19 Ağustos 1935 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 12

19 Ağustos 1935 tarihli Tan Gazetesi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ız Şimdiye kadar icadolunan bütün tıraş bıçakları arasında en mükemmel keskin ve hassas tarafları vardır ki her bir taralile Jâzkel on defa tıraş ki dünyan hiç bir bıçağında bu meziyet yoktur, Hasan bıçağı istediğiniz Ankara, İstanbul, Beyoğlu. (Petrol NİZAM ge FER | Saçları Z | İİ Besler - Kuvvetlendirir. İ Dökülmesini keser uzatır. İPETROL NIZAM | Tecrübe edilmiş en iyi K.S ilâcıdır. 5933 Yüksek Deniz Ticaret | Mektebi Müdürlüğünden 1 — Mektep tali ve yüksek olmak üzre beş yıllıktır. Yatılı ve bedavadır. Gayesi tecim gemilerine kaptan ve makinist yetiştirmektir. 3 — Mektebin yalnız tali birinci sınıfına talebe almır. Bunların orta mektebi bitirmiş olmaları ve yaşlarıon beşten küçük ve on dokuzdan büyük olmamaları şartlı- dır. 3 — Yazılma işi için pazartesi, çarşamba, cuma gün- leri mektebe baş vurulmalıdır. 4 — İsteklilerin mektep müdüriyetine karşı yazacak- ları istidanamelesine hüviyet cüzdanlarını, aşı kâğıtla- rını, mektep diplomalarını veya tasdikli diploma suret- lerini ve polisce tasdikli iyi hâl! kâğıtlarını ve velilerinin izahlı adres ve tatbik imzalarını ve dört tane vesikalık fotoğraflarını iliştirmeleri gerektir. 5 — Yazılma işi 6 Eylül 1935 cuma gününe kadar- dır. İsteklilerin muayenei sıhhiye için o günü saat 9 da kendilerinin mektepte bulunmaları gerektir. (3788) 5778 6.-21 EYLÜL 1935 BARI araıva ŞARK IÇIN EN MUHIM PAZAR Tafsilât almak ve kayid olunmak için İstanbul Ti- | caret Odası kâtibi Bay Cemale müracaat olunması | KAPALI ZARF USULİLE Eksiltme ilânı Sümer Bank Umumi Müdürlüğünden: 1 — Konya Ereğlisindeki bez fabrikası, hastane, memur ve İşçi evleri inşaatı vahidi fiyat esasile | eksiltmeye çıkarılmıştır. Tahmin edilen bedeli 112,585,25 liradır. 2 — Bu işe aid evrak şunlardır: a) Eksiltme şartnamesi b) Mukavele projesi <) Fenni şartname d) Hususi şartname e) Metraj ve keşif hüfâsa cefveli p Projeler İsteyenler bu evrakı 565 kuruş mukabilinde Sü- mer Bank Ankara şubesinden alabilirler. : 3 — Eksiltme 23 Ağustos 1935 cuma günü saat 16,5 da Ankarada Ziraat Banksı binasında Sümer Bank merkezindeki komisyonda yapılacaktır. 4 — Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin | 6,878 lira muvakkat teminat vermesi ve bu gibi işleri muvaffakiyetle yapmış olduğunu vesaikle | isbat etmesi lâzımdır. 6 — Teklif mektupları yukarda yazıldığı gün ve ve saatten bir saat evveline kadar münakasa ko- misyonuna verilebilir. posta ile gönderilecek mek- tupların nihayat ihale saatinden bir saat evveli- İ ne kader gelmiş ve zarfın kanuni şekilde kapa- tılmış olması lâzımdır. 6044 | —— a — — Umumi neşriyat ve yazı işleri Müdürü: Mümtaz FAİK Gazetecilik ve matbaacılık T, A. Şirketi, İstanbul, Ankara cad- — desi, 1 öm | 3 üncü maddelerindeki ve- ! de ilk teminat mektup veya | makbuzlariyle birlikte Fın- || dıklıda Komutanlık satın | ina bağlı birliklerin ihtiya- zT ve en fevkalâde olduğu tahakkuk olmak kabildir. Bu hesapla 5 ku: halde başka marka verirlerse alda © istanbul Komutanlığı || Satınalma Komisyonu İlânları İstanbul Komutanlığı birlikleri ihtiyacı olup ko- misyonca ihalesi yapılan 58 bin kilo sade yağına verilen fiat makamca pahalı görül- düğünden tekrar (kapalı zarfla eksiltmeye konul- muştur. Beher kilosuna tahmin edilen bedel 78 ku- ruş olup ihalesi 3 Eylül 935 salı günü saat 15 tedir. İlk teminatı 3393 liradır. Şart- | namesi 226 kuruş mukabi- | linde komisyondan almabi- lir. İsteklilerin ilk teminat mektup veya makbuzu ve 2490 sayılı kanunun 2, | sikalarla birlikte teklif mek tupları ihale saatinden bir saat evveline kadar yani saat on dörde kadar Fın- dıklıda Komutanlık Sa- tınalma Komisyonuna ver- meleri. (4704) ... Konya Merkez Hastanc- si için “Sen King werk A- G. Hildeskeim Fabrikası mamülâtından ve 65 kilo-| luk ” biradet çamaşır yı- kama makinesi ile aynı fabrika mamülâtından “Santirifüj" 22 kiloluk bir adet çamaşır sıkma maki-| nesi | birinci teşrin 935| salı günü saat 15 de açık ek- siltme ile alınacaktır. Tah. | O ilk teminat 201 liradır. Şartnamesi her gün komis- yonda görülebilir. İstekli- | lerin vakti o muayyeninde| ilk teminat mektup veya makbuzlariyle ve 2490 sa- | yılı kanunun 2, 3 üncü mad | delerinde yazılı vesikalarla birlikte Fındıklıda Satınal- ma komisyonuna gelmeleri. (4735) 6120 6119 di , İstanbul (o Komutanlığı- | na bağlı birliklerin ihtiya- cı olan Üç yüz elli kilo çay 29 Ağustos 935 perşembe günü saat o 14 de açık ek-| siltme ile alınacaktır. Be- | her kilosunun tahmin fiatı 280 kuruş olup ilk teminatı | 74 liradır. Ni Şartnamesi her gün Ko- misyonda görülebilir. İs- teklilerin vakti muayyenin- alma komisyonuna gelme- leri. (4736) | 6121 *... İstanbul o Komutanlığı- cr olan on bin kilo çorbalık pirinç 29 ağustos 935 per- şembe günü saat 15de a- çık eksiltmeile almacak- tır. Tahmin bedeli 1900 li- ra olup ilk teminatı 153 li-| radır, Şartnamesi ve nümü- nesi her gün komisyonda görülebilir. İsteklilerin vakti muayyeninde ilk te- minat mektup veya mak-| buzlariyle birlikte vakti muayyeninde komisyonda hazır bulunmaları. (4737) 6122 ... İstanbul - Komüutanlığı- na bağlı birliklerin ihtiya- cı olan Yirmi bin kilo pilav- AN Sira olar “İl 19-8 -93$ —2 ASAN Tıras Bıçağı Dünyada En iyisidir 2g İyasada mevcud tıraş bıçaklarını şaşırtmıştır. Hasan tıraş bışağımın 3.4 numaralı geyet tıraş bıçağile 40 defa ve ıslak bardakda bilendikde yüz defa tıraş yapılmak mümkündür, nmâymız, tekiitlerinden sakmnız. Fiyatı : Bir adedi 5 kuruştur. 10 adedi 45 kuruştur. Hasan deposu İstanbul Gayrimübadiller Komisyon undan: Dosya No Semti ve mahallesi Sokağı Emlik No: Cinsi ve hissesi Histeye göre muhsemmen E —— > Bebek Dere E21 Y.25 3833 T.L. Açık arttırmz. 500 Ahşap hanenin 1/2 hissesi Bahçeli ahşap hanenin tamamı 60 metre arsanın Üsküdar Yenimahalle Karaman'ı E.91 Y.83 Yeniköy Panaiya Köybaşı arka caddesi Irmak E 9 tamamı 38 metre arsanın tamamı Bahçeli ahşap hanenin tarar: Evvelce iki dükkân şimdi 323 metre Beyoğlu Kamerhatun E.101 Bebek Kilise E.54 Y.68 E.30-32. 34-36-38 Y.28-30 32-3 E.13 13 Mü, Y. 15-0 Beyoğlu Kamerhatun E.Papas Köp: tüsü V. Yaya Köprüsü arsanın tamamı Ortaköy E. Tarlabaşı Caddesi Y. Tmaz E. Ayanofri 'Y. Dul Kadir oğulları İskele Cad. Bahçeli ahşap hanenin 1/2 hissesi # Arnavutköy Bahçeli ahşap hanenin 1/3 hissesi Kandilli E. 24-26 Y. 14.16 Üstünde odayı müş- 440 temil ahşap iki dük. kânın 52,50/120 his Ahşap hane ve dükkân ve bağ- genin 2/3 his, Kigir hanenin ta- amı Kadıköy Rasimpaşa E. Bakkal Y. Beyceğiz E, 18 Mü, Y. 13 800 E 6 Y. 63 Beyoğlu Hüseyinağa Bilezikçi 460 Yukarda ovsafı yazılı gayri menkuller on gün müddetle satışa çıkarılmıştır. İhaleleri 28.8.0535 tarihine tesadüf ba günü saat 14 tedir. Satış münhasıran gayri o mübadil bonosiladır. Muhayyer Hasan Şevki— 1 İruDRA ve YAGSIZ KREMİ 1 | Dünyada emsalsizdir.. Her yerde arayınız. az Paris yazılı etiketlere asla aldanmayınız. v. Vid E AE İİT YİL İİİ KAR GiBi| BEYAZLATIR Metamorfoz 6109 | Kumbara sahiplerine her sen€ | dağıttığı ikramiyeleri 70.000 | Ziradan 20.000 liraya çıkaran | Iş Bankasının İ İkişer bin liratmükâfatlı kur'alarından birincisi | caktır. Tahmin bedeli 4600 1 Eylül 935 de liradır. Nümune ve şartna- | Ankarada çekilecektir mesi bugün komisyonda dı | ülebilir. lileri k- iz a görülebilir. İsteklilerin va! “İl veni tertib ikişer bin lira mükâfa ti muayyeninde ilk temi- |f k ira” nat mektup veya makbuz-|İ| beş kur'a her senenin Şubat, Haz | lariyle birlikte Peki Temmuz, Eylül ve Birincikânun 22508) # komutanlık satınalma ko- ilecektir misvonuna gelmeleri. rının ilk günü çeki ” 14735) -—— - —— Hurma sabunu 24 veya 12 aded- lik kutularda satılır GAYET MÜHİM nn! Hurma sabununun kokulu bir ||| | sabun olmayıp tabii kokoulu ve emsalsiz cinste herşey için kul- | lanılan bir ev sabunu olduğunu | bilhassa ev kadınlarının dikkat nazar'arına arz ederiz. N Bir tecrübe sizi iknaa kâfidir. Hurma sabunu TURAN ma- mulâtındandır : melemen lik pirinç o29 ağustos 935 perşembe günü saat 14,30) da açık eksiltme ile alına- | 6123 V i e 8

Bu sayıdan diğer sayfalar: