19 Ağustos 1935 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 11

19 Ağustos 1935 tarihli Tan Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

A 1.3. 35 MEZ AZA İ | Si e... İstanbul Harici Askeri Kıtaatı ilânlari Teferrüatiyle birlikte bir nesine biçilen eder 67 lira $ kuruş olan 1000 tane ruti Çadır kapalı zarfla siltmeye konmuştur. İha i 22 Ağustos 935 saat 11 İr,Şartnamesini 338 ku- almak örneğini gör- isteyenler her gün ve eksiltmeye girecekler ilk i- ka İÇ parası ile 2490 sayılı nunun 2, 3 maddelerin- Yazılı belgelerle birlikte if mektuplarını ihale Matinden bir saat evvel An- Karada M.M.V. Satınal ma Komisyonuna overme- leri. (126) (4516) < .... MEY. uu aliyi cmuliru Kâbâlı zarf usulile münaka- Maya konulmuşdur. Şartna- Ankara LV. A.SLAL. RE, da her gün görülebilir, 03 iltmesi 29 Ağustos ği Perşembe günü Saat 11 ü Ankara Levazım Âmirli- h Satınalma Komisyo- yarıda yapılacakdır. Lin- kömürünün beher tonu- ti fiatı 11 lira ve mecmu 24552 lira olup temi- muvakkatesi 1841 lira İsteklilerin kuruştur. münakasanın yapılacağı 5919 403 ya konulmuştur. Şartname- si Ankara LV. A. ST. AL, Komisyonundan ücretsiz olarak görülebilir. v Beher tonunun fiatı 31 lira ve mecmu tutarı 24800 lira olub teminatı muvakkatesi 1860 liradır. Eksiltme 28 Ağustos 935 çarşamba gü- nü saat 15de Ankara LV. A. ST. AL. Komisyonunda yapılacakdır. . İsteklilerin münakasanın yapılacağı muayyen saattan en aşağı bir saat evveline kadar te- minatı muvakkata makbuz- larile birlikde (o teklif mek- tublarını Ankara LV. A. ST. AL. Komisyonuna vermeleri. (134) (4626) 6003 Askeri Lise ve OrtaO- kullara Öğretmen aranı- yor. 1 — İstanbul ve Bursa- daki Liselerle Kırıkkale As- keri San'atlar Lisesine ve orta okulasma ve Erzincan, Konya Askeri orta okulla- rma per ders için öğretmen alınacakdır. 2 — Öğretmenlerin ka- nuni şart vasıfları taşıma- ları gerekdir. 3 — Bu gibilerden istek- li olanların dilek kâğrtları- ti, Vyen saattan en aşağı Vak sd teminatı mu- ta makbuzu ile birlik- tekli mektublarını An- ALV.A.ST.AL. Ko- Mz muna vermeleri, (4624) sz. 6001 ne pin kilo ekmeklik un zarf usulile münaka- Dea konulmuşdur. Şartna- uruş karşılığın- A Ankarada LV. A.ST.| tüş Komisyonundan her Ağu ir. Eksiltmesi 29 e 95935 tarihine mü- | Iş de Ersembe günü saat Miz; Ankara Levazım Â- Yonu si Satınalma Komis- Man pa yaprlacakdır. U- 9s, €her kilosunun fiatı 285p Ustur. Mecmu tutarı lira olub teminatı tesi 2137 lira 50 İsteklilerin mü- in Yapılacağı muay it m en aşağıbir ya teminatı muvak- * birlikde mektubla- arda LV. A.ST. İ, İsyonuna verme- <131) (4623) 6002 2 nı Ankara'da Askeri Lise- ler Müfettişliğine gönder- meleri. 4 — Dilek kâğıtlara i- liştirilecek kâğıtlar şunlar- dır. A — Fotoğraflı ve tas- dikli fiş B — Çıkdığı yüksek o- kulanın şahadetnamesi ve- ya tasdikli sureti C — Üniversitede imti- han vererek ehliyetname al- mış ise bunun tasdikli su- reti. Bunlardan tetkik e- dildikten sonra uygun gö- rülenlerden ayrıca hüsnü- hal ilmühaberi, sıhhat ra- poru ve teahhüt senedi is- tenecekdir. 5 — Ücretler şöyledir : İstanbul'daki Askeri Li- seler için Riyaziye ve Fizik derslerinin aylık ücreti 108 liraya, diğer dersler ücreti 98 liraya kadardır. Bursa Lisesi için oORiyaziye Fizik ve Kimya derslerinin aylık ücreti 126 liraya diğer ders- lerin ücreti 108 liraya ka- dardır. Kırıkkale San'at Lisesi için Riyaziye ve Fizik 165 liraya kadardır. Diğer ders- ; 80) iy Yerli kok kömü- | © zarfla münakasa- Pr lerin aylık ücreti 126 lira- Dokumahane Şubesine işletme şefi alınacak Türkiye Ziraat Bankasından: Avrupa Mensucat mekteblerinin birinden mezun ve en aşağı üç sene muntazaman Fabrikalarda dokuma işlerinde çalışmış olmak şarttır. Talipler arasında Al- manca bilenler, Fabrikalarda başlı başma işletme mü- hendisliği yapmış ve iplikçiliği de tahsil (oetmiş olanlar tercih olunur. İsteklilerin Ankara ve İstanbul Ziraat Bankalarında mevcud hizmet şartnamesini okuduktan sonra tahsil derecesi, mekteb şehadetnamesi, şimdiye kadar hiz- met ettikleri yerlerden aldıkları bon servisler ve nüfüs kâğıtları surtlerini ve tercümei hallerile birlikde, niha- 1 'Jstanbul Kültür Direk- törlüğünden: LiSE VE ORTA MEKTEBLERİN BiTiRME VE ENGEL iMTiHANLARI 2 EYLÜLDE, OL- GUNLUK VE MEZUNİYET iMTiHANLARI, 11 EYLÜLDE başlıyacaktır. ilgililer imtihan günle- rini anlamak üzere mekteblerine müracaat edeceklerdir. (4809) 6218 Devlet Demiryolları ve Limanları Umum İdaresi ilânları işletme | İlk eksiltmesi feshedilen ve muhammen bedeli 19742 lira olan 32 kalem lâstik malzeme 28-8-935 çarşamba günü saat 15,30 da kapalı zarf usuliyle Ankarada İda- | re binasında satın alınacaktır. Bu işe girmek isteyenle- rin 1480,65 liralık muvakkat teminat vermeleri ve ka- nunun tayin ettiği vesikalar ve işe girmeğe manii kanu- ni bulunmadığına dair beyanname ve teklifler ile aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon Reisliğine' vermeleri lâzımdır. Bu işe aid şartnameler parasız olarak Haydar- paşada Tesellüm ve Sevk Müdüirlüğümüzde Ankarada Malzeme Dairesinde dağıtılmaktadır. (4730) 6099 10757 lira 46 kuruş muhammen kıymetli takriben (100) ton lokomatif ve otomotris ocaklarına mahsus müşekkel ateş tuğlası gümrüklenmiş olarak teslimi şartile 30 Eylül 935 pazartesi günü saat 15,30 da An- kara'da idare binasında kapalı zarf usulile Satın alına- cakdır. Bu ise girmek isteyenlerin 806 lira 81 kuruşluk muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği o vesikaları, kanunun 4 ncü maddesi mucibince işe girmeğe kanuni manileri bulunmadığına dair beyanname ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine verme- leri lâzımdır. Bu işe aid şartnameler parasız olarak Ankarada Mal- zeme Dairesinden, Haydarpaşada Tesellim ve Sevk Müdürlüğünden dağıtılmaktadır. (4805) . 6188 Muhammen bedeli 3,000 lira olan Devlet Demiryol- ları Ankara Umumi idare binası çatı kalorifer tesisatı 5-9-935 persembe günü saat 15 de kapalı zarf usulile Ankara'da Umum Müdürlük binasında ihale edilecek- âir. ; yet 25-B8-1935 tarihine kadar Adanada Ziraat Bankası Mensucat Fabrikası Müdürlüğüne taahhütlü bir mek- tubla göndermeleri veya bizzat getirmeleri, (4732) ve 127 Darbhane ve Damga matbaası müdürlüğünden: 1 — Kapalı zarf usulile elli ton yerli saf (külçe kur- şun alınacakdır. 2 — Eksiltme 11 Eylül 935 çarşamba günü saat 16 da Müdüriyetimizdeki Komisyonda yapılacakdır. 3 — İstekliler şartnameyi almak üzere Pazartesi, Çarşamba, Cuma günleri saat 14 den 17 ye kadar 30 kuruşluk pulla beraber Muhasebemize müracaat edebi- lirler, 4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 640 liralık muvakkat teminat akçasını veya Banka mektub- larını teklif mektublarile birlikde yukarıda yazılı gün ve Saatten bir saat evveline kadar Komisyona verecekler- dir. (4758) 6150 ya kadardır. Konya orta o-| yat çadırları kapalı zarf kulası için bütün derslerin | usulile'satın alınacakdır. İ- ücreti 108 liraya kadardır. | halesi 7-10-935 pazartesi Erzincan orta okulası bü-l günü saat 14,5 de tün dersler 126 liraya ka-| dir. Bedeli 200000 liradır. dardır. , Teminatı muvakkatesi 6 — Maarif okulalarında | 11250 liradır. Evsaf ve dersi olan öğretmenlere! şartnamesini almak ve gör- ders başına ücret verilir. 935 tarihine kadar müra- caatları. (155) (4727) s “ 6094 Antalyadaki birlikler i- çin 269800 kilo ekmeklik Un 29-8-935 o perşembe günü saat 16 da Antalyada Tümen Satınalma Komis- yonunda kâpalr zarfla alı- nacaktır. Yüzde 7,5 temi- natı 1981 lira bir kuruş- tur. Şartnamesi Komisyo- numuzda görülebilir. İş. teklilerin tekliflerini ihale saatinden bir Saat evvel Antalyada Komisyona ver- meleri. (170) (4824) .. 6176 »* pi Ordu Sıhhi ihtiyacı için 90 ilâ 105 aded hastane ça- dırı ile 5 ilâ 8 takım ameli- 0 7 — İsteklilerin 1 Eylül! mek isteyenler 10 lira mu- kabilinde M, M. Vekâleti Satınalma Komisyonundan alınacakdır. Eksiltmeye gi- receklerin 2490 sayılı ka- nunda gösterilen vesaikle ve 11250 liralık teminat ve teklif mektublarile birlikde belli gün ve saatinden en az bir saat evvel oAnkara- daM.M. Vekâleti Satın Alma Komisyonuna ver- meleri. (165) (4822) VAPURCULUK Türk Anonim. Şirketi Istanbul Acentalığı Liman Han, Telefon: 22928. Trabzon yolu E |, AKSU vapuru 20 Ağustos E SALI günü saat 20 de RİZE'ye E kadar Bu işe girmek isteyenlerin 225 liralık muvakkat te- minatile kanunun tayin ettiği vesikaları,kanunun 4 üncü maddesi mucibince işe girmeğe kanuni “manileri bu- lüriiadığına dâir böyanname ve tekliflerini «aynı gün saat 14 de kadar Cer Dairesi Komisyon Reisliğine ver» meleri lâzımdır. : Bu işe aid şartnameler Ankara ve Haydarpaşa vezne lerinden parasız olarak alınabilir. (4815) 6219 Manisa Şarbaylığından: Asgari takriben 240 beygir kuv- vetinde kondenseli kampavend sistemi dakikadaki adedi devri takriben 200 olan lokomobil veya- hut kazanı ayrı bir buhar makinesi ile bu makine ile doğru raptedil- miş “ kayışsız , 200 kilovatlık “Triphase,, 380/220 votluk en son model jeneratörü ile beraber Manisadaki yerine konmak ve işler bir halde teslim edilmek şartiyle “gümrük resmi belediyeye aittir,, bir makine alınacaktır. Taliplerin fiyatlarile birlikte Manisa Şarbay- lığına 20 gün zarfında müracaat- ları ilân olunur. (4682) 6064 Edirne Şarbaylığından : Beheri 21 lira kıymet muharvmineli ve bir pusluk boru genişliğinde ve 7 metre mikâbı nominal büyüklü- ğünde ve ölçü ayar baş Müfettişliğince muayene edilmiş ve Türkiye'ye ithali hükümetçe kabul edilmiş ve güm- rük resmi ve bilumum masarifat talibine aid ve Edir- neye teslim edilmek şartlarile 20 aded su saatı açık ek- siltme ile satın alınacağından isteklilerin ihale günü olan 24-8-935 günü saat 11 de Edirne Belediye Encü- — maateemisinz menine müracaat eylemeleri ilân olunur. ( 4693)

Bu sayıdan diğer sayfalar: