24 Şubat 1938 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 16

24 Şubat 1938 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 16
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SON "(INI"! Yaqn ve yagsız acı badem, yagsız kar ve yarım yağlı gece ve gündüz Çilleri ve sivilceleri ve lekeleri kat'iyyen izale eder. ihtiyarları gençleştirir gençleri güzelleştirir. Hasan ismime ve markasına dikkat.. Şubat 4, 1 SÜre d | Soğuk algınlıkları her türlü hastalıklara yol açabilir. Fakat bir kaş€ SEFALiİN varken ıztırap çekmek günahtır. BAŞ-DiŞ NEZLE - GRiP ve üşütmekten husule gelen Bütün ağrı ve SANCILARI derhal geçirir. Taklidlerinden sakınınız ve eczanelerden ısrarla 1-121lik ambalajlarını arayınız. * OKSÜRÜK ŞURUBU En muannit öksürüklerle bronşit, astm, ve boğmaca öksürüğünün — kat'i ilâcı- dır. Göğüsleri zayıf olan- lara vikaye edici tesiri şayanı dikkattir. Bütün eczanelerde bulunur. İngiliz Kanzuk Eczanesi Beyoğle, İstanbul Tarağa isyan eden saçlar Ekseriya bulundukları yeri terketmek arzusunda olanlardır. Binaenaleyh Saçlarınızı İtaate Alıştırınız Bunun en iyi şıresl LPERTEV BRİYANTİNİ aktır. l SAHİBLERİ: Reyhude ıztırap çekmeyiniz !..| — 74 BOĞAZ., ASFALIRlarıne UTUL MAMAK Ne SN #Ne yapımalı ? Knyet ST Gargaralar, ekseri insan- ları sıkar. Bazan da Tok sik ilâçları yutmak tehlike- si vardır. Buna karşı en —Ş emin çare PASTİL MİDAT — $ şekörzini — kullanmakur. Tesiri kat'idir. Boğuz ağ- * rılarımı geçirir. Nezle ve — | grip kerşı kovar, PASTiL MİDAT CELÂL ERGUN Tıbbi müstahzarat lâboratuvarı İlân Tarifemiz x sahife 400 kuruş sahife 250 — n sahile 200 Birine? İkinci Üçüncü Dördüncü sahife 100 İç sahifeler Son sahife 60 40 vevru ptracaklar ayrıca rifemizden istilade ede- ceklerdir. Tam, yarım ve çeyrek sayfa tlânlar için ayrı bir tarife derpiş işler için şu melidir Dâncılık Kollektif Şirketi, Kahramanzade Han Ankara caddesi ÇİLLERİ SİVİLCELERİ GİDERR ERGUN — Son Posta Matbaası Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeş S. Ragıp BMEÇ " A, Ekrem UŞAKLIGİL rahatsızlıkların — BE vi df nezle, grip, bromşiti kısa bir zamanda izale eder. Hır**d DOYÇE ORİENT BANK Dresdner Bank Şubesi Merkezi: Berlin Tirhyddı ıııbıbı—ıp mafsal evcaında kat'iyetle tesir ı'“'w rir ve günde üç taneye kadar emni)' alhınabilir. c.ıııııı !ıuınhıuı ln.ııb İcabında günde 3 kaşe alınabilif: Deposu: İst. Tütün- Gümrüğü İsim ve markaya dikkat. VE * Her türlü banha işi * yerde ısrarla Gripin isteyiniz. I Kulağınıza küpe olsun! NEVROZİN kullanmakla kabildir. Bir hamlode nezle ve gripi geçirir. Harareti sür'atle düşürür. mafsal, adale ağrıları ancak NEVROZİN almak suretile — çarçabuk — defedilebilir. Kat'i Tesir İcabında günde 3 kaşe alınabilir İsim ve ınarkaya dikkat, Taklidlerinden sakınınız: Şi F  kaşe nezle, baş ve diş ağrıları, ateşleri, | Romatizma ve müzmin ağrılara karşı kuvvetli bir ilâçtır. Şifa kaynağıdır. mamm> DİŞ TABİBİ ——1 Baş, diş, sinir, Grip, Dokt! RATİP 'ıl'Rııooıı İT üi ,';,, Öget Sirkecl : Viyana oteli sıra: Belediyo, — karğısinda, Piyerloti No.Zö, Kat 1 de hergün (ıgını sonra saal 14 den 9 ye kada hastaları kabul eder. ü eaddesinde 21 numarada ll“%îJd Öğ lm»n sonra hastalarımı KAD7

Bu sayıdan diğer sayfalar: