28 Temmuz 1934 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 9

28 Temmuz 1934 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 9
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Beşinci »Ziya Şekir Nasıl Doğdu?.. Kısım No, 10 Nasıl Yaşadı?.. 28-7- 984 — Nasıl Öldü?. Prens Sabahattinin Yalısındaki İçti- ma Müspet Bir Netice Vermemişti.. Glavani sokağında — Pertev Tevfik Beyin ikametgâhında giz- lenmişti. Oradaki içtimalara iştirak ediyor; cür'etkârane fikirlerile, ta- sarlanan inkılâbın tahakkukuna kuvvet veriyordu, Ancak.. Ta- savvur edilen inkılâbın şekli, mec- rasını değiştirmişti. Prens Saba- hattin Beyle taraftarları siyasi hasımlarımı yalnız. fikir. hareket- lerile mağlüp etmiye çalışırlar- ken Kâzım bu vaziyete kızıl bir renk veriyor.. İnlalâp programını kanlı bir yola sürüklemek istk yordu. Glavani sokağındaki içtimalar ehemmiyet kesbetmiş ve mü- davimleri de epeyice — tezayüt eylemişti. Bunların arasında bil- hassa - Kâmil Paşa kabinesi esnasında - polis müdüriyeti kısım siyasi müdürü Muhip Bey tema- yüz etmekte idi. Muhip Bey evek cede Pire şehbenderliği etmiş fakat bir ihtilâs meselesinden dolayı ittihatçılar tarafından me- muriyetine hitam verilmişti. Kâmil paşa kabinesinin iktidar mevkiine gelmesi özerine nazırlardan birine jurnallar vermek ve ittihatçılar aleyhinde teşebbüslere girişmek #uretile göze giren Muhip Bey, zabıtadaki mevkii ele geçirmişti. İttihatçılara karşı kalbinde derin bir kin besleyen © nazır, Muhip Beye bir mikdar para vermiş, ittihatçılar aleyhinde bir tuzak tertip ettirmişti. Muhip beyle - para mukabilinde tutulan - bazı şahitlerin — ifadelerine — nazaran; Enver beyin en samimi dostların- dan olan miralay İsmail Hakkı|l) ve Nihat beyler|2) güya büküme- to suikast yapmak için gizli bir teşekkül vücuda — getirmişlerdi. Ayni zamanda, Sapancalı Hakkı bey de elli fedaiden mürekkep bir çete teşkil etmiş; bunlara kırmızı tömlek giydirerek hükümet ricalini bir anda öldürtmek için bir plân ihzar — eylemişti.. — Mahza - İtti- hatçıları ezmek maksadile Mu- hip Beye tertip ettirilen bu hayali — teşekküllerin — tahkikatı intaç edilmeden (10 kânunusani) vak'ası husule gelmiş; Muhip Bey de İttihatçıların gözleri önünden silinerek bir köşeye çekilmişti. Böyle olmakla beraber muhalifler- le alâkasını kesmiyor, Ittihatçılar aleyhindeki cereyanları el altın- dan takip ediyordu. Prens Saba- hattin Bey partisi harekete gelir gelmez © da derhal iştirak etmiş ve bu süretle Glavamı sokağı içtimalarında temaytliz eylemişti. Bu içtimalarda Muhip, Kâzım ile derhal anlaşmıştı. Maamafih müf. rit düşünceliler, yalnız bu iki şa- hıstan ibaret kalmamıştı. Şerif Paşanın adamlarından bahriye mülâzimliğinden matrut Şevki is minde bir adam daha vardı. Bu Şevki de Kâmil Paşa kabinesi zamanında - yine o nazır !ınfı_ıı— dan - birçok intrikalı işlerde is- tihdam edilmiş ve hattâ isyan eden —Arnavat — rüesasına Bu adamla epeyce bir para gönde- Nazmi, Şevki; bu üç :ıhumnıııiıo reisi İs- mail Hakkı Paşa, (2) Nihat Paşa, Bir Bulgar seygyar Bataryası şahsiyet Kâzımın en sadık Hava- risi olmuşlardı. Kurdukları şe- beke, yavaş yavaş genişliyor; muhalifler arasından pek gözlü adamlar seçilerek tleşkilât tevsi ediliyordu. Fakat bu teşkilâtı kuvvetlendirmek, ve zaruri ihtiyaç- lorı temin edebilmek için paraya ihtiyaç vardı. Bu parayı kim verecekti. Tabiidir ki en evvel akla gelen, Prens Sabahattin Beydi. Nihayet bir gün Muhip, Kâzım, Nazmi kalkmışlar, prensin Kuruçeşmedeki yalısına gitmişler, ürken prensi kuşkulandırmamak için - plânın kanlı kısmını gizlemiş; sadece kuvvetli - bir inkılâp hareketi hazırladıklarından bahsederek para istemişti. Hal- buki Prens, Kâzımla arkadaşla- rınin fikirlerini çok iyi biliyor ve bunlarla kendi arasında kuvvetli bir münasebet vukuunu istemi- yordu. Bunun için: — Size hiç bir şey veremem. Ve, vermek te istemem. Demiş, sözü kısa kesmişti. Bu cevap karşısında kalan Küâzım, bizzat Sabahattin Beyle görüş- müşlerdi... — Arkadaşları namına söz söyleyen Kâzım, - kandan pek TALEBELERE ve AiLELERE iLÂN Ecnebi lisanları tedrisatında mütehassıs olan BERLİTZ MEKTEBİi Bütün yaz açık olup, müptedi ve müterakki talebe için yeni kurslar vücuda getirmek suretile tatilden isifade ettirir. İşbu kurslar atideki lisanlarda şimdiden başlamıştır. TÜRKÇE, FRANSIZCA, İNGILİZCE, ALMANCA, lfllLı__YıchA V.s. 1 Hazirandan 15 Ağustosa kadar yaz TAR ESİ istanbul - 373, istiklâl caddesi Ankara - Konya caddesi Orta Orman Mektebi Orta Orman Mektebine Yazılma Ve Alınma Şartları 1 — Türkiye Cümhuriyeti tebeasından olmak, 2 — Ortamektep mezunu olmak. 3 — Yaşı yirmiden yukarı olmamak. 4 — Sıhhi vaziyetini «dil, göz, kulaklarında —arıza olmamak, vücudunda — noksanlık olmamak, arızalı y:ylerdo. î:ıilık T ürüyü, ezmeye ve hayvana binmeye nye thı::î(hk:l'itı’ mı'îuıi’l 'vı ı:telıımuıil o_llnlk' tam teşekküllü hastanelerden mufassal - raporla tesbit etmek, aşı şaha- detnamesi vermek. 5 — Belediye veya Polis ıııc;hılorln::ı ı:yi ahlâklı, ceza görme- » dair mazbata getirmek. - ;l:lı:eı::*::m:k isteyenler, İstanbulda Bnynkd'eredo Yüksek Orman Mektebi Rektörlüğüne yazacakları İstidaya hüviyet cüzdanı, Ortamektep şahadetnamesini, sıhbat ve aşı rapor- larını, polis veya belediye mazbatasını ve Üç adet vesikâ fotoğrafını ilişirerek göndermelidirler. — T — Müracaatlar 15 Ağustostan 15 Eylül tarihine kadar yapılmış olmalıdır. Noksan evrakla müracaat kabul olunmaz. 8 — Vaktinde tam evrakla müracaat etmiş olınl_ıı'dııı şahadet- nameleri pek iyi ve iyi olanlar müracaat tarihi sırasile tefrik olunur. Kabule lâyik talipler kadro miktarını geçerse b_ııı- lardan evvelâ tahsiline fasıla vermemiş olanlar saniyen riya- ziye dereceleri yüksek olanlar tercih olunur. E $ — Kabul olunan efendiler tahsil esnasında mektebi terkettikleri veya mektebi bitirdikten sonra tayin olundukları vazifeye gitmedikleri takdirde mektebin yapmış olduğu masrafları ödeyeceklerine dair mektebin vereceği nümuneye göre No- terlikten tasdikli taahhüt senedi vereceklerdir. Taahhüt se- nedi vermeden mektebe devama müsaade olunmaz. — (4162) halde avdet etmişti. ( Arkası var ) Prense muğber ve münfeil bir Hafta İçinde Neler Duyduk ? Memleket mahsulâtının — (tanbi piy’ıuınıiı bir baftahk alış ve veriş vaziyetinin umumi hüulâsaşı- n şü satırlarda bulacaksınız. Afyon — Uyuşturucu mad- deler inhisar idaresi Afyon satın almak üzere İstanbul merkezinde hazırlık yapmaktadır. Teklif mek- tupları henüz tüccara verilmemiş- tir. Bunların bugün dağıtılması muhtemeldir. Inhisar idaresinin, azda olsa, tüccardan mal alması Anadolu piyasalarını harekete getirmiştir. Bu sene mahsulün iyi olduğu Kütahya-İlgın ve havalisi mıntakasında bu hareket bilhas- sa nazarı dikkati celbetmekte- dir. Fiatlar bu mıntakada İnhisar fiatlarına yaklaşmıştır. İstanbul serbest piyasasında satılık mal azdır, Ve henüz yeni maldan istoklar gelmemiştir, Bun- ların önümüzdeki haftalar zarfın- da piyasaya gelmsi ve arzolunması beklenmektedir. Hahfa içinde üç sandık Karahisar malının kilosu 0 kuruştan satıldığım duydak. Başka bir hareket olmadı. Yeni mal piyasada çoğalma- dan büyük işlerin olmaması eşa- sen tabii bulunmaktadır. Tiftik — Tiftik piyasasında büyük bir hareket yoktur. Geçen hafta bildirdiğimiz gibi piyasamız- da kliring mukavelesi - dolayısile doğrudan doğruya alıcı vaziyete geçen Almanya hesabına bu hafta içinde de bazı mallar satın alın- mıştır. Böylelikle iki aya yaklaşan bir müddet zarfında Almanyaya yapılan tiftik satışı 1500 balyeye yaklaşmıştır. Son hafta içindeki satış kilosu 44 kuruştan olmak üzere 200 balye kadardır. Sovyet Rusya ticaret mümes- silliği de hafta içinde 500 balye kadar tiftik aldı. Bu alışın evvelki mubayaatlarının bazı eksikliklerini tamamlamak üzere yapıldığ kolay- ca tahmin olunabilir. Yapağı kısmında görüleceği üzere Sovyet ticaret mümessili bu hafta piya- sada mütemadiyen gözükmüş ve bu suretle bu satışm yapılmasına imkân hasıl olmuştur. İngiltere piyasası da talepte bulunmıya başlamıştır. Perşembe günü sek- sen balye kadar tiftik İngiltere hesabına kilosu 45 kuruüş etrafın- da satılmıştır. Hafta sonunda pi- yasa vaziyeti çok hareketlidir. Yapağı — Yapağı piyasa- sındaki durgunluk bu hafta büyük bir harekete yer vermiş piyasa büyük günlere mahsus vaziyetini almıştır. Bu hareketi doğuran müş- teri Sovyet Rusya ticaret mümes- silliğidir. Diğer taraftan Almanya- nın da kliring hesaplarından istifade ederek tiftik gibi yapağılarımıza da Mmüşteri olacağı haberi bu mübayaatı kamçılamıştır. Sovyet Rusya ticaret mümessiliği muh- telif alıcılardan 3500 balya kadar yapağı satın almıştır. Sovyet deposuna — teslim satm — alınan yapağıların fiatı kilo başına 34 kuruştur. Sovyet Rusya ticaret mümes- silliği gelecek hafta içinde bu büyük partinin teslim alınması ile meşgul olacaktır. Bu münase- betle tüccarla vaki yakın temas esnasında yeniden bazı muame- lelerin yapılması çok yakın bir ihtimal dahilindedir. Diğer ta- raftan Sovyet Rusya ticaret mü- messilliği — fiatı — geçmeyeceğini bildirmekte ise de satıcılar leht » bir fiat farkına intizar etmek- tedirler. Hububat — Buğday gelişi pok azalmıştır. Hafta arasında tedrici olarak bankanın yardımı ile piyasa yükselmiş ve bugün banka 80-90 vagon kadar kilosu 4,875 kuruşa kadar satış yapmıştır. Geçen haftaya nazaran piyasanın umuml seviyesi on onbeş para kadar yüksektir. Arpa az gelmektedir. Yerli sarfiyatı için bile vaktile alınan ve silolara konulan arpalar kulla- nılmıya başladığı işitilmiştir. Yeni mallardan henüz İstanbula gele- mez. Samsundan — ihracat kilosu —2,75 kuruştan — satışlar vardır. Piyasa durgundur. Fındık için umuümiyet — itibarile — Fındık piyasa talepsizlikten — dolayı büsbütün durgundur. Hafta içinde hiç iş olmamıştır.. İsmen fiatler 32 ku- ruştur. Eksilmiş bulunan Türkiye istoku en çok altı Bin çuval tah- min olunuyor. Bedava Seyahat... Sultanahmette Akbıyıkta otu- ran Âhmet isminde birisi - bilet- siz vapura binmiş, kadıköyüne çıkmış, fakat bilet istiyen memur« Tarın elinden kurtulmak için kas çarken demir parmaklıklara çar- parak ağır surette yaralanmıştır. Ahmet şimdi hastanededir. stanbulda mezunen bulunan Hendek Müddelumumisi Ahmet Beya : Hendekten Eskişehre gittiğim gün Hendekten İstanbuldaki adresime yazılı, fakat içi başkasına ait 17 tem- muz taribli mektabunuzu aldım. Beylerbeyinde muallim Abdülâziz YERLİ MALLAR SERGİSİNDE açtığı daireyi mutlaka ziyaret ediniz. Orada faideli yenilikler bulacaksınız. İstanbul Ziraat Mektebi Alım Satım komisyonundan: Istanbul Ziraat Mektebinin Mayıs 935 gayesine kadar ihtiyacı olan et, ekmek, mevaddı müşteile ve hayvan yemi 21/8/934 tarihine müsadif Salı günü saat 15 te ihale edilmek üzere kapalı zarf usu- lile münakasaya konulmuştur. Taliplerin şeraiti anlamak için hergün ve iştirak için de mezkür günde İstanbul Maarif Müdürlüğü bina- sında Liseler Muhasebeciliği nezdindeki Komisyona müracaatları ve teminatı muvakkateli teklif zarflarını vermeleri. mezkür saate kadar (4136)

Bu sayıdan diğer sayfalar: