2 Mart 1938 Tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 5

2 Mart 1938 tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

- aa -.. 2 Mart 1938 Komşu memleketlerdeni Dünyanın en esrarengiz şehri ve HOLİVUD Valantino'nun ölümüne inanmıyan kız kimdi Seyahai reporîajları 2-İRAN'da on beş gün Tavus Hı—eğun Tahtı Tarihi kıymeti büyük eserler lmır, şarkı söyle- ğerlerinin de kıs yağı erir - a kal nir € ar çalgı çalı lirmiş, , Di Jıktan yüreklerinin ü şarı Bu zevklerden, eğlencelerden, mu- habbetlerden ve kıskançlıklardan ge- eri'ri kalan ne? Hiç!, | Duvarın kenarım Bazı yerleri yıkılmış, ine (cennet yıkık yerleri güller k: arın boyla- eklerin renl kokula bu ül yanaklı güzeller ne üller niçin ötmü 2, Yal oldu? Büll tu. İlar da mi k n duvarları 1 yerde bu sarayın - cennetter. şamdanlar göze zeler p , Venedikten, in bulundü yertt « vermiş, (Şim- çarpıy Bütün bun dan parça pa nün için di Bı..'ıim » zincirle racaat edilmiş, Denizle Ta ı.ıv»'» sında binlerce İranlı bu parçaları el den ele vermek, başta Tahrana kadı di bile, yazın ler, oda eşy derirler, banka müdürleri, lar retler erkiânı, kat vazo gibi, 8 mı gibi ürülür,, acak şo! hep başta gö- ü Güralı yüksek dux S M EELARE BÜ N r. Büyük kapıdan g bir. havuz — görül mütecadı t.ıî kısımdır: | ve se » bir fazlalıkla- Kadolud,şrınpE"-,6 22 x.a falvet dairesindeyiz, Eski şahlar , isamimi dostları ile bu daireye kapa» Enderon, Biron, Tâmlık Tavus Hatun tantı ve ban asariınaan bir kacı En mühim kısmı Yüksek bir de nünüz bir m dairesidir. |nılar, içerler, eğleni: ır, Düşü -|lermiş, . a ler, zevk eder - kulesi vat | e, dört köşe tar k, harap bir halde, Ta Ftrafına|vandaki oymalar, duvardaki - sıvalar| ğ 'er dökülüyor, Nakişlerin rengi | âni |solmuş, Çoktandır buraya gel nen yok, Fakat havuzun , |durmadan akıyor,, z| (Gülistan), meşhur ı;ı ni, han.İHet tarafı renk renk güll önünde| İçerisi hiç değişmemiş, Ft üyük bir galerideki camekâ asırlardanberi toplanan — hezineler| zevk |Sörülür. Keyhusrevin elmaslı — kılıcı,| Harunurreğidin yazı takımı, daha bir| çok kiymetli şeyler. Nihayette, taht salonu, Burada bir| İçok mürsaca eğen. ve ibtikler, kü « lâbhlâr, elmaslar, zümrüdlü ve inefli| çini kaplı e& -| çeşmesi arile ne kadar heybetli görü İerinden: «B: gisini mendili diği akunuş Şah, bu kulede gö iş, Nasraddin şahn iki Fetih binden fazla| üçyüz. Ali şahin göze olduğu söyleniyo Yalnız, çocuk doğuranların 'dâ, huğtet idatrelöri Varmış, Salonun ortasında paha biçilmez l& ri, harem ağalarının nezareti altında/y, taht var: Birisi Nadir şah tacofin-| ve bir odada bep beraber otururlar -|. Kemtden getirilmiş, Sekiz ayak! mış, Kendilerine Çodalık) denilmesi-İüzerinde dürüyor, Ayaklı İtar taşlardan yapılmış yıl Şah, her-sabah anast ile görüştü - Diğeri altındı Bü zaman, o gece hangi gözdesini is - Arkasında elmaslı bir tavus tediğini söylermiş, Hemen bi kızın/kanadlarını açmış duruyor, bulunduğu odanın kapısına ipek bir | — Bu tahta, (Tavus hat kurdele asılırmış, Artık © odada ak-Jnilinesinin sebebi'bu kuş — değildir, A gazinolarında vrupada bazı ouyük kumar| gazinoları vardır. Bunlar, g: telere bir çok pa uıııkr Pi veya civarında — ku - kaybedip ke dair yazı zeteler, aldıkları tahsisat mukabil bu gibi vak'aları ya tamamile süküt- le geçiştirirler, ya da ca (esrarlı bir ölüm) hâdisesi diye bir iki sa » rirler. Vaktile Amerikada ikamet ödene der ve elân etmekte olanlar bu hük ya merkezinde, yani Holivud'da ge « çen vak'alara karşı Amerika gaze « telerinin sükütuna bir mânâ vere e mezler. En ufak bir hâdiseden İstifa« de eden, sahifelerce yazı yazan, ba « zan dünyayı velveleye veren bu ga- zetelerin Holivud'a gelince sükütu ih- tiyar etmesinin sebebi ne?... Sine » ma kumpanyalarından para mi alı « yorlar?, ona ne şüphe.., Los Anje - los'un en maruf polis hafiyelerinden geçenlerde Avrupaya gelmiş ve Pa- risli meslekdaşlarından birisine, 18 ay içinde Holivud'da geçen far lara, rezaletlere dair çok dikkate de- ğer malümat vermiştir. Halbuki Amerika gazeteleri bun - a- lardan hiç bahsetmemiştir. Şunu ev-! velden söyliyelim ki matbuatın — bu sükütu, sadece Holivud aleyhinde pro paganda yapmamak, zaten dünya na- zarında pheli görülen bu şehri fe- ba göstermemek fikrinden ileri gel- miş değildir. Sinema kumpanyala - rından aldıkları bolca tahsisatın te- siri vardır. Sinema, Amerik. yinin ikincisidir. Memlekete milyar» lar temin etmi dir. Tabif sinema Amilleri bunu muhafaza için — her türlü fedakârlığı ihtiyar etmekten çekinmemektedirler. Gazeteleri, ken- di lehlerinde neşriyata mocbur et « mek için milyonlar vermektedir. Valantino'nun Ölümüne z İnanmıyan kız! olivud'un — gizi Jarından biri, Va Dikte sana - alan ntino ile bir- yhin oğlu» filmini ç Kaliforniyada Müthiş bir kaza ingiltere kralının dos'larından eskı Sudan vatisi lord Plünket ve zevcesi bir tayyare kazasında ölmüştür. Beyaz boyalı, kırı şemel Yolun etrafı palmiyeler İçiçeklerle süslü |tan görünüyor. Am tın neti! lanlar sarılı “l'ı“uıh Ali şah) tarafından 'avus hatun tahtı, |hatun) adlı gözdesine hediye olun - simsiyah olmuş!.. kuşu, | masıdır, Alt un tahtı) de - San muz i lüks bir otomob iken dö- 1 süratle gi - kokulu San Simeon uzakı nerika matbuatmın kı şahane malikânesi Simeon, y Amerik ,hin yanma yakl: (avus katta küşük küçük odalar var, aların husustf datrel V. Si |ae b Bütün milyarder- ler, m Bezini b yorlar |bı | kışlık yeri, I hava, Ç Ot dan z mavi, & mavi, omobil — malikânenin içeri girdi. Parkın geniş, gaçlı yolunda ilerliyor . Misafirler — sabırsızlıkla Bunlar cidden kibar Lord ve Leydy Plünket. Lord Plünket, İngilten Budan valisi, Duk dö Vind samimi bir dostu.. âyetler: nin — eski rün çok , kendilerini prensler gi - Ve şerellerine eğlence- malikâneyi do - tayyare lâ Makine hazır. Bu son lüks bir tayyare.. son | facia -| yönerler kışı burada geçiri - ılık kapısın -İz bekleni - Bir gün nesılsa, meşhur san'atkâr- lardan Pol Muni'ye benzediğinin fare kına vardı. Kendi kendine sinema ar- tisti olmayı milyonlar kazanmayı dü- gündü. Kimseye bir şey söylemedi. Gizlice bir çok resimler çıkardı. Bun- ları muhtelif sincma şirketlerine gön gerdi. Büyük şirketlerden biri bi, muhasebe müdür muavinin mek- tubunu okudu. fotoğraflarını gördü. Kendisile alay etmek istedi. Bu ha- reketinin bir faciaya scbebiyet vere « Yine hiç di nişti, Sadece bir muziplik etmek istemişt. Faaliyetini tatil eden şirketlerden birinin dam « galı kâğidile © viren zavallı (Virjinla Kliv) nun mu- cerasıdır, Binlerce kadın gibi o da, devrin (sinema kralı) na göynünü kaptır -| makta kendini alamamıştı. Bir kaç up ve fotoğraf teatisi, güzel fi- nla meşhur yıldız arasında sa- husule getirmişti: Sevişiyorlardı.. Bu, şüphesiz Valaântino için ge - çici bir hevesten ibaretti. Fakat genç jiçin?... O, bütün kalbini, ruhunu kap tırmıştı. Seviyordu, ne kadar sev « mek mümkünse, o kadar seviyordu. |Ö sönmez bir aşkla seviyordu. film çevirmek yaya gitmek mecburiye ştı. Bir müddet sonra tele siz telgraflar, Valüntino'nun vefatı İhaberini bütün dünyaya yaydılar. Genç kız, sevgilisinin bu ani ölümü nü işitince bayıldı, arkadaşlarından birinin kolları arasına düştü. ra, kendine gelince hemen Holivud'a gitmek istedi, o kadar ağladı o kadar lwardı ki dayanmak kabil değildi. vazır bile müteessir olmuş « İ hne İtu. 1 jedeci verecekti. Bir çarc dü leye müracaata karar zı Valântinor yanlış olduğuna (sinema krs yerine bir başkasının gömül- kendisinin köşkünde rahat rdıilar. — Kız, durma masala inandı. Vazife « yet filim bım Virji« ya Klivy Holivud'a döndü, ve facia başladı. İlk evel, Valâr un öli inanmak istemedi o gün sinir sevgilisinin ölmediği- kendisini kıskananlar rını SÖY sreceğini ü « İhabe h) n İâüğüne, |Jrahat rahat yi na ina mür buhranı içindi İni rakipi rın bi tiniN, iyle bir kardık! lüyor, onu bulacağını, gü İmit ediyordu. Nihayet akıl muvazenesi bozuldu. Doktorlar sıhhat yurdunda tedavisi « ne lüzüum gördüler. 1929 da Los An« jelos akıl hastahanesine naklolundu. 1936 da öldü. Gözeteler, bu zavallı- İnmn ölümünc, hayatı feci gü « gtine dair bir iki sat lar... Pol Müni'nin eşi V carethanelerinin ris Zandel adlı beti de bundan daha az acıklı dı dir. | Bu adam evli belki çocuk sahik İdi. Büyük bir ticarethanede muha: |be müdür muavinliği yapıyar, bir maaş alıyor, ve güzelce geçin idu, iyi yore Lord ve Leydy Plünker ile diğer i- ki misafir tayareye biniyorlar, Pilot Filpde yerine geçiyor, oturuyor” per« vane işliyor, tayyâre havalamyor, Ev sahibi ve diğer davetliler, tay- yarenin havalanışını — sey Ve az sonra gözden kaybediyorlar. Çünkü hava bulutlanıyor, Kalifore niyanın havası çok gariptir. Şimdi bakarsınız güneş var, bir dakika son ra güneş kaybolur, bulutlar gökyü « Dü kaplar, fırtına başlar. Birdenbire müthiş bir infilâk işi » 'or. Tayyare ateşler içinda — yerg 'or ve parçalmnıyor, Ootomobillere atlıyorlar, tayyare « nak kabil değil, Yanıyor.. Nede:: sonra içindekileri çı- karıyorlar, Fukat hepai de yavmış, Kaza Nevyorkta Jerin bir teessür hu—qırc gclumnı(r. Bebebi kenüz ma« noktumaktadı ediyorlar, et, sonra derin bir muhabbet |Şi ap verdi, Pol Mu « ni'es “dden benzediğini, Holivud'a ,gelirse derhal angaje edileceğini yaz. İdı, Netice Şu: andel büyük bir se « vinçle ümite Holivud'a geliyor, Fa- kat, kendisi davet eden şirketin mev« cut olmadığını öğreniyor. Gönderi « r oyundan ibaret ol- u anlıyor. Derin bir yeise dü- bütün sdütyo- Bir figüranlık bile di lara baş vuruyor. bulamıyor. Nihayet üÜmitsiz, bitkin bir halde İcebinde kâlan son dol, , kalbine & Mucize kabilinden fakat gazeteler ) hafaza ediy 'Tavallı Pue - Pe! İH çet SA Japon dansörüdür. Bir kadır vesleri uğrunda evi barkı yıkılmış, mahvolmuş, nihaye ölüp gitmiştir. 1936 ilk baharında Holivud'un emt zengin yıldızlarından biri seyahate gıkmış ve Singapor'a uğramıştı. Muzikalı kahvelerin birinde dane #eden genç bir karı kocâ gördü. Bre kek pek yakışıklı idi, Güzel bir de ismi vardı. Pue-pe,.. a bir tabane o ı kurti |liyor, tişar eden baygın kokular, şampany'as nn buharı, kırkina yakla kalbi daima taze bulunan y da hiz ldıun B&Va P.ıdml.ım akıl verir. bemen bir hile düşündü. Kendisini Holivud'a götüre Mmeyi teklif, ve az zamanda dünya tamttırmıya vâdetti. Karı ve koaca, kibar yıldizın söz « letine inandılar. Delikanlı, yıldız. «, (Devamı 6 mer sahifomizde)

Bu sayıdan diğer sayfalar: