13 Eylül 1934 Tarihli Son Posta Dergisi Sayfa 2

13 Eylül 1934 Tarihli Son Posta Dergisi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

T K l Bi Ki bi t İ Vatandaş Türkçe Konuş ! Son zamanlarda “Vatândaş türkçe konuş!,, vecizesi hayli unutuldu. Hemen hber yerde — türkçeden gayri konuşulan — diller tümen tü- men. Bakımı, bu vaziyet kargı- sında halk ne diyor: Saim Bey (Galeta Mumhane - cad- desi 38 ) — Teşkilâtı Esasiye kanu- BumuUuz cins ve mezhep ayırmaksızın tabilyetimizi halz olan berkesi Türk olarak kabul etmiştir. Bu şekilde |Türklüğü kabul edilenlerin de dilleri Türkçedir. Türk Cümhuriyetinin resmi dili de Türkçeden — başka — birşey değildir. Fakat yurttaşların bu top- roklar üzerinde hâlâ başka dil konuş- maları kadar hatalı bir hareket ola- maz. Bu toprağın kuüyile, havasile, parasile yaşıyan #adamlardan çok bir gey İstemiyoruz. Dillmize hürmet et- sinler ve öğrensinler. * Hakkı Bey (Divanyolu Fazlıpaşa 25) — Sabah Beykozdan vapura bia- dim, güvertede rumca, ermenlce, panyolca, ulmanca, fransızca ve İngi- Hizceden başka bir dil konuşulmayordu. Hattâ bir Sürtli alle de Arapça ka- nuşuyordu. Bu mrada elime geçen ve bu haldan gikâyet eden satırları oku- yunca da yanımdaki fransıyca konu- Şan tatlı su frengine azkalsın “vatan- daş türkçe konuş,, diye bağıracaktım, Çünkü bu tatlı su frengi yarım fransız. eam arasında (balukcı) gibi Türkçe kelimeler de kullamıyordu. Öğle ye- meğini Sultanahmette bir yerde ye- dim. Lokanta çok kalabalıktı. Bu Türk kalabalığına reğimen lokanta sabibi ve çırakları arnavutça konu- şuyorladı. Burada da sinirlendim. Ji- Tet almak için Eminönünde bir ma- gazaya girdim. Mağara sahibile satıcı ; kız ispanyolca görüşüyorlardı. Ben kendimi Türkiyenin irfan ve hara mihrakı olan İstanbulda değil Babil kulesinde zannettim. Bizim kendilerine Türklüğü bahşettiğimiz bu - adamlar bizi ve dilimizi sevmiyorlarsa burada oturmasınlar. * Necati Bey (Fatih Kıztaşı 120) — İstanbulda dil Tâüballliği yine aldı, yürüdü, Beyoğlu sokaklarında, Galata kaldırımlarında yine yabancı diller. den başka birşey işitilmiyor. Vapurda, tramvayda, trende Türkçe bilenler bile başka di konoşuyorlar. Bunlar e zaman Türkçe öğrenecekler acaba? Adliyeye Verildi Ali oğlu Ahmet Saim isminde birisi Beşir efendi isminde birinin BO Tirasımı dolandırmak - suçile yakalanarak adliyeye verilmiştir. Ahmet Saim evvelce de Anjel isminde bir kadını yaralamak suçundan aranmakta İdi. Bir Toslama Maratım Efendinin Idaresin- deki 802 uumaralı otomobil ileğ şoför Abdullah Efendinin idare- sindeki kömlür yüklü kamyon Kuruçeşmede çarpışmış, otomo- bilin ön tarafı parçalanmıştır. — Hasan Bey! Şehir Tiyat- rosunda yiva kara kediler dolaş- mıya amış.. Son Posta'nın Resimli Hikâyesi DAHİLİ nını'nnı:n Bir Esrarkeşin Marifeti Polis Memurlarını Haylı Uğraştırdı, Fakat Sonunda Yakalandı Evvelki gün Karagümrükte çok komik bir hâ- dise olmuş, bir esrarkeş sokakta esrar içerken cür- mümeşhut halinde yakalanmıştır. Evvelki akşam Özeri Karagümrükte vazife icabı dolaşmakta olan memurlar, kalabalık bir sokaktan geçerlerken fena bir koku duymuşlar ve derha bu- nun esrar kokusu olduğunu anlamışlardır. lar buradaki kahvalerden birinde esrar zannederek sessizce kahvelere girmişler, esrar içilip içilmediğini anlamak istemişlerdir. Fakat meamurlar ne kahvelerde ve ne de başka dükkânlarda esrer içilmediğini anlıyarak sokağa çıkmışlar ve tekrar etrafı araştırmıya başlamışlardır. Âyarcılık Dün Fen Memurlarının İmtihanları Yapıldı Bütün memleketteki ölçüler ve ayar dairelerine yeniden alınacak 18 ayar fen memuru için şehri- miz Ticaret mektebinde açılan kurs nihayet bulmuş ve dün mü- racaat edenlerin imtihanları ya- pılmıştır. İmtihanda Marmara ıııulıluıı yeni ölçüler ve ayar Başmüfettişi Kudret Hakkı Bey ve diğer mü- fettişler hazır bulunmuşlardır. Evrak bir hafta içersinde tas- nif edilecek, kazananlar doğru- dan doğruya muhtelif mıntaka- lardaki ölçüler ve ayar daireleri emrine verileceklerdir. Yeni ayar fen memurları ayda 100, 150 lira arasında maaş alacaklardır. 24 Saatin Hâdiseleri * Beyoğlunda Avramın idaresin- deki 485 numaralı motosiklet Madam Angeliki isminde bir ka- dına çarparak yaralamıştır. * Fındıklıda demirli bulunan Nimetihuda motörü makinisti Ali Efendi motörden karaya çıkarken düşmüş, yaralanmıştır. » Evvelki gün Romanyadan gelen muhacirlerden 14 yaşında Sadiye isminde bir kız vapurdan rıhtıma çıkarken — müvazenesini kaybederek denize düşmüş ise de kurtarılmıştır. * Beyoğlunda Salim isminde biri Cevat Bey isminde birinin yapısından bir ton demir çaldı- ğmdan yakalanmıştır. * Koğço isminde biri Çarşam- ba pazarında Rifat ağanın tavuk- larını çalarken tutulmuştur. » Maaş az geliyor diye ar- tistlerden biri ayrılmca.. — ı »« Arkasından birer ikişer ötes den — birinde mıya oturup dalgın tiren — seyyar bu adamdan yaklaşmışlardır. Memur- içildiğini Nafı; Veîcili Tetkiklerine Devam Ediyor Nafia Vekili Ali Bey dün sabah Osmaniye telsiz istasyonu- na gıdmk tetkiklerde bulunmuş- tur. - Vekil beyin bu ziyareti, yeni yapılacak teşkilât kanunile alâkadar görülmektedir. Verilen malümata göre; Devlet demiryolları idaresi, Bandırma ile İzmir Aarasında yeni — eksperes selerleri tesisine karar vermiştir. Bu suretle trenle yapılacak İzmir

İstanbul yolculuğu müddeti asgari hadde inecek, Himanımızdan ak- şam Üzeri hareket edecek vapu- run yolcularını tren Mudanyadan derhal alarak İzmire götürecektir. Diğer taraftan, imtiyazlı şir- ketlere ait mesailin tetkiki ara- sında Tünel ücretlerinin de paha- hlığı nazan dikkati çelmiş bu hususta görüşmelere başlanmıştır. Pendikte Su Üniversiteye Yapılan Bir Müracaat Yerine Getirilecek Pendik belediyesi, Üniversite arkeoloji enstitüsüne — müracaat ederek Pendikte yer altından çı- kabilecek temiz bir su bulunup bulunmadığının tetkik - edilmesini istemiştir. Üniversite profesörleri Pendik arazisini ilmi bir şekilde taharri ederek, buralarının kazıl- dığı takdirde, su çıkıp çıkmıya- cağını tetkik edeceklerdir. Su bulunduğu anlaşılırsa, Pen- dik belediyesi Arteziyen kuyula- rı açtırarak yeni memba - suları çıkaracaktır. artistlerin bazıları da bahane ile ayrılmak istemişler... başladıkları sırada Memurlar bir hayli buralarda dolaşmışlarsa da esrar kokusunun nereden geldiğini bir türlü kem tirememişlerdir. esrarın buradaki evler zannederek — dolaş- sokağın bir tarafında dalgın kalın bir cigarayı çekiş- bir — galeteciyi — görmüşler — ve şüpbelenerek — sessizce — yanına Filhakika —bu adamin elindeki Nihayet içildiğini cigaranın esrarlı cıgara olduğu görülmüş ve elinden alınmıştır. Mehmet ismini taşıyan bu esrarkeşin üzerinde bir miktar Adliyeye verilmiştir. esrar bulunmuş, kendisi de Yangına Karşı Süleymaniyede Büyük Bir Su Deposu İnşa Edildi Sülteymaniyede inşa edilmekte olan büyük su deposu ikmal edil- miştir. Şimdi bu depoya Kumka- pıdan borularla deniz suyu geti- rilecektir. Bunun için de Kumka- pıdan Süleymaniyeye kadar boru döşenecektir. Bu depodan yangın vukuunda geniş mikyasta İstifade olunabilecektir. Kumkapıdan da- mi bir şekilde su temini için, sahilde büyük cesamette sabit bir tulumba makinesi tesis edile- cektir. Bu tulumba havuzun eksi- len suyunu, bir taraftan tamam- hyacaktır. — 4000 İmzalı Ârzıhal Kurbağalıderede oturan halk namına (4) bin imza ile Istanbul belediyesine bir istida verilmiştir. Bu istidada Üsküdar - Kadıköy tramvay hattının kendi mahllele- rine kadar bir kol uzatmasını istemektedirler. Bu civar halkı, ayrıca şirkete de müracaat etmiş, şirket müdürü Necmeddin Sahir Bey hattın o civara uzatılacağını vadetmiştir. Kadımı Yaralamış Kasımpaşada — oturan Yako ayni isminde biri bir çocuk meselesin- den çıkan kavga neticesinde Fat- ma Hamm isminde bir kadını başından yaralamıştır. Dünkü Hava Dün hava açık, fakat biraz serince geçmiş ve rüzgâr poyraz- dan esmiştir. Hararet derecesi en fazla 25,5 en az 17,5 olarak kay- dedilmiştir. ! , Meğerse bu ayrılanlar şim- dıkı ınııılıunın birkaç mislini almak istiyorlarmışt! - Bir İnhisar Günün Tarihi | | Konservatuvara - Rağbet Fazla l.ı...ııuı Belediye konservatuvarınt bu sene fazla müracaat almaktadır. Yenlden birçok talebe kaydedilmiştir. Dersl-ro Teşrinievvel birde başlani- caktır. Konservatuvara son zamandü birçok Üniversite talebesi de mürar caat etmiştir. Yüksek tahail gençliği arasında — musikiye karşı — gittikçe artan bir alâka görülmektedir. Kat'I Hesap Raporları ğ Şehir Meclisinde tasdik cdler 1931 #senesi hesabı. kat'i raporları Dahiliye Vekâletine gönderilmiştir. Belediye Hesap işeri müdürlüğü — 1939 ve 1933 kat'i hesap raporlarıni — da ikmal etmiş ve tetkik için Dalmi — Encümene vermiştir. Bu raporlar da yeni Şebir Meelisinin ilk devresinde müzakere ve tasdik edilecektir. Bundan sonra kat'T hesap rapor- larıdin geç birakılmaması tekarrür etmiştir. Büyükada Rıhtımı Büyükada İskelesinin iki tarafın- daki rıhtimin — uzatılmaşı — takarrür etmiştir. Rıtım, otellere doğru uza- — tılacak ve Dilden evvelki koyun kö- şesine kadar devam edecektir. Bele- diye bu rıktımın keşfini yoptırmak- tadır. İnşaatın (60) bin Traya çıkas | cağı tahmin edilmektedir. Yine Yükselmiş Benzin Fiatlarında İhtikâr Mı Yapılıyor Acaba ? Son hafta içerisinde benzin fiatlerinde hafif bir yükselma gö- rülmüştür. Gayri tabii sayılan bu temvvücün neden ileri geldiği ve ihtikâr vaziyeti olup olmadığı araş tırılacaktır. Ş Ancak, evvelce bu gibi işlerle — meşgul bulunan ticaret müldürlüğü ilga edildiği için bu vıdfeyı tica- ret odasının görmesi icap etmek- — tedir. Maamafih vilâyetin ticaret ine- murluğu halinde çalışan mülga — müdürlüğün bürosu vilâyetçe emir — verildiği takdirde tetkikat yapa- — bilecektir. Benzin fiatlerindeki yükselmenin ticaret odasının ge“ lecek haftaki toplantısında görl- şülmesi muhtemeldir. Adaların Suyu Adaların su ihtiyacı meselesi kat'l gekilde halledilmek üzeredir. Öğren” diğimize göre, Belediyenin, adalarıt suya kavuşması için yapacağı tesisal masrafına bükümet te yardım ede“ cektir. Belediye bu İş için lâzımgeleri hazırlıklara başlamıştır: j Avrupaya Gidecekler Bu sene mühtelif ilimler tal ldı Nıırll Vekâleti Avrupaya !Gıd lerecektir. Müzabakt îı!llııuı ’M lülde yapılacaktır. Teklifi Bir xat belediyeoye müracaat edi vek gaz, benzin ve saire gibi madde” lerin muhafaza edildiği depolar ingi” atını bir inhisar şeklinde üzerit? almak İstediğini bildirmiştir. Belediyt — bu teklifi tetkik etmektedir. ime Hasan Bey — Ne yapsınlar :L_ Bir senedir — geceli yündüslü ’f hayat , yaşanır da, tadına dayamm 6W

Aynı gün çıkan diğer gazeteler