1 Mart 1938 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 10

1 Mart 1938 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Küçük ilân şartları Dört gazli küçük tonlardan: 30 wa m m 70 kuruş mn küçük ilânların her defası İşin 10 derce, Mesel iü m neşredilecek bir ilân için 1. alınacak Bir kolaylık olamak e, her satır, kelim. ındaki bo eşlar üste na 30 hari itibar edilmitir. 5 ir küçül ilân 120 harften ibaret olmalığır. Dört satırdan fazla her satır için ay- rıca 10 kuruş alınır, Zayda m tasdikli diploma ve dir. ie Satılık: ii, mev meki bakanlıklar: Satılık arsalar — Yenişehi Nafra karşısında 485 m2, v yanında # < İş arayanlar: Meslekten yetişmiş tedris usulü r. Telefon; 1449 i hamam aj m nr a Çankaya er a yüz ak B.M. ii 25| ir a | m2 iki arsa m | Satılık apartman: Yenişehrin en — ir öğ! mea Türkçe il hay pratik ve grematikal de ca öğretmektedir. a us; C, B, zuna yazı iu caat, Mühendis alnı afra Bakanir- ğına Süte b borcu li serbest bir mühendis iş aramaktadır. hs en yazı ie Goiieleağa edilmi 1097 mp ve türkçe bilen bir Yan iyi bir türk ailesi nezdin dik oğlan Ko: kol yoncu H. Dil ilman T. Tel e 999 ATILIK — Etlikte içer oda birer salon ahır ve garaj havi iki daireli ev ucuz satılıktır. Nü mune hastahanesinde müracaat, Satılık eN ME hktır. m nie Ka e cadde üzerin- Dr. Kâmileye 1006 arsa —Sıhhiye Vekâleti ya- adde köşesinde 27-37 EE. Ulusa müracaat. 1142 Kiralık; Kiralik Mal “a birer hol, mutfak, ban e 2 e a bakkalı Pa laha müraca; saiddir. Tel. 3059 1039 ında 500 mere 15 metre Zr Hire 1 veya Karakol pa Gina. sokak Tan a- partman kapıcıya aat. o 1069 Kiralık kat eN Demirtepe manın zemin er k nz laa Mz Telefon iii a Se- a Satılık iki ar, nişehirde Sö- y Mm satılıktır. Ulusda (5.) ie le, em elbise ve halı — Siyah dane cuk ve tafta olarak üç parça 70 Satılık arsa — Yenişehir konur 80- kak 373, M: âki; Tel. 1538 1040 az le Satılık Arsa — Karanfil soka- Kurslar : seccadesi, 60 > A.B.No. 25 Posta 2 ayda diploma — Mart başında baş- | Kutusı ei zıİmi 1127 ı SATII kla yetiştirilmiş d Yenihal ” > arkası Y “ kat İs Tel: 3714 1020 10A üncü devre — Daktilo kursu ay |ları. 1134 başında bu devresine başlıyor. Hergün | kayid ve kabule devam etmel | Yenihâl arkası Yeni hamam apartmanı | PİYANO ali — Piyano- kat 2 Tel. 3714 1021 | sunu e veya kiraya vermek isti- Daktil — Tahsil aranmaksı-| yenlerin Ulus Gsm e zın Bebe girebileceği bu kurs | Pinyala müracaatları nan m li ee almağa D Rİ b ZI - 1935 Elektrik tesisatı ile aliağa, aside ihale Ankara İcra Dairesi Gayri Menkul |farkı birinci talibden tahsil Satış memurluğundan ere bu talibe ihale ize Teke Izaleyi şuyudan dolayı salman ve e RA Ke leme e karar verilen Ankaranın Demir Fır- “ ka mahallesi Mescid sokağı 291 adasi 2 çanak <a şek arte 6 parsel 10 kapı 14 umum numara talibe ihale edilec, kan ev aşağıdaki Deyi dairesin- iki artı mada gayri men- Bani ile ee İD sai Kımık Belediye Riyasetinden : si eme yaptırılması ka- lektrik tesisatı gerek müşteriye ihale tarihine kadar olan kapalı zarf ve gele iş sureti Hissedar heyeti umumiyesi toplantısı Trabzon ve Türk Anonim Şirketinden Hissedarlar heyeti umumiyesi 30 - Haydutlardan intikam Brezilyanın en hemen hemen korkunç | 18sız denilecek derece- tik almak n” diğer Si bin kur almak için haydut öl güdmek Di u çete kurulduktan. sonra, bu bö iç ve MÜŞTEMİLATI : rn e kesif |mart - 938 çar günü saat 14 de |de insanı az olan Serpige al ayrı bir haydud çetesi kemi ek bedelinden ödenecektir. bedelinin kifayetsizliğinden AN ayı Aİ Trabzonda ir binasında ve çelen Sai Eli z zeri Si me ve alacaklılarla diğer i Me ie yapılmış e evin sokağa iki kap sinin şubat - 938 içtimamda keşif be- sr olup ufak bir taşlık zemin katta ii karar n gayri menkul üzerinde- | deline (4340) zam edilerek bütün te-)'"'© ibince ital on si hamil his- | disine A edilen bir biye e vk ahır ikinci ii helâ üçoda rak ve hususiyüle faiz ve | gisat (27796) lira 34 kuruşa çıkarılmış- ele dar bi gününden bir hafta | trlatmağa vesile teşkil et ia ine ka imdi sofa nt katta iki helâ bir sofa ve üç İmar dr sek ike keyi ii aile ie Evi golino Ferriera, uslu akıllı ve ğ ğ i , 2 La Sima amı BEYA E | a oilaireneteki ilsrmdir Mi Gidi | ey lem di sikaları şirkete tevdi ederek duliüliye va me dei vi e hakl bit olma» i il â riera ailesinin başıma aşağıdaki ARTLARI : A lek ei geldi: pi ça satış bedelinin yayi sından | dir. MÜZAKERE yapi — Satış p 4 siltme müddeti : 16- şubat - ir akşâı 'erriera ailesinin beş peşin para ile olmak üze- | hariç tutulac — Eksil ddeti bat -938 Bir ak: ı be: re vi 4. 938 tarihine müsadif pazar: 8 — Artı iştirâi h 938 ti kadar j oğlu İşlerini bitirip eve döndükleri si günü saat 14-16 ya kadar icra pi 10. 3, a8, tarihinde A numara | 15 ve ür. VERSEN man anne ve babalarını ölü olara İk martın 3 cü : bulundurulan şartnamemizi Ge — 997 senesi mi blinşo ve kâr ve zarar za b Zavallı karı ve koca, pol iğ sai e jandarmanın bir türlü ele geçir- Kınık belediyesinde. gnefmen hu- | kür seneye aid hesabat ve muamelâttan | “© İ e 2 — Talibler takdir PR m surundadır. dolayı idare meclisi Pa ine eğe Bra A ağ ram smabiinimen i sai eden |Şetesinin kurbanı gidiyorlar. Ana ve geçe, ğu nisbetinde pey akçesi veya id e iutannm Blüetlmeidir'yon dare, Zek yaşamağı başlamış ve e gag r bankanın teminat mektubiy- Ya rı Yerin yöre yanılarak meclisi idarece kkat va Perl veremden ölmüştür. Yi t tihab mai siena eza) senil ig İŞ m yi pi amaa) İşli idare rs mi, intihab | kendi ifadesine göre, “sosyeteden in. calının başka eörlünül. len hazine tahvileri getirecektir. nkara İkinci Sulh Hukuk Hâ- bira 34 kuruşt LEZ «5 obd anneside irki tayini 3 — Satış günü artırma bedeli tak- dnliğinden : (2084) lira ek mürakib iii a diz ii kıymetin e 18 ini 3 Buldek Dahiliye vekâleti namına Avukat |72 karş için & huzur — Deşlenten şekli nafia ekilen e e i ir karar ittihazr. ra ün altıncı se, müdürlüğü yabe müdürü Ali Rıza vi in My in Tekâlrin (553) 143 ” İenmi, mukaselename, ee miki talibine iel olu e e e iatiraziyesi nazarı dikkate T ü rk Hava Ku rumu e ei iv hsjli, | #nmak kaydiledi YARMA UL Mf edilen bedel muhammen 9 <— Plinların tedariki: Eksiltme) z 8 şe ae ak im amesi, şartnamei fenni, ve bina|& ÜÇ SİLAHŞÜRLER CE tarihine müsadif Salı günü saat 14-16 | nın vefatiyle varisleri aleyhine açılan | sütedair evsak (2) lira mükabilinde|E Çarşamba günü akşamından iti- 5 Yerli Eder lal alacak davası üzerine daya edilenler. | Kıl belediyesinden almabilir baren Halk sinemasında || OE n Lütfinin gösterilen adi iF Beşinci keşide 11 mart 1938 dedi en ii artırana İhale olunacaktır. — Bir inci artırmalarda ni bedeli ihaleyi mütcakib YE gibi yeni adresi de belli olmadı- 5 e ediği ta kdir rde üzerine ihale edile. a karar verilmiş, duruşma Sa bri şirini n bedeli ihaleyi tesli- Meakör ia kemeye gelmediği mi vezne eylemesi için yl ün Pa ya bir vekil göndermediğiniz tak dar mehil erik dirde gıyaben mahkemeye bakılacağı zarda bedeli ilm e davetiye ve dava arzuhali yerine kaim takdirde si bozulacak ve bu tarih- | olmak üzere ilânen tebliğ olunur. en evvel en yüksek teklifde bulu- C MM (Saka czane ğiniz yerli ve an sesata azami kolaylık gösteri Ulus, Halk sineması sırasında, Telefon 2018 LERİNİZİ ) sinden yaptırınız. Her istedi bulunur. Resmi hususi mücs- Balık yağı kilosu 85 kuruştur. 1—613 Bundan başka: 1 ŞAKAK LA AAA Büyük eli v 000 iradi 0.000 liralık ikramiyeleri / .000 ve 10.000 liralık iki aded mükâfat vardır. Şimdiye kadar binlerce kişiyi yana eden bu piyangoya iştirâl râk edin: 1590 1

Bu sayıdan diğer sayfalar: