10 Mayıs 1937 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 3

10 Mayıs 1937 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

20 May :::k' (AA.) — Burgas hükümetini « Ve onünla bir tıcaret muahede- %t:"ü Üzere müzakereye girişmek Nıuâ Japon heyetinin Salamanca'ya Buatınış Fakkındaki habetler, Paris mat- & #iddetle alâkadar etmektedir. ı",'.ın Bilbao önünde “Blhan “_İ (AA) — Umumi karar- a...'""""-ıını tamamile işgal” Gtmiş Falarımız Bilbao'nun — Mmüdafaa ="— faarruz etmeğe harırlanmış « İn%_“d'“nu. lr'_mdi:_ Goyenzabal, —ıih B"'d'l'olıcııı ve İturrleta kasa - Çüla'ya LAPtetmiş olan kıt'alarımız Bun- İıg. h" tnetroluk bir mesafeye kijor Yaklaşmışlar ve 7.5 luk bazı SEBE tarafı 1 inci sayfada) %W tarafından samimi Longsş Pövekil Londrada Taimine v (Hususi) — T 'aç giyme me- —lı.h mklh Cumhuriyeti namına tü b SÜötek olan Başvekil İsmet İnö- W trenle buraya gelmiş ve w% Saminti bir surette kar- Peeş bir İnönünün beyanatı (AA) — Le Journal gazete - t Brice Türkiye Başvekili İs- Mülâkatını neşretmektedir. W'"_' esnasında İmnü, ezcümle M. Blum ve Rariciye Na- n malarım esnasın - Siyaset Mmeselelermi gözden Meseleler üstünde, bağlı ol- beynelmilel müvssesat kadrosu kalarak bir tş birliği ve barış fakib için bir itilâfa vardık. Sancak meselesine aid müş- li çarelerini de aradık. Bu €nevrede ütihaz edilmiş 0- rlarına tam kuvvetlerini SUretile bertaraf ermek icab e - B M' tek gayemiz vardır. O da itin barış içinde inkişafına P. Türkiye sulha nekadar sa - ite bağlı olduğunu bütün kom- €ğcümle Yunam, ve Bul « e Suretile ispat etmiş - ? n f F - a !ğ!i g — Zazetelerinin mütalânları Tabouis Oeuvre gazctesinde ün.ıu, Frünsa - Türkiye BZT Küçük sinema yıldızı Şirley Temp OSta okuyucuları sTasınma eğ- © zengin hediyeli bir içk B gin hediyeli bir AF HAB Franko hü aponya da tanıyor mu ? a ş müsaba- | İ Ugün bu müsahakaya ait 29] kümetini uüukerelere girişmek üzere bir Japon hey'eti Panyaya gitti. Harp devam ediyor ya ile mühim miktarda Larb malzemesi iğtinam etmişlerdir. Marksistler, 300 den fazla ölü bırakmışlardır. Cumhuriyetçilerin hücumu Madrid 9 (A.A.) — Jarama mıntaka - sında, cumhuriyetçiler Ferales ve del Rio mevzileri üzerine kuvvetli bir hü - cumda bulunmuşlardır. Öğleden sonra başlıyan harekât bir saat sürmüş ve ne- ticede cumhüriyetçiler, asilcıin siperle - rine girmişlerdir. Asiler, bazı noktalarda bir kilometrodan fazla geriye püskürtül- müşlerdir. Bask hükümeti asker topluyor Bilbao 9 (AA.) — Bask hükümeti, 1938 ve 1939 sınıflarının seferber edilme- bir batar- İ sini tahtı karara almıştır. —ms———— — B_aşvekiİ n Londrada lnğnü Paristen ayrılırken Mühim beyanatta bulundu münasebatının atisi hakkında fali hayır addolunacak bir mahiyetlarlır, Mühim o- lan nokta Fransa ile Türkiyenin bütün siyasi mesailin esaslarında 've harici si- yasete hâkim olan fikirde k&fi derecede ,bir mutabakat zemini bularak, Sancak meselesi dolayısile, bir Fransız - Türk karşılıklı müzaheret paktı akdedip ede- miyecekleridir. Monclart, Ami du Peuple gazetesinde diyor ki: Türkiye Başvekilile Fransız Başvekili ve Hariciye Nazırı, milletlmarası bütün mesaili ve bu arada Balkantur ve Akde- niz meselelerini geniş bir şekilde gözden geçirmişlerdir. Siyasi ufırklarda yapılan bu tetkikata bilhassa birkaç aydanberi İtalyan diplomasisinin aynı sahalarda gösterdiği faaliyet sebebile, lüzum var - di. Bu tetkikler Fransayı Türkiyeye bağ- hyan dostlukları sarsacak mahiyette hiç bir ihtilâfın mevcud olmadığını göster - Miştir. Petit Parisien gazetesi de şu mutale - ayı yürütmektedir: En samimi bir dostluk havası içinde yapılan dünkü temaslar İnönüne, Blum'a ve Delbos'a, iki memleket. alâkadar e - den bütün meselelerin Üzer'nde dolaş -| mak, ve siyaseti umumiyeye ald mühim mesailde ve ezcümle Milletler Cemiyeti- Je müşterek emniyet hususunda bir fikir inutabakatı mevcüd olduğunu anlamak imkânlarını vermiştir. Fransa - Türki - ye - Suriye arasında hududların masu - niyeti için akdedilecek pakta gelince, buna dair münakaşalar da çok samimi bir hava içinde geçmiş Ve müzakerelerin pek yakında mes'ud bir netiçeye varaca- numaralı resimleri neşrediyoruz. Müsabakamız 40 gün sürecektir. Şimdi müsabakanın esasını anlata - lhım, 40 tane tanınmış siman:n fotoğ - (Devamı 11 inci sayfada) SN Hindenburg Faciasının Resmi İlistesi Lakehurst, 9 (AA.) — Hindenborg fa- olası kurbanlarına ait resmi liste, şudur: Yolculardan, yedisinin hüviyeti tesbit edilebilmiş olan 12 kişi ölmüştür. Mürettebattan hepsinin de hüviyeti meydana çıkarılmış olan 2? kişi ölmüş - tür. Yere indirme takimı mürettebatından bir kişi ölmüştür, 15 i yolcu, 16 sı mürettebattan ve 2 si seyirci olmak üzere 33 kiş! hastahaneye kaldırılmıştır. Bunlardan 11 i nazik bir vaziyettedir. Felâketten kurtulmuş olanların mıkta- rı 31 olup B i yolcudur. Londra - Roma İta'yan gueteîoriııiıı Londrayı terketmeleri Fransada hayrst uyandırdı Paris, 9 — Londra da bulunan İtalyan pazetecilerinin geri çağrılmasile hemen bütün İngiliz gazetelerinin İtalyaya gir- mesinin menedilmesini, Paris matbuatı hayretle kargılamıştır. Matbuat, bu hususta verilen kararın büyük bir asabiyet eseri olduğunu zan - netmektedir. Oecuvre - gazetesinde madan Tabouis, şöyle yazıyor: «Karar, Londrada evyesâ ufak bir he- yecan uyandırdı, sonra da müstehzi te < bessümlerle karşılandı. Siyasi mahfeller, İngiltere hükümetinin, dıploması tari - hinde misli Beçmemiş olan bu nezakete muhalif hareketi unutmayacağını söyle- mektedir.» Berlin, 9 (A.A.) — İtalyan gazeteleri muhabirlerinin İngiltereden geri ça - Barılması münasebetfle — Voelkischer Beobachter gazetesi ezcümle dıyor ki: «Bazı memleketlerde matbuat ser - bestisi perdesi altında binbir yalanlar $istemi vücuda gelmiştir. Bunlar, milletlerin sulh ve sükün dairesinde teşrikimesalde bulunmala - rını tehdide maruz kılmaktır. Ortamektep muallimi yetiştirmek için Ankara, 9 (Hususi) — Kültür bakan - hğı Orta mektep muallimi yetiştirmek ti maksadiyle Gazi terbiye erctitüsünde a- çılan kursa devam eden muallım mekte- bi mezunları hakkında bir lâyiha hazır- ladı. Lâyihaya göre kursa devam eden ilk mektep muallimleri bu kwıslerin devamı müddetince maaş almandak- şartile me - İzun sayılacaklar ve kursta geçirdikleri Müddet hizmetlerine ilâve edilecektir, Haraerenereaneee n erenersERALAREAcAR eee ae ensence ği ümidini vermiştir. Meçhul asker âbidesinde Paris, 9 (Hususi) — Başvekil İsmet İnönü, dün Fransız başvekili Blum ta- rafından verilen ziyafetten sonra ak - şam refakatinde Paris büyük elçisi Suat Davasla Place de İ'etolla de Arc de Triomphe altında yatan mechul as- kerin kabrtne giderek merasimle bir çelenk koymuş ve Çanakksle muharip- riplerinden bir grupla cümhuriyet mu- bafız kıtalarından bir mülreze tarafın- dan selâmlanmıştır. Kendisini bu me- rasim esnasında istikbal öden eral Gouraud, Geliboluda hastanelere ataş açmamış olan Türklerin civanme, ğini ve harpteki kahramanlığın; s; yerek buna karşı hayranlığını bildi Türk . Fransız dosiluğu Paris gazeteleri Türkiye başvekilin- den büyük ehemmiyetle bahsetmekte-| * dirler. «Türkiye başbakanı Fransanın misafiri» başlığı altında Petit Parisien gazetesi, İsmet İnönünün canlı senelerle dolu bir tercemei halini ve hayattaki muvaffakiyetlerini yazdıktan sonri o nunla konuşmalardan Türk Pransız dostluğunun kuvvetleneceğini Yyazıyor. Saint Brice, Je Journal da Atatürkün çok değerli arkadaşı ve yeni Türkiye - nin yaratıcılarından biri diye selâmla- dığı İsmet İnönünün Pariste bir günlük konuşmaları Sancak işinden çıkan eski tefehhümleri dağıtmıya kâfı gelecel ni yazarak büyük'devlet adamından tayişle bahsediyor. | Eski İsp Kralının oğiu Karısından ayrıldı Kont Küba güzellik Kraliçesile evleniyor Havana, 9 (A.A.) — Mahkeme, eski İspanya kralının oğlu Covadonga'nın iz- divacının feshine karar vermiştir. Cavadonga, Kubanın güzellik kralıçesi Maria Rocafot ile evlenmek maksadile aile ocağını terketmiş olmakla itham edil mektedir. Mahküm, zevcesi Mme, Sampedro'yada 100 dolar verecek ve ona ferağ etmiş ve- yahut ferağ etmek vaadinde lmlunmu;ı olduğu herşeyi terkedecektir Kültür için de Tahsisat lâzım!.. (Baş tarafı 2 inci sayfada) Müdafaamız ve Nafıamız için otuz beş rmilyon lira tahsisat vermeyten korkmıya cak derecede müsait bir muliyemiz var, E Zğer 350,000 Hira da bu işe verecek olsak, harbde de, sulhta da Tâzım olan kültür notumuz için, bugünküne nisbetle çok şey yapmış oluruz. Hiç olmazsa, vasati bir hesabla, en az bin kitnb basılır. * Açık söyliyeyim: Bugün buzı kitabla- ca yapıları yardımların çoğu hatır için - dir. Bu işi de ya büsbütun kaldırmalı, yahud tam değilse bile dana ıyi mahsul verecek bir şekle sokmalıdır. Devlet da- ireleri, ancak, bu memlekette alâkadarı a: olan ve yardımla bile masrafını çı - karmıyacak bulunan ihtıtas eserlerini basmalı, üst tarafı için mücllifle birlik- te yürümelidir. Müellif te kitaba serma- ye koymağa mecbur olacağından — onun da riski olursâ, münasebelli veya müna- gebetsiz, rasgele kitab basılmanın önüne geçilmiş olür. Bu meselede, bir de bu cihet vardır. - Bütçe zamanındayız. Maarif Vekili - miz, bu iş için Millet Mec/isinden 350,000 lira isterse «vermeyiz'» denilmiyeceği muhakkaktır. Karşımıza dikilen mesele birkaç aylık bir iş olduğu için Maarif Vekâletinin bunu şimdiye kadar takibe vesile bulmuş olması tabisdic, Dün yirmi kuruşa olan bir kâgıd, bugün 100 kuru - şu buldu ve hatta geçiyor. Yeni bir buh- rana kadar, kâğıdın biraz daha yükse - leceği de'muhakkaktır. Şu halde, Maarif Vekâleti bu işi halletmezse Türkiye, yer- yüzünde, kitab basmıyan ve kitab oku- mıyan yegâne memleket olacak demek- ir! Mt in Birgen Kaçan katiller Şehrimizde (Baş tarafı 2 inci sayfada) ve Adanada yakalanan ALtullabla Tev - fik bugün üç jandarma refakatinde ve kelepçeli olarak trenle İstanbula götü - rülüyorlardı. Tren Eskişehirde yirmi da- kika tevakkuf etmişti. Ren bundan isti- fade ederek kendilerile gürüşmek fırsa - tını elde ettim. Adanaya giderlerken Fshişehire uğra- yıp uğramadıklarını sordutr. Yüzü çok sarı olan ve bütün etvarile büyük bir korku içerisinde olduğunu belli eden Ab- dullah cevab vermedi. Tevfik gülüyordu. Ve güle güle anlattı: — Üç günde Eskişehir? gelmiştik. Şe- hire geldiğimiz zaman geceydi. İstasyon- gda birer çay içtik. Buradan bir otobüse bindik, Akşehire gittik, Oyadan da A - danaya trenle hareket ettik. Adanada da kahvede bildiğiniz şekikie yakalandık. Bu sözden sonra: — ,Bilhassa şunu gazsterize yazdırı - TAL | piz, dedi ve: — Şimdiden sonra Sor. Posta okumı - yacağım. Bunun için and içtim. Son Pos- ta yakalanmamıza sebeb oldu. Halbuki biz hududu geçecek ve faydah birer u - zuv olacaktık, Sözlerini ilâve etti. Abdullahı söylet- âimkânı yoktu. O, heç s#üsuyor, dü- iyor, ve birşey söyleniyordu. AÂysel Vunanistanda Mayıs Bayramı Atina, 9 (Hususi) — Dün öğleden son- rya Yunanistan işçileri yıs bayramını kutlulamışlardır. Çiçekle * edilmiş arabalar şehir içinde geçid resmi ve çi - çek mubarebesi yapmışlardır. Gece fener alayı tertip edilmiştir. YASK Y ” Euhran İranı müteessir etmedi İran Meb;a;n Meclisi Reisinin- sözleri Paris, 9 (A.A.) — Parister. geçmekte olan İran mebusan meclisi relsi ve taç Fiyme merasiminde İranı temsil edecek olan heyet âzasından Esfendiyari, havat Ajansına şu beyanatta bulunmuştur. «İran, mümtaz bir vazıyettedir. Çürikü dünyayı sarsan buhrardan*hemen hiç müteessir olmamıştır. Şimdi bilhassa pa- rasının istikrarı sayesinde iktisadi vazi yeti de düzelmiş gibidir. İranın komşu- larile münasebalı gayet ıyikir.» Taç giyme Merasimi (Baş tarafı 1 inci sayjada) Anavatan filosuna mensup 30 gemi | South-End'de ve Londra limanında de - | mirlemişlerdir. Milli garüru okşiyan bu gemileri seyretmek için büvük bir halk kütlesi sahilde birikmiş'ir. Southend'de ikinci harp filosu demitle- Miştir. Hey'etler Londrada Londra 9 (AA) — Romar.ya prensi Michel, Yugoslavya Kra! Naibi Prens Paul ve refikası, Yunan prerslerinden Nikola ve Paul bugün gkşama doğru |Londraya varmışlardır. Bunlar, taç giy- me merasimi esnasında Kralın misafiri olacaklardır. Litvinof ve Avenal'le Türkiye, Maca - ristan, Avusturya, İran, İspanya, Arna- vudluk, Estonya murahhas heyetleri ve Fransız askeri heyeti de aynı trenle Lön- draya gelmiştir. Kralın ziyafeti Londra 9 (AA) — Kral ve Kraliçe, bu şkşam Buckinham sarayında ecnebi prensler şerefine hususi bir okşam zi - yafeti vermişlerdir. drakta bir Sulkast hareketi (Baş tarafı 1 inci sayfada) Bu hususta neşredilen resmi tebliğe göre, maznunlar arasında âyan âza - sından Alvan Yasini ve Muhsin Abu- tabik, meb'us Abdülvahit ve ayrıca da- ha iki meb'us vardır. Hükümet, bunların masuimyet! teşrii- yelerinin kaldırılmasını âyan ve meb'u san meclislerinden istemiş ve iki mec- lis de bu kararı ittifakla kabul eyle « miştir. Bunun üzerine maznunlar tevkif o- lunmuş ve Şimali Irakta nezaret altın- da bulundurulan bir mahalle gönde - rilmiştir. Divanyede vaziyet sakin ola- rak devam eylemektedir, Bazı devletter Karşısında Milletler Cemiyetinin rolü (Baş tarafı 1 inci sayfada) ten sonra küçük demokratik devletlerin vaziyetlerine temas ederek demiştir ki: «— Milletler Cemiyetinir. bu devletle- re karşı vazifelerinden bazılarımı yapa « madlığından dolayı mütevesifim, Millet « 'ler Cemiyetini takviye ötmek — suretile bunlara itminan vermek icab eder. Mil- letler Cemiyeti, çok müker,mel yapılmış bir alettir, fakat takviye edilmek lâzım ge ransa, Milletler Cemiyetini, bü « Leon Bouroi'nin arzu ettiği gibi bir hale getirmek için elinden geleni yapa - caktır.» Leh Cumhurreisi Bükreşe gidiyor Varşova, 9 (A.A.) — Büyük Romanya Voyvodu Michel, Londra'daki taç giyme merasiminden sonra buraya gelerek re- isicumhur Maosciki'yi resmen Bükreş'e davet edecektir. Mosciki, Bükreşe 6 h&z'randa muva - salat edecektir. Romanya kralı Carol, Varşovaya 30 hazirandı gidecektir. Romanya kralına, Polmuy mirglayı rütbesi verileceği söylen dir. Balıkesirde resim serg'si Blikesir, 9 (ALA.) « Şehrimizden ve İstanbı an 18 ressamın iştirak ettiği rgisi bugün saat 15 de Halke- jvinde vali ve C. H. P. Başkanının bir nutku ile açılmıştır. Teşhir edilen 120 tablo arasında Türk inkılâbını canlandıran — tablalar bilhassa yer almakladır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: