28 Temmuz 1934 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 6

28 Temmuz 1934 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Ziraat Bilgisi (*) Bağ Aşı Makineleri Kırklarelinde başmuallim — Turgut Beye : 25 mayısta yazdığım mayorka aşısı münasebetile birçok karile- rin aşı makinelerine karşı alâka- Tandığım görüyorum. er işte iyilik ve sür'at ayni zamanda da tasarruf arayan İleri memleketler dalma bu imkânı aramışlar ve bulmuşlardır. — İşte bağ aşı makineleri böyle bir iste- ğin mahsulü olarak meydana gel- miştir. Mayorka aşısının makinesi bulunduğu gibi bildiğimiz yarma aşı ile İngiliz aşısının da hususi birer makinesi vardır. Her üç aşının yapılışı pek basit olmakla beraber sür'at emniyet ve tasar- ruf gibi arzular makinelerin aran- masına sebep oluyor. Fakat pahalı olan mezkür aletlerin her bağcı tarafında tedarikine imkân olma- dığından — bağcıların — birleşerek birer tane getirtmeleri münasip olur.. Ziraat - alellerinden bulun- maları dolayısile gümrük resmin- den de muaftırlar. Bu aşı makinelerinin üç nevi- nin resimlerini aşağıya koyuyo- rum, Bunların ne süretle kullamı- | lacaklarına dair tarifname maki- ne ile beraber gelir, Mayorka aşısı için ayrıca bir de kitap gönderirler. 1 — Yarmâ aşı makinesi 4 kilo ağırlığındadır. Günde (7-8) yüz aşı yapar. Muhtelif kalınlık- lara göre ayrı ayri boyları var- dır. Fiatı (130-155) franktır. 2 — İngiliz aşı makinesi (| kilo ağırlığındadır. Günde ( yüzaşı yapar. Çift ağızlıs iki Mişigan Salon- © larında Herke- sin — Dudakla- irında Dolaştık- tan Sonra Mak- kemeye İntikal Eden Ve Orada Da Dinliyenleri Kahkahalara Garkeden Bir Vak'a Hir İngiliz muharriri Amerika- hlcı Tavus kuşuna bemzetir, ve der ki: — Bu mület dünyanın en zer- gin ve sanayli en hudutsuz mem- leketinde yaşar, mağrurdur, mağ- rur olmakta da haklıdır. Fakat siz onun bu gururunu kırmak İs- tedinizmi, genç bir millet olduk- larını söyleyiniz, bu kâfidir. Tıpkı, kanatlarının — zengin renklerine baktığı zaman — kaba- Tavus kuşunun, — nazarları ayaklarına isabet edince sönmesi gibi, Amerikalıların derhal düşer. Amerikalılar işte mazileri 0l- | madığı içindir ki, memleketlerin- de Avrupanın eski şatolarını tan- zir etmişler, milyonlar dökerek eski eserlerini satın almı: ran güururları da misli iş görür. Fiatı (155 - 190) franktır. 8 — Mayorka aşı makinesi 1.5 kilo ağırlığındadır.. Günde | (6-8) yüz aşı yapar. Fiatı (215) franktır, Frank - fiatlarını borsa ra- kamlarına bakarak Türk para- sına çevirebilirsiniz. | — Her üç makine aşılarını bağda değil atelyede yaparlar. Bağda yapılan — aşılar elle yapılır, bu makinelerin — adresini — isteğiniz üzerine tekrar yazıyorum. Etablizsemente Ulyana - Fabre Valson - La-Romaine - Vauculusa France * Aksarayda Â. Rıza Beye: Lütfen asmanızın ne üzümü olduğunu bildiriniz efendim. Çiftçi ©)) Zirant 1 müşküllerinizi sorunuz. Posi (çiftçi) «i zize Gevap - verecektir. | ——— Dünyada Olup Bitenler -— Prenses Kocasından Ayrıl- mak Arzusunda ! süru miz yapmışlardır. Lir wüd- dettenberi de kızlarını asıl Av- rupalılarla evlendirmek — suretile memleketlerine eski isim tapla- mak hevesine düşmüşlerdir. ve heves dolayısiyle ekseriya gülünç mevkilere düşmektedirler.,, Ingiliz muharririnin bu tahlili yanlış değildir, işte size tahlilin yanlış olmadığını gösteren bir vak'a: Mişigan ayaletinin en zengin silelerinden birine mensup olan Mis Elsa Peecrer 1921 senesinde parlak isim taşıyan bir Avrupalı ile evlenmiye karar verir, Tesa- düf te karşısına İvan Aleksandro- viç isminde bir Rus prensini çı- karınca, hemen bu gençle müna- sebele girişir. Prens Ivan Aleksandroviç, sabık çar ailesinin uzak akrabasından- dır, ihtilâl neticesinde imperatorluk sukut edince, eline geçirebildiği bir miktar para ile Amerikaya kaçmıştır. Şimdi orada bir iş tutunmak, sükün içinde yaşamak arzusundadır. Mis Elsa bu izahatı alınca derhal programını yapar, düşü- nünüz bir defa, bir imperator Pa Z -— TAKVİM — Gün CUMARTESİ Hızır SI 28 Temmuz 934 Si Arabi Rumt 15 Rebaher 1353 | 15 * Temmuns - 1380 Vakit şl-:ı.ı.ı_v_ı..ı'ıA Vakit Ezanl ıı___. Güneş Öğle İkimdi 449 (12 20| Yatsı |a sa | 21 15 on 4« ”J“"— 2 —-|)1931 846 |16 17 T u|2 4 İmsala İstimtak hâkimi “Mis'a Elsa Aleksandroviç, e ahat / veriyor prensten daha iyisini bulacak değil ya, di- ğer taraftan İvan için de bu izdivaç biçilmiş bir kaftandır. Zira bu sayede mil yonlara kavuşacak, iyi bir mevki sahibi olacak ve nihayet yaşamak için çalışmak mecbu- riyetinden kurtulacak- tır.“Evlenirler, çoluk çocuk sahibi olurlar ve tam 13 sene mes'ut olurlar. Fakat geçende Pariste çalışmakta olan muhacir Ruslar- dan bir bale heyeti Amerikaya gittiği zaman bu saadet te sonuna erer, Zira bu bale heyetinin reisi bir müsamerede (İvanja — rast gelince boynuna sarılır. — Nereden tanışıyorsunuz? Denilince: — Babalarımız Çarın sarayın- da bahçıvanlık ediyorlardı, ora- dan tanışırız. Cevabını verir. Ve derhal şehirde — bir dedikodu başlar: — İvan Aleksandıraviç lediği gibi prens değilmiş, bahçıvanın oğlu imiş! Neticede Misis Else mahkemeye müracaat ederek talâk talebinde | bulunur, mahkeme reisi de İvanı | çağırarak yeğeni hakikati sorar | ve ondan şu cevabı alır: | — Ben hiçbir zamann Çarın olduğumu söylemedim, mukarribi- nindenim, dedim,babam saray bahçı- vanı olduğu için bu iddiam yanlış değildi. Takındığım prena sıfatına gelince, bu bir lâkaptır, mektepte arkadaşlarım — tarafından — takı- mıştır. Hâkim Misis Elsaya kocasını sırf prens olduğu için mi seçtiğini sorar ve müsbet cevap alınca kadına bir güzel nasihat verdikten sonra talebini reddeder. Rivayete inanılırsa kadın şimdi Amerika haricine çıkacak ve talâkı kolay kabul eden bir memleketin mahkemesine müra- caat edecekmiş. İşte eski alle isimlerinin ar kasından koşmanın gülünç bir neticesi ! Köy- bir Kokuyor | Yevmi, siyasi, Havadir ve Halk gazetesi | Kari Mektupları Taksim Helâları Havaların pek sıcak olmasıt” dan dolayı akşamları hava almâ için Taksim abidesinin bulunduğU meydana gittim İstanbulda sıcali* tan bunalan ahali — meyanın ecnebi misafirler de ıbidıni:j rafında — geziyorlardı. O abide, o fevkalâde çiçeklerle lenmiş bahçe insana ferah ve! ken on metre gerisindeki hel dan intişar eden ve gayrıka tehammül bir hal alan eidik kusu da gönül bulandımyor, mili! tekreh bir intişarla herkesi bifâf ediyordu. Acaba bu abdesant civar sokaklardan birine kaldir* mak mümkün değil midir. Harbiyede Paşa bakkal Serafim — | Kiracıların Şikâyeti Biz — Nuriosmaniyede — Iki kıratanesinin — karşısında apartımanının 10 No. lu odasındt oturuyoruz. Burası bir aile evidir. Alt k bir aşçıya kiralanmıştır. Bu odasında 9 okka kömürü biıdğ yakıyor ocak tıkalı olduğu ( koku bütün odalara yayılıy Eve girdik gireli sarhoş gibi bif haldeyiz. Bir sabah başım daıığ,' rek yere yuvarlandım. Zehii miştim, kusmıya başladım, nihay elimi, yüzümü yıkayarak, tel hava aldırarak — tedavi — ettilefi Apartımanın en kapanık bir odat sında 20 yaşında bir kız yatakt serilmiş ölüm döşeğinde yatıyöly Ev sahibinin aşçıdan alaca, yvarmış, bir şey yapamıyor, beli diyeye şikâyet ettik. — Doktor göndeririz dedileği fakat hâlâ gelmedi. Bir gün kör mür gazı ile zehirlenip ölmılq muhtemel. Bu hale bir nihayel verilmesini rica ederiz. Hacer, Ferhundt Bir Kariimizin Temennileri Arnavutköyünün çarşısı — ba* kımsızdır, ve kirlidir, burasınıt haftada bir olsun — yıkanmı Jâzımdır. Ayazma mesiresine den ve dere kenarından bir geri gibi uzanan ve birçok virajlari bulunan yol, hem çok dar, hem de harap bir haldedir. Buranıfi tamiri icap eder. Arnavutköy: İskele civarındt Kemalpaşalı Osman vveersce ı 'atalçeşme sokağı, 25 İSTANBUL Gazetemizde - çıkan yan ve resimlerin bütün hakları mahfuz ve gazetemize kittin ABONE FiATLARI Abone İedeli peşindir. Adres değiştirmek 25 kurüştur. —C e e ——— ——— ——— — — — —— — — Gelen evrak geri verilmez. Hânlardan mes'uliyet alınmaz: | Cevap için mektuplara 10 kuruşluk pul ilâvesi lâzımdır. V Posta kutusu: T4i lstanbul igraf :Sonposta Telefon 20203 B

Bu sayıdan diğer sayfalar: