July 28, 1934 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 10

July 28, 1934 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Arabistandaki Gizll Kuvvetlerin İçyüzü Yazan : & * Şimdi, — siz bu muammayı Yemenin son kendi kendinize | hallediniz, 2caba Türk Valisi Mah- ! mut Nedim Beyi oraya gitmek- ten mennedip yoldan çeviren İtalya mıdır, İngiltere midir? Onlara — sorarsanız, Sinyor Zolide: — Ben değilim, der, Mister Filbi'de. Nitekim karşılaştıkları zaman Mister Filbi Nedim Beye bu işte İtalyanların suçlu olduklarını söy- lemişti. Mister Filbi ile Nedim Bey- den bahseder ve karşılaştıklarını söylerken biraz duralım ve onla- rın ilk defa nasıl (karşılaştıklarını) görelim: Meşhur Lâvrens; Şerif Hüseyni ayaklandırmak, — Coziretül'arapta Osmanlı İmparatorluğunu bozguna uğratmak için Hicaza geldikten pek az sonra da Mister Filbi Ceziretül'arabın — öteki — ucunda Emir Ibnissuudun memleketi olan Necit'in merkezi Reyaz'a vâsıl olmuştu. Mister Filbinin halka, bedeviye karşı sıfat ve vaziyeti, bir ( sey- yah) tı. Fakat İbnissuut onu tanıyordu. Lüvrens Şerif Hüseyni ele alırken, Filbi de Ibnissuudu idare edecek, böylece bir yandan Hicaz ve Yemen, öbür taraftan Necit yolile Irak ve Suriye başımıza belâ edilecekti. Şerif Hüseyin Lâvrensin tu- zağına ne kedar çabuk ve kolay | düştü ise, Ibnissuut Filbiye okadar mukavemet etti. | Vakıa Filbi İbnisuuda çok | hizmet etmiştir. Onu Hicaz kıralı yapan Filbi- dir, diyenlerin wözü — nekadar doğrudur. Bilmem amma harbi umumide Ibnisuuda İstediği ka- dar silâh, cephane, İevazım ve para — verdiren — muhakkak ki Filbidir. Ancak bize karşı kullanılmak Üzere verilen bu şeyleri Ibnisuut elinde tutmuş, İngilizlere, bunları bitaraf kalmak için aldığını söy- lemiştir. Ileride görülecektir. ki Ibnisuut bu bitaraflığı lehimize bozmak için müteaddit teşebbüs- lerde"de bulunmamış değildir. / Filbinin o zamanki muvaffa- kiyeti şudur; Lavrensin aleyhi- mize ayaklandırdığı Şerif Hüse- yini Ibnisuut arkadan vurabilirdi. İşte Filbi bu harekete mani ol- muştur. Bundan çıkan netice ise; — Filbi) olmasaydı Lavrensin mu- — yalfakiyeti tehlikeye düşerdi, dir. Fakat o zaman Filbi de Lâvrens kadar muvaffak olsaydı, yani o da Necit Emiri İbnissuudu bize karşı Ayaklandırabilseydi de bizi bir yandan Medinede, bir taraftanda Irakta arkadan vurdurabilseydi her halde çok müşkülât çekerdik. Filbi İbnissuudu (hükümeti met- , — buası) aleyhine tahrik edemedi. Bu hususdaki — her teşebbüsüne Ibnissuuttan: — Benden cevabını almıştı. Hatta birgün İIbnissuut ona, harbiumumtden çok evvel bitip tükenmek bilmiyen kanlı ihtilâf- lardan birinde Osmanlı askerlle mlüsademede yaralanan ve hâlâ sakat kalan parmağını — göste- rerek: — Bu sakat parmak bana her bunu — bekleme. | buhranlı | yolu çoktan, kara yolu da Şerif | yine gönderdiler. an o zamanki ihtilâfların bile ma- nasız olduğunu ihtar ediyor, şim- di ise, Osmanlı devletinin bu en zamanında ben ona karşı — silâah — kullanamam demiş ve bahsi |kapamıştı. Filbi herşeye rağmen İbnissu- udun yanından ayrılmadı. Onun orada bir bekçi gibi kalması İn- giltere için lâzımdı. O sırada Yemenin İstanbul ile muyasalası kesilmişti. Deniz 1 asla Hüseyinin kıyamı ile kapanmıştı. Yemene herşeyden evvel para Tâzımdı. Vali Mahmut — Nedim Bey gönderdiği hususi koryelerle mü- temadiyen para istiyordu. Fakat bu para Yemene nasıl, hangi yoldan gönderilebilirdi. Nihayet Medineye kadar Eş- ref Beyle yirmi bin altın lira ile birçok kâğıt para yolladılar. Kâ- git lireların o vakit Ceziretülarap- ta hiçbir. kıymeti yoktu amma Medineye salimen varan bu parayı şimdi Yemene ulııhı-ıııılı llnıdı | Aradaki | altım iki zabitimizin bulunduğu Reyaz yolile Yemene | 28:7:034 çöl âsilerle dolu idi, binaenaleyh nereden geçilebileceği düşünülecek bir işti. Bir haylı düşünüldükten sonra | bir miktar kâğıt para ile altı bin İbnissuudun İbnis- götürmesi — kararlaştırıldı. | suut bu gelen zabitlere kolaylık ve onların Yemene varabilmeleri için yollar gösterdi. İşte bu esnada işe Filbi ka- | rıştı. Eline düşen bu kıymetli avı Filbi bir türlü bırakmak istemi- yordu. O, Yemendeki şöhretini işitmişti. Şimdi bu meşhur valinin pa- rasızlıktan kurtulmaması lâzımdı. Fakat İbnissuut bu işe razı olmuyordu. — Bu paraları almak ve bu zabitleri öldürmek lâzımdır. De- dikçe Filbiye ters ters bakıyor: — Hayır, bu zabitler ellerin- deki para ile istedikleri yere gi- deceklerdir, cevabını veriyordu. ıAılıııı var) valiyi, onun İstanbul 'I'ranıvay şırketl EVKAT TARİFESİ 1934 senesi 21 Temmuz gününden itibaren ilânı No Hudut Hareket 10 Şişli-Tünel l 12 Harbiye - Fatih b l 15 Taksim- l Sirkeci 16 Maçka- ı Beyazıt — Maçka - I Eminönü 17 Şişli - I irkeci — Taksim- ı Aksaray 18 Kurtuluş- Beyazıt — Kurtuluş- Eminönü irkeciden - Kurtuluştan - 22 Bebek - Eminönü — Ortaköy-Eminöali | | 23 Ortaköy-Aksaray ı | | BEŞİKTAŞ ŞEBEKESİ 34 Başiktaş - Fatih Aksaraydan To, adan 32 ToEkıpı - Sirl 33 Yedikule - Sirkeci İSTANBUL ŞEBEKESİ 37 Edirnekapı- eci işliden - Tünele 'ünelden - Şişliye 9 Harbiyeden - Fatihten - Harbiyeye 9 Taksimden - Sirkeciye Sirkeciden - Taksime Maçkadan - Beyazıta Beyazıttan - Maçkaya Maçkadan-Eminönüne 7T Eminönünden-Maçkaya ğlçllduı » Sirkeciye Şişliye Taksimden-Aksaraya Aksaraydan-Taksime Beyazıttan-Kurtuluşa Kurtuluştan-Eminönüne z Emınbnünden Kurluluıı Beşiktaştan - Beşiktaştan - Eminönüne — & Bebekten - Eminönüne — 19 Eminönünden - Bebeğe Bebekten - Beşiktaşa Ortaköyden - Aksaraya — 8 Aksaraydan - Ortaköye Ortaköyden - Eminönünden - Ortaköye iktaştan - Fatihten - Beşiktaşa - Topkapıya - Sirkeciye Sirkeciden - Topkapıdan - Beyazıttan - Topkapıdan - Aksaraya Aksaraydan-Yedikuleye Yedikuleden-Sirkeciye Sirkeciden-Yedikuleye Yedikuleden-Aksaraya Aksaraydan Edirnekapıya Edirnekapıdan Sirkeciye | Sirkeciden -Edirnekapıya | ahire kadar muteberdir. Son Hareket Sazt 23,42 ik Famla Hareket Saat 36 5,31 S,51 6,32 5,49 7,30 * 7,50 5,59 6,41 6,5T 6,29 6,26 6,58 7,02 7,38 6,00 6,45 7T,LI 6,39 Fatihe 5,7 5.8 17 4 8 12 18 37 6,9 17 Beyazıta IS 5,26 $,36 48 356 Bebeğe 5,50 15 18 20 Fatihe * 14 Eminönüne Topkapıya Beyazıta Topkapıya Edirnekapıdan - Aksaraya ) HARBİYE - FATİH servisile tesadüf eder. İstanbul Sıhhi Müesseseler Satın- alma Komisyonu Reisliğinden: Heybelinada Sanatoryomunda yaptırılacak bakiyelinşaatta kapalı zarf usulile verilen fiatler muvafık görülmediğinden 31 Temmuz 934 Salı günü saat 14 te pazarlıkla muamele yapılacaktır. Istek- lilerin müracaatları, (4207) Hilâliahmer Cemiyeti Merkezi Umumisinden: Eskişehir Hilâliahmer merkez Aanbarında satılığa çıkarılan eşyadan ( Sülüyen, yağlı boya, yeşil toz boya, mukavva, ambalâj kâğıdı, karbit ) 26 Temmuz 934 Perşembe günü ve ( İnşaat mal- zemesile marangoz edevatı) 28 Temmuz Cumartesi günü saat 14 ten 17 ye kadar açık arttırma suretile ambarda satılacağı. Boyaların kıymeti muhammenesi olan (88294 ) kâğıtların mu- hammen kıymeti (83456 ) ve karbitin (52500) inşaat malzeme- sile marangoz edevatının kıymeti muhammenesi olan (29660) ku- ruşun yüzde onu nisbetinde depozito akçelerile taliplerin mezkür günlerde ambardaki satış komisyonuna müracaat eylemeleri ilân olunur. GG (1324) İnhisarlar U— Müdür. 120 adet Bileği taşı 150 ,, — Kırmızı renk zımpara taşı 150 ,, — Kül rengi 225000 ,, — Monogramlı madeni kar beyaz şişe kapsülü Yukarıda nev'i ve miktarı yazılı Avrupa mamulâtından taşların ve şişe kapslillerinin 15/8/934 tarihine müsadif çarşamba günü sa- at on beşte pazarlığı yapılacaktır. Talip olanların "*07,5 reminat- larile birlikte Cibalideki Inhisarlar Alım Satım Komisyonuna müra- caatları ilân olunur. (4183) Sıhhatini Sevenlere MÜJDE Atyonkarahisar Madensuyunun hazimsizliğe, Karaciğer ve böbrek rahatsızlıklarına karşı - şifal hassalarından İstifade edenlerin adedi gün geçtikçe artmaktadır. AFYONKARAHİSAR MADENSUYUNU içenlere — kolaylık olmak üzere su kamyonetle müşterilerinin yerlerine kadar gönderilmekte ve ayrıca on şişelik kasalarla da su verilmektedir. Umumi satış geri: Yeni Postane civarında Aksaraylılar hanında Hilâilahmer satış mağazasıdır. Telefon : 20062 İktısat Vekâletinden : Ölçüler ve ayar Müdürlüğüne birisi elektrik öbürü mekanik Ölçüleri mütehassısı iki fen müşaviri ve birisi kimya öbürü elektrik diploma mühendisi, iki laburatuvar mühendisile Ankara, İstanbul, Samsun, Mersin ve İzmir'de çalıştırılmak üzere teknikum, Robert Kolej veya san'atler mektepleri elektrik ve makine şubelerinden mezun 15 ayar fen memuru ve Büro işleri için bir mümeyyiz alına- caktır. Ehliyet imtihanları 31/7/1934 tarihinde Ankara'da Ölçüler ve ayar Müdürlüğünde ve İstanbul'da Ölçüler ve Ayar Baş Müfet- tişliğinde yapılacaktır. İmtihan mevzularile taliplerin en genç 28/7/934 akşamına kadar Ankara'da Ölçüler ve Ayar Müdürlüğüne vermeleri veya göndermeleri lâzım gölen vesikalar hakkında An- kara'da Ölçüler ve Ayar Müdürlüğünden ve İstanbul, Samsun, Mersin ve İzmir'de Ölçüler ve Ayar Baş Müfettişliklerinden malü- mat alınabilir. Evvelce müracaat etmiş olanların da müracaatlarını yenilemeleri ve noksan vesikalarını tamamlamaları lâzımdır. - (4058) lüğünden: Zafiyeti umumiye, iştihasızlık ve kuvvetsizlik balâtında büyük faide ve tesiri görülen: FOSFATLI ŞARK MALT HULÂSASI kullanınız.. Her eczanede satılır. TÜRK TiCARET ve SANAYi Bankası Tanfiye Memur- luğundan : Hali tasfiyede bulunan Türk Ticaret besbabüyi Başlamıdn çalatukdlar ” Te akdeylediği konkordatonun — birinci Ticaret Mahkemesince tasdikine dair sadır olan karar kesbi kat'iyyet eyle- diği cihetle koukordato mucibince te- diyat icra edileceğinden alacaklıların alacaklarını ve hüviyetlerini müabit vesaiki hâmilân 30 Temmuz 934 ta- Puırhıl gününden itibaren her âbahları t 10-13 e kadar Taş la beyşinci katta küin Tesfiye ılıjuıı müracaatları — lüzumu İlka olunur. (414) Sultanahmette SAN'AT MEKTEBİ Sergisini görünüz. 3 Ağustos Cuma günü 17 ye kadar açıktır. (4082) . A. KUTİEL Karaköy Topçular caddasi No. 33

Bu sayıdan diğer sayfalar: