10 Mart 1932 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 8

10 Mart 1932 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

> ğ Kiki NR “yi “Ri « Borsası binası (17882) liralık evrakı keşfiyeler muci- — Öriyasetine müracaatları ilân olunur. Nafia Vekâleti Ankara şebri içme suyu komisyonundan Komisyon Arıkar şehri dahilinde bazı ana borularm ferşiya- tile bunlara mütcallik müteferri imalâtı 1—3—932 tarihinden itibânen 30 gün müddetle ve kapalı zarf usulile tmünakasaya va- zedilmiştir. Münakasa 31 Mart 932 perşembe günü saat on dört- te Ankara'da Işıklar caddesinde içme suyu komisyonunun dai- şrei mahsusasında icra kılınacaktır. Teklifnameler ve talipler- 'den aranılan vesaik vesaik ve muvakkat teminat bu husustaki münakasa şartnamesinde izah edilen tarz ve miktarlarda olacak “ur. Talipler bu İusustaki şartname ve projeleri (10) #ira bedel smukabilinde komisyondan alabilirler. £ (803) PERTEVNİYAL VAKFINDAN: Şişlide İzzetpaşa So.Valde apartmanının 5 No. dairesi(1) sene müddet ve (47) Yira ecri misille. Şişlide İzzetpaşa So.Valde apartmanının 7 No, dairesi (1) sene müddet ve (47) lira ecri misille. Köprübaşında Valde hanı tahtında 2 No. maa oda mağaza (2) sene müddet ve (170) lira ecri misille. Kadırga'da Şehsuvar bey mahallesinde 53 No. arsa. (2) sene müddet ve (10) lira ecri misille. Balâda muharrer emlâk kiraya verilmek üzere yirmi gün müddetle ve şeraiti mesrude dairesinde mi --yedeye konulmuş tur. Talip olanlar yevmi müzayede olan i- .RT'IN 17 ci per- Şembe günü saat on altıya akdar İstanbul Evkaf Müdiriyetin- de Pertevniyal vakfı idaresine veya Encümene müracaat etme- leri. (667) Devlet Demiryo resi ilânları Haydarpaşa — Ankara hattı üzerinde Doğançay istasyonu | civarında 147 -- 750 inci kilometrede vaki taş ocağından çıka- nlarak üç bin metre mik'âbı balastın ihraciyesinin kapalı zarfla münakasası 23 Mart 932 Çarşamba günü saat 15 te İdare mer- “kezinde yapılacaktır, Tafsilât Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde ikişer raya »satılan şartnamelerde yazılıdır. o (814, Ankara istasyonundaki satış barakası iki sene müddetle ve aleni müzayede ile kiraya verilecektir. Müzayede 22 Mart 932 Salı günü saat 15 te idare merkezin- de yapılacaktır. Tafsilât Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde ellişer kuruşa SATİiE VERESİYE Memedeki Çocuklara gıda Doktor Ali Vahit Beyin “satılmakta olan şartnamelerde yazılıdır. — (815) YÜKSEK IKTISAT ve TICARET Mektebi Müdürlüğünden: Mektepte yapılacak inşaat 27 Mart 932 tarihine müsadif pa- zar günü saat 14 te ihalesi icra olunmak üzere kapalı zarf usuli- | le münakasâya vazolunmuştur. Talip olanların keşifname ve | şartnameyi gönmek üzere her gün mektebe müracaatları ilân olunur. o (853) Zaiyeti umumiye, iştehasizlı< ve kuvvetsizik halâtında İİ büyük faide ve tesiri görülen FOSFATL! ŞARK MALT HULÂSASI kullanmız. Her eczanede satılır. br Bilik Müilbni”7247 Mektebi Müdürlüğünden: | 1 — Mektep binası dahilinde yapılacak telvinat ve bazı ta- | nirat “5187, lira (70) kuruş bedeli keşfi üzerine 4—3—932 ta- 'rihinden itibaren kapalı zarf usulile ve 20 gün müddetle müna- kasaya konulmuştur. 2 — Taliplerin diplomalı bir mimar veya mühendisle işe | “başlamaları şarttır. 3 — İhale 24—3—932 perşembe günü saat 14 te Edime Hü- «kümet dairesinde içra edileceğinden taliplerin teminat mektu- “bu veya makbuzlarile birlikte komisyona ve şartnameyi gör- mek üzere de her gün mektep idaresine müracaatları ilân olu- nur, (824) Anlalya Ticaret ve Zahire Borsası hiyaselinder: 1 — Antalyada inşa edilecek (Ticaret ve zahire) bince i mart 932 tarihinden 21 mart 932 tarihine mü- sadif pazartesi günü saat on beşe kadar kapalı zarf usu- Tile münakasaya çıkarılmıştır. 2 — Bu husustaki şartname ve evrakı sairenin mu- sattak suretleri Antalya ticaret ve zahire borsa riyase- tinden istihsal olunur. 3 —- Münakasa yukarda kayt edilen gün ve Saatta Antalya (Ticaret ve zahire) borsası münakasa komis- yonunda yapılacaktır. 4 — Münakasaya iştirak için verilecek teklifnameler 661 numaralı ihalât kanununun 10 uncu maddesi tari- fatına göre imlâ edilir. 5 — Taliplerin bu işi yapmıya mali ve fenni kudret- leri olduğuna dair vesaikin ve mezkür kanunun 7 inci maddesine göre itası muktazi teminatın teklif zarfında bulunması şarttır. 6 — Taliplerin Antalya (Ticaret ve zahire) boisası (028 ı 5. i sik geek Yıldız Çocuk Unu Fazla fosforu ve vitamini vardır. Çok besler. Deposu: Hasan ecza deposu mg Tütün inbisarı umrmi vediriğinden; Pazarlıkla satılacağı evvelce ilân olusan (010) kilo Köhne kınnap (4800) , O İp (043) » Ça (71SI) Şe Kanaviçe parçalarına teklif olunan fiatler haddi lâyık görülmediğinden bu İevazımın yine pazar lıkla satılması (24-3-932) perşembe gününe talik olunmuştur. Taliplerin (e 7,5) teminat akçelerini hâmilen yevmi mez- kürde saat 10 4 da Galatada Mübayaat Komisyonuna müra- caatları, (807) Hudut ve sahiller sıhhat Umum müdürlüğünden: Kavak ve Tuzla tahaffuzhaneleri pavyön” ambar ve bazı aksamları âleni münakasa suretile tamir etfrileceğinden talip- lerin şartnamelerini görmek üzere her güğ Galata'da Kara- mustafa paşa sokağında İstanbul Limanı Sahili Sıhhiye mer- kezi Levazım Dairesine ve münakasaya iştirek için de 28 Mart 932 tarihine müsadif Pazartesi günü saat On dörtte o mezkür merkezde müteşekkil mubayaa komisyomma müracaatları. 917 Istanbul Evkaf müdürlüğünden: Silivrikapı haricinde Bezmiâlem valide vakfından çiftlik ve tarlalar tarihi ihaleden itibaren 934 senesi Eylül gayesine ka- dar kiraya © verilecektir. Müzayedesi 29 Mart 932 Salı günü saat on dörde kadardır. Talip olanlar ve şartnameyi okumak arzusunda bulunanlar yevmi mezkürde ve yahut daha evvel İstanbul Evkaf Müdüriyetinde Orman ve Arazii vakfiye İda- resine müracaat eylemeleri lüzumu ilân olunur. (920) Istanbul Evkaf müdürlüğünden: Hademei hayratın Mart 1932 yoklama muamelâti ayın ye- dinci Pazartesi gününün yirmisine kadar devam edecektir. A- Iâkalarların > ikmühaberlendeki suallere ayrı ayrı ve yegân ye- gün muvazzah ve musarrah cevap vermeleri ve heyeti ihtiyari- yenin ünvan ve vazifelerini de ilâve etmel ilân olunur, (921) * Bahriye sevkiyat müdürlüğünden: Marmara üssübahri kumandanlığına ait 3 numarali inav- nanın tamiri: 3i Mart 932 tarihine müsadif perşembe ünü sa- at 14 te. Yukarıda cinsi yazılı mavna hizasında gösterilen bön ve saatte açık münakasa ile münakasası icra olunacağımdan şart- namesini görmek istiyenlerin her gün ve tamiratı yapmak is- tiyenlerin münakasa gün ve saatinde Kasımpaşada Bahriye sevkiyat müdiriyetinde teşekkül eden Komisyonuna müracaatları kle zi Tüzumu | Emlâk almak ve satmak, alınmış! ve alınacakların bemolarla bedel lerini ödemek üzre her hangima Han Uğurlu !J Askeri fabrika- lar ilânları kadar Ankarada ile neşrettirilen münakasa - ilânlarımız 2-3-932 tarihinden itibaren Hakimiye- ti Milliye gâzetesile neşretti- rileceği alâkadarana malüm olmak üzere ilân olunur.(840) ".. 2-3-932 tarihinde toptan pa- zarla almacağı ilân olunan Şimdiye resmi gazete ayrı ayrı pazarlıkla -16-3-932 tır. Taliplerin müracaatı (931) 3 uncu Kolordu ilânları İstanbul levazım dikim evin de bulunan yün, pamuk, iplik, | İ post kırpmtılarile kayış kır- pıntıları, 30 Mart 932 çarşam- ba günü saat 15,5 ta aleni mü- zayede ile satılacaktır. Talip- | lerin muayyen gün ve saatte i komisyonda - bulunmaları. ve İ şartnamesini almak istiyenle- rin her gün komisyona ve kır- pıntılari görmek istiyenlerin İde Defterdarda dikim: Evine müracaatları. (421) (928) b gis K. O. için 80 çift ve 13 tek İ atlı araba koşumu kapalı zarfla münakasaya konmuştur, İhale si 23-3-932 Çarşamba günü sa- at 15 de Komisyonumuzda ic- amesini almak ve, eşkâlini görmek üzere her gün ve mü- nakasaya iştirak edeceklerin de vakti muayyeninde teminat ve > teklifnamelerile Komisy aymuza mürâcaatları. © (107) (822) Üsküdarda İstanbul 6 ıncı icra irekinden: Bir deynin temini sm. nında tahtı baca: alınan ve paraya çevrilmesine kazar verilen © tâhmi- hen 20000 kadar fasülye sırığı 17 Mart 932 tarihine müsadif perşembe günü saat 9 da Kızıltoprakta Bağ mekân üyni günde esat ll de Kadı: köyünde Tulkumbu sokağında 8 m maral dükkân önünde açık arttır. ma suretile satılacağı ilân olunur. Devredilecek İhtira Beratı “Telefon sistemlerinde »slahat, hakkındaki icat için Sinayi Müdi- İ riyeti umumiyesinden istihsal edi miş olan 17 Mart 1928 tarih ve 729 Dumaralı ihtira beratı hakkında bu kere ferağ veyahat icara verilece- ğinden mezkür ibtirar isticar etmek veyahut satın almak arzusunda bü- Munan zevatın İstanbul Bahçekapı kili H, W. İSTOK Efendiye müra- <aatları, Dr. Albert Şaul Dahili hastalıklar mütehassısı, Ba- lat, Rifat Ef, sokak No. 9 Pazardan maada her gün 1-4 Tel. 2. 2174. Bahçe meraklılarına 20,000 Gül yediveren Bodur 112 çeşit nadide yediveren bo- dur gül, 80 çeşit yediveren İ met- roda sanlı gül, 15 çeşit parasal şem- siye şeklinde gül, 15 çeşit sarılan yediveren gül, nadide aşağıya sar- kam tezyinat ağaçları, 20 çeşit kap içerisinde nadide çam ağaçları, na- dide bodur meyva ağaçları, nort- mandia forme meyva ağaçları, yük- İ sek meyva ağaçları, salon yeşillik eri, ormanlık fidanları, 6 çeşit kat- merli leylâk ağaçları, Kamelya ma- on dörtkalem Tethin yağlar"! tarihinde saat 14 te almacak- | ra ikılınacaktır, Taliplerin şart Taş Han No, 43—48 de mukim ve, stanbul Bakal Hü İ Mahalle ve iüevkii Sokağı Aksarayda Muratpaşa (Cami avlusunda Şeftali Değir- men za mw w Sofular Şehremini İbrahim Çavuş | Şehremini Mollagü- rani Mahmutpaşa lnbakir ” Cami avlusunda Yusufpaşa Hazıbay- Hase ram kiÇ, Topkapı C. Vefa C. Uzun Veta Mollahüsrev Uzunçarşı Samanvira- nı evvel çarşı | Cakmakçılar'da Büyük yeni- handa orta katta Çakmakçılar Validehan alt katta Dayahatım Kalcılar hanında : Dayahatun Hamam Kasımpaşa Camii- Turabi- İ kebir baba Mahmutpaşa Sultanodaları Samatya Etyemez Ba- (o Mih- yazılı cedit cihatun Aksaray Sofular o SofularC. Bahçekapı Hob Yenipos- i yar tahane i Dayahatun Yenihan Çakmakçılar o Büyük yenihan Defterdar Abdülve- Eğri- dut kapı Bahçekapı Hob- Yenipos- yar tahane Galata Kemankeş Helvacı Kulekapısı Şahsi- (o Karan var Bey ti Galata Şahkolu Samatya Hacika- © Sarraf A- dın gop Çakmakçılar Valide hanında mescit altında Çakmakçılar Valide hanı üst- kat Beyoğlu Ayas- paşa Semihha- tun HOR SEYRİSEFAİN Merkez acenta: Galata Köprü (İNEBOLU) Cuma 10 da İdare Rıhtr- İhaiç 15—3—932 saat 17 İdare fabrikasında Mayıs 13-932 saat 17. TÜRK ANONİM ŞİRKETİ Hissedaran heyeti umumiyesi 932 senesi Mart ayının 27 inci Pazar günü mat 13 te İstanbul'da Unks- pannda Beylik değirmeni itisalin- de 65 No, İı Mermer Taş Ticaret- a ki Şirket merkezindi adiyen içtima edeceğinden himseda- ran yevmi merkürda itçima mahal- dini teşrifleri ve içtimadan ön gün evvel müracaatla hisselerini kayıt ettirmeleri ilân olunur. RUZNAMEİ MÜZAKERAT: 1 —iMeclisi İdare raporuman kı- raatile 931 senesi bilânço ve kârü za rar henabatınım tetkik ve tasdiki, 7 — Murakıp raporunun kıraati ve Meolisi İdare azasının ibrası, 3 — Meclisi İdlare azâsile bir mu- nolya ve saire. Ortaköy Ankara ilk fidan bahçe- şi Vasil, Kataloğumuzu isteyiniz. | No. 15 zakıbın intihabı, ! Balâda mevkilerile cineleri yazılı olan valf emlâk hizala rmdaki müddetlerle ikraya verilmek üzere o müzayedeye kor muştur, İhaleleri Martın 30 ncu çarşamba günü saat 14 te yapt | lacaktır. Taliplerin yevm ve saati mezküre kadar Çemberlitaş”| ta Evkaf Müdiriyetinde Akarat kalemine müracaatları, mmm Dr. Cilt ve Zührevi hastalıkları Beyoğlu, Taksim, Zambak sokak No. 41 İ“ MÜZAYEDE İLE SATIŞ / zarlığı karşısında Rumeli caddesin” i de 48 numaraiı İ Madam Kastoryano'ya sit müzeye | İsemmel yemek oda takımı, mahod diriyetinler; Nosr “Cinsi ” Müd- Ecrimi deti lilir 2/4 Hane 1 sene 12 8. in "3 0 Metitepmahali * |, 3 ı » m "2 5 Hane 7 23/17 Dükkân "a 23 ” »2 115 Baraka arsa ai 2/70 Dükkân "2 32 ” » 10 31 Oda si 28 » "2 36 - ci 7/9. Depo ii 1/3. Ahır 5 ı Sultan nanmda o- ,, da ve odabaşilık 2i Hane 6 ı ” "|. 62/46 Methal ve dük- ,, 45 kân fevkinde oda 35/39 Dükkân " 6 1 Oda e > 5 Kayıkhane ve fev- ,, 32 inde odalar 66 Dükkân 3 sene 137 12 Mağaza ş 0 Kahvehanevearsa, 2 21/5/3/1 Baraka 4 5 Gazino — , 2 13 Od mi Li » “8 44/1 (016) HORUNİ muayenehanssi İstanbul Mâhkemei Asliye Birim| ci Ticaret Mahkemesinden: Beyoğ') * unda İstiklâl caddesinde 401 mum ralı mağazada kavafiyeci Marko ve) lanların yevim ve masti mezkürdi mahkemede hazır bulunmaları tüze” uma ilân olunur. 1932 Martın 11 inci Cuma günü saat 10 da Osmanbey'de Latin m“ hanede mevcut v yen eşyalar müzayede suretile satı lacaktır. Som cevizdin mamul mü kaplama komple yatak oda takımı bir kanape 2 koltuktan mürekkep Amerikan takımı, mavun kaplama tek büfe, İngiliz tabak takımı, mü” kemmel elektrik avizeler, hayli bit” kitaplar (Viktor Hügonun tekmil Amatı), tap alât ve edevat, oskü'tas” yon masası, portmanto, matbeh (8“ kumları vesair lüzumlu eşyalari *Sehiedmayer,. markalı zarif bir pi” yano. Pey sürenlenden 100 de 25 te" minat alınır. Hane dahi satılıktır. Şark Yıldızı Selma Hanım Muhtelif pozlarını HULIVUT'un Bu defa üç gün teahhürle çıkt” cak nüshasında göreceksiniz. 4 — 932 senesi için intihap edile- <ek murakıbın ücretinin tayini ötgiğ, MİLLİYET MATBAA:

Bu sayıdan diğer sayfalar: