21 Nisan 1935 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 5

21 Nisan 1935 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

N 1935 PAZAR ——— — Çocuk haftası öbürgün başlıyor (Başı 1 inci sayıfada) hünde tezahürat yapacaklardır. Atatürk heykeline, çocuk esir- Beme kurumu genel merkezince hazırlanan çelenk konacaktır. A- Yın en önünde talebe murahhas- bulunacaktır. Geçid resmine ayrıca Çocuk e kurumu, talebeler ve _lhlırlı. tasarruf cemiyeti ta- Mfmdan hazırlanan kamyonlar lerdir. Bunların alayda a- l'—kllrı yerler şöyle olacaktır: A) Talebeler, B) Çocuk Esir- 8eme kurmuu kamyonu, C) Oku- l lardan birinin kamyonu ile oku- alar, D) Bundan sonra gene bir yon ve kamyonu hazırlayan okulalar, E) Okulalar ve kamyon- bittikten sonra Tasarruf cemi- Yetinin ve bankaların kamyonları. , Gaçid resmi, Çocuk sarayının önünde bitecek ve çocuklar bura- n kendi sıralarile yerlerine dö- Deceklerdir. Sonra ,talebe murah- ları çocuk sarayında - toplana- Caklar vesaygı ve minnetlerini , Dak üzere buradan ülke ve şe- hir büyüklerinin ziyaretlerine gi- deratdlerdir. 24 nisandan 29 nisana (dahil) adar Yeni sinema ile Kulüp si- Demasında çocuklara her gün bir *tans bedava film gösterilecektir. Filmlerin hepsi ders ve terbiye ü- zerine olduğundan gösterilen gün- lerde talebenin bundan mutlaka faydalanmaları için maarif mü- dürü B. Rahmi bir program hazır- hyarak ayrıca lise ve orta okulalar talebelerinin de filmlerden fayda- lanmalarını temin edecektir. 25 nisanda çocuk esirgeme ku- Tumu talebe murahhasları için bir Otomobil gezintisi yapacak ve ken- dilerine şehrin görülmeğe değer Yerlerile Keçöyrendeki anakucağı rumunu gösterecektir. 26 nisan cuma günü, çocuk ©- sirgeme kurumu bahçesinde ço- tuklarla aileleri için spor yarışları Yaptırılacaktır. 27 nisan cumartesi saat on dörtten on yediye kadar Hal- ke.' de — okulalıla: — tarafından bir temsil verilecektir. Buna i rak şartlarını Maarif Müdürl lesbit edecektir. - Çocuk esirgeme bahçesine mü- zik de konularak bahçe haftanın T gününde gece gündüz çocuk- in eğlencelerine hasredilecek, amtuay bahçesinde de haftanın ir iki gününde çocuklar eğlene- bileceklerdir. ., Hafta içinde okulaları, maarif idaresinin nezareti altında talebe- den muallim ve müdürler idare edecek ve okulalılar arasında kar- dılıklr kutlamalar yapılacaktır. Ço- Cük esirgeme kurumu da kutlama için okulalara bir heyet göndere- tektir, Haftanın her gününde okulalı- ir tarafından ders programına 8öre eğlenceler tertib edilecek ve Socukların ana ve babaları da bu tölencelere çağırılacaktır. Hafta içinde Ankara ve İstan- bul rz2 solarile halka “Çocuk,, ko- Busu üzerinde konferanslar ve- Tilecektir. 28 nisan pazar günü öğleden Sonra Çocuk esirgeme kurumu ge- el merkezinde “Gürbüz Türk ço- Suğu,, müsabakası yapılacaktır. ,29 nisan pazartesi günü sergi- ©vi veya Ankarapalasta çocuk ba- u verilecektir. Hafta, o günün mı okulalıların yapacağı fe- "";l-yı ile bitecektir. 23 nisan günü hava ,yaı'ımğh_ Ca'sa haftanın açılma günü ikinci —u'""'*ıhıcahlır. MADAM FEGARA dam Fegara bugün İ an şehrimize geldi. Modellerini L ün öğleden sonra Ankara Pa- * """ hususi dairesinde ve pazar aa> © Sğleden sonra Ankara Palas nda teşhir edecektir. Bay Litvinof Paris'e gitmiyor Paris, 20 (A.A.) — “Havas,, n Ce nevre bildirmeninden: Doğruca Moskovaya gitmek gerekin- de kalan B. Litvinof Paris'e gelmiyecek- tir. Karşılıklı yardım andlaşmasına dair olan konuşmalara devam olunmaktadır. Konaşmaların sonucunda kararlaşacak olan metin, Paris'te B. Laval ile B. Pot- mekin arasında parafe ve B. Lavalin mayıs başında kararlaşmış balunan yol- culuğu sırasında Moskova'da imzalana caktır. İşin aslında anlaşma olmuşsa da, bu günkü konuşmaların konusu, Fransa ile Sovyetler tarafından kabul edilecek ve her türlü anlaşmazlığı ortadan kaldıra- cak bir farmül nraştırmaktır. Sovyet - Fransız Anlaşmasında çıkan zorluklar Berlin, 20 (A.A.) — Alman haberal- ma bürosuna Par riliyor: B. Litvinolfun Cenevreden doğruca ça gidişi sıyasal kaynaklarda fransız - sovyet komuşmalarının - #on dakikada kötü zorluklarla karşılaşdığı na bir kanıt sayılmaktadır. Resmi ve yarı resmi mahfiller and- laşmanın yazılışı üzerinde anlaşmazlık- lar çıktığını söylüyorlar. Andlaşmanın yakımda B. Laval ile Sovyetlerin Parit elçisi B. Potmekin tarafından — parafe ve sonra Moskovada imza edileceği söy- leniyor. B. Lavalin Moskova ve Varşo- ancak $ mayısta yapı- Moskovi va yolculuğuna Jacak belediye seç cağı bildirilmektedir. Fransıs - Sovyet konuşmalarında çıkan zorluklar, Fran- sanın sıyasası için çok önemli torum- Jarla ilgilidir. Sovyetler Fransanın, bir savaş olduğunda otomatik surett,çe yani Cenevrenin kararını beklemeksirin ka- TışmaBını istiyor lar. Övr ile Eko &ö Pari, Sovyetlerin sovyet isteklerini onadığı- nı fakat birkaç defa sörünü geri aldığı- nı itiraf eylemektedir. Kabinenin — toplantısından — sonra, Fransanın otomatik yardımlaşma pren sibini kabul edemiyeceği, zira bu süret- le Lokarno andlaşı tezad ola- ileri sürülmekte idi. B. Eryo'nun cuma iminden — sonra çıka- Fransanın malariyle cağı Pöti Pariziyen akşamı Sovyet elçisi B. Potmekin ile görüştüğünü, fakat kendisini kanlt- Bay Laval'in elçi ile gö- in sonucsuz kaldığını yazmak- günü madı rüşmesini tadır. 3 Övr gazetesi B. Litvinofun, Parise uğramadan Morkovaya gdönmek - için buyrultu aldığını yazıyor. - Bu gazete- nin diplomatik yazarı, Moskovanın is- teklerinden vaz geçmiyeceğini ve böyle olduğundan ya kabul etmek, yahut ye- ni bir formül aramak gereğinde kala- cağını sanıyor. Çıkan zorluklar, B. La- valin her balde Coneyre . kenseyin'n kararını beklemek gerekeceki yolunda- ki israrından ileri gelmiştir. Eko Dö Pari Fransanın kabul etmek zorunda kalacağını, günkü böyle olma- dığında Sevyetlerin Y'ugaıhvyııîın Ro- manyanın, Türkiyenin ve Y““'“"f”“_" kendisinden yüz çevirmesi iktimali ol- duğunu; böyle bir iktimal kargısında Fransa - İtalya andlaşmasının bağlı bu- hunduğu İtalya ve Tuna sümresiyle ola- cak bir uzlaşmanın sonu ne olacağı 80- yçulabilir,, demektedir. Pöti Parizyen, Lokarno andlaşma- larını göz önüne almak zorunda olan Fransanın Sovyetlere ıncılı_ Ren and. laşmasının bükümleri gereğince ortada olan teahhütler çevresinde yardım ya- öanı yükümleneceğini yazıyor. l,“îir N,:ıvdl:, fransız - sovyet ko- nuşmalarının geri kalmasında bir teh- like günuemelled'u. t Öte yandan Kaditiyen gazctesi .d" fransız bakanlarının uluslar derneğine girmiş iki Ülke arasında ı;ı.lı ıurfm | bir süel anlaşmayı gözeten bir metai im- ı zalamamış olmalarını sevinçle yazmak- tadır. ( DIŞARDAN GELEN DUYUKLAR ALMA HUA B. Hitlerin 46 ıncı yıldönümü Berlin, 20 (A.A.) — Alman baber- alah bürosu bildiriyor; Bütün Almanya bugün Hitlerin 46 ıncı yıldönümünü kutluyor, Binalar, tramvaylar, otokarlar bayraklarla don n. mıştır. Matbuat, Hitleri işleri saymaktadır. başardığı bütün Bunlar Almanya- nın birleştirilmesi; hukuk — müsavatı, harekât serbestisi... Hitler, binlerce tebrik mektubu ve telgrafı almıştır. Ecnebi gazete muha> birleri birliği, Hitlerin mesaisinin, Al- manya ile komşuları arasında dostane münasebetlerin tesisi ile neticelenmesi temennisinde bulunmuştur. Propaganda nazırı Dr. Göbele, 12 de radyo ile neşredilen bir nutuk söy- lemiş ve Hitlerin meydana getirmiİş ol- duğu eserden bahsetmiştir. Devlet işyarları birliği, alman ulu- sunun beden terbiyesine harcanmak Ü- zere B. Hitlere bir milyon mark yolla- miştir. Berlin, 20 (A.A.) — İngiltere kıra- lı, B. Hitlere bir telgraf çekerek do fumunun 46 mcı yıldönümünü tebrik etmiştir. Berlin, 20 (A.A.) — Hitlerin yıldö- nümü münasebetile aazi hücum kıtaları 28 harb tayyaresinden mürekkeb bir ta- kib filosu armağan etmişlerdir. Berlin, 20 (A.A.) — Hitlerin 46 1n- ci yıldönümü münasebetile harb bakarı yanında deniz ve hava kuvvteleri - baş- kanları ile birlikte Fürer'i kutlamış ve ordunun sadakat yeminini tekrarlam-$ tır. ——— Bulgar kabinesi henüz kurulamadı ( Başı 1 inci sayıfada) Dış bakanı .. B. Kuseyvanol Maliye bakanı -. B. Kanazirski 'Tüze bakanı — B. Dikof Sü bakanı ... General Zlatef Muvakkat bakanlar listesinde, eski Başbakan general Zlatef ile üç yüksek dereceli subay bulunmaktadır. Önceki kabinede tüze bakanı olan B. Dikof, de moakrat partisi başkanı “Tzankofun tev- kifi üzerine çekilmişti. Sofya, 20 (A-A.) — Kabine buhranı- na daha bir kotarılma çaresi bulunama. mıştır. Kabineyi kuracak olan eski ba- kan B. Toşef, muhtelif sıyasa adamları ile müzakerelerine devam etmektedir. Fakat bu konuşmalar, şimdiye kadar bir netice temin edememiştir. Toşef, çekilen tüze bakanı B. Dikof'a yeni kabineye girmesini önerge etmiş tir. Dikof, doktor Cankof'un bağışlan- ması şartile bu önergeyi kabul edeceği. ni söylemiştir. Söylendiğine göre, eeki bakanlardan general Radef ve albay Ko lef, bu önergeyi reddetmişlerdir. E:ki başbakan B. Zlatef'e sü bakan- lığı önerge edilmiş ve fakat kabul etme- miştir. B. Toşef, gazetecilere, durumun daha çapraşık olduğunu söylemiştir. Bu akşam, kıralın katına çıkacak © lan Toşef'in, kabineyi — kuramıyacağını söylemesi iktimali vardır. — L aN B. Litvinof Cenevreden ayrıldı. Cenevre, 20 (A.A.) — B. Litvinof ar- kadaşlariyle birlite, otomobille bilinmez bir yöne doğru yola çıkmıştır. B. Litvionf, B. Musolini ile gö şmiyecek. Rama, 20 (A-A.) — Sovyet kaynak- ları yakında B. Litvincf ile, B. Musolini arasında bir görüşme olacağını tekzib etmektedirler. DAĞINIK DUYUKLAR Yunan sınırlarını Koruma plânı Atina, 20 (A.A.) — Sü bakanı amır ların korunmasiyle ilgili plânları göz- den geçirmektedir. Atina ajansı, hükü- metin yeniden istihkâm yapılması için Uç milyon sterlin Hrası ayrılmasına ka- rar verdiği hakkında yaduyru Ülkelerde gıkan duyuğun asılaır. olduğunu — yaz- maktadır. Ajansa göre koruma plânı da- ha kesin olarak kararlaşmış değildir. Memel sorumu Kasınos, 20 (A.A.) — Klaipeda . Me- mel - andlaşmasını imza etmiş olan dev- letlerin delegeleri, dün Litvanya hükü- meti nezdinde Momelin özel durumu et- rafında bir teşebbüste bulunmuşlardır. B. Musolini Prens Ştaremberg ile görüştü. Roma, 20 (A.A.) — B. Musolini Ro. ma'da bulunan prens Ştrambergle urun uzadıya görüşmüştür. Bu konuşmanım 'Tuna konferansı hazırlıklariyle igili ol- duğu sanılmaktadır. İhtiyarlık ve işsizliğe karşı sigorta Vaşington, 20 (AA.) — Saylavlar kurulu, ihtiyarlık ve işsizliğe karşı si- göortalar yapan projeyi onayarak Sena': ya gönderilmiştir. Doğu Afrikasına giden italyan gücleri Napoli, 20 (A.A.) — Cesare Batlsti gemisi, Mesinaya gitmek Üzere yola çık için harb levazını ve küçük süel kuvvet- ler yükliyecektir. Panama kanalının İşletilmesi Vaşington, 20 (A.A.) — Sena üti komisyonu, Panama kanalınım işletme yönetgesinden bütün yabancıları uzak- laştıran projenin gözden geçirilmesi için ikinci derecede bir komisyon kurmuştur. Amerika Almanyayı protesto etti. Vaşington, 20 (ALA.) — Berlin'de- ki Amecika elçisi Almanya dışbakanı- na yeniden bir protesto vermiştir. Bu protesto 2 milyon dolarlık Daves tah- villeri Üreminin amerikalılara verilme- miş olması içindir. Almanyadaki Litvanyalılar azlığı Kannes, 20 (A.A.) — Almanyadaki litanyalılar sosyetesi başkanı B. Macu- tilotis geçen martta doğu Prusyasında itvanyalılara karşı yapılmış olan tap kınlıkları içişler bakanlığına — protesto etmiştir. Gene direktör B. Korner ve ulusal azlıklar kolu direktörü içbakan- lığın bu taşkınlıkları kötülemekte ol- duğunu ve bu alanda araştırmalar ya- pıldığını söylemişler ve hadiseler hak- kında bakanlığa uzun bir rapor gönde- rilmesini B. —Macutilatis'ten — istemiş- lerdir. Fransa - İtalya arasında yeni bir tünel Paris, 20 (A.A.) — Gazeteler Fran- sa ve İtalya bhükümetlerinin Mont Blanc dağının altında bir tünel açmak işini başarmak — için bir uzlaşma yap- maya karar verdiklerini yazıyorlar. Bu tüneli açmak için 250 milyon frank — harcanacağı — söylenilmektedir. Tünel 12 kilometre uzunluğunda ola- cak ve Ttalya ile Franaa arasında yal- nızca otomobillerin gidiş gelişine ayrı- Jacaktıar. Çekoslovakya seçimi Prag, 20 (A. A.) — Parlamento we- gimleri 19 mayısta yapılacaktır. Mançurya petrolları sorumu. Varşova, 20 (AA.) — Japon hü- kümeti Mançukov petrol tekiti S- rumuna kapanmış gibi bakmaktadır. B. Hirota ingiliz ve amerikan büyük &b çilerine Japonyanın bu sorumdaki dü- rumanun — Önce verilen cevablarda bu işi yeter derecede aydınlattığını söyle- SAYIFA: $ İNGİLTERE'DE. Boğazlar sorumu ve Taymisin bir yazısı Londta, 20 (A.A.) — Tayınis gaze tesi Türkiye Dışbakanı tarafından Ce nevrede ortaya atılan Çanakkale somr mu için diyor ki lagiliz, fransız ve italyan hükü. metlerinin şimdi Çanakkale herhangi bir değişikliği eyi bir suret- te karşılamaları için açık ve belli hiç bir sebeb yoktur. Bu rejim, kesin olâa- rak kotarılamıyacak olan arsıulusal bir sorumun muvakkat bir kotarılma — biçi- midir. Ve bu gibi muvakkat kotarıima biçimleci birçok kereler şaşılacak su- rette devamlıdırlar. Bununla beraber — türk — düşünü yü, her defa Cenevrede resmiğ — olarak ortaya konuldukça tabildir ki hakcıl'ık gevresi içinde dinlenemi: ve öylece dinlenecekti kümetinin Öönerge cdeceği değişgeler için hiç bir dğerli sebeb yok gi ve bu değişgelere kargt da birçok kuwe vetli kanıtlar bulunmaktadır. Öteyane dan sorum; Sovyetler Bizliği, Türkiye ve Akdeniz devletlerinden başka Ah manyadan Bulgaristana kadar büyük olan rejiminde değer olacak kat türk bü- dir Tuna akımından asığlanmakta Gevletlerin hepsini — ilgilendirmektedir. Bu devletlerden her birinin de mun konuşulmasıma katılmaya hakları vardır. Almanyanın yeniden silahlanmasın nn doğurduğu arsıulusal tehlike kaye gusunun, batı devletlerini bir gün esef edecekleri bir değişikliği kabule hazu kılması için sebeb yoktur.,. sörük Tuna konferansı Londra, 20 (A.A.) — Deyli Tlegral güzetesi önce Roma'da 20.5 - tarihinde toplanması kararlaşmış olan Tuna konş feransmın, yapılacak işin vüsati sebebiye le daha sonraki bir tarihe bırakılacağırı yazıyor. Gazeteye göre Özel olarak Ro, maya gelmiş olan Avusturya başbacın muavini prens B. Ştaremberg Musolinl ile görüşmüştür. Bir otomobil kazası, Londra, 20 (A.A.) — Tanınmış İ giliz tayyarecisi Bayan Dunny Nellh #on'un otomobili Bridliagton yakınım da bir motosikletle çarpışmış ve moto- siklette bulunan iki kişiden biri ölmüş öbürü de ağırca yaralanmıştır. ——— ——— Ankara ikinci icra me- murluğundan : Mukaddema hacı Doğan İba- dullah caddesi $ No.lu evde mükim elyevm ikametgâhı meç- hul matbuat umum — müdürlüğü matbuat muavini Hayri. Varisleri Yaşar, Vesile, Celâl taraflarına, Murisiniz Hayri'inn alacakı lı hariciye vekâleti hariciye mat- baat müdürlüğünde konsolos Mu. ammere 63 lira 95 kuruş faizile birlikte 68 Jira 14 kuruş borcu « nun tarafınızdan tahsiline dair Ankara Sulh Hukuk mahkeme - sinden aldığı 4 - 12 - 934 tarih- li 2720 - 2402 No. lu ilâm muci « bince dairemizden gönderilen İcra emri ikametgâhınızın meç- bhul olmasından dolayı tebliğ & - dilemediğinden icra iflâs kanu- nunun 57 İnci maddesi delâleti. e hukuku muhakemeleri kanununun 141 inci maddesin tevfikan tebliğatın ilânen yap masına ve ilân müddetinin bir ay olarak Ankara'da münteşir Ulus gazetesinin bir nüsbasın- da ilân edilmesine karar - veril- miştir : Tarihi ilândan itibaren 30 gün içinde borcu ödemez, tetkik mercilnden veya temyiz veya İa- dei muhakeme yolile ait olduğu mahkemeden icranım geri bu kılmasına dair bir karar getir « mezsenir hakkında cebri — icra yapılacağı ve bu müddet içinde mnal beyanında bulunmazsanız hapisle ceralandırılacağınız ih- tar ve lora emri yetine geçmek üzere ilön olunur. 11531 ve usul

Bu sayıdan diğer sayfalar: