28 Temmuz 1934 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 7

28 Temmuz 1934 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

3. Dünkü at yarışlarında final noktasına ilk gelen atlardan biri Mevsimin iİlk At Reisicömhur Hz. nin himaye- ve Başvekil Paşanın riyasetinde yüksek yarış ve ıslah encüme- nince tertip edilen at koşularının ilk müsabakası dün Veliefendi çayırında güzide bir seyircl kala- balığı önünde icra edildi, lik koşu, üÜç yaşındaki yerli yarım kan İngiliz erkek ve dişi taylara mahsustu. Mesafesi 1200 metre idi, , Birinciliği; Ahmet Beyin 103 Ceylânı, ikinciliği; Mustafa Beyin Kaderi. Üçüncülüğü; Hüseyin Be- yin Ceylânı. Dördüncülüğü; Ah- met Fikret Beyin Kap'ı kazandı. Üç ve daha yukarı yaşta ve 1934 senesinde kazandığı ikrami- yelerin yekünu 600 lirayı doldur- mıyan halis kan İngiliz at ve kua- raklarına mahsustu, Mesafesi 1600 metre olan bu koşuya giren hayvanlar şu dere- celeri aldılar: Birinci; Ali Muhittin — Beyin Nansuk'u, İkinciliği; Hakkı Beyin Bayard'ı. Üçüncülüğü; Matmazel Bins'in Bares'i, kazandılar. Dört ve daha yukarı yaşta ve 1934 senesi zarfında hiç koşu kazanmamış yerli ve yarım kan Arap ve halis kan Arap at ve kısraklarına mahsus yarıştı. Me- safesi 1200 metre idi. Birinciliği; Prens Halim Beyin Hâkan'ı. — İkinciliği, İzzet Beyin Mesudu, Üçüncülüğü; Veysi Beyin Mirdik'i kazandılar. Üç ve daha yukarı yaştaki halis kan İngiliz at ve kısrakla- rına mahsus yarıştı. Mesafesi 2000 metre, Birinciliği; Akif Beyin Kazba- dalya. İkinciliği Ahmet Fikret Beyin Piper'i. Üçüncülüğü Akif Beyin Bekârı aldılar. Dört ve daha yukarı yaştaki yerli ve yarım kan İngiliz at ve kısraklarına mahsus 1800 metre- yin Yıldırım'ı, ikinciliği; Âli Be- yin Selten'i, üçüncülüğü Rüstem Beyin Moması kazandılar. Ahmet Fikret Be- | Koşusu Dünkü Yarışlardaî Geçen Senelere Nisbetle Daha İyi Neticeler Alındı D z aa Seyirciler köşesinde sremesarees rnenenAnAA Kzse n enecacAEEERErErEneKALE bARİ bana Galatasarayda İdare Heyeti Çekildi, Yenisi Seçildi Galatasaray spor kulübünden: Görülen lözum Üzerine istifa eden idare heyeti yerine yeni bir idare heyeti intihap etmek Üüzere 10 ağustos 934 cuma günü saat 10 da kulüp merkezinde fevka- lâde köngre inikat edeceğinden Galatasaraya mukayyet — azanın mezkür gün ve saatte teşrifleri ehemmiyetle rica olanur, Giresunda Lik Maçfari Giresun, (Hususi) — Spor ve Yeşiltepespor kulüpleri arasında uma günü yapılan son lik maçını bire karşı sıfır ile kazanan spor kulübü bu suretle Yeşiltepe senenin birincisi olmuştur. geçen © At koşularından başka bir görünüş | . . |Kulüpler bayiifedere Şampiyonası Haftalardanberi heyocanla va- kip edilen gayrifedere kulüpler arasındaki turnuvanın son maçı dün Karagümrük sahasında Akın spor - Altın Hilâl takimları ara- sında oynandı. Maçtan evvel büyük bir ka- labalık sahanın etrafını çevirmiş galip takıma verilmek üzere or- taya konmuş olan büyük kupayı ,seyre dalmıştır. Saat 17,10 da takımlar sahaya çıktılar. Hakem Kemal Rıfat Bey gel- mediği için tarafeyn kaptanlarının | seçtiği Mahmut Ali Bey oyunu idare etti. İlk vuruşu yapan Akın- sporlular derhal hücuma geçtiler. Bir iki karşılıklı akından sonra Akınsporlular hâkimiyeti e.c aldılar. (lk devre baştan başa bu takımın hâkimiyeti altında oynandı ise de yaptıkları bir gol hakem taraf »- dan kabul edilmedi ve devre 5-- yısız nihayet buldu. | İkinci devre Akınspor düzgün oyununun mükâfatını 12 nci da- .kikada yaptığı gölle kazandı ise de devrenin nihayetine 4 dakika kala Altın Hilâl de müsavatı te- min fırsatını elde etti. Nuri kale ağzında ayağına geçirdiği topu kaleye sokarak beraberliği temin etmiş oldu.. Ve oyun bu suretle 1- 1 berabere bitti. Haftaya tek- rar maç yapacaklar ve galip gelen şampiyonluğu alacaktır. Bursalı Genç Atletleri — Tebrik Ederiz Dünkü Müsabakalarda Gösterdikleri Gayret, Kendilerine Takdir Kazandırdı Dün Taksim stadyomunda, şehrimize gelmiş olan Bursa San: natkârlargücü atletlerile Galata- saray ve Kurtuluş atletleri ara- sında atletik karşılaşmalar oldu. Müsabakalara birçok atletler işti- rak ettiler ve iyi neticeler alındı. Bursalı atletler müsabakaların cereyan vaziyetlerinde çok gayret göstererek nazarıdikkati celbet- tiler ve beğenildiler. Dünkü mü- sabakaların teknik neticeleri şöy- ledir: 100 metre: 1 — Ahmet ( Galatasaray ) 12 saniye. 2 — Ferhat ( Bursa ) 3 — Şemsi ( Bursa ). 800 metre: 1 — Cemal ( Galatasaray ) 2 20 2/5 dakika 2 — Mustafa ( Bursa ). Uzun atlama: 1 — Sedat ( Galatasaray ) 6,01 metre 2 — Jiray (Şişli) 5,65 metre 3 — Osman ( Galatasaray ) 5,51 metre. 400 metre: 1 — Haydar ( Galatasaray ) 56 3/5 2 — Suat ( Galatasaray ) 3 — Ferhat ( Bursa ) 200 metre: 1 — Ahmet ( Galatasaray ) 24 2/5 2 — Fikret ( Galatasaray ) 3 — Hakkı ( Bursa ) 1500 metre: 1 — Teoharidis (Galatasaray) 4,54 2 — Karakaçanis ( Kurtuluş) 3 — İbrahim ( Bursa ) — (4X100 ) bayrak: 1 — Bursa 49 2/5 2 — Galatasaray. ( 4X400 ) Bayrak: 1 — Galatasaray 3 51 2/5 dakika 2 — Bursa ( 4X1500 ) bayrak: 1 — Galatasaray 19 57 2/5 dakika 2 — Bursa 20 32 dakika. 3 adım atlama: 1 — Şemsi ( Bursa ) 11,48 metre 2 — Karnik ( Şişli ) 10,76 metre 3 — Osman ( Galatasaray ) 10,73 metre. Bursalı Aatlet gençleri dü çok — beğendik. İyi çalıştıklai ve daha güzel neticeler almak vaziyetinde olduklarına biç şüphe etmiyoruz. Genç ve dinç misa- firleri tebrik ederiz. Uludağda Bursa Sporcul;rı Mühim Bir Teşebbüse Giriştiler Bursa, (Hususi) — Bursa Dağ Kulübüne mensup 8 kişilik bir kafile gece saat 2 de Uludağda otelden hareketle zirveye çıkacak ve silsileyi arkaya doğru takip ederek zirve - İnegöl Kayak yo- lunun keşif yürüyüşünü yapacake lar ve icabına göre yapılacak sığınaklarin yerlerini tespit edes ceklerdir. Uzun bir. kısmı hattı. balâdan geçecek olan ve tahmi» nen 40 - 45 kilometrelik bir mes safe içinde bulunan bu yürüyüşe Bursa ve İnegöl spor muhlti fev- kalâde ehemmiyet vermektedir. Taksimde yapılan atletik müsabakalara ait iki görünüş

Bu sayıdan diğer sayfalar: