19 Şubat 1932 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 3

19 Şubat 1932 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

e GÜNÜN İY Cenevrede Türk tezi Seneler var, silâhlanma yarışı bir AMP gibi silâhlananları utandırıyor. Memleketlerini evlerinin eşiklerine ka dar bir cephanelik haline koyan ka - patsız melekler, Cenevrede hep sulh kasideleri okudular. Silâhlama yar # karşısmda sulh ve insanlık hülyası ağızlarını açıp kasideler söy- Üyenler, yaptıkları işin ciddiyetsizli ğlne o kadar emindirler ki, birbirleri Yüzlerine bakmıya cesaret edemi- alar. Ayıp yapmış gibi korka, kor» uşuyorlar. Bu, silâhlanan Av- MM yüzüdür. ... r Silâhları © tahdit konferansmda ürk tezi, bir sulh edebiyatı olmaktan tır. Tevfik Rüştü beyin: “Mustafa Kemal Türkiyesi, her » sı bir komşusuyla hakiki ve tam ı müsavat esası dahilinde bu derlet sü müşterek hudutlarına sirf idart mahiyt vermiye hazırdır. öy, za Türkiyenin o senelerdenberi tez olarak filen ileri sürdüğü bir ir, Türkiye | silâhlanma yarışında 3 esas sulh prensibine sadık kak r. Daha bir kaç gün evvel dünya Milletlerinin silâhlanma © yarışmda e Tettikleri milyarların müfredatını Sütunlarda rakam, rakam neşret - »iştik, Bu rakamların içinde Türkiye düfusuna, arazisine (nazaran en az Mn masrafı yapan bir devlettir. İrkiye bütçeleri Tevfik Rüştü beyin! Cenerredeki; nutkunu senelerce evvel ettiren birer vesikadır. ... Cenevre konferansında nutuk söy-! venler bütçeler, ve rakamlarla olay “diyorlar, SADRİ ETEM, am esin: İmsesiz' çocuklar yurdu Galatada Osmanlı bankasının karşısındaki eski İngiiz sefaret- Banesinin bulunduğu binayı bele- Üye satm alacaktır. Bu bina pö3sen iki bölüktür. Bu itibarla bön bir kısmı ilk mektep line ifrağ edilecek diğer kıs- da da kimsesiz çocuklar yur- bip tesis olunacaktır, bina 55 liraya satın alınacaktır. Esa- Sen tahsisat bütçede mevcut ağa cihetle derhal ferağ mua- "esine başlanılmıştır. Belediyeye yeni varidat i) Gümrükte: Geçen ay ——— İhracatımız ithaiâtımızdan daha fazlaydı Gümrük istatistik ve neşriyat müdürlüğünün çıkarttığı istatis- tiğe göre geçen sene Kânunu- sanisinde itbalâtımız miktar iti- bariyle 35,943,810 kilo, kıymet itibarile 12,241,446 lira. İhra- catımız da miktar (itibariyle 43,363,428 kilo ve kıymet itiba- riyle de 11,939,807 liradir. Hal buki bu miktar bu sene Kânu- Dusanisinde şu vazıyeti göster- mektedir: İtbalât miktar itiba- riyle 20,947,629 kila ve kıymet itibariyle 5,321,577 lira; ihracat miktar itibariyle 53,560,218 kilo ve kıymet itibariyle de 9,890,277 liradır. 19327 Kânunusani ayı zarfında ki ihracat ve ithalât miktarı da şöyle tesbit edilmiştir. Geçen ay zarfındaki o başhes ihracatımız | şunlardır: 366,574 liralık yumurta, 42,804 liralık yü, 748 967 liralık arpa, 668,943 liralık iner, 100,102 li- ralık üzüm, 530,64İ liralık fın- dık, 4,503,334 lirahk (tütün, 126,022 liralık afyon, 172,289 liralik pamuk. Geçen ay zarfındaki ithalâti- mıza gelince: 253,288 liralık şeker, 53,499 liralık kabve. 206,796 lirahk de- ri, 155,379 liralık yün mevsucat, 30,871 liralık sanayide müstamel muhtelif yağlar. 917,763 liralık kâğıt ve mamu'âh, 244'517lira- bk pamuk ipliği, 909,165 liralık pamuk mensucat, 53,639 liralık keten ve sair mensucat, 88,253 liralık lâstik ve mamulâtı.. Hükümetimizin kontenjan sis- tem'ni tatbika başladı en faydalı neticesi oolarak itha- lâtımız bu sene geçen seneye nispetle 6,919,809 lira azalmış- tır. İbracatımızsa geçen seneye nisbetle on milyon kilo fazladır. Kıymet itibariyle ihracatımızda görülen noksanlık dünya ikirsadi buhranı basebile husule gelen fiyat düşkünlüğünden doğmak- tadır. ! Muhtelit Mübadelede Yeni Yunan murah- has heyeti reisi geldi manın ve üç dükkünm yanmasiyle| M. Sakelaropulosun muharri- rimize beyanatı M. Sakelaropulos Muhtelit mübadele komisyonu Yunan murahhas heyeti reisliğine fevkalâde murahhas (o unvanile Yunan hariciye nezareti umurü siyasiye umum müdürü M. Sake- laropulos tayin edilmiştir. Yudanistann eski Istanbul başkonsulosu olan M. Sakelaro- puos dün şehrimize gelmiş ve Tokatlıyan öteline' inmiştir. Ma- lam olduğu üzere komisyonda Yunan murahhas heyeline vekâ- leten ikinci murahhas M. Fokas riyaset ediyordu. M. Fokas ikinci reis sıfatiyle vazifesine davam edecektir. Dün M. Sakelaropulos bir mu- barritimize şu beyanatta bulun- muştur: — Bildiğiniz gibi muhtelit ko- misyonun işleri nihayete irmek üzre bulunmaktadır. İşlerin ta- mamlanması için lâzımgelen kısa ve mahdut zaman içinde daha sür'atle o çalışılabilmesini temin maksadiyle hükümetim beni mu- rahbas heyetimiz riyasetine tayin etti, Türk ve Yunan hükümetleri komisyon işlerinin biran evvel tamamlanmasına samimiyetle ar- yapmak tasavvurunda olduğunu | za etmektedirler. Komisyonun yazmıştık. Bn zam şehir mecli- | gerek Türk ve Yunan ve gerek sinin kararına iktiran ettiği tak | bitaraf mürahhaslarının aynı ar- yy elediyenin tanzifat ve tenvi- | dirde belediye zaridatı 90 bin | yuda' olduklarından hiç şüpbe resimlerine yüzde otuz zam Mahmut Nedim Bey 20 Senelik Siyasi Esrarı ifşa Ediyor | lira artacaktır. ( Son Yemen velisi ) Tefrikaı3 7mm Tercüme ve iktibas hakkı mahfuzdur. a Yemen ! Sen aylarda bütün gayretimi! Yana, 37a hasrettim. (Müstakil) bir| ve Yemeni ben gidinciye kadar, kendi kendini idare edebilecek bir hale ifrağ etmek için her şeyi yapacağımı söyle dim. Elele verdik ve çalışmıya başla- Kğ, azarlıyordum. Oradan çe Mini, 8onra Yemenin kendi kendi- Malegier düşman taarruz ve müda Magi eden azade olarak idare edebil il me lâzımsa yapıyor, hazırla- Um. Ankaradan gelen bu emir ve in, 2 hüsusa daha farla dikkat Ya dak, “yiedim. Fakat İmam Yah» Şimdiden yalnız kalmaktan e amıştı. Yor, Şiderseniz ben ne yaparım, di- kaç he olursa olsun hiç olmazsa İsmayiy > sene daha orada hükümetimi İstiyordü. Orag, Gitmeyiniz ! taya alaz kalmak, hükümetten may, a bir çok defa silâh sa ! olan m adam, Garip bir tecelli: etmiyorum, Faaliyet ma mesaile- lar, ellerime ayaklarıma kapanıyoı lar: — Sakm, diye yalvarıyorlar, sa» km bizi bırakıp gitme... Hatta — Gitmiye kalkarem, (seni vururuz diyenler, tehdit edenler bile vardı. Yömüönin vahdeti İmam Yahya ise hem bu kocn kıt- ayı İdare edemiyeceğinden (hem de Idrisle ve kendisin; sermiyen tehame- Mlerle başa çıkamiyâcağından kor Kendisine uzun uzadıya anlattım kuyordu. İtiraf ederim ki bu indişe- dık. Yemende kalmış olan bir kısım as leler de vardı. Onlar da bana müra- enate başladılar: — Aman, siz giderseniz, bizi ki » me hırakacaksmız, bizi de memleke- timize gönderiniz, diyorlardı. Bunları da teskin ettim (ve mil hükümetimizin kendilerini buralarda bırakmıyacağını, bunun süphesiz ol - duğunu anlattım. Yalnız bedevilere söz kâr etmi; si haksız değildi, Onu bu hususta da tatmin ve Yemenden ayrılmadan, Ve me sarıldı: — Allah büyük Mustafa Kemal paşamızdan ve senden razı olsun, diye rek uzun urun, can ve gönülden duz-| Tar etti. Çölün Uç başı 1 Çölün, Ceziretülarabın yardı, üz başı rini takdir ettiğimiz bitaraf mu- Poliste : Aksaray yangınında Bir çocuğun da yandığı zannolunuyor Evvelki gece, Aksarayda bir aparts! neticelenen bir yangın olduğunu ha - ber vermiştik. Yaptığımız tahkikata göre, yangın saat sekizde Aksarayda Valide camii sırasında Selim bey © apartmanının! altındaki manifotracı (o dükkânmdan çıkmıştır. , İtfaiyenin yangın mahalline sür -| atle yetişmesine rağmen manifotracı dükkânm sahibi Osman Nuri efendi -| ain tahtı isticarında bulunan büyük kârgir apartman ve üç dükkân tama- men yanmıştır. Yangın Osman Nuri efendinin dük kânından çıkmıştır. Yangına dükkân da yanan sobanın sebebiyet ( verdiği tahmin olunmaktadır. Müddelumu «| milik hadiseye vazıyet etmiştir. Tah-| kikata devam olunmaktadır. Bina ve dükkânın sigortalı — olup| olmadıkları henüz anlaşılamamıştır. | Maamafih işte bir kasi olmadığı zan- nolunmaktadır. Mağaza sahibi Os - man Nuri efendi ağır surette yara - lanmıştır. İ Yangında altı yaşında bir çocuğun yanmış olmasından da endişe edilmek»! tedir, Nazlı H. ne yapıyormuş ? Üsküdar polis merkezi Nazlı ismin- de bir kadını tevkif etmiştir. Nazlı hanım rakı ve sizara kaçakçılığı yap- makla maznundur. 102 lira gitti sma e ei geldi işi Lâtike isminde bir kadın dün Tü- nel başmdan geçerken Yako isminde bir yankesici yanına yaklaşmış © vel kadının çantasından 102 lirayı çarpa» rak kaçmıya başlamıştır. Fakat kas dınm feryadı üzerine çok geçmeden polis yetişmiş ve yankesiciyi yakala - mıştır. rahbaslar ve kendileriyle, M. Venizelosun o Ankarayı ziyareti esnasında tanıştığım Türk baş murahhası Şevki Beyle teşriki mesai etmek fırsatını bulduğum- dan dolayı çok memnunum. Komisyon işlerinin çok yakın | bir zamanda bitırileceği muhak- kak olmakla beraber henüz ko- misyona giderek tetkikat yap- madığım için tasfiye için kat'i bir tarih söyliyemiyeceğim. Elde kalan mühim meseleler, Türk ve Yunan alâkadar hükümetleri tarafından vazıyet edilen emlâ- kin iadesi ve tazminat tevzi ibi işlerdir ki bunların da ya” n bir zamanda intaç edilece- ği şüphesizdir. İ ferine en çok hizmet edenlerden biri-| yim. Binaenaleyh ilânihaye istedikle- rim olmalıdır. İngiltere İşini görmüş, bitirmişti. artık ona muhtaç değildi. o Ve onun, fazla artan gururuna tahammül ede miyordu. * Ötede yeni bir kuvvet canlanıyor du. Senelerdenberi Cerivetülaraba hükmetmek için yavaş yavaş, fakat, arim ve iradeyle hazırlanmış İbniseu-| ut! 2 İbnissuut Şerif isyanından beri Hi-| cazi zapt ve istilâ etmeyi kafasına koy! mın hükmü altma girmiye talip olduk- Tarı vakit İmam: — Ben bu şerirlerle uğraşmak İstemem, bana kendi mem- leketim ve milletim yeter, demişti, Hakikaten asir başa çıkılır hir yer değildi. (*) Ceziretülarabın en gözü pek, en haşin, ele avuca sığmaz İn- sanlari sanki hep burada toplanmış»; lardı. ; Asirliyi anlamak için küçük bir mi-. Şerif Hüseyin Mekkede bulunuyor-! sal göstereceğim: du. Fakat mütarekeden © sonra eski! debdebe ve saltanatı sönmüiye yüz tut- du. Onlar da yavaş yavaş &vazıyeti| muştu, İngilizler artık ne para veri anlıyorlar, fakat Yemenin kendi ba - yarlar, na de eski İtibarı gösteriyor gma kalacağını (Hükümet) in oradan! lardı. Oysa hâlâ (Benim) demek İ gekilip gideceğini düşünemiyerlar, na alal erdiyemiyerler, bana tiyordu. — Ben, diyordu, İngüterenin zö “Evlenmek İstiyen bit Asirli, nam- zedinin önüne oturtulur, merasimi mahsusuyla göbeğinin altmdan ta aşa ğr, dizlerine kadar deris; soyulur, bu ameliyat esnasında delikanlı hiç ses çıkarmıyacaktır. Aksi takdirde kız kendisini tahisir edep, indivaca (o lâyik -3 — VAKIT 19 ŞUBAT 1932 Günün Haberleri | .. pri yon GÜNÜN > — AMLAR Tuna birliği Balkan birliği Budapeştede açılan Tuna devlet « leri konferansı, Üzerinde durulup dit günülecek bir konferanstır. Tahdidi teslihat konferansı ve Çin — Japon meselesi arasmda, gazete havadisler rinin arasına karışan bu konferansa Çekoslovakya, Yugoslavya, Roman « ya, Avusturya, Macaristan ve Po« lonya devletleri, yani bütün orta Av- rupa memleketleri iştirik etmektedir ve bu konferansta alınacak olan ka- rarlar, orta Avrupa iktısadi siyase « inde mühim bir rol oyuıyabilir. Avusturyanm bu konferansa işti « raki, geçen sene ortaya atılan Anş- lus meselesinden vaz geçtiğine bir işa- ret olarak telâkki edilebilir. Bundan başka, bu konferansa (Yugoslavya, Çekoslovakya ve Polonyanın girişi, Gene geçen sene nihayetine doğru mev zuu bahsolan Romanya, Avusturya va Macaristan arasındaki iktisadi hu - | dutların kaldırılması hakkmda baş « lanmış olan müzakerelerin bütün ors ta Avrupa devletlerine teşmil edilmiş olduğunu da teyit eder, Bu konfe - ransın mevzüu iki kelimeyle (İktisat ve hudut) meseleleridir. .... Evvelki gün Harleiye vekili Tevfik Rüştü bey terki teslihat konferansın. daki mutkımda şu sözleri söylemiştir — Mustafa Kemal Türkiyesi, her hangi bir komşuyla hakikt ve tam bir müsavat esası dahilinde (bu devletle müşterek hudutlarma sırf (idari bir mahiyet vermiye hazırdır. Bu beyanat, Balkan birliği fikri- ne şekil verecek kadar (kuvvetlidir. Esasen iktısadi birlik üzerinde çalışan Balkan birliği fikri de tahakkuk ettiği gün, eğer Tuna devletleri birliği de teşekkül etmiş olursa, Avrupanın, gö ri kalanlarına nazaran küçük sayılan devletleri, ilk olarak Avrupa federas yonununm temellerini atmış olacal'lar dır. .. Muhtelit mübadele komisyo- nundaki gayrimübadil dosyaları Istanbul, 18 (A.A.) — Muhte- lit mübadele komisyonu Türk heyeti murahhasasindan: Heyetimizde mevcut olup Gay- rimübodillere ait bulunan bilu- mum dosyalar Galatada Denüp hanında icrai faaliyet eden Gay- rimübadiller tokdiri kıymet ko- misyonuna müracaat (o etmeleri tebliğ olunur, bulmaz ve almaz. Derisi soyulan ye re kızgım yağ dökerler ve iyi oluncıya kadar öylece beklenir. Bu ameliyat esnasında ölenler az değildir. Sahipsiz kalan Asiri nihayet Ne eitten gelen İbnissuut kuvvetleri aldı- j Jar. Bu suretle İbnissuut Hicaza daha yakın bir mevzi almış bulunuyor « du. Şerif Hüseyin bu halden elbette memmun değildi. Fakat emri vakii kabul etmek mecburiyetinde (kaldı. ! O sirada başka bir oşey yapabilecek | halde değildi. 3 İmam Yahya Ceziretülarabm ye- menin bu günkü vahdetini temin et-| muştu. İşe evvelâ, kısmen Vehabi e- gâne münbit, mahsuldar ve meskön meyi unutmadım. İmam e gün elleri.) lan Asirden başladı. Asirfler İma - kısmı olan Yemende merkiini tarsinle meşguldü. Teşebbüsatımla İbnissuutla arası arası da iyiydi. Diğer o müşküllerini de halle uğraşıyordum. Binsensleyh rahattı, Fakat çöllerde sükün ve huzurun düşmanları vardı. Zaten benim Yemenden çekilip pit memi miçin ısrarla istiyorlardı. Üç baş birbirine çarpmalı, bu üç bâşm arkasındaki binler ve binlerle baş hirbirine girmeli, kan (gövdeyi götürmeliydi. () Bu efem Muhittin o paşanın masıl dirayet ve liyakaile (senelerle idare ettiğini İlerde göreceğiz. (Bitmedi)

Bu sayıdan diğer sayfalar: