1 Mart 1938 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 12

1 Mart 1938 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

iğ Ri arkasi | Türkiyenin en eski DAKTİLO KURSU: 44 üncü devresine ay başında başlıyor. İki ayda diploma verilir kat 3 Tel: 3714 1023 EYÜB SABRİ MEHMET TUNÇER Hilmi a heyeti toplantısı Dişlerinizi her gün TÜZE CADDESİ No, 42 Tü 3 A.Ş : ANKARA le e spy rim 2 : : İspirto fiyatının ucuzlaması nisbetinde kolonya ve los- dan mezkür gün ve saatte muhterem hissedarlarımızm toplantıda K yon lida tenzilât yağ muhterem müşte- hami bulmaları Yen olamk i- rilerimize saygılarımızla tebşir e 1074 Bankamızın statüsünün 49 uncu maddesi mucibince İm esa- ğ leten gerek vekâleten 50 hisseye sahib olan hissedarlar umumi he- ; yete iştirâk edebilirler. Ancak vekillerin de şahsen hissedar ve rey il HİLİ binler Liter Hissedarlar umumi heyeti toplantısı ün en Ki Be isteyenler de ayrıca şa ünden cı Ankarada İdarei Türk ftedm anonim sosyelesi meclisi Meke Midüzlüğiine ve diğer mler eee a ir ek mukabilinde bir duhuliy. eder, idaresinden: e A eçhi at 1 — İdare GE e miri AL ın okun: 2 — 1937 bilânçosu ile kâr ve zarar hesablarınm tasdiki ve mec- 2 idarenin ibrası, — Kârın paylaşılması ve dağıtılması gününün tesbiti, Esas nizamnamemizin 48 inci tevfikan Sosyetemiz kimini heyeti 3143-1938 tarihine tesadüf eden perşembe günü saat 14 de Ankarada Şirket ili bulunduğu Türkiye i caktır. Muhterem m mezkür gün ve saatte Goplantı — 1938 yılı mürakiblerinin seçilmesi, in vik kenarı ari sizl düm 6 — 1937 senesi mürakiblerine verilecek ücretin tayini. | 1145 E; sas mukavelenamemizin 88 üncü maddesi mucibince esaleten veya vekâleten 100— hisseye sahip olan hissedarlar içtimada 2-—T"O<UbDU ler, imada hazır bulunacak hissedarlarımız, gerek esaleten ve ge- " Satılık ev "3 © Yurddaittifak haline gelen bu kanaati Ni rek ni mi ne gk eyi r ve nü- maralarını veya bu hisseleri aiki, statü : “e maddesi hülemlrine vvtian iç sir gününden Bir hafta ere si i İyiyi) EN Si ii tesise niçin ve nasıl muvaffak oldu ? kabili bir muta, biliyo; 'olaktrik teri Çünkü “RADYOLİN,, in ter- yapmadığı için mütemadiyen tâ- akira gösterir birer duhuliye kartı alacaklardır. kos tertibatı havidir. Ayrıca kibi yüksek bir kimya şahese- ze taze piyasaya çıkar. Müzakere ruznamesi berveçhi atidir: bahçe içinde 2 oda bir mutfak Pe Çünkü asra ne — İdare meclisi ile mürakip raporlarının okunması ve helâsr olan ne Ee de var- Çünkü “RADYOLİN, emsal m 1937 bilânçosu ile kâr ve zarar hesablarının tasdiki ile Mec- ır. Bahçesinde e muh- Kullananların dişleri temlej ağı ia yilrmcin enes, sl o bütün bunlardan sonra telif meyva afçlr vardı. En üracaat edilmesi ii re N kiler “RADYOLİN, © kullanın on met Erer'in memuriyetinin tasdiki, yn u na GALA 23 e binlerce kişinin ne kadar hakir S N G E R siz rağbeti dolayısiyle hiç stok olduğunu anlamak kolaylaşır. rr EE EŞ Gec ki trol m aalerini en dakik ve en ii sağlam markasıdır. Uyanış-Servetifünun m 3 irazdan sizi elemli b ; za eder, : ilber Me a üzirelere, parklar, e in Lİ ' ad vini lu i n ik fabrikalara, hastahane- || JRSKMMESTEM oğllmmm ui Bir könersl “Aretidie m ve dış basur memelerinde, basur memelerinin her lü iltihaplarında, lenmiş atilla de, kanayan ba- sur memelerinin Telavilde daima muvaffakiyetle simi in e Taşraya bedel karşılığı gön- derilir. Singer markasına dik- > Satılık güb mer ant Ticareti tı re analı Eğ önü Yanmış at ve koyun gübresi ıba ve kamyonla alınmak Su müracaat k Grib, Baş ve Diş Ağrıları, Oo n TABIBI N Nevralji, Artritizm, romatizma “|| M. AZİZ TU < a kabul ıralı azıno ç ri Mi sim 9 F iz Baş, diş. nezle, grip, romatizma ve bütün ağrılarmızı keser j Adliye Sarayı yanında Sarraf ||. İN kerimi İcabında günde 3 kaşe alınabilir 1123 j | EE a © a 5 İzmir enternasyonal fuarı gazinosu : iki sene müddetle icara nı 3 e ear ANN 14-8-938 pazartesi günü saat 16. | | Saçları fre “İİİ ANKARA PALAS dökülenler PAYİ ÖNÜME Türkiyede ilk defa görülen Dünyanın en meşhur z 1) “Revue de Danse,, larından Umumi Neşriyatı idare eden . . İ Yazı İşleri Müdürü MERİ FÜR ENİK ro Marıno ,,, Ulus ekmerli Ankara : * imi ig Bi w iu Yl 1 YARIN-KURACAĞINIZ *EVİN:TEMELİDİR > ———G KOMOJEN KANZUK ve YENİ SİNEMALAR HALK ZIRAAT BANKASI ay el BUGÜN BU GECE der i Saçların dökülmesine ve kepekler: ktm romanda e Mike Raya YÜK z ıydudlardan nasıl kurta | açların dökülme Simi ; lk üleminin tanamış yıldızları e ES renk EE lke liler ri bie end ar. Tabi bm ee ES E melerini canlandıran fransızcasözlü Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasından: ; |Sereie. değer ga m SPOR KRALLARI BE e Sekizinci Arttırma haftası içinde Bankamızda yeni bir tasarruf $ | vardır. Komojen Kanzuk saç eksiri ünçili - ve eğlenceli e i » maruf © m ye Ağaya irki Ti isin zat hızz Kücde lip a a me si 4 in aranda dağıtılacak 1000 liralık mükâfat için Martin rında bulur Si hikemeli pore irili sir Eee, emk Me Ne ei wt bi iü ka iti KANZUK mesi lâzım gelen eokerştm bir e e HALK < MATİNESİ LK ğe 8 da sn alen hazır kai za sayın ilşki ee Seanslar: 2,45 - 4,45 - 6,45 gece 21 de “ur ŞAHANE MENEEŞEL müşterilerimize bi Halil Naci Mıhçıoğlu Ankara Merkezi: Anafartalar caddesi. Telefon: 1230 595 Hediyelik eşyanızı bizden alım! ( Sücelkeniineke cini Tökcn: 29

Bu sayıdan diğer sayfalar: