10 Mayıs 1937 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 4

10 Mayıs 1937 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

D Eyüp belediye HüT teşkilâtı için dün reyiam yapıldı asmrmı Teiylâmda halk Eyüpte belediye teşkilâtı bu sabahtan itibaren resmen kurulmuş bulunmakta - dır. Dün bu hususun temini için reyiâma müracaat olunmuş ve her taraflan veri » len rey pusulaları ile Fvüpte belediye teşkilâtı kurulmasına İstanbul halkının muvafakatı alınmıştır. Halk, dün fevç fevç rey sandığının bu- uğu evvelce ilân edilmiş olan yer - lere giderek reylerini atmışlardır., Rey pusulalarında şu cümle yazılmakta idi. «İstanbul belediyesi dahilini Eyüp ka- zası hududu ile mahdut olmak Üzere bir reylerini kullanırken Eyüp belediye şubesi teşkilini ve diğer on belediye şubesi hudutlarının İstanbul Belediyesi hududu dahiline isabet eden kısmının da idareleri mev kaza hu- dutlarına göre tadilini kabul ediyorum.» Adres ve imza Halk, dünkü rey'iâm işinde samlmi termişlir. a tih kazasında bulunan #a 10, ıwı[) rey pusulası atılmış ol: rülmüştür. On kazanın halkı da aynı â- lâka ile sandığın başına gelerek reylerini kullanmışlardır. ————... | Şehir işleri: Prust adliye sarayı inşasına muvaffakat etti Adliye sarayının, Sultanah- ne yerinde yapılması esas itiba tekarrür beraber, bu hususta Mütahassısı Prust'un kati m nin alınması da | mlu görülmüştü. Prust, kat'i mütalâasını bildirmiştir. Bu yerin gayet muvafık olduğu yo - lunda cevap ve: Bu itibarla, l başlanılacaktır. Fakat, bapishanenin yıkılması ve yerine Inşaata başlanı! ması biraz daha ı,uıkcuk r. Bu hu - susta şimdiden bir. zaman tayini ve bir tahmin yürütülmesi, mümkün gö- rülmemektedir. Hapishanenin yıkılmasına girişilme- den, buradaki mahpuüslar, tevkifhane- ye götürüleceklerdir. Bir kısmının da, taşra hapishanelerinden bazılarına gön derilmeleri ihtimal dahilindedir. Meyva hali civarında yeni istimlâk Unkapanında Kerestec'ler ile Meyva hali arasındaki sahanin istimlâk edil - mesine karar verilmiştir. Bu hususta ki muamele sür'atle bitirilecek ve bil- hassa sokağın dar olan kısmı hemen a- çılacaktır. Yeninesil yavrularının müsameresi sinin & Vq lerdi: vermiş Poliste : Fişekle oynarken bir çocuk yıııılııu:lıI numa- | Erenköyünde hat boyunda 22 ralı evde oturan 14 yaşında Muharrem | oğlu Ferit, evvelki gün sokakta oynar- | ken bir mavzer fişeği bulmuş, :aşîa' ezmek isterken fişek patlamış, çocuk karnından yaralanmıştır. Yaralı Ferit baygın bir halde hastaneye kaldırıl - aştır. Bir çocuk denize düştü Fındıklıda İlyas Çelebi mahallesinde 2A numaralı evde oturan Mehmedin oğ- lu beş yaşında Cabir, dün Salı pazarında, deniz kenarında oynarkea denize düş - müş, etraftan yetişenler tarafından kur- | tarılmış ve Şişli çocuk hastahanesine ya- W tırılmıştır. Hafta tatiline aykırı hareket edenler Dün Beyoğlunda Kurduracı Kamer, Şemseddin, Mustafa, diğer Kamer, terzi Hopkin, mobilyacı Manol ve Hirestopu- los, hafta tatiline aygıri oularak çalı ken yakalanmışlar, müddeiumumiliğe ve | rilmişlerdir. Gine Yeşildirekte Hacnpulo hanında terzi Bedros hafta tatiline muhalif ola -| rak çalışdığından yakalanmış, müddeiu- mumiliğe verilmiştir. arlar- | bir |4 l..ERı Adalarda Eğlencele Adaları güzelleştirme cemiyeti Ha - zirandan itibaren her ayın mehtaplı üç ;,xcıs'rde Aa Anadolu - kıyıs rıfi lip dön ı]mx üzere, mühte purlarla mehtap âlemleri tertip etm kararlaştı Temmu plâjında ayı içerisimde de, Heybeli üzme ve mayo müsabakalar: k muha- | yapılacaktır bu iki eğlence daha yen de ve daha geniş mik - tepede Lüna I_ı ner alayları da terti; balolar ve p edilecek, yukar ceklir. Berberler kongresi Yapilamadı Berberler Cemiyeti dün saat 13 de inde y olmadığınd ik toplantısını P.ıv_u»ı'h Şeker mütehassısları İzmire gittiler Şoker Şirketinin Almar n Mütahasaslar İzmire gitmiştir. Ege asında tetkikler yapacaklardır. k'a giderek fabrikayı görece celbettiği minta- Oradan dir. Romanya Milli Bayramı Romanya general Romanyalıların milli bayramı münase betiyle, bugün bir caktır. General — könsölos O, konsolosuna resmi kabul yapıla - Romanya tensup olarları kabul ede- | rek bayramlaşacaktır. Hileli yağ satan yağcı Hileli ve noksan yağ satan, Kadıköy Yeldeğirmeninde karakal caddesinde 8 numaralı bakkâl Bohor, dün, cürmü meş- halinde iğe verilmiştir. Ma'ül bir asker iş arayor Malüil ve mütekaid bir zabit yevmiye ile Inmış, Müddeiumumü- çalışabileceği bir iş aramaktadır. Son Pusta İ. H. namına mektup yolla- | rualabilir. r— Nölelçi Rezaneler Bu gece nöbetçi olan eczancler şunlardır: İstanbul cihetindekiler: Aksarayda: (Şeref). Beyazıtta; (Belkis), Fenerde: (Vitali), Şehremininde: (Ham- dü. Karagümrükte: (Ari0. Bamatyada: (Rıdvan), Şehmdebaşında! (Üniversi - ter. Eyüpte: (Arif Beşiri. Eminörnünde (Salih Necati), Küçükpazarda ati Ahmet). Alemdarda: (Bsat). Bakırkö - yünde: (Merkez) Beyoğlu c'hetindekiler: Tünelbaşmda: (Matkoviçi. Yüksekkal - dırımda: (Vingopulo), Calatada: 1Mer- kes), Taksimde: (Kemal - Rebuli, Şiş - lide: (Pertev), Beşiktaşta: (Nail Halid). Roğaziçi ve Adalarda: Üsküdarda: (İttihat). Sarıyerde” (A < saf). Kadıköyünde: (Moda). (Merkez) Büyükadada: (Şinasi Rwa) - Heybelide: (Tanaş), Yegüne ve müstesna Ti ml.., İngiltere Tacının İncileri Kral VI nci George'un tüç giyme töreninde görterilecek olan bu flm asgari 100 milyon kişi tarajından seyredilecektir. xlı-ınlnkehmuıe pek yakında yalnız SAKARYA sine- masında gösterilsceslir. konsolosluğundan , | kuruştan satılmaktadır. HON M Kambiyo ve Zahire Borsalarında vaziyet Bu hafta l'r.'msuyu Anadolu m.ıl!armd’n girmi ton yapak ihraç edildi » Aözdli Trakya malı çuvallı 4,10, li 4 aralarında — MUST | go V f Kambiyo hıı sasında geçen hafla yapı- | mi ta bilhassa Ünitürkler bü-|lw n para ü ir. Tütk-borçları pek sene bu mevsirnlerde 64 haftanın son günü ci tertip Ünitürk fiatları 275 ralarında satılan mısirlâr DU | n sair sebeplerde tak bir iki istisna İP şehrimizde — Türk b borçlarının birinci tertibi 20.50, ikinciler 30, üçüncüler Trak: Sursa çuvallı 5,2 kuruştu” TİFTİK : Geçen hafta piyasada k”’ değer işler dlmamakla beraher ilerisi B ümitler vardır. Bugünlerde Sovyef rot mümossilinin tiftikler kakkınd? bi İngiliz .ılıdw nın da faaliyete ümit edilmik” tedir. v Yedi günlük satış miktarı iki w:my ye kadardır. Bunlardan Sarıkaya ©y 110, Karahisar malları 140, Akşehif tikleri 120 kuruştan satılmıştır. YAPAĞI : Anadolu mallarından M saya yirmi ton kadar ihracat ş.ıpıl'“ Bunların satış fiatları 409-50 kurü$ *",; sındadır. Daha ince kalite mallar dt 15:, arını İstasyonlara ge —]nur ışa kadar teklifler yapılmıştı?. t çekmektedir, havala- | yadan henüz yeni kırkım yapağı F”' lması bek - t l/r irde pif4 Merkez lanlar 91 liradan satılmıştır. Zahire Borsasında sasında va' t normaldir. mberi düşmek kikatta bul! nduğu g geçmesi apılmıştır. ehrimizde Â- bi y gelmiş ve .m n buği j_nl.ın. , Bursa, Mar- ihracat — yapılmıştır. 1f ble yükseklik vardır. Ançxlıılııd.ı havalar yağışlı gittiğinden | 5 hsil buğdayl. * müşkü çmasile sevkiyatın ç lenmektedir. Haftanın son günü pişas k şu fiatlarda kapanmıştır. Ekstra P » lılar 7, altı, yedi çavdarlı boyazlar ç rlılar 6,17, mahlâtlar 3 Anadolu sertleri 6,15 parâ, 4.30, ketentohumu çu - z buguk susam pn beş buçuk n sene mm,ı:' Geçen ı.—nıdu .m_nvl—.ıı miktarda ıv deri |lan bazı Amerika ticaret mü: tekrar şehrimize gelerek ıı»ııılî'd mıştır. Tercihan tavşan, “ngb’ vall; !ıı Arpa e çavdar satışları durgun geç - İSTANBUL TRAMVAY ŞiRKETİNDEN: İstanbul Tramvay Şirketi, tenzilâtlı tarifeden istifade etmek hakkını VE ren mektepli kartlarında yazılı talimata göre, bunları mektep dımxwrlvrl” tasdik ettirmele ve aksi takdirde 10 Mayıs Pazartesi gününden itil & müteber olmiyacağını ellerinde mektepli kartı bulunan Üniversite V€ ğer mektep talebesine hatırlatır. 'ekt_n_'/ Kapali Zarf usulile Ekmek Eksiltmesi ilânı Sinop C. Müddeiumumiliğinden : Sinob genel ceza evindeki mahküm ve mevkuflara 1/6/937 gününden 1/6/ gününe kadar bir yıl içinde verilecek ekmek 3/5/937 gününden itibaren 08 gün müddetle, kapalı zarf usulile eksil:meye çıkarılmıştır. 1 — Verilecek ekmek 650 randımanlı Samsun bir baş unundan ,.,ıı.cık her ekmek 960 gram olarak pişirilecektir. Ekmekler ceza evi direktörlüğünün göstereceği İlüzum üzerine yc": 700 ilâ 1000 adet arasında her gün nihayet saat 14 de kadar ceza ** teslim edilecektir. İstekliler mubammen Bedelin yüzde yedi buçunk olan 2239 lira 9A Mi ruşluk teminatı muvakkate — verecekir. Di İhale 17/5/937 pazartesi günü saat on beşte Sinob C. Müddelumum! de müteşekkil komisyonda Adliye Bakanlığının mezwüyeline talikan Y* caktır. Bi Teklif mektupları 17/5/937 pazartesi günü saat 14 de kadar sıra Sie ratile makbuz mukabilinde dördüncü maddede yazılı komisyon verilecektir. g” Mektupların beşinci maddede gösterilen saatle yetişmek üzere ııd'i':’ hütlü mektup şeklinde gönderilmesi caizdir. Bu halde zarfın mühür hit g ile ve İyice kapatılması lâzımdır. Postada olacak gecikmeler kabul Şartnameye muvafik olmıyan veya içinde şartname dışında şartları eden tekliflere itibar olunmaz. p Eksiltmeden mütevellit bilkümle —rüsum, tekâlif ve damga — resmi il€ |ç ücretleri indelbacce ekmeklerin veya unun tahlil ücret ve masarifi V© bilcümle masarifat müteahhide aittir. Şartnameyi görmek ve daha fazla tafcilât almak istiyenler tasil sültin, ea manda ber gün Sisop C. Müddekememi! kalemine müracant söesit olunur. (2431) SARA Y Sinemasında12 Mayıs Çarşamba günü saat 2! e MÜNiİR NUREDDİ in mevsim sonu KONSERİ « Tyrol'ün göz kamuştırıci manzaralı ve lâtif yerlerinden New - York'a kadar.... Sİ erile... D Aşklarile... Fransızca sözlü filmin: Kahranan LUİS TRENKER. size her noktai naz! ae Bu akşamdan it baren Esrarengiz gecelerile. GÜNE Safahathanelerile.... İşsizliği ile.... KRALIİ de gözleriniz özünde canlanacak ve baş rollerde bulunan ilâbi yıldız M Â RİiON MA iki saat geçirteceklerdir. YA y sinsmasında RSH ardan ve zevkli ve heyecanlı SAKAR

Bu sayıdan diğer sayfalar: