1 Mart 1938 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 9

1 Mart 1938 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 9
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Y.B. 1938 Yüzde yüz yerli hikâye imdi bakla si 3 02 LÂDES! in Eral Yazan : Toplu İğne , | Eeriembe : Cumartesi 3 isme ağa » HALK YENİ Sinerinbariki r a > amman i ş ke 1645 1445 13.00 : I ri prestijinde bir artma deme e Nİ NE Balkan antantı konseyi se ameyi dersi böyle br 21.00 2100 1045 ja üni havası için; menfaatlerin 2100 apkılığını çi KL bir idi vw epmişiii | Elen ve Yugoslav basınında |'c..'. HA sinema N Sa azete, r Ara Metaksa- rin değişme nil slav bas m sile m nuar tekrar te- esi ve Cuma.. t mas ederek, aantının maa lu Telef h tli fsi | l imi leri nama kel velsikler yapı e e olan yeni Yangın ihbarı; (1521). — Telefon, müra- Sini” bildirmekte | 9RÜN de y adada hâl ki an yen caat, eli ei çileli m aş Yun anistan kaydedi: Müstakil icraat sı: (234) vAŞAZI bilhassa kaydediyor. Aa Me gi ni ni le rg © Balan elişi Teriyet | ve politik realizm tela © mitat rik (3705): si Te samimi iyi kab ielon numaraları; Zincirli cami civarı: : i el yi kabak. DAhİ$| Ayrapa ile ola n münasebetlerin, e (2645, 1050, 1196). — Samanpazarı civa- Akropolis gazetesi, başmakalesinin | 9evzuu ak imerini, diyo, İ karakteristik e Gerisi 3 eee li — eN il Havuzba- | başlığında balkan antantının. manası “Elen e yapılan sempati | dir. Geniş toprakları üzerinde ei se, Bi 23) — Havuzbaşı: | pe i sezahürlerin, elenler tâ kalplerinde| nine çalışan balkan ant Ölü akal (8489 Birl taks (2383) süz N : hissetmişlerdir. Zira, tirk « elen doşt. | teDinine Şalışan balk i — Çankırı caddesi, Ulus taksi: (1291). . iri ii etli gerçe, | Kalarının em a suretiyle, ni er m k halen Avrupada hüküm süren esase: le Ke 170 *9" | gunu nihayet m emi ei iki millet ara: | nazik vaziyeti hiç büz elele Raki alalil | reciyle seval veril sındaki tesanük iin bütün genişliğini dei Ti Ge diyorki Deme siye Yagoalarya, İtalya ile bir dost- 5 sefer ğı bu de, | Avrupanı R huk paktr. aktederken ve bu suretle dereden US MEXA TAS 2420 in SE ni ere me kendi münasebetlerini, atan kaş 7.25 2300 ii peh Di edecektir. Ulus M dan Çankaya'ya 725 234 , . yağan Gana ip ZA) |, Ellinikon Mellon gözetesi balkan an e v m İlya ile daha e mir > Türkiyedeki tezahürlerin mom paktlarla tesis yi leri mi SOM m re er hard betlerle hem ahenk kılarken, bu düşün- Dikmen'den Ulus M.na (800. 19: mette bulunan e ii devlet teş-| © Proja gazetesi, elen, yaglar ro- | ce ile hareket etmiştir. Ulus M. dan Keçiören'e 630 2100 hil mağ bildiri; men delegelerinin yolda bul me Diğer taraftan daimi konsey, bu es- Koçlücündei REM. na 20 İLAN Aten gaz zıyor “İnn Ankara'da hararetli X surette | nada Yuysalaryann yeni italyan ei Ulus M. dan Etlik'e 630 2030 Balkan antant Bükümeterinde te İkan arşılanmalarını, Balkan delegeleri" | nun esasisine tevfikan, Rom Etlik'ten Ulus M. na 21.00 |yit ettikleri, gibi mi iii ir İnin Rei isicumhur Atatürk tal aratın dan | te eğe Karlı ve » Habeşistan inpara Ulus M. dan Cebeci"; — 700 23.00 Mİ Cebeci'denUlus 700 2300 ka için İ 5 cabeden kuvvete maliktir. “Bütün bu tezahürler, Balkan müt- e e da bilâteahhür yeni bir aklımızda fikrimizde hep | Cebeci'den Az fabl. ra © 700 —— | Gazeteler, B.Metaksasla Dr.Al m rağ-|di, böylece As, fabl, dan Cebeci'ye o —— 17.00 a Yaşı haylı ilerlemiş ol ulan | beli sl Bi baş başa yediğimiz ye- ın nutukların| tefsire devam Sali or. en halâ “, iri si fazla he-| Yenişehir'den Ulus M. 700 2300 ir, — Saza eği ine den not defteri meğL nde e in al 1 | Wlas'üE, dan Yenişehir'e 710 2500 i i, Balkan antantı- kk ll am lime lamda | yukarda mevzuu bahis Akdeniz po- Bi çıkarıp kaydetti: ğe ü'ye 645 730 i i ihniyeti N a ek indi s5| — Peki m Akköprüden 5. pazarı'na 800 945 | fiki diyor | dostluk, Ny va EE İranın liye. —Bir e bağı — Bil rip şamp” — Birer gönüle! $ U. Meydanı ile İstasyon arasında her | ki ; vet alacak ve ayni zamanda, bugünkü j le" il Jar karşısında konsey Akdeniz. hav ka ir yazmak Ker Me va eee — Çantm onu bırak, onu zaten biri- be gaklkada bi çeler lap Gen sec | “Bu fikirveruh, B. Rüştü Arasale nal a ş ün tan da değe Mi ge vüy in şÜ Me le Yana RE akanlıklar, | balkanları barış bölgesi olarak yam e mn DE yaparken 86 el Göbeçi, Samanpazarı arasında nt &.| etmek ve başvekil B. Metaksasa da an- mler | kal ve iki bat tr, yal i kaaylkla » Bir günlü karar veremedik. Nihayet | (Gen 20 x0 ozer yaratı her bos dakika, | nternasyonal sahadaki barışsı| o Balkan antantının hedefleri JJ “ arekeklerini föalya ile idame iyor pü ii set dedi ki: kikada; saat 7 den 8 e ve 21 den 23 © Eleitzon Vima, B, Metaksas'ın türk Ni dostane mii eril NC ale di dinleyen Bilâl, a kadar her » mr dakikada bir BE giz lee yaptığı beyanatta söy- mek üzere icabını yapmaları lâzım danındı t 23 v Mn sini "rin sea are ele öç an see bunların EN kanamam beğ TN iğ raund iman ile, toplanmaktadır |“*. e fealyanın Montrö m - lila bi bel Dİ hiğelitedir. m ye Er di name ii ikbal yakal maa ii Al l : ş başa idik. me e nalük irdai ee mili tir cümlelerinin yüksek m manasını | ann nl abii bir inciliz | 3 E Posta saat 19 a kadar EE İ cihetine | Rüştü Aras'ın nutkunun balkan e kan antani lan intihal yolu ife alınmış mıs-| , ça <>» İSİ Ey İceleri © Midi Jale birlik ve kimle hllleri band da kani bulunmaktadır. Taları okuyarak tatlı bir dedi koduya |” “yden? Si liye kadar elde edilen neticeler i- — “İyi bir surette anlatılabilir mi? | Balkan antantı daimi Mene 4 e Birişti. Fakat, dedi koduculuktaki bü- ren Saatleri tibariyle değil aynı zamanda, ilerdeki | Balkan milletleri, Balkan antmtmdan nada toplanan son ekonom! Yülk maharetine yağmen bu bahis, iste-| , — Günkü sevgilim, bu oyunun azm görüm 118 ve 1545 a one, İn lerimip adar? , |ne olacak? Ya sen beni aldata eni benzer » İspanya işlerinde e beklediği alâkayı, e amazdı. | ne olacak? Ya sen beni aldatacaksı | de anl, persembe, can JR emar | zer y, İspanya. işi iri ata bi- Samsun hattına; Hergün BAS Ma lek tezek | i rmak i- mi satmakla ama e mâna it zerre ini teşkil eyli- | Antant azası devletler, general Fran my PE pe See » kazandı i en olsun OLM ii ve i iz. Zira var) renin İİ 5 7 af, mu Zonguldak hattı O: ” ir yi l il inin muha- e ve yi vida, vaktiyle lâdes tutuşmak | Kırıkkale'ye rayotobis 1605 O | de toplandıştır. Yu oslai yatlerle ” unu mesdei gıkanış | teklifini ne kadar parlak pall e GÜNDELİK AyBr güzete, bu mütküri Böün bal- g Vya layabilecekler ve kabul edebilecekler- ni iin He İ simdi de bu fikri o derece hari ia bir âkis bulacağını) — © — * ma ri r N Ölakiki cevab ver e ne şk veb Zilmece; 28 era Vİ ine bagi Mai VİD — Nisan balığı il yan par m biribirimizi "aldatmakla b wi MEMEDE RE). eee otesi “Bal antantının | © Yugoslav matbuatı, türk, yunan ve| tor Aras, 7! eş İle yaşıt olacağını sanıyorum ama, on | Jaa e sed br m aknda,| romen gazetelerinin balkan ananı paktındin doğan iriğinir a e e. a Kere kk ant gagrmula Gl | aranal hakkındaki < tdeislerini çerçevesi dahilinde, k a ndan ere iy i daha dul i © İmeşre raçlan icad edilmiş, bari dim Teşe ür dilen 1 kısımları naklederek diyor ki: (| Matbuat, oh ve müttefik memle-| len münzam muahede projesi tevdi et- hikâye burada bi- ilesi büyü Anal vee e ni gene bir bir felsefe dp si m lir k AİR me koru di i ârasn-) Konsey, önümüzdeki iki içtimâinm, ile uğra ii z n m mİ işbirli d de ve ve şubat giledirmezi “fakat bükün bu saydığı: | — Bitiyor! epi ee ESA irhdiki ii ME ÖN Oyunlar, insanların biribirini ak || Bunun üzerine Şükrann yakın ü 5 EE iy 1 dont i r. Zi şekkür » Zira mede- kanlarda Sö kı buldı a He söz al i ini si uvvet ğun De ve müttefik. Yugoslav başvekili dar ii el li a lardan all iile dedi, Şük sameilerli ibi ni stiler ini diüydaki | Er DE güzyadinovi, Belgrada Il gis ii ii n, biribirlerini aldatma 4 te bn btmiöki giti Li üzere bu sabah saat 1,30 da hu- | kadi dinler, tuvaletten, ellerle canla Haldun, kiri — ektedirler, Türüye" hari- vü güzetesi, Ankarada balkan trenle Ankarayı terketmişlerdir. | sa SE ini krş ez ie) Bigi ei Td i Li İn Ye Se ei yi i hakk ai le m an ni değiştirdikleri za- İ hint ği i- | bir imdeki cüm- am bahsin böyle felsefeye, tarihe | dılar; bu kanaati vah bi | dl larda. tuk tutuşamazlardı; günkü bi İdataa vasıtaları | Deşiesinden hiç an ardı. | man ar | ika ala ek a ler zun vi makal Li meşretmektedir : | şehri a ve diya doğrudan Dn tü vr M2 3 Eg 3. esl dö irt nazır, antant ee ile | ruya Ka e Kl ki arkada; 1 Bu N vazifeyi bali mevei ta rinin, ir e a ime — Laleli şimdiye kadar ii aga rlsan betlei gözden Bçşirmiğlr ve ve hain Yuğolarya kavakli yonda, Tüp) ti kil isimi ne de ol- Uçan kaleler 2 ri Ce Ban > e i 3 Li iş birliği asim | ye göle süzerek ve güzel tmak-| | filosunun seyahati 4 ç ikmimme 7 lüğü. 8 he nz selâh imkânlarını | hiliye Vekili Şükrü Kay or. dip) si pazaş paklar iyle. bir. hatib e ya- 5 id samimi bir hale eder. çeri hi matik azasından bir çok zevat ve bari i- Vaşington, 28 (A.A.) — “Uçan Ka- v3 m etleri ilsiye vekâleti y aksek memurları tara» ik! De-| jeler” denilen altı parçadan mürek- | teşkilatlanmasının umumi barış için 3 l di ad İline mi andım ii keb filo, Buenos Ayres'den avdet se-| 3 biz tebii oi ö bilal za ğa rr il A li tai sehim m, aldat- | yahatini bitirerek Virjinaya'da kâin| g z elemeikiyekini ve ma Sig via diği ni mii Löngleyfield'e vasıl olmuştur. Filo, nlar katlandıkları barışın. en emin| kabili yetlere uymak 5 ki | ar çe son merhale olarak hiç bir yere uğra-| 9 ey di ti uruşla İk taldon maksızın üç bin beş yüz kilometre ir. ir, başarıldığı zaman, - m m 2 İz sağa |, Ki an Miken emi nd ser) AÇ DİF ÇOCUĞU sine Si en nasıl nişanlanmış.) — — — — — — | 2 Hamle lk 2 Az değ İŞ 0 İlan görüşmeli : e ni vo i al m Bü dir hikyedi am bar EE Gn pl iiyaşr metr | Zn -el doyurabilirsiniz 3 z 5- Otuz lişisi, kimiz deneyi canlı yemeği hatırl- 6- Ateş tutan âlet yu al amina asyonal | mevcard olm dağ çönlermişti *<İ$| | Çocuk Esirgeme kurumu genel mer ör Esi” i . 7- Elman arkadağı. manlar son ln El gibi bi fraya tavuk gelmişti. Pol e erer. ger Yesim Gürak Yo ğa 8. Partimizin altı alâmetinden biri - Bi eya ei n mevcud meseleler yalnız an- Malatımızı yedikten sonra: ZMİY Enlernasyonal iğ € uğramıştır. Buna muka- | tantın balkanlar harleindelei işler kar, ami Tl A ey Ka ye gi m imtihanlarınd. ket hattı. | cak öğle yemeği Kİ Şe iner 2 - e , Birbir iz nee din Me Fuarına hazırlanınız İİ 1- izmir sivarnd m sin için bu kadar basit ve masum 20 ağustos 20 eylül 2- Bir tatir su balığının rengi . Evet -| Balkan haudlarnı mü midafad açaryanı ia ettikleri vi beraber beş kuruş tutmaktadır. Her acer ae £ büyük manas stOS eylü Rey, z nüvesi © vatandaş me beş kuruş yardım gayet 3- Alan - Lâtife, Gazeteler, A İmei ves © Herece mütecanlatir ki, | etmek suretile yoksul bir yavruya kan e bu fikri fevkalâ- 38 # — Demi » Ankara ğa 8 & Bar ya > in e uş ellerini giEP- 37041 İN) 6 Karnı tok değil - Evin iç bahçesi. © | nın Balk; na h Kurumun dük! şey z LE a3 Mu beyi yi ii P Ri in vi m bunla kumkarlarımı Wi me ö< e olur Nogüselolu Del — a o item ani RİĞA İn Bİ i türlü büyü- z e P e e

Bu sayıdan diğer sayfalar: