7 Mayıs 1937 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 5

7 Mayıs 1937 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

— 7.51937 Mısır kapitülasyonlardan Memleketten kısa haberler Taç giyme töreni dolayısi yle Gündelik indelik Kömür bu ün resmen kurtuluyor 2 Bir muhtar tevkif edi Gi er e e son! zi Hamurlu köyü muhtarı vi lâl ve nüfuzu sında İngilterenin ii El t al| - si n büdee harici pa emi tavrının ne olacağı hakkında Londra er isinin u parayı kendi çil için harca <E g de edilen bu netice enternasyonal| Tasli cüimiir inden ie fillerde sevinçle kar ani 0 dk primi Bele ln ya- sturya ve Çekoslovakyanın alınyaz LLM Mane". (AA) > Kapl ş ezmeli e hayır yele | ep 4 Aa spor kulübünden Süley- | #ısma karşı daha ziyade bir alâka gi n e unu lontrö, .A.) — Kapitülasyon- alara Orhon ml tir, terecekleri yol Roma - Berlin ban iesseselerin hü- vi 7 z lar konferansı bu akşam Nahas Paşanın eri sa yaban: e isi Trabzon. la fandik sa ei rı koo- im müm Avrupada hâkim olma- (Başı 1. inci sayfada) başkanlığında andlaşma metinlerini tas- | kuki v yeti de var! a peratifi; a zona, bir m ri sina müsaade mi edecekleri hususunu vi etmiştir. Mukavele yarın son cel Asi iii e örf ve Mi mel LE keopersi im emi vw lektrik istihsal edilerek binlerce de törenle iimza edilecektir. Kiki: yar iyle, din ep büriy! Tr şekli ve yapacağı işler hakkında tetkik Sanıldığına göre, bu hususi görüşme- | kilometrelik hatlar vasıtasiyle ge- 5 kzn, milndereceti malım e- altına almacaktır. lar yapmaktadır. lerde en Ml e — da hay niş ee mın da ucuzca satılı lan mukaveledir; Enta asyonal al 2 sevinç X Kars sağlık müzesi zenginleşiyor dza, a havzası ii kasmbaların ve köğlerin Kapitülasyonlar beğ Muh me AÇA AŞ e meye ee e müzesi, , yeni getirilen kullanıldıkdan — telit meni 12 sene devam 2 KE -ansının neti gi 'enternas- lzeme galada m - İdi! baş- makamlar 1 yer m | km a gö | aram MİR | Alan ra alm mayide ve halâ ziraat bu ki fakat tegrii salâh iyetlerini mu- Bazı anlar, anlaş- | ie tutulanların feci akibetlerini El Almanyayı açıkta bırakmamaktadır. geniş mri ın kalkınmasına intiba uyandırmıştır. 8 â : hafaza etmiyeceklerdir. Konsüller mah- sikmesinden ve bunun da Mr ren jlardır © — İyi malümat almakta olan mabfiller, yardım ed ir. Sergide görüp kemeler cezai salâhiyetlerini muhteli ge Lr cemiyetine kabulü mese Dele fin — Başka yer e B, Eden ile Fransa ile İngil- hayret ettiğimiz bütün o kömür- mahke -akmaktadırlar. Sivil iş ma b ya isci zar ik terenin Avusturyanm istiklâli hakkındı di üştak boyalar, yağlar ve İ- Meric ki snahikemeler, yalancıla |; lerinde gerisi iv bulama gi ölçüde başla- nee ya malar klik y id I deleri için salâhiyetlerini | Kulmuştu. Montrö konuşmalarının me larından et fiati ıştır. Beledi- | yeceğini söylemektedirler. a lale ği ihti; ç i ud neticesi bu ve bütün ve ye, fiatların daha fazla artmasını önle İp, kizli E rinde sem ii zi - iyari olara) za edeceklerdir. imdidi için in kilosuna 26 ve Sr lominyon kıtaları nöbet bekledil. zak t, tekrarla- Adi teşkilât için olan hükümler, muh- | Kaldırmalı ve çin Şimdiler | ger etinin kilonuna da 16 kuruş Par ondra, 6 (A.A) — İngiltere tar: | malıyız ki serginin bize tebşir et- (le malik omilerdnii Miri ve | samble m in derpişi dal koyimuştur. de ilk defa olmak üzere Buginhgha: tiği bu ve z ikatleş- N benz. 0 mameciel ai göz- vi bulun Blade we ein nsl iç sarayının muhafazası, önümüzdeki haf. iler cinni e geçirmek salâhiyetini kaldırmakta trödeki ak anlarla başl — Si in hayvanlarımın velâ işin içinde, kralın taç giyme töreninde | bil iy viii e mi ni e Nahas m dan Bafra kazasına bin lira R : iy saye dır, Keza nizamname hükümleri muhte- a ve ezcü z bili in kaşla edilmiştir. Bu para ile cins boğa hazır bulut Londraya gelmiş | verdiği yüksek mevkiin eseridir. Jit mahkemelere tâbi olacak yabancıla- | 26 mayt ek e) alınacaktı lan dominyonlar kıtaları tarafınd ugü, e hususunda Seyid rın hududunu da tesbit etmektedir. diriliyor. Enternasyonal basi ei i eki resi ie 3) ei edilece tir er havzası ani civarı krom i te Kep cemiyeti azası Şer la. lar, halkevi salonunda, yap- Dün Vestminster kilisesinde kraliçe- ağ rağ e meseleler beyanatlar e etmektedir. | tıkları resimleri güzel bir ser İN ri s derler yarın; toprağının üstü la tesbit edilmiştir. Bunlar ara yi 5 teşhir etmişlerdir. Vilâyet, gençleri t€$- ME in olan Türkiye- e ai eserlerde 0 e ey ydi Raşel Ha- | nin a) bir tarafında buluna- ağa karar vermiştir. vard temsil ediyordu. Vestminster et- tarlaları, demir : 3 ileği i ii «esi birikmişti. | leri, belki altın damarları... ye B. Miklas Yeni Tür. kiyeye yi mirde sivrisinek si yeri e diy: , Me ısebetiyle si hayranlık vsim müna sinek cadelenine başlamı! neki mücadele, geçen Mk iel Butland, ymamak içi ü hakikati görmek ari e (Başı | inci sayfada) daha geniş ölçüde yapılmaktadır. Bele- | kral ve kraliçenin nişan işaretlerini ta- gs g& en taktın, | diye memurları, gru uplar halinde semt dn Ankara intibalarım tevkalâdı vE semt ev ev dolaşarak su, halâ çukurla- ii PARE ari ln hea "En ternasyonal kömür sergisi, ört zatın zevceleri, al ki e e e a. 2 vok kısa bir zaman içinde $ m e a yp m» birildetilerine bı tahiyorlamlz Ba Hap > 5 | Türkiyede bir davâsı ve Türkiye çok geniş ileri . . NE SA“ i yl dö ön dü pm, Tülek EE aya m yarenle | sağı keçenin maa ER yazi pm: 5 | bunun bir takım hal suretleri bu sis ve KE öçmenler ekirdağ, Çanakkale | ması sırasında da tutacaklar l m gir imi a , 5 vi er Kırklar. Me z türk madenciliğinin isti i hak- Viyana, 6 (A-A.) — gi Ankara ln sırada kıymet- > eli valileri umumi mülettiş gere” Dük Vindsor törenden inde Si . i hur reisi B. Müklas Eş şan tağı İç Bu. a bele ğında Te iu eölenmerk tenvir etmiş ve ona > e - A vi Gen Er yi Ni haşlann İsmet İnönü ve '& ğında bir toplantı pia ie sa m gelecek . Şuşnig ve dış kanmız e tanışmak şere- Top aya iğ işle eri um: ime ete, gazete in icablarını kai same im fine nail dura, Tel tanışmanın bendeki sirak etmişti e Trakyaya A cilere bayana belin Dükde| ia gözlükle e asl klan korku giyme h verm al i halde, Lea nmüş ve da büt âzaları en karşılanmıştır. Resmi sebili ki m Budsneşte, 5 (ALA) — Av ç cumhur reisi B. Miklas'ın bare eketin- meyi den sonra aşağıdaki tebliğ neşredilmiş Ke tir. ik ko intibaları çok büyüktür. Bi Bunlardan baş- ka ük m Terbiye e ü kız enstitüsünü, mu x orkes- | ne vw gö ömerin is iskân işlerinin bir an evel neticelendirilmesi görüşülmüştür. X Yeni Tarım ii Uzunköprüye e bağlı ri ve Ki iri ie öyle di tarım kredi kı peraitfleri bau < Tri an tie ai ver Teiya e nı mu Be i- © yurdlarının al yi da söylemişti m 6 vü . çe dün mari ilk s mişler ve VE çin gelen avi rpm azâsı e hazır bulunmuş- tu irçok rene 15 gün sonra yapılacağını iştir. Kıral ve iş ilk Ml balosunüu rdi ei ve kırali: aray abad ver- “Avusturya cumhur reisi B» Miki > era Nevyark, Bet Macaritan kıral naibi Hortiyi Eğ © | karada da öyledir. Gö düğ tün ye- dukları anlaşıldığından bunların 937 yı- zi Granmdn yaplan bire Ü9 Budi eyler hepsi güzeldir. Daha iyii lında genişletilmeleri ge Ez peşte halkının ve iki memleket 8826“ | pemen erde bulamıyacağım. İ ey ii çiçek sergisi; — Kay. | 2. Litvinof, Londraya gidiyor lerinin aldığı viziyet bu ziyarete Ma“? | tanbul daha bir pa kadar kalarak sk yeğ m 1 mayısta bir çi- Moskova, 6 (A-A:) — Dış işler ko- istan ile; Avusturya ardan! mevcud | imi tetkikler yapacağı ok hoşuma | “ gisi açılmıştır. miseri B. Litvinof, taç giyme şenlikle- ai ma bir tel memjeketinizde uzun oturmak danada karikatür ser; —A rine ve sonra da Cenevrede bi ce- m i tesanii a zza) e ön kanlmıyacak bik zevktir. Fakat dana Kef Ikevinde bir karikati miyeti mi bulun üzere hürü mahiyetini vermiş ve iki mille 'akında Amerikaya va- | açılmıştır. 2 erime rak Londraya hareket etmiş! Ni arasında mevcud olup ani v Ye ye mceburum | etmişlerdi Tepbircedile eserler gok e : imi #enilmişti da varlığını isbat etmiş bulunan m lag tir. 1k tahsilât ii iş olduğu her sabah tayyare ile İstan: dostluğun yeniden der” “eşmiş oldı hakkında da Xx Konya: müze: — Kon- | bu sene ii t (4 rel) in ila gönderir. ik İstanbulda eylemiştir. Önce yapılmış olan yada mı m çi islâmi eserlerin bir | tutmuştur. ire göre geçen satışın yapı fikir teatilerinin devamı halinde iki deV araya getir lerek bir “gayri islâmi eser- | ile bu esene Liva tahsilât Nr RÜ: mala iskelesi e e an ler müzesi ana getirilmesi düşür $8 bin küsur liradır. z reisi ile iki memleket devlet adam nülmektedir. e LİN BEYOĞLU: Haşet şubeleri — arasında yapılan görüşmeler, İki Adana helaipecein varidatı inada mevsim icabı sıcaklar başlamış» BEYAZİT: Tütüncü Hamdi eketi müştereken alâka im Mei tıyor; — Geçen sene belediyenin işi ay- | tır. Sıcaklık 30 dereceyi bulmaktadır. SULTANAHMED: Tütüncü Kâmil ve ekonomi zvdi cimiyecek olar ve hiç | bir alarak diyemem. Bundan başla, b bu... bu tef yede, zu tacirin Si halinde olduğunu he... he. bakımdan, se... sev vdiğim “ Tetkrin No. 52 Eugönie Grandet| mi aa aa zen... g€ lir. Bizzat ticaret ez tarafın- dah... Bu, hemen her örülüyor. is dö C. Bo oi vE rande” nin Eşme kapılarak, V i surette izah ei is Ebi in rm yi ev: nliyorum, de .— İtibarlı, ve me i dibi ae ir niz S'Ka,.. ka... kardeşim gibi. Eve — Evet, oz an... ne — Tediyede umay cak hale “gelir ve — O zaman ölmüş olan tacir emi iflâs bir zarur: ini alırsa tâbi i bulun unduğu messilleri, yani varisleri ve şaye: e acir ölme. mahkeme, imi takib e bir m mişse kendisi veya dostları işini tasfiye © keme celsesinden sonra, ticaret evine tasii derler. yeciler tayinine salâhiyetlidir. Tasfiye iflâs Mahkeme reisi bunlara şu sualini ilâve demek değildir. Anlıyor musunuz? İflas © etti: den bir adam şerefli ni Eeee De tasfi- di — Yoksa kardeşinizin işini tasfiye niye- erefini emisiniz 0 vet t İi z Noter, ini başka şeylerdir ama pari n ka. — Ah Grandet, üz di, bunu Y maz ei Kl ması bi e an iki... dsi de birdi 4 -ok iyi olur. Vilâyetlerimizde şerefin ne ol — Bun kre iflâs, mahkeme müda- duğu malümdur. Eğer adınızı ykurtarabil rse- hale etmi a eli vukua gelebilir. - çünkü ortada dolaşan sizin adınızdır Mahkeme reisi i piposunu S çekerek: a ... zira, iflâ Jilân ol Reis, Mn sözünü keserek: va i: — Ylvi bir insan olursunuz. ndan mahkem! Ti etmesi suretiyle , müracaati Üzerine... di, selâ rahmetli kardeşi- zat, sahiyel, şim gibi Grani dedi, tacir e lânçosun! İhtiyar bağcı cevab verdi: uhakkak ki ben de, k det Bu muhakka böyledir. Bu... bu... kemeden ii istemiye- a... ka. sesi ie ile ça.. ça... Çağını buna iel d yi Pu ned verenler e abı seye eli rmedim. Senem p parası ır, sened Ee edilir. be... be... benim bil- bu... bu.... bunla ER ibarettir. andet, elini yumup boru gibi kulağına tuttu ve mahkeme reisi de sözlerini ona tek- e Bağcan! e cevabı şu oldu: u işte yenilecek, e — içilecek tarai var. w yaşta bunları yeniden öğre- s eğilim ya! n bu... ski vaş eN oluyor, biz borçlarımızı lal (Sonu v. alak

Bu sayıdan diğer sayfalar: