10 Nisan 1939 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 5

10 Nisan 1939 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

bir nahiyesi: Kazanlı Nahiye ve köylerinde kö: veriliyor, Yollar, mekte m ük mektebi ve nahiye met si e — Mersinin 10 kilo- M salesinde ve cenubugarbisinde Yüz senelik bir mâ- 'eri yılında Hatay. eliz Ti gelen bir Eti kafilesi Meral ai ARİ bulunduğu Gökçeli köyü ea e müracaatla kendileri; ği a Eyer ime barina. r. Oda sü be nemini Tica ederie z Göstererek: (Gidin, kaza. N azanlı denmesin- Tivâyet ederler, e VS Yeşillikler Güzel ve de e olan Kazanlı cidden laa “DİP köydür. gaz ye kadı mü idare adil rken görüle W diimiş ve em be haline kalbe, bağl öyle ine mi Kazanıda 0 > e ere 1130 müfug vardır e vde oturur, Köylü si Halk çok tiranti ile de çırçır aj kuvvetindek; fabrikayı çalışkandır. iştigal ederler Ki a azanl, br'kaşı m3Ycuddur. On beye Yön hahiyenin un mz. Kazanlılar Müyacını giderir. Yal hede Yetmiş beş » erler, Portak, ton cilik son zam, Muştur. k Ga En Ziyade Pamuk | müdürü Salâhattin Tuncal yardımı ile modern bir ilkokul binası in- İşa edilmiştir: Okula 125 çocuk devam ey- lemektedir, Karaduvar köyünde dört $1- nıflı bir mekteb mevcud olup bu yıl bir edilmiştir. Mektebe 114 yavru müdavımdır. Adana- oğlunda mevcud üç sınıflı köy okuluna devam eden talebe adedi 81 dir. Karaca ilyasta henüz mekteb açılmamıştır. Bura- da geceli, gündüzlü çalışan bir halk ders- 46 küçük, gece 40 büyük vatandaş devam etmekte- dir. Burada da bir mekteb açılması mu- de bekâr öğretmen evj inşa hanesi mevcud olup gündüz İ karrerdir, | #3 Haziranında köylükten çıkarılarık nahiyeye kalbedilen Kazanlıya ilk şön- derilen nahiye müdürü Salâhattin Tun- cal'dır, Bütün aşzusunu çalışmak ve na- | Bivesine faydalı olabilmek teşkil evliyen S. Tuncal, bulduğu imkân nisbetinde ça- | lışsrak dört köyde de eser vermi;n gay- ,İTet etmiştir. Ezcümle; 190 lira ile santral mâkinesi alınmış, Kazanda Üç köprü Yöpilmış, nahiyeyi Mersin ve Tarsusa| bağlıyan yollar tesviye olunarak mımta-! (74 bir hale sokulmuş, bir karakol bına-| İL inşa edilmiş, telefon şebekesi tamam. lanmış, Karacailyasta bir kör fidani | tesis edilmiş, dört köyde de birer cüm- - |huriyet meydanı açılmış, yollari ağaçlan- - | maştar, Henüz iki senelik ömrü olmıyan nahi- de büsbütün yeni bir un güzel ve şirin | Edimede Mimar /.., Sinan İhtifali y kalkınmasına çok ehemmiyet ihtifal çok parlak oldu, bler, telefon şebekesi yapılıyor Koca Mimarın büyük- lüğü iftiharla yadedildi Edirne (Hususi) — Irkının tarihine şe- refler yığarak bilhassa güzel Trakyayı en yüksek eseri o Selimiye ile köprüler, ,İkervansaraylar gibi müstesna san'at serlerile süsleyen Büyük Türk mimarı Koca Sinanın 351 inel yıldönümü mü - nasebetile bugün Selimiyenin hariminde büyük bir ihtifal yapılmıştır. İhtifale tam saat 11 de başlanmış, baş- İsa Trakya Umumi Müfettişi General zım k olduğu halde, Umumi Müfet- tişik başmüşaviri Sabri Öney. Edirne İralisi Niyazi Mergen. komutanlar. Be - e Reisi Şerif Bilgin, Lise, kız öğ - İretmen, erkek öğretmen, orta, san'at 0 - İkulları talebeleri, bütün memurlar, es - naf teşekkülleri, halk iştirak etmiştir. İstiklâl marşile başlanan fhtifalde Türk san'at ve yapıcılık kudretine yüce örnek- ler yükselten Mimar ve eserler: hakkın- da öğretmen Osman Nuri Peremeri, Li- se edebiyat ranallimi Ziya Somer ile ta- lebeler tarafından nutuklar söylenmiş - tir. Törene Cümhuriyet marşile san veril. miş ve gece Koca Sinanın ruhuna saygı olarak Selimiyenin minareleri elektrik - le tenvir edilmiştir. Kasta bir kamron Devrildi, iki yolcu Öldü, 12 si yaralandı Kaş (Hususi) — 20 yolcu ile Fenikeden Elmalıya hareket eden Hacı Bekir aın- daki şoförün idaresinde (bulunan bir yolcu kamyonu, Elmalı - Fenike arasın- da yoluna devam etmekte (iken şosede vukubulan bir yıkıntı ile devrilmiş ve taşlıklara yuvarlanmıştır. Burada, hâdi- se çok feci bir netice vermiş; yolcular « dan ikisi ölmüş, 12 si yaralanmıştır. Beş kişi tle şoför ârızasız kurtulmuşlardır. Adliye işe el koymuş ve Hacı Bekir tev- kit edilmiştir. Zirai .kredi kooneratif'erinin toplantısı yapılıyor Edirne (Hususi) — Birkaç yıl önce Trakya bölgesinde faaliyete geçirilmiş ve mesailerinden iyi neticeler alınmış olan zirai kredi kooperatifleri, o yıllık toplantılarını yapmaktadırlar. Köylü - lerimizi mürabahacılardan kurtarma - ğa çalışan ve her türlü kolaylığı gös - teren bu kooperatifler çiftçinin en ile- ri gelen bir mesnedi haline gelmiştir. — — —. Konyada bir kamyonet şoförü bir çocuğu çiğneyip öldürdü Konya, (Hususi) — Çumranın Kuzu - cu köyünden Ömer oğlu şoför Mustafa kamyonile Konyanm Aslanlıkışla cadde- sinden geçerken yolda oynamakta olun 7 yaşında Nazmiye isminde bir kıza çarp mış ve öldürmüştür. Şoför Mustafa yaka- Janmıştır, İzmirde tecziye edilen esnaf İzmir ( Hususi ) — Son yirmi dört Mersin gittikçe irXişaf mersinin umuma görünüşü ve Mersin, o (Hususi) — Cenubun incisi vasfına bihakkın lâyık bir şehir olan Mersin, her yıl biraz daha güzelleşmekte, biraz daha terakki ve inkişaf eylemekte- dir. Kuruluş tarihi yüz , ılı geçmiyen gü- İzel şehri esasen tabiat üstün bir itina ile isslemiş, buna cümhuriyet devrinde sarfolunan gayreller de inzimam edivice Mersin, şimdiki modern çehreyi iktisab eylemiştir. Mersin geniş hinterlândının ihracat ve Hhalâtını yapan işlek bir iskeledir. Bu hinterlânda, on bir vilâyet dahil olup se-| nelik ithal ve ihracatı dört yüz bin tonu aşmaktadır. Onun içindir ki, Mersinde nüfusun 96 20 sini teşkil edecek kadar| ecnebi kesafetine tesadüf edilir. İkusadt hareketlerin geceli gündüzlü devamı şeh. rin imar ve inkişaflında en büyük rolü oynamıştır. İ İçel vilâyet merkezinde bilhassa son yıllar zarfında kayde şayan İşler görül- müştür, İstanbul vali o muavinliğinden| naklen tayin edildiği İçel valiliğini üç! senedir muvaffakiyetle başaran Rükned-| din Nasuhioğlu zamanında görülen işler| ehemmiyetle kaydedilmiye değer mahi- yettedi Bursada kanlı bir cinayetin önüne geçildi Bursa (Hususi) — Dün sat 13.30 da Atatürk caddesinde, Hükümet civa - rında büyük bir cinayet (o işlenmesine ramak kalmışken bir tesadüf cinayete mâni olmuştur. Söylendiğine göre İs - tanbullu Hasan oi Süleyman #dın - da bir asker kaçağı refikası yüzünden Asker Mehmed namile anılan Bursalı birisine bir zamandanberi kin besle - mekte iken, dün yuka: ıda — söylediğim cadde üzerinde karşılaşmışlardır. Evvelâ ağızla başlayan kâvgayı mü- teakıb Süleyman ğını çekerek Meh medin Üzerine hücum etmiş, tehlikeyi gören Mehmed de se kaçmakta bulmuştur. Fakat £ an peşini bı- rakmamış, mek üzereyken o ci - varda bulunan bir yazıhaneye Mehmed kendisini dar atabilmiştir. o Süleyman d4 arkasmdan dalmış, buradr iki ha - sım bir müddet boğuştuktan sonra Sü- leyman bıçağını hamle etmiş ise de bi- çak duvara rastlayarak kıvrılmış As - ker Mehmed muhakkak © bir ölümden kurtulmuştur. Bu zamana kadar da za- eden bir şehir oluyor lerde de köy kanununun tatbikı ile imar faaliyetine geçildi. Şehirde ekonom'k inkişaf Vali Rükneddin Nosuhioğtu Kanalizasyon, su ve elektrik gibi bele- diyeye aşağı yukarı 1.250.000 liraya malo- lan toprakaltı tesisatı, binlerce metre u- zunluğundaki yol on binlerce metre mu- rabbaı kaldırım, kışlık yazlık parklar, yeni iskeleler, hastane, nümune okul ku rağları, dispanser, çocuk bakımevi, dari. lâceze, fidanlıklar, asri mezarlık, PlĞİ, şehir imar plânı ve haritası, Halkevi bi- nası, vali konağı, ihracat hangarı ve itfa- iye teşkilâtı gibi her birisi başlı başına büyük bir kıymet ve mana ifade eden & serler hep değerli Vali Bay Rüknedâin Nasuhloğlu zamanında, onun alâka ve direktiflerinin inzımamı ile meydana ge- tirilmiştir. Vukarıda da işaret ettiğimiz veçhile bu alâka yalnız Mersin şehrine ve Mersin şehrinin imarma inhisar etmiş değildir. İçel merkezi sıhhat, kültür ve iktısad ba | kımlarından da ayni inkişafı mazhar ol- muş ve bu saahlarda da kıymetli eserler vücude get'rilmiştir, İçele bağlı kasabaların genel görünüş leri üç yıl içinde farkedilir şekilde değiş- tiği gibi, köy kanununun tatbiki sayesin- de köylerden bir çoğu da ianınamaz hale gelmiştir Sadıkzade vzpuru bir tür'ü kurtarılamıyor İ Kaş (Hususi) — Fenike açıklarında Ad sasan kıyılarında fırtınanın şiddetile ka- raya oturan ikzade vapurunun ak'be & çok ümideiz görülmektedir. Son iki haftadanberi devam O edegelmekte olan fırtına denizde bübhassa şiddetini arttır - makta olduğundan mahalline gelen tah- lisiye ile Dumlupınar, Konya ve Mersin vapurlarının mütemadi gayretleri, Sa - dıkzadeyi kurtaramamıştır. ve hamulesi diğer vapurlar tarafından yerlerine tâ - şınmış ve Akdeniz sahillermdeki nakli - bir inkilaş Sadıkzadenin yolcuları yat bu yüzden ehemmiyetli uğramıştır. Artovada bir berber bir köylüyü öldürdü Artova (Hususi) — Merkeze bağlı Ho- day köyü berberi Mehmed Köyden di - ğer birisini, aralarında çıkan münazaa neticesinde, sopa ile öldürmüş ve jan - darmaların önünde kelepçe ile kaçarık Kastamonu (a > , , saat zarfında belediye nizeinnamesine e mii her ikisini de götürmüş - ertesi günü kendi nden Cümhuriyet den açılım henüz iç) — Bu yıl eğitin aykırı hareket eden 93 est? belediyece : müddelumumöiğine teslim olmuştur etmektedir. Burc SEAL bulunan (Köy öp nun bulunduğu yerde yeni-| para cezasile tecziye edilmiştir. İ en seneye sın fi a meccanj he Bree okulu) tedrisatına devam | Belediye zabıta memurları ayni müd- Çandır Kültür Faaliyeti derile birlik in tamami en köylü çocuğu okumaktadır. Sene -| det içinde 678 kilo gayri sıhhi yiyecek Gri sağ) | yor. mağ zi müsadere ve imha etmiş- ylez Dar Biğrekihesii bulunan Çandır ilk o. kulunda gayeli ve müsmir bir faaliyet göze çarpmakta, öğ, renciler olgun bir ş6- kilde — yetiştirilmek. İtedir. Okulun maddf ve manevi durumu ile pek yakından #lgile. nen başöğretmen AN Rıza Özeke'in gayret. lerile talebelerde kı Hasan Bey — Yavaş söy-|yafet birliği, temin le azizim, seni Orta Avrupa- | edilmiş, bir de kooperatıf kurulmuştur. İve kırtasiyeleri de temin ed'imiştir. Yu. daki mömleketleri sayıyor) Himaye heyeti ve kooperatifin yardım.)karıdaki resim, Çandır ilk okulunu gös- ları ile fakir öğrencilerin elbise, kitab termektedir. -. ZN v Bir varmış. EŞ İ — Hasan Misin? Bey dikkat oder » Masala büşlarken... ». Bir yokmuş, derler...

Bu sayıdan diğer sayfalar: