19 Ağustos 1935 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 7

19 Ağustos 1935 tarihli Tan Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

TA TAKSiIM STADYOMUNDA DUNKU MAÇLAR Mülâyim Dinarlı Mehmedi Yendi Amatörler Arasında 18 Çift Güreştiler | — | Görüşte heyecanlı bir an Nihayet güreşti. o Amerikadan Gi, dileten sonra, herkesin biribirine İan okumasına sebep olan Di Mehmet nihayet ilk güreşini ÜN Yaptı | w İadyomda bin beş yüz kadar se mış. Ma neticesini me» birçok kimseler de içeri en kapının önünde birikmiş Dinarlı Mehmedin Mülöyimle ya Ağı maçtan evvel, gelecek hafta İçin ge iz > hrimize çağtılmış olan Viya- ç Küreş takımına çıkarılacak genç İk, etiler n seçilmesi için arasını Pilmış "3 kalar ya- güreşlerine on sekiz Bu $6 kiloda Kenar Terinek k alkı v 1 Balkan şanıpi - | işi Hüseyine karşı hükmen galip kaldıktan sonra Kudreti bir daki Yi, 20 saniyede. arkasından Enini Yine g mi, bir dakika 10 saniyedi yen de Şabana 3 dakika 16 sa dakika 15 saniyede de Riza temayüz etmiş reşlerin teknik sonuçları Türkiye Yüzmet; Birinciliği | Şampiyonluğu büyük larkla İstanbul kazandı Yüzmede kazanlar Dördüncü: Mustafa Mehmet (Çu | ett kurova). Beşinci: Sami (Samsun) S 400 metre serbest Birinci; Halil (İstanbul) $ daki- ka 48 saniye 2/10 İkinci Cevat (Bandırma) Üçüncü: Ihsan (Kocaeli/ test — Arühee Dördüncü: Cemal (İzmir) Saat 16 da: Robi - Benjamen ve Beşinci: Ziya (Samsun) Fahir - 1 Vr 4x200 bayrak Saat 17 de: Roland Bon ve Faruk Birinci: İstanbul takımı: Orhan Saat 17 de: Taver ve Taranto: Ali, Cihat, Ha 34 sa- i AL Gi Ti Halil 1i dakika 34 sa Konyada atletizm İkinci: Kocaeli takımı Kony: Üçüncü: Bandırma takımı Dördüncü; İzmir takımı Saat 14 te: Cemal ve Metin Saat 15 te: Celâl ve Bülent Saat 16 da: Şahap « Faruk ve Bü- Yüzme yarışlarından bir enstantane , (Hususi muhabirimiz bil- diriyor) — Bölgemiz atletizm birin cilikleri yapıldı. Pistin çok sert ol- masına rağmen iyi dereceler alın- Dün Modada Tükiye yüzme ve tlama birinciliklerine devam edil | d : Teknik sonuçlar şöyle liğini büyük tark- | mış ve yeni Konya rekorları yapık 'eknik sonuçlar şöyledir İsi ik Ti İlik Yy Pp a İstanbul kazanmıştır. İkincilik | mıştır. 200 metre serbesi Kocaeli yüzücülerinde kalmıştır. Türkiye birinciliklerine büyük Birinci Halil (İstanbul) 2 dakika Burgaz Spor Klübü deniz | bir hevesle hazırlanan atletlerimiz & saniye 8/10 arışları gün geçtikçe formlarını buluyor İkinci: İsmail (Kocaeli) yı Alman dereceler şunlardır Üçüneli: Cevat (Bandirma) İ Burgaz adası spor klübünün dün | Jop metre: Yusuf, Safa, Cemal Dördüncü Rasim (İzm yaptığı yüzme ve kayık) yı 4/5 şinci: Yakup Osman (Çukuro- | yarışları çok iyi olmuştur. Yarışta | © 400 metre: Nail, Hikmet, Yusuf va) 50 metreyi Firuzan, 100 metreyi | 57 2/5 100 metre sırtüstü Lubyar, 200 metreyi Emolya, 800 Gülle: Agop. Bu yarış çok heyecanlı olmuş ve | metreyi Faik almıştır. Yüzücüler - | Uzun atlama: Safa, Cemal 6.10 rail Bİ Kem den Ahmet, Behzat, Basri, Niko, | Disk: Ragıp Birinci: Agâh (İstanbul) 1 daki. | Hüseyin. Niko, Ömer girdikleri ya- | 4500: Hikmet, Ali, Şükrü 9,58 a eli rışlarda birinciliği almışlardır. İrtifa: Cemal 1,55 İkinci: Ali Haydar (Kocseli) Tenis maçları 200: Nail, Talât, Ali 25 Üçüncü: Şamil (Bandırma) Nişantaşı C .H. Partisinin tertip 4 X 100 İdman yurdu takımı merak dolayısile birçok kimsenin bu maça gitmek istiyeceğini, halbu- ki birçok kimsenin iki lira verebile- cek zamanda olmadığını konuştuk. Hiçbirimiz Hava kurumunun güreş leri bu kadar pahalı yapacağma i- nanmıyorduk. Nihayet birisini stadyoma gö: derdik ve fiyatların arkadaşım anlattığı gibi iki lira olduğunu rendikten sonra altımız da gitmek- ten vazgeçtik. Bizim kimbilir kağ altı kişi bu güreşlere gitmekten Yazgeçmiş- İ tir. Eğer Hava kurumu, dünkü maç- ta duhuliyeyi 50 kuruş, tribünü bir lira yapmış olsaydı stadyomun do- lacağı, Hava kurumunun çıkarına da dünkü hasılattan çok fazla ola - cağı mubakkaktı Tüze ve İnhs rlar Bakanları güreşi seyrediyorlar Hava kurumu samimiyetimize ba- ğışlasm, biz niçin böyle olmadı di- ye hayflanıyoruz da yazıyoruz Sadun G. SAVCI A MERAKLI HADİSELER | ? Hayvanları i kucaklamayınız , Öğretmen — Hayvanları öpmek çok fenadır, Bu bal bazı defa tehlie keli olabilir. “ Hasan — Çok doğru, çok doğru. “| Öğretmen — Buna ait bir örnek | mi gördün? Hasan — Evet, İhtiyar bir komşu bayanımız vardı ki, mütemadi köpe- hükmen galip, na 2 dakika 10 sa ö 61 kiloda İ, Mer Recebe 7 dakik 5 “e çağı, Recebe 7 dakika 49 seniye- 5 66 kiloda Yag Ahmede 6 dakika 23 sani - Y Kalip, f Yağı Bi Ccmale 11 dakika 50 sani- alip, Yeğ, Pet Cemale 7 dakika 15 sani i galip, Sa — | K. 72 kilo Mülâyim ve Dinarlı maçın'lan önemli bir an cat uHlünei Aliye hükmen gelip, re döşürüyötmü karak güreşte bulunmadığımı an- 3 p bana 3 dakika on altı | Kırk beş dakikalık güreş sonun | lamışlardır. Evet, güreşte bulunma İban Meciki da çok üstün güreşen Mülâyi İ dem. Güreşleri hava kurumu tert men ga ip sayılmış, İ ettiği için, her maça gazeteci olmak . tibarile paras yazının b girerken, kuruma Oksuyucularım 79 ve 87 kiloda ri Miygghim Bekire 6 dakika 30 sa - Se Kalip ahi, yg İsmaile hükmen galip 4 Orka 2904 40 saniyede galip * gali, v<kire 3 dekika 35 saniye Ri, d« SE e dalip ine bir dakika 45 saniye- Meh, A atü Hasana hükmen galip. bittikten beş buçukta Dinar- m Jp meydana çıkmışlar, iğinami imiş, fakat İlhami dan Cemal durmuş. A sonra bir müd- biz İn Büreşten sonra Mit. iş ve liği göze çarpmağa de Müren paü üstünlük kırk beş da #ln, , SÜreşte daime Mülâyim- iy üst ''na göre Mülâyimo bir Vaz EvreşMİZ ki, Dinarir si- oldı e kalmış, Güreş ser- tin, isin Mülâyim nc zaman AXağından yakalaa ye- ( z a ğini kucaklardı. le, bir lira verip gidecektim. Maç , kadaş, güreşlere gitmek isted Öğretmen — Peki ne oldu? saatini bekliyerek yedi arkadaş Be | fakat duhuliyenin bir V Hasan — Ne olacak, zavallıcık, yoğlunda bir yerde oturuyor ğunu ö minirmini köpek öldü! Bu yedi kişiden altımız birer söyledi vererek güreşlere manmadık ve aramızda Lokantada.. verdik. Fakat biraz sonra sek başladık, Gerek hava İ bir adaş bize iltihak etti, dım ve gerek güreşe — Garson, bu ne hal, bıçaklarınız ne kadar pis. — Bayım, pisliği, daha iyi kesme- leri içindir — Bu nasıl şey. — Evet, müşterilerin iştahını kos. mek için Denize düşen saat — Geçen yıl cep saatimi denize düşürmüştüm, fakat o durmadı — Nasil hâlâ işliyor mu? — Yok canım, hâlâ batıyor! Mübalâğa ve yalan.. Marsilyalr — Adam sen de. Bir Normandie gemisinden bahsedilir. ken gülmekten kırılıyaruz. Güya Normadic dünyanın en büyük vapu ru imiş. Halbuki, biz Marsilyalrlar ondan büyük bir vapurun plânlarını yapmıştık, Pakat onu inşa etmekten vazgeçtik — Acaba niçin? —,Niçin mi? O kadar büyük idi | ki, Cebelitarık Boğazından geçer 4 yese”

Bu sayıdan diğer sayfalar: