19 Şubat 1932 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 2

19 Şubat 1932 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

h | J a7 “tir Yüsmerede — 2 VAKIT 19 ŞUBAT 1932 Bütçenin ihzarı Ve tevzini B iydenem mabaat | resmuu adan başka bir şey değildir. Onun için Cümhuriyet bükö- Meti ve Cümhuriyet Halk Fır- kası devlet bütçesinin tamamen hakiki rakkamlara istinat ederek tanzimini iltizam etmektedir. Bif- hassa bütün dünyanın umumi vazıyeti de nazarı dikkate alı- narak bütçenin ihzarına bu se- sene bir kat daha ehemmiyet verilmektedir. Cümhuriyet Halk fırkasının, bütçenin tanziminden sonra, deği, daha ihzari esna- sında umumi vazıyeti maliyeyle alâkadar olması mütevazin bir bütçe tertip etmek noktasından şüphesz çok faydalı neticeler verecektir. Fırkaca intihap edilen komis- yonun teşekkülü tarzına gelince bu cibellede bissettiğimiz mem nviyeti sarahatle ifa edebiliriz. Bir kere komisyonu teşkil eden zevat ayrı ayrı en kıymetli meb'us arımızdandır. e Komisyo- nun deruhte ettiği vazifede her birinden ayrı ayrı istifade edi- lecektir. Diğer taraftan Hasan Fehmi Bey, Kemal Zaim Bey, Nafi Atuf Bey, Mükerrem Bey, Tah- sin Bey, gibi esasen bütçe encümeninde aza olan bası zevat fırkanın bütçeyi #bzar için intihap ettiği komisyonda da dahil oldukları için bütçenin * bu komisyonca tanzim ve ilzar edildikten sow ra - meclis bütçe encümeninde yeniden tetkiki çok ko aylaşa- caktır. Bu suretle yaz tatili mevimi gelmeden bütçenin mesi» heyeti umumiyesince tet- kiki için de bol bol vakit kala- cökhr. Bu ds mütevazin bir külçe banrlamak noktai naza rmdan mevcut bütün vasıtalar dan istifade etmiye imkân ve recektir. MW. hmst Asım Hariciye Vakilimiz konierans- daki nutku münasebetile hararetle tebrik edildi Cenevre, 17 (A.A.) — (Anadolu as Jansnın Hususi muhabiri bildiriyor) — Terki teslihai konferansında irat ettiği nutuk münasebetiyle Hariciye vekilimiz Tevfik Rüstü hey İtalyanm Berlin sefiri Orsini Ea: vneyle Alman- ya başvekilinden ve o esnada Romada bulunan İtalya Hariciye nazırından samimi ve hararetli tebrik telgrafları almış ve Sovyet hariciye komiseri M. Uitvinof tarafından tekrartebrik edil. miş ve nutuk her tarafta iyi hir makes bulmuştur. Gene kar Dün gene hâva kapalı geçmi" ve ara sıra hafif sulu kar yağ- mıştır. Dünkü yagan kar çok hafif ve sulu olduğu için mev- ct kara bir şey ilâve edeme- miş ve bilâkis yollardaki ve bi- Daların üzerindeki karların faz- lası erimiştir. Caddelerde ya'nız kuytu olan yerlerde kar kalmış- bır. Rasathanenin verdiği ma'& mata göre hava bugün de ke pal olacak ve rüzgâr mütevas- © Mi sür'atte royrazdan esecektir. 4 ün gene kar yağması mul- temeldir. o © Düskü hararet derecesi aza- mi bir, asgari nakıs yarımdı. Dün denizlerde bir kaza vuku- una dair liman dairesine bir malümat gelmem>tr. Aero kulüpte müsamere Dün geo Aero kulüne bir “Tayya- ler tecesi, müzameresi tertip edilmiş .za m baş ka isianbulda bulunan İngiliz tayyareci lerinden M. Nezil ve M. Takla süz'de tayyarecilerimiz bulunmuşlardır. Müsame- re pek «mim! ölmüş geç vakte kadar eğienilerek dans edilmiştir. Süleyman Sırrı Ber | M. Painleve Fransız kabinesini teşkile memür edildi Paris, 18 (A.A.)— Bu sabahi saat 8,30 da râisicümbur M. Doumer, M Tardievyü kabul etmiştir. M. Tardicu, reisicüm- burun #ezdinde 1 saat 10 daki- ka kalmıştır. M. Tardieu saraydan şu be- yanatta bulunmuştur; M. Târdieu, olup biten şey- ler hakkında reisicümbura ma lümat arzetmek için geldim Rei- sicümbur, bubrapın şimdiki hali dolayısiyle yapmış olduğu İsti- şareler hakkında ma (mat verdi. Ben kendisine beynelmilel vazı- yet dolayısiyle ve hali hazırda münakit bir konferans mevcut olduğundan bütçeyi kabul ve iptibabatı icra etmenin zaruri | olduğunu söyledim. Brkaç senedenberi bilâfasıla yapmış olduğum veçbile bugün de her türlü teşriki mesaiye a- madeyim. Fakat herhangi bir fırka ve teşekkül aleyhine müö- tevecc'h olmamak şartiyle. Saat 10 da M, Painleve, Riya- seticümbur kâtibi umumisi Hu'smann'la birlikte gelmiştir. BI, Painleve, li 10,30 da çıkmıştır. . Mumaileyb, gazetecilere şu be- yanatta bulunmuştur Re s'ciimhur, yeni kabineyi teş- kil etmek vazifesini tevdi eyle- mek lütfunda bulundular. Ker- dilerine pek yakında balta müm- kün olursa bu akşam kat'i bir cevap arzedeceğimi vacejledim. Vazıyetin pek yakından tetkiki icabetmekte olduğundan cevâbı- | mın ve olacağımı bilmem. Hemen | mutat teşebbüsleri icraya şitap i edeceğim. Ayan ve meb'usan reis.erile görüşeceğim. Sonra da M. Laval ve Tardicu'yü göre ceğim. Paris, 18 (A.A) — M. Pain- leve'nin etrafındakilerden alman ilk maltmata göre mumseileyh kabineyi teş'ile muvaffak oldu- ğu takdirde dahiliye nezsretini uhdesine almak tasavvurunda- dır. Radikal sosyalistlerin mesaisi hakkmda henüz takar- rür etmiş bir şey yoktur. M. Painleve, bu akşam He rriol'yu görecektir. Paris, 18 (A A.) — Mebusan meclisindeki cümbüriyetçiler ve demokratlar bırliği grupu bugün bir içtima yapmıştır. f Azadan bir çoğu M. Pa- inlevenin üç senedenberi ekse- riyet fırkasına dahil bulunmadı ğını söylemişlerdir. Bundan son- ra gwup tersfından kabul edi- İ len bir karar süretinde milli bir | birlik vücuda getirilmesi tavsiye ediimiş, yalnız yeni başvekilin inâr edilmiyecek (Omanevi bir kuvvet ve nüfuza malik oma- dıkça ekseriyet fırkaları hari- cındeki zevat arasından intihap edilmiyeceği tasrih olunmuştur. Mısırda yeni bir ehram bulundu Lodrn, 18 (A.A.) - Kahireden Tay mis gazetesine bildiriliyor: Masur da rülfünunu profesörlerinden Delim Ha nem yeni bir ehram meydana çıkarı mış olduğunu haber vermektedir. Bu ehram milâttam 2700 sene evvel Fira- vunların dördüncü hanedamına men « .. .. . . . Büyük Millet Meclisinde Posta kongresi zabıtlarının tasdikı lâyihası kabul edildi Ankâra, 18 (Vakıt) -— Büyük Millet Metiisi bugün saat 14 te reis vekili Refet Beyin riyasetinde toplandı. Celsenin açılma- sını müteakip Muş meb'usu Muhittm Nami ve Urfa meb'usu Refet Beylerin vefatları bildirilmiş ve hatırslarma hürmeten celse beş dakika tehir edilmiştir. Müteakiben Kocaeli meb'usu Sırrı Beyin araşit yağı meselesi hakkındaki sual takririne Iktısat vekilinin cevabı, kendisi bulunmadığı için, Cumartesiye bırakıldı. Cumartesi de bulunmadığı takdirde takrir sukut edecektir. Bilâ- hare posta kongresinde kabul edilen senetlerin tasdikı lâyihası kabul edildi. Cumartesi saat 14 te toplanmak üzere içtimaa ni- bayet verildi. Cumartesi ruzmamesinde Muş meb'usluğuna sabık meb'uslardan Naki Beyin intihabı hakkımdaki başvekâletin tez- keresiyle Sırrı Beyin takrir: vardır. icra ve ifiâs kanunu Adliye encümeni kanunu tetkikte vilâyet- lerin mütalealarını nazari dikkate alıyor Ankara, 18 (Vakıt) — Adliye encümeni bu gön toplanarak icra ve iflâs kanununun 26 maddesini müzakere ve tadil etti 61 vilâyetin yeni icra ve iflâs projesi hakkındaki mütaleaları ala- kadar maddtler gelince nazari dikkate alınmaktadır. Tohum ıslahı kongresi yarın Ankarada açılıyor Ankara, 18 (Vakıt) — Tubum ıslahı kongresi Cumartesi günü mraatvekilinin bir nutkıyle açılacaktır. Dahiliye memurları sicili nizamnamesi tasdik edildi Ankara, 18 (Vakıt) — Dahiliye vekâleti tarafından hazırlanan dabiliye memurları sicili nizamnamesini Şurayi devlet tetkik etmiş ve nizamname heyeti vekilece le tasdik edilmiştir. Yeni kazanç vergi kanunu projesinin tetkikine başlanul Ankara, 17 (Vakıt) — is'âhat maliye encümeni bu gün de işine devam etti. Encümen yeni kazanç vergisi katunu projesi- nin tetkikine bu gün başladı. Ankara halk evi bu gün merasimle açılıyor deldi Ankara, 18 (Vakıt) — yarın (ougün) Ankara halk evinin res- mi küşadı yapılacak ve Cumhuriyet Halk Fırkası umumi kâtibi Recep B, bir nutuk söyliyecektir. Açılma merasiminden sonra çoban piyesi halka gösterilecek'ir. Znkarada Çoban piyesi temsil edildi Ankara, 18 (Vakıt) — Çoban piyesi bu akşam Halk evi tiyatrosunda matbuat mümessillerine gösterildi. Taz ve barut inhisarı mürakiplikleri Ankara, 18 (Vakıt) —Tuz inhisarı mürakipliğne sabık Balık- yesir meb'usu Haydar Adil B., barut inbisarı mürakipliğine de mü- tekait topçu Mira'ayı Refik B, tavin edilmiştir. Şarkta sulh olacak mı? aponyayla Çin arasında doğrudan doğruya müzakere başladı, fakat... Şanghay, 18 (A.A) — Çin ve Japon murahhasları Fransız im tiyaz mıntakasındaki hususi ika- metçâh'ardan birinde bu sabah bir içtima aktediyorlar. Çin makamatı bu şartların ta- bammül edilmiyecek bir mabhi- yette o'duğunu ve kabulüne as- la imkân bulunmadığını söyle mektedir. “4 a5 Japon uttmatomu benöz ma- halline tevdi edilmiştir. Ecnebi elçiler yapılan içtimada hazır bu'unuvorlar. Londra, 18 (A.A) — Daily Herald gazetesinin istihbaratına göre Japonya bükümeti Mançu- ride tatmin edilmesi şartiyle Çine sulh teklifinde bulunmayı derpiş etmektedir. Şan;hay, 18 (A.A.J— Çinliler le Japonlar arasında O©e yan eden sulh mükâlemelerinde Çini temsil eden ceneral Japonyanın ileri sürdüğü talepleri kabul et- miye asla imkân olmadığım söy- lemiştir. Cenerai Fan bu talep. lerin arasında bütün Çin kur- | vetlerinin Vang Pou mehrininin iki tarafında © Şanghaydan 20 kiometre geriye anması tekli- finden başka Voo Soung ve Pao sup İlk kraliçelerden biri için mesar Chan istıhkâmlarının yıkılması olarak mşa edilmiş olduğu tahmin e- şerti, lunmaktadın, mın da mevcut olduğunu söylemiştir, Şanghay, 18 (A.A) — Alınan bazı haberiere ye aponlarla Çinliler arasındaki sulh müzake- releri | ilerlemekte O bulunmakla bera>er Çin'in her tarafından Şazgraya takviye kıtaatı gelmek- ir. Elyevm Şanghay etrafında bu- Hunan Çin kuvvetlerinin mecmuu 35000 kişi tahmin edilmektedir. Mançuride mustakll bir devlet teşekkül etti Şanghay, 18 (A A) — Çinli mubtetif o zimemdarlar arasında cereyan eden müzakerat netice- sinde Mevkden'de möstakil bir Mançuri devleti teşekkül ettiği ılân edilmiştir. Yeni hükümetin kırallıkla cümhüriyet idaresi ara- sında mutavasst bir şekli hair olacağı, iera heyeti reisinin kay- dı hayat şartile ifayı vazife ede- ceği söylenmektedir. Yeni dev- letin Mekden, Kirin, Heilung, eyaletlerile Jehol mıntakasını ih- tiva edeceği rivayet olunmak- tadır. Hariciye nezazeli namına be Almanlar ' Cemiyeti skvam azası devlet lerin silâhlarından tecridini teklif ettiler Cenevre, 18 (A.A) — Havas ajansı bildiriyor: Terki teslihst konferansındaki Alman mura' has heyeti, Almanyanın silâbta teeridi için takip edilmiş olaf hattı hareketin Cemiyeti akva” mm âzasından olan ber devlet hakkında da tatbik ve kabul edilmesini mezkür cemiyete tek” lif etmektedir. Heyeti murahhasa aym zdinan” da mecbüri askerlik hizmetinin ilgasını, hücum arabaları (tank) istimalinin, askeri tayyareciliğim tahtelbabirlerın, tayyare taşıyan gemilerin ve zebirli gaz kullanıl” masının, bakteriyolojk harbin men'ini harp gemilerinin toni â” tolarının İ0 tonaya ve bahriy€ topları çapının 280 milimetrey€ tahcidini teklif eylemektedir. Deniz kuvayi askeriyesi yala? gönüllü kaydı suretiyle yapıl8” cak ve budutlara müçaveretleri itibarile komşu devletleri 'e dit edebilecek olan istihkâmatın inşa ve İstimalide men olun” caktır Alman beyeti bundan başka bütçe tahdidatı hasebiyle yap” lan askeri masraflar hariç o mak Üzere masarifatı askeriyeye daif verilecek samimi malümat mu” kabilinde umumi ve hususi silâ8 imalinin bir nizam altına vaz'ıdi ve ithalât ve ihracatının mene” dilmesinini talep etmektedir. Bu taleplerin tatbikım bir kontrol usulü temin eyliyecektir. Rusyanın teslihatı ne halde? Cenevre, 18 (A.A) — Rusya” nın teskhatının vazıyetine daif Sovyet Rusya'dan cemiyeti ak” vam kâtibi umum'liğine verilmiş. olan dmalümat - oün- neşredil* miştir. Kızılordunun İkânunusani 93İ deki mevcudu kara, deviz v8 hava kavvetleri dahil omak Ü” zere 562,000 neferle 37,700 2“ bitten ibarettir. Askeri olarak vücuda getiri miş o.an teşekküllerin mevcudü 58,590 neferle 3,920 zabite ba” liğ bulunuyordu. Hava kuvvetleri ceman 310400 beygir kuvvetinde 769 tayyar& dir. Karadenizde bulunan nanma, ceman 160,892 ton ba€“ minden mürekkep o! ceman 48,590 ton ha eki 15 gemiyi iiâve etmek daa Kızılordunun 931 deki mes3” rifi 1.294 milyon rubleye baliğ bulunmaktaydı. Mis Slade tevkif edildi. Bombay, 15 (A.A.) — Şehri Hu : zarlında terketmesi için vaki” rafından verilmiş olan emre st etmemiş olduğundan Mis t de tevkif edilmiştir. Mumalleyi” üç ay hapse mahküm edilmiştir. Im olduğu veçhile Gandinin kâtibi * lan Mis Sinde aslen İngilizdir.. 4 yanatta bulonmıya salâbiyetti” mümessil Japonyanm bu yeni hükümeti müstakil bir & devlet eşkâi ve vasfını haiz olmadıs$İ tanımayı hatırından bile gef « mediğini söylemiştir. Cemiyeti akvamın son p müracsaltına Japonya ne verecek , Neve: York, 18 (A.A) — Nef York Times garetesine gör€ mahiri müttahide hariciye reti, Japonya'nın cemiyeti son müracaaline vereceği €* bın inkıtaı ihtiva etmesi İ linden endişe eyleme'tedir. 7 ponya arazi ihtirasatı besle” -diğine dair olan teminatını rek i eylemek svretile vazıyeti bg sım mubafaza eyiemeyi # dd

Bu sayıdan diğer sayfalar: