7 Mayıs 1937 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 2

7 Mayıs 1937 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

DİE e Z Günün icinden: Tarihler ve tabiat akım hâdiselerin sene ve ayı tarihleri arasında insanı hayrete düşürecek bir takım tesadüfler bulunduğuna dikkat etmiş misi- ni zdir? Bir osmanlı üslübçusu, vaktiy' bat,, olduğunu yazmış Gi on (yirmi üç), amerikal le ve şu tarihler saymıştı: bez iralaşm ondört, temmuz ayının “bir devri inkılâ- dört temi ların şı la b bi türk yanii klein ayının ahir “devrimler ayı, laura söyliye! dır; Rus: sin Yi çeni rkiyeni ül yanm ilkteşrin ibtilâli o pa olmuş; faşistler ln oayi erd e ii relaıyadan ike bir mektubda Falih Rıfkı A- mlekette yakl Türkiye Büyü Ml Meclisinin ilk açılış tarihi olan o günün biliy: AZI r milli bayram olduğunu Am Türliyesinden e pi yi pişmyo: ondokuzum SFIn' $: içün rikanm eski Ankara Büyük Elçisi pi id abında or Şu tesi EE mu. va inci V mi senesinin yir beee üç ali üç ç şefi dünyaya ai tatil ii Ea MEZ irmin başa inat edrsk viran deliller sela. Bu İnak. e için > vvur edemi im tabiatin de önceden hazırlanmış olduğunu tasa Diyarbekirin yeni yıl büdçe projesi Diyarbekir vilâyetinin 1937 büdçe nlığa gel Bikt aşı ai halka tevzi pi Ticaret anlaşmaları için görüşmeler Şehrimize gelen fransız ticaret heye- tiyle yeni da amp ra başlanmıştır. Dün balı da Macar ticaret heyetiyle eli ve kliring anlaşması etrafındaki konuş- malara devam olunmuştur. Haber al lde. ükümetiyi i bir gm bugün dış Baar baş- lanacal Yunus Emre ihtif. İstanbul, & (Telefonli yi Ni halkevinde Yunüs Emre ri apılacak ve radyo da bu ihtifali yaya- e | yz iç HABERLER | e teftiş m — İç Bakan- Je alimi hazı n mülkiye mü- #fettiş heyeti reis! teşkilâtı kanun pro- jesi verilmiştir. X Türk tabiiyetin 1 — Hic- nebi ret ve iltica sure El yle telif ecni memleketlerden yurdumuza gelen 789 şâahsin tabiiyetimize almması Heyetince kabul olunmuştur. Bakanlar Okuyormu alli Cevab vermeden önce ipa nüz ki sadece okumakla, s mi eserleri okumak ani büyük fark vardır. Seçkin eserlerden e; çıkanını size tavsiye lim Bilinmeyen İnsan » , > Nurettin ARTAM İzmir fuavarı için bulgar emiryollarında tenzilât ir, 6 (ALA.) ernas- yonal fu 1 ziya) ip memleket- lerine dönen ziyaretçilere bulgar de- miryollarında yüz: Ili tenzilâtlı dö- devletine aid vapurlar da aynı tenzilâ- tı tatbik edeceklerdir. Bulgar vapu m masrafını kapatabilecek kadar yolcu ve eşya rse İ apur uğratmağı ve yüzde elli ilâtlr tarife tatbik ü komitesi riyasetine bildir- miştir, Bir kadın ezildi İstanbul, 6 e a) Bugün Sirkeciden yanlışlıkla ki trenine binen 27 yaşında H kadın treninin A mayacağını öğrenince, tren Yenikapı makasına ai gm az atlamış ve ğır yaralan. başi havagazı fiatları İstanbul, 6 (Telefonla) — Havaga- zi dinl al 6.6 536 ya; Kadıköyünde 6.34 den 5.39 za indirik di ELİNE laik da SENİ a Bugünkü Kamutay Kamı ml ezin toplanacaktır. Bazman şu r defa Eleği tabi olan mad- ili 1 — İnhisarlar umum müdürlüğü 1936 mali yılı ez inde 80,000 liralık münakale yapılmasına dair kanun lâyi- hasr ve Büdee El ır iirleni mağ İkinci mü. yapılacak mad- deler ürkiye Cumhuriyeti ile Sov- yet ei cumhuriyetleri ğa a rasında 9 temmuz yiaa tarihli demir; ları mukavelesi 16 mcı ve 12 inci addelerini tadilen hire 20 teşri- nievvel 19356 tarinde Moskovada akte- ilen anlaşmanın tasdiki hakkında ka iciye ve Nfia En- cimenleri mazbataları rinci müzakeresi yapılacak mad- — Devlet demiryolları ve limanla- rı ün umum müdürlüğü memur ve 2847 sayılı kanunun bazı madlrinin de si been hakkında kanun lâyi e Nafia, ir ve Büdçe kli leri mazbataları Burhan Belgenin Mısır seyahati bulunmakta Umum Mü- irlüğü Başmüşaviri Burhan Belge, 26 nisan tarihinde Mısırdan ayrılmış- ri Mısırda at Bu bir aylık müddet zarfında Tü: rkis ostl! münasebetlerinin kuvvetlendirilmesine çalışan B. Burhan Belge, en güzide bayanlari; ilim ve fiki damlarından mürekkeb ir dinleyici kalabalığ; iinde - geçti mızdan. birinde bahsettiğimiz - konferans vermiş, ayrıca e my sır hakkında neşredeceği kitab için çek iyi malümat toplamı; itab arab çaya ve diğer ri ile ii. rkadaşımızın ziyareti, Mısırın ma telif a gok iyi bir tesir uyan- dırmıştır. Burhan Belge, Mısırdan dönerken Suriye ve Filistine de uğrıyacaktır. 7.5137 Afyonun beş senelik kalkınma programı Yeni mektepler, yollar yapılacak eskileri tamir edilecek 207.5: lüyetin ri ba yılık | kalkınma progr a gör Merk: si 2 Röleli, Sinan- Emi mekteblerinin b ve tevsii meşgul olunacaktır. Ziraat ve baytar işleri istimlâk yapılacak, halka tevzi edilmek üzere yonca otu, pamuk, kuşyemi mü- bayaa olunacak, tavukçuluk, ipekçilik ve arıcılığın ilerlemesi için lâzım ge- en teşebbüsler yapılacaktır. 4 kaza: sıfat ista: lacak, damızlık hay- cak, selektör makinaları satın Bayındırlık işleri e - yi , Konya, Afyon - Kütah; Al yi il Ayer pen, Afyon - e - Şü- - Sinanpaşa, Gi - Ge- > “ Dinar, Afyon - İzmir e istasyonu, Dinar - Bayrak - Emirdağ, is- haklı - vi yon, Sandıklı - istasyon yol- ları yapılacak ve bütün yolların tamiri- e çalışılacaktır. Hususi idareye aid işler la hususi kirler vi naları Mi ii İptidai maddeler ln tenzilât dı * cedveli il landı kanlığı muamele vergisi ühim bir değişiklik yoktur . Hıdrellez İstanbulda basılan kü; indi raz > di faleılığı..... Bi sie rm e bir vim. di mayıs tarihi iz sınâ — Ek iğ göstere. rek bunun ne olduğunu sordu. — İlkbahar bayramı, cevabını ver» — Bir mayısta değil mi i arasındaki fark, ü aharın artr, yısta kutlandığını anlatmak istedim. UZU imalar, 1 n Hİ yi uş ola gözleri Bu günü kendilerine bayram'günü ya. panlar sanırım ki, ona kakava adını vermişlerdi. rım ki, Bir mayıs veya 6 mayısta hidrel- Tez, yah kava... İlkbahar ancak butün güzelliğiyle mayısta seziliyor. Ankâraya bakırız, yeşillikler gönlü- üze hı ir vali am meşesi ver- miyor Beden terbiyesi saati saat 13,30 da, a sonra kaklarının m bir ii inle E ir sesin Ye n, kulağıma ii e “Bi, iki, üç. andası geldi.: bahçesinde eid beden mek üstüne e har: bölme Uialan adam ork hekimler. Daye bir hâdi- büyü bir alâka ile takib etmekte- dir. 27 yaşında bir genç, yedi sene evel u bir otomobil seyi ” geçirmiş olduğ ç kazasın- , dan sonra, ağırlığın o kada kaybetmiştir. “Bunda tabii görülmiyecek bir taraf yoksa da boyunun da 10 san- tim mi üzerine doktorlara baş- bur olmuştur. le: ufalışın sebebini bir mekte, sadece bir ta- kım reimmmeş ami lar, va ze Ağaç sevgisi Mayısın ilk haftası Bulgaristanda “ormanların muhafazası haftası” ilân e- dilmişti. Ora gazetelerinin yazdıklarına göre e askeri kıtalarda, köy- el hulâsa her yı ları kor marin imi faydaları hakkında Hatırlıyor musunuz? 1 — İngiliz e ispan- yol tasını an yendi ? gs Anak ik postanın eri tarihi ne — Amerikan kia hangi ri rastlar ? 4 — Almanyada yahudilere medeni haklar ne zaman veril miştir ? 5 — Lofosef'in eş, zi- yaret tarihi nedir Dünkü suallerin cevabları S — Babil Si zaman etiler tara- fından NE sedan önce — Büyü sk aaa İuğu ne zaman battı GC —1194de, $ — Mısır ve Hicaz osmanlılar mii ne zaman alındı ? c— a ai 8 — Babür şah Hindistan: ne zaman il etti ? C — 1524 de, Ss— ile 7 kuru. luşu hangi tarihe rastla; C — 1299a lerce konferans verilmiş ve yüz binler- ce broşür erme Bulgaristanda “ormanların dostları” adında bir de ge- niş kadrolu bir cemiyet kurulacaktır. oi büdce projesi ile beş yıllı bakanlığa gelmiştir. Büdce 553. ık kalkınma prog- 090,26 iri; alelâde, 246.6 26 lirası ki 154 baytar işle imi Sm sağlık ve Ni erine 67.929 Bendi Ki türlü ielere ayrıl Kömür Sergisinde Grafikler için takdirler Sergi her gün binlerce kişi tarafın- dan keneler. Dün Kamutay Baş. kanı B. Abdül Si Renda sergiyi ikin- ci defa Mei şti e dan Dr. Kolb ser; re ezdikten sonra ie şöylece albmi 2 aa aneen İbreli Iyada Rio de ı mevzu üzerine han janeiro şehrinde dükten sonra anlamamaya imkân yok- Dr. Kolb M, T, A, ve Eti Bank stan“ ında ei yn ii bütün g iri al etmiş ve tertib iL hayran olduğunu ayrıca ilâve etmiştir. Parlamentolar birliği tilaret konferansında türk heyeti lariste toplanacak par- 5 - 5 z E m va g 3 s : 3 N x 5 5 E » : n Meb e men, m mebi Bi Ha- > Y Niğde Mebu rid Deni ve İsparta Mb B. Ke. mal ) miz e pazar günü Ankara- dan ii edecekti, z Kamutay Çağrıları & Milli Müdafaa Encümeni bugün Heyeti Umumiyeden sonra toplanacak- tır, Arzuhal Encümeni Umumi He- yet e nra toplanacaktır, rigi Encümeni NE He- caktır, * Hariciye yet be e nra top > Gümrük ve İnhisarlar bagi Umumi Heyetten Encümeni sonra topla- AVA... Hava dün bulutlu geçti Dün Kii, hava bulutlu ve rüz- leri genel direktörlüğünden verilen lümata göre dün yurdun cenub ve ce- nul bi bölgeleri bulutlu ve yağıs- çok Alnşe-

Bu sayıdan diğer sayfalar: