4 Temmuz 1934 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 8

4 Temmuz 1934 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

e |, Bu Başı Ne Yapalım? İ Müddeiumumilik, Hi Rikilik Ve Hâ LE e ve Macera Romanı e Bütün başlarını işgal eden bir- tek sual vardi — Bu başı ne yâpalım? Garson onları yarı karanlık masaların. arasındaki (yollardan geçire geçire, ilerledi ve birden tevakkuf ederek kenara çekildi ve bhörmetle genç kızlara yol verdi: — İşte efendim... Buyurunuz.. Önlerine vasıl oldukları masa- dan neş'eli bir kahkaha yükseldi! — O0vo..oo. sizmisiniz?. Ben de sizlerin geleceğinizden tamamile ümidimi kesmiştim.. bu yurunuz. Beş erkek ayağa kalktı. Meş- hur Türk rakkasesi bu akşam beş hayranile beş takdirkârile birlikte idi... Genç kızları gös tererek: — Bakınız diyordu size hakiki Şehrâzat olduğumu ispat ediyo- rum. İşte size binbir gece masa- lından iki prenses... İkisi de saz benizli, hilâl kaşlı, fidan boylu, ince belli ayın on dördü gibi güzel... Sonra hep neşeli ve hep gü- lerek : — Buyurunuz, buyurunuz, diye Onlara yer gösteriyordu. Ve erkekler masaya doğru koltukları sürüyorlardı. Genç kız oturmuştu ; Şehrâzat — Size arkadaşlarımı tanıştı- rayım, dedi, Fransızca konuşuyordu : — Herr Stern... Maruf kom- pozitör. Bu sene Metropol tiyat- rosunda operetinde (bestelediği yeni bir operet gösterilerek bir sürü film operetlerinin bestekâ- rıdır, Herr Weitmann gazetecidir... Meşhur dekoratör Wilke... Berli- nin en sefih insanı... Yoo sevgili dostum kendinizi müdafaa etme- yiniz.. Bilmediği fena şey yoktur. Kokain, morfin.. — Fakat.. fakat güzel arka- beni masıl (tanıyorsunuz? — Tabi azizim iki genç kız vatandaşım, kendilerini korumaları sonra da sizin gibi Don Juan geçinen bir genç hakkında iyi omalümat almaları lâzımda değil, elzemdir. Çocuklar bakınız Herr Woldan'ı tanıttırmaktan çe- kinmem. O, çocuk ciddi bir genç- tir. Hem de Emniyeti Umumiye- nin ileri bir memuru, müfettişidir. daş lâzım... Bizim gibi şakilerin arasında bu- | lunmaktan maksadı kontroldur. Wilke'nin kokain kaçakçı şebeke- sini, benimde kümarhaneyi mey- dana çıkarmaya gayret ediyor.., Çok mahir bir polis müfettişidir. Kafa kesen hayali ilk kafa kes tiği gün ele geçirmiştir. O meş hur ve müthiş caninin hâlâ eks preslerde (okadın — öldürmesini mes'ullerinden biridir. Şehrâzat kahkahalarla gülü- k Az, çok kazancından mutlaka ta- sarraf varilendir, boteundur. Bunu iyi bil, belle ve yapı MENU İtimat ve Tasarruf Cemiyeti i tenkide Yazan Suat Suzan bir surette istihza ediyorsunuz. Münevver: — Acı bir istihza mı dedi... Hiç te değil hakikati söylüyorum. Hem dostum polisiniz bir parça muhtaçtır. o Türkiyede henüz böyle bir hâdise vukubul- mamıştır... Türk polisinin, sında izhar aczettiği ve fnilini SON KOSTA 4-7-934 çıkıyor, en on beş kişiyi ve epey faslalarla (o öldürüyor... polisle istihza eder gibi, Hatta İ polise kendi cinayetlerini ihpar ediyor. Meselâ Peter OKür- ten ve sonra da Harmoma hâdi- seleri,.. Canavar kasap kaç çocu- “ğun başını yedikten sonra yaka- karşı- | meydana çıkarmadığı cinayetler | hemen, hemen yok gibidir... Gi- i katili ©... bisi fazla yoktur vesselâm. Hak | i ele geçirmiyorsunuz demiyorum... huki sizde yalnız şu son senelerde bu nevi seri halinde cinayetler biribirini takip ediyor... Alman Donanması! Ne Vaziyette ? Yeni Bir Gemi Daha De- nize İndirildikten Sonra... Berlin, 3 (A, A.) — Gazeteler “ Grap Spee , ismindeki Alınan zırb- hısının denize indirilmesi münasebetile Almanyanın, omuabedelerin verdiği imkânlardan diğer devletlere nisbetle daha az istifade ettiğini kaydetmek- tedir. Halbuki Almanya deniz dev- letleri içinde bahri sahada en zayıfıdır. İ Buna rağmen bir Alman harp gemisi İ yüksek rütbeli denize indirildi mi muhtelif memle- ketlerde Almanya aleyhinde yazılar çıkmaktadır. Bu yazılar okunursa büyük filolar arasında güçlükle tesis olunan muvazenenin Alman bahriye inşaatile hakikaten bozulduğu zanne- dilebilir. Muhteriz ecnöbi müşahitleri Alman harp gemilerine vasıflar (o atfetmek tekniğine icabından fazla bir mevki vermektedirler. Herkes biliyor ki Alman gemileri on bin tondan fazla değildir. Halbuki diğer devletler saf- fhıharp gemileri için 35 bin tonu elzem addediyorlar. Japonyada suretile oOAlman iBuhran Kabine Çekildi, Kuvvetli Bir Kabine İsteniyor 3 (AA) — Birçok bahriye zabitleri bahriye büyük erkânıharbiyesine hitaben bir mahzar imzalayıp göndermişler ve bunda, deniz kuvvetlerinin. müsavatını temin için o Washington muahedesinin feshini ve kuvvetli bir kabinenin iş başına gelmesini istemişlerdir. * Tokyo, 3 (A.A) etmiştir. İtalya Filosu Arnavutluktan Sonra Nereye Gitti? Tiran, 3 (A, A.) — İtalyan filosu Araavutluk sularını tamamen terkât- Tokyo, Kabine istifa miştir. Yugoslavya Hududa Asker Yığmıyormuş Belgrat, 3 (A. A.) — Yugoslavya» nın, Arnavutluk O hududuna asker yığdığı hakkında ecnebi gazetelerde görülen haberler madır. tamamile uydur. İngiliz Başvekiil Londra, 3 (A.A.) — Başvekil Mr, Makdonald, bir müddet Lossimut'ta kaldıktan sonra, mezuniyetinin müte- baki kısmını geçirmek üzere Kana- daya gidecektir, | Bir katil | | 18 lanabildi. Peter Kürten hemen daha dün asıldı diyebiliriz. — Fakat para postacisımn Kaç günde ele geçti? — Ben size bütün katilleri Fakat... (Arkası var) e — ve İstanbul BORSASI 3-7-1934 © ÇEKLER kuruş 04,25 0,1045 kuruş W,iNiZ 4,29 32 2012 4,1010 4,055 70,205 Lendra Ner « york Prag Viyana Madrit Berlin Varşova Paşto Bükreş İ Belgrat 50,43 İ Moskova © 100450 TAHVİLÂT Cene Sofya Amsterdam HİT ESHAM ve Lira İş Bank.(Nama) 10, » Ülümile) 10, (ilmen ) 102, Osmanlı Bank. 38,— Selânik — 1,05 Şirketi Hayriye 15,09 x > Holiş *017 Reji Anadolu msüv. 20,95 Tramvay .NGİP, 2485, Rıhtım 30 Anado'ui v 100V. 43,50 | Üsklidar su o V70,— Terkos 41,40 MimerKir.Fe.1886 138,00 «m IM . 1911 9250 Elektrik —— MESKÜKÂT /)| Lira | 923,00 | (Hamit) 0,38 | (Reşat) Dy B,42 | (Vahit) Ru , 10/85 | İnce beşibiriik atin Mecidiye 48,50 İZ ww Banket (Os. B.) 237 ime sai >. Kalın başibirlik altın | çiteşet) « Cümhuriyet | 59,75 | (Va (Asin) 46,25 | 0) Borsa harlet Lira | Bomonti 1053 dahan SEÇ İstikrarı Dahtir 95,25 Düyunu Mu, — 520 Bağdat terkip 109,00 “ie 3,00 4y1 Dn 40,50 “0,00 Türk altı bg. » dop | Meyva Ve Sebze Flatleri stanbul 4-7-934 Yerli kayısı Kayısı Amasya Şeftali İzmir Armut Akçe Mustabey Kıymeti Serfiçe Dikenli âkçe Adıyaman Kırmaçe 1 inci 2 imei | Kile | Kile | 30-27 | mız) 18.15 | 12-10f 25 15 10-27 | 23-20 | 1s bg 6-5 Vişme Zerdali Türbe erik Havra Sıra | Ağaç çileği Boğaziçi — Sebzeler | Pathcan (tanesi) 8 İ Dolmalık biber yörli | " m İzmir İ Sivri biber yerli i » İzmir Çal fasulye yerli Bamya yerli - mi? Ayas kadın £ Kabak yerli” Pancar Adeta | Bs | den müddelumumiler asi maktadır. ! teşkilâtımıza me derece uygun İ gibi İ cari olduğunu ârzetmek kâfidir. aş | Kantar topu (| ! | Mühim İzahat Verdi kimlerin Müstakil Olması Esasları Adliye Vekili Saraçoğlu Şükrü Bey, yeni hâkimler kanunu lâyi- hasının müzakeresi münasebetile Millet Meclisinde mühim beyanat- ta bulundu. Vekil bey bu beya- nafhı o arasında o müddeiumemilik hakkında şunları söylemiştir: “ — Müddeiumumilik; lâyiha- nın bariz vasıflarından biri de müd- | i deiumumilik mesleğinin hâkimler | mesleğinden ayırt edilmiş olma- | sıdır. Her iki meslek müntesiple- adli teşkilâttaki vazifeleri İ biribirinden ayrı mahiyettedir. Bu itibarla müddeiumumilerde aran i lan vasıflar, hâkimlerde aranılan- lara benzemez. Hâkimler için İs- tiklâl bir vazife ve aynı zamanda i bir vecibedir. Buna mukabil, ie- rai kuvvetin mümessili olan müd- i deitumumilerin ilk vazifeleri silsile i itibarile mafevklerinin emirlerine Onlara hâkimlerin teminatı tanımak, kendilerine verilen emirleri ica- bında infaz etmemek imkân bahşeder. Halbuki asâyişin muha- fazasından manen ve Büyük Millet meclisi huzurunda mes'ul olan mutaveattır. haiz olduğu i icra kuvvetinin lüzum gördüğü ahvalde bir suçluyu takip ettire- : bilmesi lâzım gelir. Bu esas cezai mevzuatımıza, (o hukukn (Oâmme davasının açılması için Adliye Vekilinin ctümhuriyet müddeluniu- misine emir verebileceği suretinde intikal etmiş bulunmaktadır. Müd- deiumuminin istiklâl O bahanesile bir suçluyu takipten imtina ede- bilmesi o suçluya memleketinin adalete istihza etmek imkânının verilmesine müncer olur. “Bu mülâhazalara binaendir ki, İngiltere hariç, teşkilâtları tet- kik olunan davetlerin kâffesin- ayn ab- tutulmuş © bulun İngiliz O sisteminin kâma (tabi olmadığı hakkında bir fikir ver- i miş olmak için mazariyalta ceza davalarının da hukuk davaları ikame edilmeleri esasının Bununla beraber müddeiumu- minin her türlü teminattan âri ve İradesiz bir teşekkül haline konulması arzu edilmemiş, bu mes- lekte olan terfilerde de liyakat ve faaliyet unsurları gözeltilmiş ve aynca vazifesinden ayrılmış - olan o müddeiumuminin hakimlik sınıfında muadil bir vazifeye ta- yin o edilebilmesi esası kabul olunmuştur. ,, Vekil bey hâkimlerin istiklâli hakkında da şu izahatı vermiştir: “ — İstiklâl; lâyıhanın bariz vasıflarından bir diğeri de hâkim- lerin istiklâli meselesine verilen ehemmiy: in derecesidir. Ahkâm “Gasiyemiz meyanında mühim bir yor tutan bu cihetin kat'l ve müş- “st prensiplere raplı hususuna “hassa itina edilmiştir. İstiklâli min edecek kaideler teminat sabi başlığı altında toplanmış ve undan başka kanunun diğer hü” ömlerinin tanziminde de bu hu- ws gözönlünden uzak tutulmamış ir. Teminatların başında azilden asuniyet gelir. Azilden masuni» yet, hâkimi, tatbik ile mükellef «lduğu kanunların üstünde addet- sk ve mesleki kusurları olsa da berhâl ve takdirde onun mevki- aden ayıramamak şeklinde anla- Adliye Vekili 5. Şükrü Bey şılmamalıdır. Bu imtiyaz, Teşkil Esasiye kanunumuzda da sarahat” le zikredilmiş olduğu veçhile h& kimlerin kânünen muayyen ahki ve usul haricinde vazifelerind mahrum edilmemelerini temin ki, bu da, netice itibarile | hâkime, ancak vicdanından çı ve vazifesinin yürümek imkân sesi dinlemek diği yolda bahşeder, “ Hattâ bunu, hâkimin şahsı bağlı bir imtiyaz addetmekte yurttaşlara verilen bir temin şeklinde telâkki etmek daha doğ ru olur. Çünkü, fertler hâkimine ne korku, ne de hatır saikasil hüküm verecek vaziyette kala yacağından emin olmalıdırlar ki, mahkemeye ve onun kararlara tam bir itimat besliyebilsinler.,, İlk ve orta terfi ve tecziyeleri numaralı kanunun üçüne tâdil eden ( 1590 ) numaralı birinci maddesi doğiştirilmiştir. İimlerin okutacakları ders saatlerinde ve bunların ne suretle azaltılıp çoğa tilabileceğinden bahseden bu madde“ Bin yeni şekli ve yene aynı kanunud birinci maddesinin değişik şekli Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edile“ rek kanımiyat kazanmıştır. (2517) nu” marsyi taşıyan ? maddelik bu kanuf 25 Haziran (tarihli Resmi Gazetede Sünnet Düğünü Kınalıadada şehit ve kimsesiz ço” cuklar için tertip edilen sünnet düğünü 6 temmuz cuma günü want 14,30 de iora edilecektir. Bu arada gençliği deniscikğe (teşvik edici deniz eğ” lence ve yarışları da yapılacaktır. Konser — Yarınki 4 Per şembe günü akşamı sant on sekizden itibaren gece geç vakite kadar dev ötmek üzere Küçükçiftlik parkınd&; Tayyare Cemiyeti menfaatine Deşiklaf şbesi tarafından bir konser tertip edilmiştir. Bu konserde Denizkiri Eitalyı mmia kemani Sadi, tamburi Salâh, kemani Öevdet, kemençeci Sotiri, nist Şefik ve udi Marko Beylerdi mürekkep bir saz heyeti de mün parçalar çalasaktır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: