21 Nisan 1935 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 2

21 Nisan 1935 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SAYIFA 2 Kamutay'da Kamutayın dün B, Fikret Sılay'ın başkanlığında yaptığı toplantıda Konya ovası sulama idaresi ile yüksek mühen- dis okulasınm 1831 yılı son hesabına ait mutabakat beyannameleri hakkındaki di- 'vanı muhasebat komisyonu mazbataları kabul edilmiş, bir takım şahısların ölüm Cözasına çarpılmalarına sid mazbatalar üzerinde görüşülmüştür. Bunlardan Tirebolu'nun Arageriş kö- yünden Mehmed oğullarından Halil oğ- T Asım ve Kavga oğullarından Emin oğlu Hüseyinin ölüm cezasına çarpılma. ları hakkındaki mazbatanın görüşülm> sinde, Tüze komisyonu üyelerinden üç saylavın karara muhalif kalmış olmaları- man sebebi etrafında sorulan — sorgulara küarşı komisyon başkanı Salâhaddin Yar- aı, Kurultayın ve komisyonun bu gidi sorumlarda teşkilalı erasiye kanununa olan durumlarını — anlatmış ve komisyon çokluğunun cezanın değiştiril- i gereklirecek bir sebeb görmedi- #ini söylemiştir. Ölüm cezasının 20 yıl hapse çevril. mesinden yana bulunmuş olan Tüze ko. misyonu üyelerinden Osman Dinçer de Bu iş üzerindeki görüşünü anlattıktan sönra cezanın 20 yıl hapse tahvili içia verilen takrir okunnuş ve reddedilmi; tir. Mazbata olduğu gibi kabul olunmuş. Haleb'in Araç mahallesinden Abidin ağ- la Hüseyin Nurinin ölüm cezasına çar- prlması hakkındaki mazbata da — onan. mıştır. Kamutay pazartesi günü toplanacak. tır, Denizyollarınım tenzilatlı tarifesi İstanbul, 20 (Telefon) — Bir mayıstan itibaren tatbik olunacak olan deniz yol. Pranın tenzilatlı aylık bileti ökonomi ba- kanlığınca tasdik edilmiş ve buraya bil- dirilmiştir. Tenzilatlı seferler üç mınta- kaya ayrılmıştır. Birincisi Marmara kı yıları, ilincisi Mürmara e dahil olmak Gzere Samsan ve Akdenizden İzmir'e kadar, üçüncü mmtaka da bütün Türki- ye kıyılarıdır. İ ç Topraksız köylüye toprak veriliyor Tstanbal, 20 (Telefon) — Bakırköy kazası içinde Azaplı ve Yaslıburgaz ça- yırlıklarınm toprakları olmryan köylüle- re dağıtılması hakkında Maliye Bakanlı- ğından buyurultu gelmiştir. Buna göre pürüzsüz olan yerler dilevli veya evka- fın olan yerlerden hemen ayrılarak köy- Külere verilecektir. Maliye Bakanlığının bu iş için sor. duğu sorguya da milli ernlük müdürlü- ğü cevab hazırlamıştır. Edirne yolcularından da gümrük beyannamesi aranacak Tatanbul, 20 (Telefon) — Edirneden gelen trenin yunan topraklarından geç- mesi ve orada istasyonları bulunması dolayısiyle bundan sonra Edirneden ge- len yolcuların eşyalarından da gümrük beyannamesi istenecektir. Bir şantajcınımı mahkümiyeti Hscanbul, 20 (Telefon) — "Doğru yol,, adıyle çıkan din kitabınm bazı yer. leri dini duyguları tahrik ederek halkı hükümete karşı kışkırlıcı mahiyette gö- rülmüş ve ağır ceza mahkemesi k'tabı yazan Ali Ulvi ile kitabı basan matbaa- e Bürhanetlin'i birer yıl ağır hapse mahküm etmiştir. Salkurumuz Almanyadan döndü İstanbul, 20 (A.A.) — Alman. larla bir ticaret anlaşmasının te- mellerini görüşmek üezre, dış iş- leri Bakanlığı genel kâtibi Numan Menemencioğlu'nun — başkanlığı altında Berlin'e giden salkurumuz dönmüştür. ULUS İstandardizasyon müte- hassısları İzmirde İzmir, 20 — Ekonomi bakan- lığı istandardizasyon kolu uzman- ları şehrimize gelmiş ve üzüm ve incir “ürünlerimizin istandarizas- yonu ve bunların ederlerini düşür- meye hizmet edecek rasyonalizas- yon tedbirleri hakkında araştırma ya başlamışlardır. Bu zevata Prus- ya istandardizasyon şubesi müdü- rü olup Almanyada değişik tarım ürünlerinin istandardizasyonunu gerçekleştiren ve şimdi Ekonomi Bakanlığı emrinde çalışmakta o- lan dotkor Bade ve Veygart da refakat etmektedir. Lutfi Fikri'nin bir vasi- yetnamesi daha çıktı Istanbul, 20 (Telefon) — Paris'te ö- len B. Lutfi Fikrinin bir vatiyetnamesi daha çıkmıştır. Lutfi Fikri 928 yılında Bayoğlu Noterliğinden musaddak vasi- yetnamede parasını kız kardeşine bıraık- mıştır. Fakat kız kardeşi daha önce öl- müştür, Bunun üzerine B, Lutfi Fiksi Pariste bir vasiyetname daha hazırlıya. rak parasının bir kasmmu üniversite ile bazı hayır işlerine ayırmıştır. Aradan zaman geçmiş ve Boyoğlu üçüacü Note- ri Beyoğlu dördüncü bukuk hakyerine başvurarak 928 de hazırlanan vasiyetma meyi göslermiştir. Hakyeri iki tarafın iddiasmı bekliyecektir. B. Fazlı'nın evkaf genel müdürlüğüne tayini doğru değil Bursa valisi Bay Fazlınm Ev. kaf genel müdürlüğüne tayin edi- leceği haberini salâhiyetli ma- kamlar tekzib etmektedir. DUYUKLAR B. Muhiddin Üstündağ şehrimizde Istanbul vali ve belediye reisi B. Üstündağ dün sabah şehrimize gelmiştir. Bir hafta kadar burada kalacaktır. Sıhhiye müsteşarı Cenevre'ye gitti Istanbal, 20 (Telefon) — Sıhhiye müsteşarı B. Hüsameddin geldi. Uluzlar Sosyetesi sağlık kamitesi toplantıların. da bulunmak üzere bu akşam Conevre- ye gitti. Almanyaya giden gazeteciler Tetanbul, 20 (Telefon) — Alman basım kurumunun çağırısı üzerine türk gazetecilerinden bir grup bu akşam ek- presle Almanyaya gitti. Sağırlar ve dilsizler için okula İstanbul, 20 (Tolefon) — Sağırlar ve dilsizler kurumu tarafından bu yıl bir okula açılacaktır. Bu iş için Kültür Ba- kanlığiyle görüşmek üzere kurum baş: kant Ankaraya gidecektir. Sahte piyango bileti tahkikatı Çocuk Esirgeme sosyetesinin İktısad ve Tasarruf . sosyetesiyle birlik olarak yapmış olduğu eşya p'yangosunun büyük ikramiyesi o- lan beş bin lirayı almak için sah- te bilet ileri sürdüğünden dolayı yakalanan avukat kâtibi Süreyya halıında sorman (müstantik) in tahkikatı bitmiştir. Sorman birkaç güne kadar kararını verecektir. Zi NİSAN 1935 P: Dışbakanlığında tayinler ve terfiler Rados konsolasu Hasan Refet ile tüm kançıları orhan dereceleriyle rıtfe keze naktedilmişlerdir. Atina - Pire baf'| konsolosluğunda konsalos maavini Ci vid Ulvi dokuzuncu derece - ile Raddi konsalosluğuna terfran tayin edilmiş Vf Moskova elçiliği elçilik kâtibliğine tW yin kılman Necdet Tahir — derec Roma elçiliği kâtibliğine nakledimi ti İktısad dairesinde orta elçilik mü: şarı Numan Tahir altmcı dereceye hi kak müşavirliğinde orta elçilik müf teşarı Mehmed Ali Tevfik 7 imci derectt ye, dokuzuncu derece memurlardan V4 mum evraktan Said, Mo:kova ko " huk şubesini tedvire memur konsal Ragıb Rauf, Belgrad elçiliği başkâti Saffet Örfi, Gömülcene konsolasu Selilfi Rauf, hasüsi kalemde elçilik başkâtibi | Siyret, üçüncü derecede elçilik ikiod | kâtibi Faik Hüseyin, sekizinci dereceyd onuncu derece memurlardan — konsolası luk şubesinde muavin kansolos muzaf" fer Kâmil, Prag elyiliği ikinci kâtibi 10 | fan Sabit, Vaşington elçiliği kütiblerim den Seyfi ile, Bükreş elçiliği ikinci kât ibi İlhami, Bükreş elçiliği konsolosluli işlerini gören Pertev Şevki, ikinci daiet de Rifat Rüştü, kâtibi umumilikte Rıdk van Halid, Paris elçiliği kâtiblerindeti Kemal Lütfi, Kahire elçiliği kâtüblerine den Cemal, Nevyork - kançıları Camal | Tayyar, muhtelit hukuk işlerinde Ahı Ragrb, Atina elçiliği kâtiblerinden Res ceb, Bern elçiliği kâtiblerinden Ahmed Cel'akettin dokuzuncu dereceye terfi et mişlerdir. AHÜĞTARURRAYALTAKDAACANATIKKAKTANIAYAYAYAKA AAA Oluzuncu kılavuz da aylık aboneleri! miz doluyor, Gazetö gönderilebilmesi # çin şimdiden yenij lenmesi. F Örnek: Küşki oraya gitmeseydi < Nolaydı ora bi yau gitmeseydi. e Kat'etmek — Kesmek © (Fr.) Couper, trancher Örnek: Mücadeleyi kat'etmek için — Kavgâyı kesmek için. Katl'ı alâka etmek — Elçekmek, elyumak, - ilişik kesmık — (Fr.) Cesser ges relations, rompre Örnek: Sizinle kat'ı alâka ettim «« Sizinle ili- şiğimi kestim. Bu işten kat'ı alâka ettim Kat'ı mesafe — Yol alma «« (Fr.) Parcourir les distances — Kat'ı merahil — İlerleme, yoldürme Örnek: Yavaş yavaş kat'ı mesafe edebildi — Ya- vaş yavaş ilerliyebildi. Kuttar tarık — Yolkesen — Kati — Kesin Örnek; Kat'i olarak size söyliyorum — Kesin O olarak size söyliyorum. — Kat'iyyen — Asla, üzkes, cuda Örnek: Kat'iyyen izin veremem «« Üzkes (asla) İzin veremerm. — Katl'ileşlirmek — Kesinleştirmek (Bak; hakikat) Örnek: Yevmi hareketini hedüz ka'ileştireme- di > Harket gününü henâz kesinleştiremedi. — Katl — Ölüt — Örnek: Onun katli berkesin yüreğinde derin — Bir oti biraktı — Onan ölütü herkesin yüreğim de dezin bir #cr brraktı. — Katletmek — Öldürmek Örnek: Katledildiği vakit yanında kimse yok tu — Öldürüldüğü vakit yanındı kimse yoktu M Ceti — Ölütçü, ödüren, kanlı Örnek: ! — Katilini bulamadılat — Ölütçüsürü Bulamadılar. : ? — Odun katili ... dır — Onun — öldüreni ... ht, — Bu işten elçektim. , Katliâm — Kırım we — Damla Örnek: Su musluktan katre katre akıyor Su musluktan damia damla akıyordu. öi — Kuvvetli, zorlu Örnek: Kati bir irade — Tavvetli bir irde Kavim (millet anlamına) * Ulus Örnek: Cemiyeti akvam — Uluslar sosyetesi Kavs — Kaviş (Kavus — Kemer; Radloff TI) Kay — Kusu Kayh — İrin Kaymakam (askerlikte) — Yarbay Kayd — Bağ - (Fr.) Lien, röserve, entrave Kayd (Bak: İhtimam) — Kayıd — (Fr.) Soin, souci, assiduite Örnek: Kaydsız bir adam — Kaydsız bir edam. Kayd * Yazma, geçinme — (Fr.) Taseciption, enre- gistcement Örnek: Bu isimlerin deftere kaydı bitmedi * Bu isimlerin deftere geçirmesi bitmedi Kaza — Kaza (aslı: kada) Örnek: Büyük bir kaza geçirdi — Büyük bü kaza geçirdi. Kaza — İlçe Örrek: Karacabey kazası — Karacabey ülçesi, Vilâyet — l1 Örnek: Ismir Vilâyeti — İzmir ili, Nahiye — Kamun Örnek: Bu kazada üç nahiye vardır — Bu ilçede üç kamun vardır. Vali — İlbay Örnek: Adanma valisi — Adana ilbayı. Kaymakam — İlçebay Örnek: #aymona kaymakamı - Haymana ilçe- bayı. Nahiye müdürü — Kamunbay Müfettiş — İspekter Müfettişlik — İspekterlik Müfet - Genel İspekterlik Vefliş - Tefpiş (T, Kö) Kâzib — Yalan, yalancı, aldaç gi Umumilik «ızb — Yalan Kebed — Karaciğer Xebir — Büyül Keder - Kuder (T. Kö.) Kodane — Sanki, sanırsın ki Kefalt — Kefillik Kefalet akçası — Tutak Örmek: Bu işi derahte etmek - istiyenler ©e 10 derecesinde kefalet akçası yatırmalıdır - Bu işi üstüne almak isteyenler 94 10 derecesinde tutak yatırmalıdır. Kefil — Kefil (T, Kö.) Kelaret — Arınma Keffiyed etmek — Elçekmek, çekilmek Örnek: Birkaç defa pey vurduktan sonra ketfi- yed ederek rakibine bıraktı — Birkaç kere pey vurduktan sonra elçekerek (çekilerek) işi has- mrmna biraktı. Kehf — Kovuk, mağara Kehkeşan — Gökdere, yola Kelâl (Bak: Hüzün) — Usanç Kelime — Kelime (T, Kö. Kem — Kötü, az Örnek: Kem söz, kem akça sahibinindir & Kö- tü söz, kötü akça ıssınındır. Komakân — Eskisi gibi, olduğa gibi Örnek: Kemakân makamında ibkesı — Bskisi* gibi orununda bırakılması. Kemend — Boğuluk Kemin - Pusu Kemiyet — Nicelik, kemiyet (T. Kö.) Keyfiyet — Nitelik, keyfiyet (T. Kö.) Kenar — Kenar (T. Kö.) Kerem — Kayra Keremkâr — Selek Kerhen — İstemiyecek, gönülsüz, liksinetek Tav'an — İstiyerek, gönülden Tav'an ve kerhen — ister istemez, İstiyerek İs. temiyerek Örnek: Tav'an ve kerhen bu işi behemehal ifa etmelisiniz diye verilen emre nazatan — İsli- yerek istemiyerek bu işi ne olursa olsun yap- malısıniz diye verilen emre göre, Kerih — İğrenç, tiksindirici Kerime — Kız Kerre — Kere Kesafet — Sıklık, kayuluk Kesif — Sık, koyu Örnek: ! — Kesif hir orman «« Sık Sir 2 — Kesif gölgelerle mestur bir. yol — K gölgelerle örtülü bir yol. Tekâsüf etmek — Sıklaşmak, toplanmak Teksif etmek — Sıklaştırmak, koyulaştırmak, tofP lamak Kesad — Sürümsüzlük, durgunluk Kesbetmek — Edinmek, kazanmak Kesbi nezaket etmek — Nazikleşmek Kesbi sükünet etmek — Sâkinleşmek Kesbi suubet etmek — Zorlaşmak, güçleşmek Kisb — Edinç Kirbükâr — İş güç, kazanç Kisbi — Edinsel z Örnek: İnsanların bazısında frtri olan mevahili tahist bazılarında da ancak kisbi olarak eder — İnsanların kimisinde doğunsal olan tü rem vetgileri, kimisinde de — edinsel olaral görünür. Kesir — Kesir (kesmekten) Kesretmek — Kırmak Örnek: 'Kı'nscmn hatırınt kesretmek — Kimsenin hatırını karmak isternem, istemell Küsurât — Kesirler ÖNERGELER ğ Kılavuz sözleri üzerine, her listenin (ULUS) ta çıktığından başlamak üzere bir ay içinde, isteyenler yeni bir öner ge ileri sürebilirler. Banlar T. D. T. C. Ge- — nel Kâtibliğine şu şekil altında gönderi- — lecektir: ş . ; kelimesine Kıla- karşılığını uygün (ya- hut: yeter) görmüyorum. Sebebi: (kısaca) ... .. Önergem .ud;ır: DAĞ (1) İmza (1) Burada bir önerge göüsterilmiyen yazılar | İzerine bir gey yapddamıyacaktır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: