19 Şubat 1932 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 5

19 Şubat 1932 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Pe A A mİ KADIN Kadınların Bugünkü Oynadıkları Rol Nedir ? Meşhur İngiliz uharriri Vels Tetkiklerini Anlatıyor Geçen asrın sonunda kadınlı- hürriyeti ilân edildiği zaman €kek yapısı olan dünyada ka- dınların neler başaracaklarına dair birçok sözler söylenmişti. dınlar her işleri görecekler, VE herşey düzelecekti. Kadınların hürriyeti, her mes- eğin onlara kapısını açması de- mekti Bugün kadınlığın vaziyeti Yeniden tetkik ettirecek derece- Zaman geçmiş bulunuyor ve kadınlık kendine mahsus birçok Vazifeleri ifada devam ediyor. lik vazifesi, çocuğa bakım işi, kadınlığın elindedir. Sonra dinlik güzellik ve füsununu Muhafaza ediyor. Bunlar, ebedi- Yen kadınlığa aittir. Diğer işlere gelince (o kadın bunlardan istediğini seçmek hu- Susunda serbestir. Onun için ka- in doktor oluyor, avukat olu- Yor, ticaretle meşgul oluyor, tar- 1 işletiyor. Onun teşebbüs #tmediği bir iş yok gibidir. Kadının bu vadideki muvaff- yeti, ikinci derecedeki bir min muvaffakıyetinden üstün- dür. Fakat. Kadınların eh mü- kemmel erkeğin (o derecesinde Muvaffakıyet kazandıklarını he- Düz görmüyoruz. n sanatta, edebiyatta, fen lâboratuvarlarında istediği gi- : çalışmak imkânını (haizdir. get kadınlar içinde, enginlik iinlk, yükseklik itibariyle er- eklerin seviyesinde olan hiç bir adın görülmemiştir. Erkeklerin kayak oldukları sahalarda dınların erkekleri geçemiye- eri anlaşılıyor. dınların en çok mesuliyet dçlendikleri memleket Rusya- iz Fakat orada da kadınlar, ğilerinden elde edilecek isti- ler azaltacak surette farika- Hi kaybediyorlar. o Bünunla ber Rusyada, kadınlara her yn meşguliyet kapısı açıldığı İde, bu memleket erkek yapısı dr, memleket olarak kalmakta: e Rus ibtilâlindenberi, Rusyayı irenler arasında bariz bir ka- siması görülmemiştir. kadınlarının zihniyetin- olduğu söylenen inkılâp, < m şeraite bağlıdır: Bir ke- kadınları konfordan mah- mdürlar, Konforsuziuk, onların “lerinde azami dertceye varıyor. a Rusya, bir heyecan devri İyi mektedir Hava, yeni fikir- vak, çofbu olduktan başka her 1 yeni fikirlere göre ha- ali muvcuttur. kak ayet Rusyada kadınlar hu- Onlar m ve filen hürdürler. erkek gibi iş buluyor, e Sibi kazanıyorlar. Kadın- ler, *ndi vücutlarına hakimdir- Yada kadınlar cinsiyet- beleş almıyorlar. Cinsiyet cazi- kadının maişetini te- ( muhafaza edebilirsiniz ! E : Dünyada Gözlerinizin güzelliğini nasıl ? Her kadın, gözlerinin güzelliğini | mubafaza etmek ister. Bunu yapmak biç de müşkül de- gildi. Her gece uyumadan evvel, ber sabah uyan- 'dıktan Sönrs göz- lerini banyo et mek bunu temin eder. Ilk su kâ- ; Gidir. Fakat buna bir fiske borek atmak daha fay- dalı olur. Gözler! banyo çanağına İ- vice yerleştirildik- ten sonra kalay kaldırmalı, gözleri açarak o kapamak ve bu surefle ğü” Tina ve köşelerine gitmesine imkân verilmelidir. Daha sonra gör- lerini “silmek ve banyoyu. tekrar etmek icabeder. Göz- karanlık- ler yoruldukta tan, sonra, ca bir odada İstirahat etmek ve gö” lerin üzerine ıslak birer pamuk parçası koymak icabeder, Pamukları bir 0z tozlu slk suya ba vrmak daha mu valıktır, Kadınların çoğe uzun İavrk kir piklerden o hoşla- nırlar. Bu da ko- laydır. Şayet kir- pikleriniz o uzun değilse, gece ya- tacağıvız ozaman kirpiklerinizin di- bine bir iki dam la hint yağı sürü hüz. Sağdaki “re sim Dupu. nasıl v yapacağımız: gös- «terliyor. Sabahleyin uyandığınız zaman kirpik firçasile kir. piklerinizi yakanya Goğru fırçalayınız. ki uzadığını ve DEYE kirpi Kadın “gözüyle k kadın Kadınlar, 'kadınları nasıl ı nasıl görürler ? İngilterede son hafta çıkan e - serler bu suale cevap teşkil ede - cek mahiyettedir, İngiliz muharri- resi Mis Doroti Bak (Son vaha) ünvanlı eserinde şu sözleri söylü- yor: “Nerede bir güzel kadın varsa, orada mutlaka biraz da kadın kıs- kançlığı vardır.,, Mis Bet Brovn (Evlenme yü - züğü) adlı romanında şunları söy- lüyor: “.— Senin kadm olduğuna inan- mıyacağım geliyor. Çünkü ne mü- tecessizsin ne de kıskanç.,; Mis Beti Trask ( Aylar ll değişir?.) adlı eserinde diyor ki: “Her işte kadının söyliyeceği bir son söz vardır. Ve busözdeo nun en hâkim hissine tâbidir.,, Mis Denis Robins (Hudut çiz- gisi) adlı eserinde şunları söylü - yor: “Sizin yalnız yalnız dostunu - zum. Onun için sizin hiç bir ha- reketiniz beni alâkadar — etmez. Fakat kadın maceralarınızı bana anlatmaynız. Siz kadının kadma karşı ne harikülâde bir mahlük ol- duğunu bilmezsiniz.,, Bütün bu genç kadın muharrir- lerin birleştikleri nokta bu günkü kadını, eski kadın gibi kıskanç | göstermeleridir. Şüphesiz ki kadın kıskançlığı, büyük bir tahavvül geçirmiş ve es-|» ki şiddetini kaybetmiştir. Bu his kaybolmamıştır Ye uzun, çok uzun bir zaman kaybolmıyacaktır. min etmiyor. Rusyada dokuz milyon kadın, ümmiliği tasfiyeyle meşgul olmaktadır. Belki Rusyadaki kadınlarda refaha kavuştukları zaman, mo- dayı takip elmiye ve roman ©- kumıya başlıyacaklardır. Belki de böyle olmıyacaktır. Çünkü bütün dünyada kadınlık ileri gidiyor ve kadınlığın atide insanlık mukad- deratını ilerleten, ahenkleştiren, besliyen bir rol ifa edecekleri Bir takım eski medeniyetler- de kadın, dinleri, ve içtimai teşkilâtı inhilâlden koruyordu. Kadın içtimai hayatın çimen- tosu gibiydi. Terbiye ve tahsili daha ileri daha iyi ahlâklı, daha fenni idar reli bir cemiyette, kadın bu vazifeyi daha canlı bir surette yapacaktır. Kadın, validelik, ço- cuk bakımı, yardım, bimaye va- zifelerini ifa ederek insanları bir arada tutacaktır. Cemiyete hizmet saikını, en hâkim içtimai saik tanıyan bir âlemde kadının bu vazifeyi ifa etmesinde telehbüfle karşılana- cak bir şey yoktur. welles i hulül etti: 5 — VAKIT 19 ŞUBAT 1932— İlmin asitlerinden cemi- yeti müstefit etmelidir! m AİN TESA Makine yözünden çıkan buhranları bu suretle | halletmek mümkündür M. Mussolininin makalesi Jtalya başvekil; Sinyor Mussolini dünyanın en büyük dertlerinden olan makineyle istihsal meselesi hakkınde bir makale yazmıştır. Bu makeleni; en mühim kısımlarını naklediyoruz: “Önümüzdekj bir kaç ay, muasır tarihin en nazik devri olacak, Çün- kü geçen üç sene zarfında vuku bulan hadiselerden daha fazla dünyayı has rekete ketirecek hadiseler vuku bula cak, Biz bu gün mütereddit haldeyiz. Ve lâzım olan kararı (veremiyoruz. Mütereddit bir millet, mütereddit bir fert gibi, geri kalır. Ondan sonra meşum bir adım atar. İstikbale doğ- ru gitmek yolunda bu kararsızlık ve korku devam ettikçe iktısadi ve tica- ri hayatımızdaki buhran devam ede cek, Bazı milletler, harpten beri epey devirler geçirdi, fakat bunlar umumi değildi, Amerika üç dört senelik bir refah devr; gördü. Bunu, bütün mik letleri mes'udiyetten mahrum eden ve Amerikayı da ıstıraba uğratan bey nelmilel vazıyet takip etti, Bu derdin çaresini bulmak zamanı Onun için €vvelâ makine devrinin! beynelmilel hayattaki tesirini tetkik edelim: İlim, şimdiye kadar elle ya- pılan işleri azaltmakla meşgul oldu. Onun bundan sonra ne yapacağını bil- miyoruz. Dokuma makineleri dikiş makineleri, ayakkabı makineleri, elbise makine- leri ve bunlara benziyen bir çok ma-| kineler, insanları elle çalışmaktan va reste birakmış ve eksiden bu işlerle! meşgul olanları başka iş aramıya sev- ketmişti. Yeni işler bulununcya ka -| dar işsizlik ve ısizrap devam etti, :Fa- kat ilmin yarattığı yeni işler ve yeni san'atlar, son derece süratle ve mü- değişmekte ve yeni şeraite uymayı müşkülleştirmektedir. Meselâ yeni motörler, kömür yerine petrol kullanılması İngiltere ticaretini müs; teessir etmiş, ve Amerikanın petrol| sahalarına refah vermiştir. Sesli filim, ilmin ışığı sese nasıl çevirdiğini gösterdi, Fakat bu yüz -| den binlerce musikişinas bir anda iş- siz kaldı, Bu misali, binlere iblâğ Oetmek mümkündür, Fakat yalnız bu misal ilmin sanayi âleminde neler yaptığı. M. Musolini nı göstermiye kâfidir. Kimyayla fis zik harikalar yapıyor, fakat onlarm bir tek keşfiyle, san'atlar, işler, mes« lekler sönüyor. Buna karşı ne yapacağız?. Dura» cakmıyız, yoksa makiney; mi tahrip & deceğiz, giz?. Meselenin hel çaresi, çok basittir, Geri dönmiye imkân yoktur, Gerilik, hiç bir vakit fayda vermez. İnsan rus hunun ve insan iradesinin yarattığı yeni kuvvetler inkâr edilemez. Sons ra makineden vaz geçmek, İnsanım yaratıcı dehasma karşı korkaklık güz termek olur. Mademki mihaüikt ve Tehât'deha » mız insanların asgari el mesüisiyle faydalı şeyler yapıyor, o halde yapr- lacak iş, bütün cemiyetin bu ihtira- lardan istifadesini temin etmektir, Şunu hatırlamalıyız ki insanlığın tarihi müşküller ve buhramlarla dolu- dur. Onun için her nesil, kendini devrinin şeraitine uydurmak için sö ferber olmalıdır. Nasıl ki hir ordu. nun vazifesi de beklenilmiyen hadise. lere karşı uyanık ve harekete mühey» ya olmaktır. Her neslim vazifesi, sırası geldik « çe karşılaştığı meseleleri o halletmek ve yeni neslin atiyle karşılaşmasına imkân hazırlamaktır. iptidai vesaite mi dönece « İngiliz muharrirleri ne kazanırlar ? A. A. Milne Bernard Bir kaç gün evvel İngilterenin meşhur muharrirlerinden Edgar Wallace vefat etmiş, onun kale - miyle bir milyon İngiliz lirası ka- zandığı anlaşılmıştır. (Wallace) in ölümünden sonra yapılan tah - kikler, onun en zengin muharrir olduğunu göstermiştir. Dört sene evvel İngilterede en çok para kazanan muharrirler Ber| Shâw Noel . Coward nard Şov, Kipling, Wells ve Jems Barriydi. Bu günün en meşhur mu harrirleriyle servetleri şunlardır: Noel Koward'ın senelik iradı 50,000 İnigiliz Hirasıdır. (Şov) un ki 35.000 Sterlindir, Milne, Kip « ling her sene yazılarından 30.000, Sterlin kazanıyorlar. Walls Bar si (Lütfen sayfayı çeviriniz)

Bu sayıdan diğer sayfalar: