf Uzun Yorgi isim- i anında da üç beş tanıma. dığım kesan. kocaman bir paketi uzatarak: — Hoca efendi bu paket bir iki saat burada dursun, biz gelir alırız. dediler, paketi bırakıp gittiler, dai niz de: — Nedir bu? diye sormamak yaf- letinde bulundum. Sünme billah tü- tün kullanmam. İki sene var ki ter. İ sonra müddeiumumi Reşit Bey diye başladı; ben damadımla ayrı 0- tururum, ayağımda siyatikim var, ei m dağ gibi rami kay im, Tütünsüzlüğe dayanamam, bemencecik başım in madımın tütününden birazıcık almış, getirdi, derken efendiciğime söyleye Yrm. Mazmunların isticvabı bittikten At. rifte Milli Talebe birliği Ihyası için yarın içtima edilecek Darülfünun fakülteleri ve yüksek mektepler talebe cemi- yeti murahhasları yarın saat 14 te Halkevinde bir içtima ya- parak M. T, talebe birliğinin yeniden ihyası etrafında konu- şacaklardır. Bir iki seneden be ri faaliyette bulunmayan birli- ğin bu sefer esaslı bir şekilde tanzimi ve faaliyete geçmesi takarrür etmiştir. Şehrimize ge len ecnebi talebe (grupları ile temas ve beynelmilel telebe ha reektlerine İştirak için M.T. talebe birliğinin bir an evvel ib yası zaruri görülmektedir. Mü. nevver Türk gençliği edecek olan birlik için faki” talebe cemiyetleri hümmalı ! şekilde çalışmaktadırlar. Birlik ciddi ve esaslı bir mesai prog- ramı tatbik edecektir. Tıp talebe yurdu meselesi Tip talebe yurdu meselesi hakkında alâkadar müfettişler tahkikatı ikmal etmişlerdir. Bu hususta hazırlanan rapor Sıhhi ye vekâletine gönderilecektir. İlk tedrisat müfettişliği İstanbul ilk tedrisat müfettiş İiği kadrosunda münhal bulu- nan iki müfettişlikten birine ilk mektep hocalarından Tev- fik Bey tayin edilmiştir. Mesleki konferanslar Yüksek muallim mektebi mü dürlüğünün tertip ettiği bu temsil | * hızlandırıldı ! Vilâyette 300 imzalı | İstida —.. Vilâyetçe tahkikata devam ediliyor Vilâyete verildiğini yazmış olduğumuz 300 imzalı istida meselesinin müşevvikleri hak- kındaki tahkikata devam edil. mektedir. Florya plâjı kimin? Belediye tarfından Filurya plâjmın satın almmasına karar verildiği malümdur. Bazı gaze. teler yapılan tetkikatta bura. nın denizden dolma olması do- layısile esasen belediyeye ait olduğunu yazmışlardır. Vazi- yet şudur: Denizden dolma yer İer ise hazineye ait olur. Filur- <ahibi ise kısmen hazinenin bir kısmı da satılmıştır. Su kısmı da husus? arazidir Mühürlü telefon Meselesi Belediye müfettişlerinden A. W Yaver Beyin Telefon şirketi aleyhine fazla mükâleme yazdı ğı iddiasile açtığı dava üzerine Nafia vekâletinin iş'arı üzerine şirket komiseri Fuat Bey bu me seleyi tetkike başlamıştır. Fuat Bey tetkikat raporunu sür'atle vekâlete verecektir. Konferans Protez başmuavini Feyzullah Rasib Bey tarafından 14-3.932 pazartesi günü saat 4,5 da Be- yazıtta dişçi mektebi binası da hilinde (döküm ve kron) mev. zulu bir konferans verilecektir. İnhisarlarda memuı tasarruf edilecek Inhisarların yeni bütçeye kâdâr Istanbulda bırakılması tevhitten sonraki vaziyeti tecrübe içindir » | Yalnız inbisarların bir wmuwmi sar idaresinde toplanmakta olan ko- misyon inhisar idareleri için bir teş- hilâl kadrosu vücude getirmektedir. mü. dürlük teşkilâtı altında birleştirile. ceği veya bunların ayrı ayrı o birer işin YER i iie EE i idaresince yı üzere serbest bırakılmaları istedi. Bu talebe inhisar vekili 447 ira nakdi ceza ilâvesini istemek suretile iştirak etti. Bundan sonra i Refik Bey kararını tefhim etti. bir sene iki ay müddetle hâpse, tütünden dolayı 30, bavan dan dolayı 15, sigara kâğıtlarından dolayı da 367 lira 20 kuruş olmak üzere 412 lira cezayı nakdi ödemeye ve derhal tevkif edilmiye mahküm olmuş, zevcesiyle o kayınvalidesi de haklarında inhisar idaresince ema Lütfi B. bundan sonra tasfiyesi tekarrür eden Barut ve mevadı infi- lâkiye ve revolver inhitar şirketleri" Bin birer bilâncosu tanzim edilmekte olduğunu ve şirketlerin zimmet ve - | miş ve yalnız tütüm, tez, o müşkirat inbisarları kadrolarım tetkike başlam miştir. Komisyon inhisarların ne su- vetle tevhit edileceğini ve tevhitten sonra şubelerin ne surette

Bu sayıdan diğer sayfalar: