21 Nisan 1935 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 6

21 Nisan 1935 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sümer Bankın genel kurulu: 21 NİSAN 1935 PAZA Banka, devletin verdiği beş yıllık sa- nayileşme programını hızla başarıyor Sümer Bankın eliyle devletin ya ptırdığı Kayseri pamuklu 'doku ma fabrikamısın son günlerde çı karılmış bir resmi Sümer Bankın Genel Ku- rulu bugün onda Kamutay- da toplanacaktır. Bankanın Genel Kurulunu Kamutay Büdce ve Ekonomi Komis- yonlariyle Başbakanlık del- geleri teşkil eder, Başbakan- luk adına iki genel direktör Bay Haydar ve Celâl bidi- nacaktır. 1934 de bankanın elin. deki fabrikaların verimleri- nin arttığını gösteren he- sapları dün bir arkadaşımı- zın yazısında göstermiştik. Bugün bankanın, beş yullık sanayileşme programının ye- rine getirilmesi uğrundaki çalıemelorinı anlatıyoruz: *“Devlet va n tatbiki Banka « yıllık sanayi ası işinde, prog- ilk yılı olan 1034 yılında muvaf- fakiyetli sonuclar alınmıştır. Programa dahil işlerden 1934 yılında başlanmış olanları şöyle sıralayabiliriz. 1934 Yılında programın tatbikine ilk önce pamuklu sanayiinden başlanmış - tır. Mâyıs sonunda temeli atılan Kay- seri Bez Fabrikasının, fabrika binası, kuvvei muharrike dairesi, ham, mamül maddeler ve malzeme depoları, tuülüm- ba dairesi, tamirhane, su tasfiye bina- iltisak hattı, idare bitmiştir. Hesaplarrmıza göre Nisan 1935 başla - ,kaptaj tesisatı, binaları, kantini — tamamen rında fabrikanın bütün inşaat işleri bit. 1935 de fabrikanın me- mur, müstahdem ve işçi evlerinin inşa- miş olacaktır. atına başlanacaktır. Fabrikanın ana bi- nasi, 33 b diğer binalarla beraber bütün fabrika tesisa tının kapladığı saha ise 50 bin metre murabbafnı mütecavizdir. — Fabrikanın makineleri Rusyadan tamamen gelmiş- tir, Mensucat makinelerinin yüzde 20 metre murabbat ve Bi yerine konülmüştur, Santral tesisa - ftnrn yüzde 351 monte edilmiş bulun- maktadır. Fabrikanın kuvvel muharrike kudreti azami 4500 kilovat enstaledir. Beheri 1500 kilovatlık üç türbinden iha rettir. Fabrika 33000 iği ve 1080 tez - gâhla 1 Temmuzda işlemeğe olacaktır. 1934 eylülünde yapılmağa başlanan İzmit Kâğıt Fabrikasının inşaatının mühim bir kısmı başarılmıştır. Türbin dairesinin temellerinde karşılaşılan zor- luklar yüzünden inşaatın ilk tahminle- Te nazaran iki aylık bir gecikme ile bi- teceğini ummaktayız. Fabrikanın eylül de işletmeye açılması mukarrerdir. başlamış Teğrinisani sonlarında inşaatına baş Tanmış olan Ereğli Pamuklu Fabrika - Bınin temeli bitirilmiştir. İplik, doku « Ma, boya, terbiye Almanya'ya makineleri ıstmarlanmıştır. — Elekt ve küvvei muharrike makine, alât ve edevat tesisatının — siparişi — verilmek Üzeredir. Fabrikanın 1935 yilr sonları- Ha doğru 16.200 iğ ve 250 tezgühla ça- Bşmağa başlıyacağı hesaplanmaktadır. Ereğli şehrinin dairesi başlıca Ürünlerinden olan patatesten fabrikamızın ve piyasa- Hrn ihtiyaçları için nişasta çıkarılması Gdüşünülmektedir. Bu bususta alımacak tedbirleri muhterem heyetinize arzet - miyeceğimizi uummakta - Nazilli'de kurulacak olan üçüncü pamuklu fabrikasının bir kısım inşa - atına Mayıs ayında başlanması mukar - rerdir, Sovyet mütehassı le anla - şarak tesbit olunan faaliyet plânına gö- 1937 de 26,500 iğ ve 700 tezgühla işletmeye açıl- ması kararlaştırılmıştır. Kendir tanayii için tetkikatta re fabrikanın 1 kânunusani bu - lunmak üzere Rusya'dan bir kendir mü- tehasera: davet edilmiştir. Yakında gel- mesi beklenen mütehassısın Kastamonu ve İzmir havalisi l nunda bu iş de filen cle lanmış ola - caktır. Bursa'da kurulacak olan fabrikasının yeri tesbit olunmuş, kamgarn ÂAl » marıya'dan getirtilen mütehassıs iş Üze- rinde etütlerini bitirmiştir. Bu mevzu Bankamızın halen en aktüel bir işidir. Kütahya'da kurulacak Porselen fab- rikası için Almanya'dan getirtilen mü- tehassıs tetkikat yapmaktadır. Bu fab- Tikanın inşaatına da 1935 Ttala - rında başlanmış olacaktır Gemlik'te kurulacak suni ipek fab- , üzerinde yapılan tetkikler ilerle- miş ve 1935 yılında Bankamızı hara * retle ve devamlı surette meşgul ede - cek bir teşebbüs mahiyetini almıştır. Hükümetimizin telkini ilc program harici olarak kurulabilmesi imkânları- mı aradığımız yeni bir çimento fabrika- Si için çağırılan mütehatsıs Anadoluda tetkikat yapmaktadır. Alınacak sonuc- Börülürse mevcut fabrikalarımızdan farklir olarak İç Anadolu'da bir yeni çimento fabrika. sının süratle kurulmasına geçilecektir, Bu teşebbüs ucuz v& harciğlem çi- mento politikasına doğru kuvvetli bir adım olmak istidadındadır, lara göre müsait imkânlar Milli sanayileşme kuvvetli bir ana mesnet olacak demir sanayii mevzuu üze tinde kararlar alabilmek için Bakanlı- ğin direktifini beklemekteyiz. Ulusal sarayide kendisine geniş bir bulacak olan kimya sanayii ile de 1937 yıllatında iştigal olun- ması tasarlanmaktadır. 1934 Temuzunda Türkiye İş ve Zi- raat Banıkalarile müştereken — kurdu « Bümüuz Isparta Gül yağcılık şirketinin bazırlık çalışmaları memnuniyet — verici şekilde sonuclanmıştır. İnşaatı biten fabrikanın makinaları, mütechassıs bir alman firmasına sipariş edilmiştir. Se ne sonunda gelmiş olan inbikler ve di- ğer tesisatın montajı bitirilmek — üzere dir. Gülyağı imalâtına istihsal mevsimi olan mayısta başlanacaktır. Şirket, dün- ya piyasasına toplu miktarda aynı ev- safta ve hilesiz gülyağı arzetmekle türk gülyağcılığının tekrar dünya piyasala- rında tanınmasını ve tutunmasını temli etmek gibi ehemmiyetli ve nazik bir vazifeyi ine almış bulunmaktadır. Türkiye İş Bankasiyle ottaklaşa kur duğumuz Keçiburlu K tleri Türk Anonim Şirketinin fabrika tesisatı bit- miş, makinaları yerine konulmaktadır. Fabrika 1935 yılının martında piyasa- larımıza kükürt vermeğe başlıyacaktır. Fabrikanın yıllık kudreti şimdilik en çok 10.000 ton kükürttür. Dikkatli he- ra ve ilk merhalede alman umud lara göre şirketin daha ilk yılları arstulusal piyasalara kü- kürt gönderebilmesi imkânlarının görlül- mekte olduğunu memnuniyetle bildiririz. Türkiye İş Bankasile ortaklasa kurul- muüş olan Süngercilik girketi, 1935 yılı sünger — mevsiminde filen İşe başlamış bulunacaktır. Beş yıllık plâna dahil mühim mevzu- lardan olup Türkiye İş Bankası tarafın- dan deruhde edilen ve esas itibariyle iş- Hrakimiz tasarlarmış bulunan şişe ve cam föbrikası ile Sömikok fabrikasınızı 1935 yalı içinde faaliyete geçmesini gör- mekten memnuüniyet duyaca ğımızı ifade ederiz, Eski Taşhan binasının arsası satın alınmış Sümer Bank merkezinin burada yapılmasına karar verilmiştir. Binanın 1936 yılı ortalarında biteceğini tahmin ediyoruz. Kayı de Sovy fabrikası için 1933 eylülün- lere tahsile gönderdiğimiz 70 talebe (usta ve teknisyen) stajlarını mu- vaffakıyetle bitirerek Kayseri'ye dön müşlerdir. Bunlar işler başlayınca fenai almak üzere fabrikanın montajında — çalış rlar. Nazilli kombinası için de Rusya'ya yenidef 60 ve ayrıca 10 staji- yer mühendis talebe gönderilecektir Kayseri fabrikasına bağlı olan doku- ma ihtrsatı mektebi de kurulmuştur. Bu mekteb, fabrikanın ve diğer kurulacak mensucat fabrikalarımızın kalifiye işçisi yetiştirmeğe ve bu suretle yüzlerce türk Çocuğuna, ihtısas tahsili vererek, ulusal dokuma sanayiimizin teknişyen kadro- sunu hazırlamağa başlamıştır. 1934 yılında son üç yılda türk lisele- rinden iyi derece ile çıkan 90 talebe ara sında açılan müsabaka imtihanımda mu- vaflak olan 16 türk gencinin 14 ü Al manyaya, 2 si Belçikaya gönderilmiştir. Bunlar, mensucat kimyagerliği, porse- len, mensucat, elektro - mekanik, demir izabe, fabrika işletme mühendisliği tah sil edeceklerdir. Talebe hâlen Almanya ve Belçikada stajda bulunmaktadır. Staj- ları bitince nazari tahsillerine başlıya caklardır. Banka, yeni kurulan fabrika lar için lâzım olan teknik unsurları gön dermeğe devam edecektir. Bankamız kanununun 11 inci madde- sine nazaran banka devralacağı ve ser- mayesi tamamen devlete ald fabrikaları devir tarihinden itibaren bir yıl içindk mütchassıs heyetler marifetile değerle: direrek mahdud mesuliyetli ve kendisi ne bağlı şirketler haline köymağa me: burdur, Bankamız 11 temmüz 1933 tal N kkül etmiş ise de bu gibi fabri- kaların devir muamelesi yani devir ve teslier raporunun tanzimi tarihi l11 ey- Wâl 1933 tür. Değerlendirme ve şirket- lerin kurulması ancak devir muamele- &« bi zaran bir yıllık müddetin başlangıcı o larak taribini kabul etmek gerektir. Gene aynı maddeye nazaran kuürü- kten sonra kabil olacağına na- devir. muamelesinin tekemmül lacak şirketler mahdut mesuliyetli ola- çak ve hisselerinin yüzde yüzü banka adına yazılı bulunacaktır. Mahdut me- suliyetli şirketlerden maksad ise ano- nim ve limited gşirketlerdir. Halbuki ticaret kanununun 77 inci maddesine nazaran anonim şirket teşkili için ae şart oldu- beş müessisin vücudu i mucibince de 506 incr madde lerde asgari iki ortağın vücudu şarttır. Batıka kanununun 11 inel mad- desile ticaret kanunumuzun bu ahkâ- gainin telifi sureti hükümetten sorul. ——— — İLAN Gelibolu'da, Alaeddin mahal - lesinde Yalı sokağı 36 No. da kâ- Gelibolu Değirmencilik Türk Limted Şirketine aid ve sağ tarafı Rıza Beyden Hacı Ya- koya geçen mukaddem bahçe el- yevm kârgir mağaza ve bahçıvan lsmail veresesi bahçesi, sol tara- in ve ft yol arkası Hüseyin ağa vere- sesi hanesi ve Mustafa Kaptan- in hamam: ile bahçesi, gşöse yolu — hudutlarla Un Fabrikası binasiyle nunda mevcud makine alât ve edevatı tesisatı tasfiye münase- betiyle açık artırmaya çıkarı! - cephesi mahdud deru * mıştır. 1222 motrodan ve sağ kısmı dört kat ve bir bodrum, sol kıs- mı üç kattan ibaret kargir bina- lar ile müştemilâtı 120 beygirlik buhar — makinesi, kazanı, altesı Al- man, Fransız sekiz &- det altmış — santimlik — silin- dir makinesi, takımlariyle be - raber üç adet fransız taşı, iki bir — ingiliz bir bubar ikisi adet buğday fıtçasi, iki evrika, 2 çop şasör, beş adet fransız tri- yorları, bir lavaj makinesi ta - kımlarile beraber, üç beygirlik ingiliz gaz motörü, A E G mar- kalı bir dinamo, bir Zürich mar- kalı vals tornosu, bir mak'ab tezgâhı, 2 donki, bir - filitre 4 irmik eleği, Anne Gicsecke mar- kalı üç adet bilanşister, Miağg markalr 2 adet otomatik baskül elevatorlar, adi ve kontrol elek- ler, kepek — fırçası, kayışların ipkeleri, delice eleği yedek ang- renajlar, yedek silindirler, man- geceler, anahtarlar ve fabrikaya müteallik bütün alât ve edevatı. Talip olanların mezkür binaya ve derununda mevcud — makine alât ve edevata erbabı vukufca takdir edilen kıymetin yüzde yedi buçuk nisbetinde pey ak - çasile beraber müzayede günü olarak tayin edilen $ mayıs 1935 pazar günü saat 10 dan 12 - ye kadar İstanbul'da Bahçekapısın- İa 4 üncü Vakıf hanr 4 üncü ka- müştür. Buna mukabil ise 1935 yıl içinde iki büyük mensucat fabrikamt zen, Hereke ile Feshanenin bir idart altında birleştirilmesine karar — vori miştir. Bu birleşmede her iki fabrikâr tt idare masraflarını indirerek idace yi rasyonelleştirmek, mübayaatta tasaf ruf etmek ve fabrikaların işletme eef müyesi ihtiyaçlarını tayin ve tevzide daha isabetli görüşler elde edebilmek Ribi maksadlar gözetilmektedir Ergani bakırının işletme imtiyasıı nt haiz olan şirketi 1.000.000 - (bir mik devlet idaresi kanununua 2 inci maddesi mucibinct Maliye Bakanlığı tarafından bankamı- za devredilmiştir. Momleketin en ehet? miyetli mevzularından olan bakır İ- tihsali işinde bankamız, Üüstüne uldıği bu varifeyi lâyık olduğu ehemmiyetle takib ve ifa edecektir.,, yon) liralık hissesinin ——— tinda İl - 13 No, lu yazıhanede tasfiye memurlarına müracaat temeleri ve teklif olunan bedel haddi lâyıkı olduğu takdirde yevmi mezkürda ve bulunmadığı takdirde birinci teklif muteber kalmak şartile 15 gün sonra iha- lci katiyyesi icra kılınacağı ve fazla malümat almak istiyenle « tin İstanbul'da Tütün Gümrük, Yağcılar sokak 30 - 32 No. ma - Karaya müracaatları ilân olunur. Hali tasfiyede bulunan Geli- bolu Değirmencilik Türk L M. D. Şirketi Tasliye memur. h Avukat Yeşua, Sıla » mon Seragosi, Nesim Assa 1 — 1534 Daima sabit daima tabii Juvantin saç boyaları bocatuvarlarında hazırlanan Ju- vantin saç boyaları müzur ve ze- hirli maddelerden tamamen ari olup saçlara tabil bahşeder. Juvantin saç boyaları renklerini kumral ve siyah olarak iki tabil renk Üüzerinde tertib edilmiştir. Gayet tabil ve sabit olarak temin edilen renk yıkanıyak ve terlemek hattâ denize girmek suretiyle de çıkmaz. En ciddi ve emniyetli markadır. Eczancler- de ve ıtriyat mağazalarından a- rayınız. L dd Brak e. S attalar n a aa di

Bu sayıdan diğer sayfalar: