March 29, 1938 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 16

March 29, 1938 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 16
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HASAN Ruj ve allıkları Kadısların güzelliğini ve ca- zibelerini ziyadeleştirir, Paris ruj ve allıkları ayarında ol- duğunu bülün güzeller tasdik ediyor. Mandarin, oranj, kler mo- vayen ve zengin çeşidleri 30, lüks 5S0 kuruştur. Allıklar man- darin, brün, blondinet nevileri şaheserdir, 35 kuruştur. HASAN DEPOSU — Güzel kadınların en ince, en güzel arzuları SÖON POSTA HASAN P draları Dünyanın en güzel pudraları nefaset ve mükemmeliyetinde - dir. Yüz defa havalandırılmış halis pirine özünden ve süt kreminden — yapılmıştır. Hasan pudraları fevkinde bir pudra tasavvur edilemez. Beyaz, raşel, 1-2 pembe, 1-o0kr; okr ruüje, naturel renkleri birer şaheser- dir; Nefasetine rağmen çok ucuz- dur. Kutusu 25, iki misli 40 kr. Kullanılan herşeyin ömrü kısalır! Her silonda, her gençde, her sporcuda, hülâsa herkesin elinde bulunması lâzım olan bu yenilik nedir ? biliyor musunuz ? EBvet, bu yenilik güzel tab'ı, zengin münderecat ve her sınıf halkı alâkadar edecek mevzuları havl MODEN TÜRKİY K MECMUASI'dır. Bu mecmua, günden güne terakki etmektedir. Misal mi istiyorsunuz ? Bugün çıkan beşinci sayısını mubakkak alınız. Göreceksiniz: Kapak değişmiş ve içine güzel bir roman ilâvesi konmuştur. Aynı zamanda müderecat da tasavvur edemiyeceğiniz şekilde zenginleşmiştir. Haftanın politikası, haftanın iki mühim kayıbı, GABRİEL DANONZO, Valide kruliçeler, Sümer Medeniyetini kuranlar, Tarihte Çanakkale, fevkalâde zurif resimlerle zengin sinema sahifesi, Polonyada müzik, zayıflamak için neler yapmalı ? İçimizde Casus var ve LAVRENS, spor sütununda: ( Tekirdağ'ı, dünya oto sür'at rekoru, bizde spor telâkkisi ), Balkan kaşarı (Hikâye ) , Hrisantos, manken kadınlar, yeni bilmecomiz, fotograf müsabakası nihayet (Kulaklar ) namındaki roman ilâvemiz MODERN TÜRKİYE zz avem her yerde arayınız. Kaçırmayınız, sonra bulamazsınız. Bugüa çıkaa 5 numaralı BAYANLAR!.: Taklid hiçbir zaman ayni olamaz, Taklid benzeri demektir. KREM PERTEV Bu itibarla en üstün kremdir. ZENİIİTEKH Bütün Avrupa ve Amerikada en fazla aranan Zenith rud- yolarından üçüncü perti BAKER MAĞAZALARINA gelmişlir, Tükenmeden evvel radyonuzu intihab ediniz, Ilân Tarifemiz sahife 400 kuruş İkinci sahile 256 Üçüncü — zahite 200 Dördüncü sahife 100 İç sahifeler 160 Son sahife 40 Birinci Cildinizin tahriş edilmemesini Isterseniz ? Dünyanın her tarafında seve seve kullanılan, ve - cildi — tıraştan " sonra pamuk gibi yumuşâtan POKER tıraş bıçaklarını kullanınız. Muayyen bir müddet zârfında fazla. ca mikdarda ilân yaptırataklar ayrıca tenzilâtlı tarifemizden istifade ede. «eklerdir. Tam, yarım ve çeyrek sayfa tlânlar için ayrı bir tarife derpiş edilmiştir. Son Posta'nın ticarf ilânlarına sid işler için şu adrese müracaat edil. melidir: Hâpcılık Kollektif Şirketi, Kahramanzade Han Ankara caddesi ———__—s Matbuat âleminde mühim bir yenilik RADYOLİN Beyaz, p temiz dişler müstesna Sabah ve akşam her yemekten sonra dişlerinizi fırçalayınız. Son Fosta Matbaası Neşriyat Müdürü: Selim Raçıp B ; Ri: $- Ragıp EMEÇ SAHİBLERİ: A. Ekremm UŞAKLIGĞİL Karaciğer, böbrek, taş ve kumların- dan mütevellid sancılarınız, damar sertlikleri ve şişmanlık şikâyetleri - nizi URİNAL ile geçiriniz. URİNAL Vücudde toplanan asid Ürik ve ok - maddeleri eritir, kanı te « eti hoş, alınması kolay - Yemeklerden sonra yarım bar - dak su içerisinde alınır, İNGİLİZ KANZUK ECZANESİi a İ Z, G PR. %%,. BEYOĞLU — İSTANBUL ROFİLÂKSİN Belsoğukluğu ve Frengiden korur. z Devlet Demiryolları ve limanları işletmesi Umum idaresi ilânları Muhammen bedeli 17,500 lira olan bir adod arzani torna tezgâh: - 13/5/1938 Cuma günü saat 1530 da kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare binasında satın ahnacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin 1312,5 liralık muvakkat temina! ile kanunun ta- yin ettiği vesikaları nafıa müteahhitlik vesikası ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermzleri lâzımdır. meler parasız olarak Ankarada Malzeme m ve Şevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. datresinden, (1642) Haydarpaşada Tesel UU İT IZLK VÜCUT V DİMAĞ 1938 Model şısında No. 25 !İ 5 B 3 ”i ; v Şi Taksim Bahçesi kar- M hd c ı — kall — KI S C— b — " araaYa BAA CON SİZE YAŞAMAK ZEVKINI| TEKRAR HATTA FAZIASİLE ADE EDER.KurTusu 200 KuruŞ ha aBa aA MA LAİ ECYANESİ. JSTANBUL — SİRKECİ Dr. HAFIZ CEMAL (Lokman Hekim) Dahiliye mütehassısı: Pazardan —maada hergün (2 - 6) Divanyolu numara 104 ev tex detonu 27398 - 21044

Bu sayıdan diğer sayfalar: