24 Eylül 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 7

24 Eylül 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SPOR Çıkan Spor Sayfalarımızı Okuyunuz... Haftada İki Defa Spor Perşembe ve Cumartesi Günleri s P O R Meşhur Kara Ali Başpeh tedir. 5 ,İzmı'rde Altınordu livanlığı Yine Kazandı Sempiyon Himayei Etfal Cemiyeti tara- fından — Ankarada önlüimüzdeki hafta — zarfında tertip edilen Türkiye Başpehlivanlığı müsaba- kalarına hazırlık olmak - üzere | şehrimizde üç gündenberi devam eden alaturka pehblivan güreşleri dün nibayetlendi. İki gündenberi yapılan tasfiye müsabakalarından sonra geriye nihai çarpışmayı yapacak pehlivan” lar kalmıştı. İlk güreşler büyük orta pehlivanları arasında yapıldı. Yaşı henüz on sekiz olan ve güreş tarzının hızlı olması dola- yısile yıldırım ismi takılan yeni pehlivanla eski ve usta bir peh- livan olan Kireçburunlu Mehmet Ali pehlivan —arasında yapılan güreş Mehmet Alinin galibiyetile bitti. Bü kısmın en sağlam - pehli- vanı olan Gönenli Hamdi yenici Mehmede ve Manisalı Ömer de Kireçburunlu Mehmet Aliye galip geldikten sonra yapılan — final güreşinde Manisalı Ömer, Ham- diye sıkı bir güreşten sonra pes etti ve Hamdi büyük ortayı kur- tardı. Başaltı güreşlerine dört peh- livan girmişti. Koç Ahmet, Hay- rebolulu Mehmet Ali, Uzunköp- rülü Hüseyin ve çoban Mahmut, Uzun ve sıkıcı bir. — güreşten sonra Koç Ahmet hamle fazlalığı dolayısile Mehmet Aliye galip ilân edildi. İzmirde başaltını kur- tarmış olan Uzunköprülü Hüseyin ile Çoban Mahmudun güreşleri çok zevkli ve neticede Uzunköprülü — galip geldi. İki galipler Koç Abmet ve Uzunköp- rülü tutuştular. Neticede hakem heyeti bu iki pehlivanı berabere ayırdetti. Sıra stadyomu çerçeveleyen binlerce halkın sabırsızlıkla bek- lediği başpehlivanların güreşine geldi. Hakem heyeti tarafın- dan çekilen kur'a neticesinde pehlivanlar şu suretle güreşecek- lerdi : Kara Ali Tekirdağlı Hüseyin- le, Bolulu Cemal Molla Arifle, Manisalı Rifat Mandıralı Ahmetle. Pehlivanlar yağlanmış ve dizil- mişlerdi. Güreşler başladı. Ortada çar- pışan üç çift pehlivan arasında göze çarpan Kara Ali - Tekir- dağlı Hüseyin ve Manisalı KRifat- Mandıralı Ahmet çifti idiler.Bunların güreşleri cidden İoran kırana idi ve zevkle seyrediliyordu. Mani- salı Rifat hasta olduğu için ya- rım saat sonra Mandıralı Ahme- de pes etti. Şimdi ortada iki çift kalmıştı. Kara Ali ile Tekir- dağlı Hüseyinin çok — candan güreşleri ve biribirlerini bastır- maları, — sıyırılmaları — görülecek manzaralardandı. Belli idi ki her iki pehlivan da bütün kuvvetlerile güreşiyorlardı. oldu Bu temiz ve kıran kırana güreş yanında Bolulu Camal ile Arifin kaçak gösteriş güreşleri can sıkıcı bir manzara arzediyor- du. Mütemadiyen gezinen dört defa el enseye geldikten sonra ya gör — silmiye — veyahut su çarpmıya giden bu — baş pehlivan namzetleri halk üzerinde hiç te müsait bir tesir bırakma- mışlardı. Ve esasen de bunları seyreden yok gibi idi. Nihayet Kara Ali Tekir- dağlıyı bastırdı ve ters küm deden — ters kepçe — oyununa geçti, sırtı yere gelmek Üzere olan Tokirdağlı Hüseyin pesetti. Bir saat kırk beş dakikalık bir oğuşmadan sonra Kara Alinin en çetin hasmına karşı kazandığı bu galibiyet çok alkışlandı. Geriye kalan Cemal - Arif güreşi hâlâ devam ediyordu. Aradan on beş — dakika geçer geçmez Kara — Aliyi Mandıralı Ahmetle tutuşturmak istediler. Kara Ali buna itiraz etti. Mandıralının — Cemal - Arif galibile tutuşmasını ve bu güreş al iyısile kendisinin — güreşeceğini ile de başpehlivan olması do- Dünkü alaturka güreşlerden İki canlı intiba Her kafatan bir ses çıkıyordu. İzmir, 23 ( Husüsi ) — Bugün Alsancak stadyomunda Mıntaka Şampiyonluğu için Altınordu ile İzmirspor takımları karşılaştılar. Oyun dört buçukta başladı. Tribünler hıncahınç — seyircilerle dolu idi. Altınordulular 12 inci dakikada İlk golü yaptılar. İki taraf çok tehlikeli hücumlar ya- pıyordu. Oyun umumiyet itibarile başından sonuna kadar canlı ve heyecanlı geçti. Neticede Altı- nordu 2- 1 galip gelerek İzmir şampiyonluğunu karandı. çifti müsabaka harici ilân etti ve Kara Ali de Mandmalı ile tutuştu. On beş dakikalık sıkı bir güreşten sonra Kara Ali Mandı- ralı Ahmedi göndeden astı. Bu vaziyet karşısında Mandıralı pes etli ve bu suretle iki çetin hasmı söyledi. Nihayet hakem heyeti manasız | yenen Kara Ali İstanbulda da “Yiııe münakaşalar — başladı. | bir şekilde güreşen Cemal, Arif | birinciliği kazanmış oldu. S A Y Gazetemiz perşembe ve cumartesi olmak Üzere baftada İki spor sayfası neşretimek- İ günleri Perşembe günkü apor sayfasında diüaya spe: hareketleri memleket Cumartesi sayfasında İse cuma günkü maç- ların tafsilâtı yazılıdır. spor hüdissleri vardır. Türkiye Atletizm ü r a .7 . Birincilikleri Dün Kadıköy Fenerbahçe sta- dında Türkiye Atletizm Federâs- yonu tarafından — tertip edilen Türkiye —Atletizm birincilikleri yapılmıştır. Bu müsabakalara İs- tanbul, İzmir, Ankara, Balıkesir, Bursa mıntakaları iştirak etmiş- lerdir. Saat tam üçte bütün atletle- rin iştirakile çok muntazam bir geçit resmi yapılmış ve bundan sonra Cevdet Kerim Bey tara- fından bir nutuk irat edilmiştir. Bundan sonra müsabakalara başlanmıştır. Neticeler şunlar: 110 metre manialı: | inci Se- dat (İstanbul) 17. 1/5, 2 inci Sa- im (İzmir). 100 metre: 1 inci Semih (İs- tanbul (10. 45 Türkiye rekorunu egale etmiştir. 2 inci Fuat (İs- tanbul) 3 üncü Ali Rıza Ankara. Gülle atma: 1 inci Naili ( ls- tanbul), 2 inci Niyazi (İzmir) 800 metre: 1 inci Besim ( İs- tanbul ) 2,06,1/5; 2 inci Şevki ( Ankara ), üçüncü Muhsin ( İs- tanbul ). Yüksek atlama: | inci Haydar (İstanbul) 1,80. 2 inci Cihat (İz- mir) 1,76. 10,000 metre: 1 inci Remzi (İstanbul ) 34,09,4/5. 2 inci Ahmet (İzmir). 3 üncü Naci (İstanbul). 4 X 400 bayrak: 1 inci tstan- bul takımı ( Ragıp, Sami, Ziya, Besim ) 3.41.4-5, 2 inci Ankara, 3 üncü İzmir, 4üncü Balıkesir, Sinci Bursa, İstanbulun rekoru yeni Tür- kiye rekorudur. Yüzme Ve Kürek Dün Denizcilik Heyeti tara- fından tertip edilen yüzme ve kürek mukavemet müsabakaları yapılmıştır.. Yüzme — mukavemet müsabakalarına Üüçü hanım ol- mak üzere on beş kişi girmiştir. Hedefe vâsıl olan yedi yüzücünün rekorları şunlardır: 1 inci Cihat ( Beykoz ) 2 saat, 05 d. 48 saniye, 2 inci Mile Eva Alter 2 saat 18 d. 23 saniye, 3ün- cü Tılitgıykoı)z S. 25d. 34 saniyı 4 üncü Osman 2,29 d. 47, 5 inci Nurettin Ejder 2, 39 d. 21, 6 ıncı Mille İnge Bihrmann 2, 51 d. 35, Tinci Hikmet Melih ( Fenerbah- çe ) 2 s. 58 d. 35 5, 8 inci Chris- ta Bihrmann 3 s. 08 d. 27 s. Yenimahalle ile Üsküdar Sa- lacık iskelesi arasında yapılmak üzere tertip olunan kürek muka- vemet — müsabakasına — Beykoz, Galatasaray, Beylerbeyi kulüpleri iştirak etmiş ve üç çifte futalar- da, Beyko> rakiplerinden 700 metre ilerde olarak birinci ve Beylerbeyi ikinci, — Galatasaray üçüncü gelmişlerdir. Beykozlu kürekçiler bu me- safeyi 1 saat 12 dakika 55 sani- yede katetmişlerdir. İki çifte futaya yalnız Beykoz iştirak etmiş ve ayni mesafefi 1 saat 21 dakika ve 8 saniyede katetmiştir. ODiümpiyat Olimpiyat spor mecmua: nn bugün çıkan son nüshası hafta- nın bütün spor — hareketleri canlı resim ve yazılarla ihtiva etmektedir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: