9 Ağustos 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 10

9 Ağustos 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

AN şemame ç > 10 — VAKI” 9 Fen âleminde harikalar » Pilotsuz tayyare uçuşuna doğru gidiliyor Maten gazetesinin verdiği liği abe göre, dört Fransız mühendisi son Za- manlarda, tayyareciliğin en mühim me- selelerinden biri olan istikrar meselesini halletmeğe muvaffak olmuşlardır. Tay- yarecilik âleminde belli başlı bir inkılâp! olan bu muvaffakiyeti d'Aiguillon, Ber nady, Grenier ve Aveline namında dört Fransız mühendis kazanmış bulunuyor. lar. Bunlar yalnız istikamet ve sağa, sola yalpa hâdiselerinde istikrarı temin eden tam bir fizik kaidesini tespit ve bu! esas dairesinde yeni bir alet keşfetmiş! olmakla kalmamışlardır; tayyare pilo tunun muhtelif tayyare anahtar ve pi-| yizlerinin bulunduğu kabloyla yerleşti. rilen düğmelere sadece basarak Okalk.! ma, inme, ufki uçuş, sağa ve sola viraj gibi hareketleri ve muhtelif hareketleri mezcederek, meselâ, helezuni bir şe kilde uçuşu temin edebileceklerdir. Bu mühendisler, bundan çok daha e- hemmiyetli bir yenilik vücuda getirmiş- lerdir. Ezcümle şimdiye kadar bir çok mühendisler otomatik bir tarzda yük- selme ve inme işini bir hayal sayıyor- lardı. Halbuki bu hayal şimdi hakikat olmuştur. İstikbalin tayyareleri, tay: yareci için yalnız muayyen düğmelere basmaktan başka hiç bir zahmet ve ha- reket mevzuu bahsolmadan yerden kal- kacak, yükselecek, istikamet alacak, al- çalacak ve toprağa inebilecektir, çocuk oyuncağı gibi bir şey. 1933 senesi Temmuzundan 1934 se- nesi Temmuzuna kadar Fransada İstres tayyare karargâhında Fransa harbiye nezareti fen şubesi mühendislerinin kon trolü altında yapılan tecrübeler esnasın- da, İrer modelde tayyarelere (o konulan bu icat muvaffakiyetle işlemişlerdir. Yeni aletler dahiyane oldukları ka- dar basit ve sadedirler. Yalpalatda is- Amiral Beatty'nin söz- leri karşısın: Nevyörk,8 (A.A.) — Amiral Beatty tarafından İngiliz bahriye- si meselesi hakkında irat edilen ve! Londra muahedenamesinin ilgası- nı tavsiye eden nutuk dolayısiyle | tefsiratta bulunan Nevyork Herald Tribun diyor ki: Bu sözler, pek mariidardır. Şa- yet bu sözler, kuvvetli bir donan 'maya sahip olmağa taraftar olan bir grubun mütaleaları (olmayıp İngiltere hükümetinin takip etmek istediği siyasetin ifadesi ise, her- hangi bir muahedename ile deniz silâhlarınm tahdidi ümitlerine ve- da etmek lâzım geliyor, demek tir, Bu da Vaşington ve Londra muahedelerinin sonu olur. Seber de Japonyanın bu (o muahedelerin ilgasını arzu etmekte © olması ve “ Hariciyede nakiller, tayinler Ankara, 8 (Hususi) — Marsil- ya konsolosu Kudret Bey Barse - tikrar, yalpanın vaki olduğu taraftaki dümen kanadı üzerinde tesirde bulunan bolistik ve aerodinamik kompünsasiyon- lu bir aletle temin olunmaktadır. İ İstikamette istikrar ise Giroskoyi sistemi dairesinde tertip edilmiş bir a- 1 let ile temin olunmaktadır. Bundan ma- ada hususi bir manivelâ, tehlikeye kar $ı münzam bir teminat olan aletleri ag- mak ve kapamak imkânın: vermekte. dir. Otomatik hareket ve kalkma dahi böyle giroskopik sistem dairesinde ya- pılmış bir aletle yapılmaktadır. Böyle bir icadın vereceği fevkalâde neticelerin neden ibaret olacağını tah- min etmek güç değildir. B usuretle sü- “Tati kaybetme tamamen bertaraf edil. | diğinden bu yüzden ve sis ve karanlık yüzünden başka pilotun O yorulmasma da mahal kalmamaktadır. Askeri tay- yareler bulutlardan kaçacak yerde giz- İ lenebilmek için bulutlara koşacaklar « dır. Bu aletler mücehhez tayyareler, pi- lotları hiç bir tarafı görmedikleri hal- de yere inebileceklerdir. Bundan sonra da bu esas dairesinde pilotsuz tayyare vücuda getirmek me- selesi ortaya çıkacaktır. Bir tayyareyi tersiz telgrafla idare etmek © kabildir. Bu suretle son zamanlarda Tolon lima- nında, tayyareden çok daha (karışık İ bir şey olan vapurun telsizle idaresi tec- rübesi yapılmıştır... Bunun için haliha- zırda tayyare başının uçuşla istikrari- nı temin etmek kalmıştır. Bu itibarla, yakında, içinde insan ol- madığı halde hareket eden askeri tay- yareler vücuda getirmek kabil olacak- tar. da Amerika Fransa ile İtailyanım bu muahede- leri ibka etmek istiyen Amerika - ya müzaheret etmeleri için hiç bir ! sebep mevcut olmamasıdır. Eğer Amiral Beattynin noktai yüzden yeniden hudutsuz bir si- lâhlanma yarışı başlıyacak ve bu da cihan için bir felâket olacaktır. Mumaileyh, bu sözlerini res- men söylememiş yalnız kendi hu- susi noktai nazarını beyan eyle- miş olsa bile bu sözler gene tehli- kelidir, Filvaki kendisinin yüksek mevkii ve ifa etmiş olduğu güzide hizmetler dolayısiyle (o mütaleası, Japonya tarafından resmi bir be - yanat gibi ehemmiyetle karşılana- caktır. Acele satılık bahçeli ev Mevlevihane kapı haricinde Merkez efendi mahallesinde E- maniye mescidi lon konsolosu Firuz Beyle beca İ Nolu ey on üç bin sekiz yüz met yiş edildi. Paris büyük elçiliği!” müsteşarı Celâl Osman Bey be - iinci' derece ile Roma büyük elçi - liği müsteşarlığına, Roma büyük elçiliğinde orta elçilik müsteşarı! Zeki Nebil Bey Paris büyük elçi- liğinde orta elçilik müsteşarlığı - na, Moskova büyük elçiliği kon- solosluk şubesi kançiları Feyzi Bey merkeme alındı. Yerine Fili- be kançilerı Funt Etem Bey tayin edildi, ğ re murabba mesahasmda mü- İİ tenevvi meyve ağaçları ve ku- İİ yuyu havi bahçesi ile beş oda İİ ve mutbağı müştemil bir hane ehven fiatle satılıktır. İçindeki. lere müracaat edilmesi, a (205) Göz Hekimi Dr. Süleyman Şükrü Rabısli, Ankara caddesi No. 60 'Telefhi.n 2956h gli sokağında 18' | Bir Ermeni zengininin Ermeni cemaatine bıraktığı servet Meşhur Ermeni zenginlerinden ve Ermenilerin Paregorzagan ce- sırda vefat etmiştir. Melkonyan hayatmda bir çok | mektepler ve hayır müesseseleri tesis ederek Ermeni cemaatine vakfetmiştir. > / Nor Lur gazetesinin verdiği malümata nazaran Melkonyanın hayır işlerine sarfedilmek üzere yalnız Ermeni cemaatitne hibe ve vasiyet ettiği meblâğın miktarı 600.000 İngiliz lirasıdır. Melkonyan, şimdiye kadar Mı- sırda kendi namını: taşıyan eytam haneyi tesis ettikten başka Açmi- yazin, Kudüs ve İstanbul Ermeni neleriyle Yedikuledeki ce| maat hastahanesine ve Paregor » zegan cemiyetine de pek çok te-| berrularda bulunmuştur. Mumaileyh, Ermeni edebiyatı - nı ve Ermeni kültürünü temin ve| takviye yolunda manen ve mad - deten çalışmış ve Melkonyan Font namiyle tesis ettiği neşriyat mües- sesesi vasıtasiyle tarih ve edebi bir çok eserleri tap ve tâvzi ettir-| miştir, Karabet Melkonyan aslen Kay- serilidir. . Bir çok sene evvel Mı- sıra giderek orada tütün ticareti yaparak zengin olmuştur. On beş sene evvel bütün servetini Para - gorzagan delâletiyle cemaate hi- be edip kanuni muamelelerini de! ikmal ettirmiştir. Melkonyan v. stanbul Ermeni patrikhanesine © senede 1000 lira ve bundan beşka Yedi- kule Ermeni bastahahensine de senede 500 lira tahsis olunacak- ter, Senede 3000 lira da Erivan Da- rülfünununa verilecektir, Ticaret ve zahire i nazarı galebe çalacak — olürsâ bu borsasında' dünkü satışlar 1 — Ithalât: Buğday 267, arpa 45 tiftik, 15, kaşar 2,5, kıl 11,5, yapak 2,5, zeytin yağı 14, pamuk yağı 14,5, keten yağı 18, un 30, mısır İZ, taze peynir 2 ton, afyon 424 kilo. İhracat: Razmol 218, ton. 2 — Satışlar: Buğday yumuşak ki. losu 4 kuruş 12,5 paradan 4 kuruş 30 paraya kadar. Buğday sert kilosu 3 ku- ruş 5 paradan, arpa kilosu 3 kuruş 17,5 paradan, kuşyemi kilosu 7 kuruş 28 paradan, darı kilosu 4 küruş 20 pa. radan, yulaf kilosu 3 kuruş 15 paradan, iç fındık 2 paradan, yapak Keşan kilosu 46 kuruş 20 paradan, beyaz peynir kilosu 27 ku. ruş 20 paradan kaşar peyniri kilosu 40 kuruştan 50 kuruşa kadar. zeytin yağı ekistra kilosu 34 kuruştan 36 kuruşa! kadar, zeytin yağı yemeklik kilosu 29,5 kuruştan 32 kuruşa kadar. 3 — Telgraflar: Londra: Mısır, Laplata, Ağustos, Eylül tah. korteri 24 Şil. Ki; 3 K. 36 $ Londra: K. tohumu Laplata Ağus- tos, Eylül tah. Korteri 11 - 15 Ster, Ki 71K.285. Liverpul: Buğday 1 inci teşrin tah. 100 Lb:6-31/8Si.Ki.4K.345. Hartvinter Eylül tah, Buteli 108 - 1/8 Se. Ki.4K. 865, Vinipek: Buğday Manitoba | inci teşrin tah. Buşeli 93 - 1/4 Se, Ki 4 K. 195.. Anvers: o Arpa Lehistan Ağustos, Eylül tah. 100 Ki. 72 B. Fr. Ki. 4K. “Şiddete karşı hak, cinayete karşı adalet!, miyeti azasından Melkönyan Mı-|ğMM” (ep tera 1 imei sayılada) müdafaa hususunda iki sene müd:| detle azimkâr ve yorulmaz bir pe) cadele yapmıştır. Bir sulh eseri o- lan Dolfusun eserine devam er” cek ve şiddete karşı hak, cinayete karşı adalet ve cinnete karşı akıl ve mantıl; çıkarılacaktır.,, Asilerden biri daha asıldı Viyana, 8 (A.A.) — 25 temmuz isyanma karışan Ernest Feike dün sabab idama mahküm olmuş ve adliye sarayınm avlusunda ası!- mıştır. Asilerden Kostelnigin ö- lüm cezas: reisicümhur tarafındar ! on beş sene hapse çevrilmiştir. | IVooPapen Viyana orta elçisi Viyana, 8 (A.A.) —M. vonPa | penin Avusturya hükümeti nez- dinde Alman orta elçisi (olarak (Ermeniler Komünist mi (Baş tarafı 1 iel De ğidaş meni kalmıştır. Bunlardan bazıları memlekette ikdisadi bir vaziyet ih- Casına muvaffak olmuş, ve mu- kadderatlarını Yunanistanın o mu kadderatına bağlamışirdır. mıştır. Bunlardan bazıları mem» lekette iktısadi bir vaziyet ihdası-| na muvaffak olmuş; ve mukadde- ratlarını Yunanistanm mukadde-; ratrına bağlamışlardır. Tüccar, âlim, edip gibi bazı ermeniler Yunanlılığı kabul etmiş- lerdir.. .Diğer birçokları lâzım ge- len bütün muameleleri ikmal, et- miş oldukları halde henüz tabiiye- te kabul edilmemişlerdir. hüküme- tin meseleyi dikkat nazarma ala- rak buna bir netice vermesi temen- niye şayandır.,, Küçük san'atlar ve Yunan teb: AN o (Baş tarafı 1 inci say'(ada) sene de mektuplar yazdım. Tür : kiye Büyük Millet Meclisi tarafın- dan kabul edilmiş olan küçük san- atlar kanunu daha geçen sene tat- bik edilecekti. Fakat İstanbulda miktarları hemen bütün diğer ec- nebilerin yekünuna muadil olan Yunanlılara bir kolaylık olmak ü- zere kanurun tatbiki bir sene için tehir edildi. Zannediyorum ki İs- tanbuldan çıkacak olan Yunanlıla- rın miktarı o kadar çok olmıya - caktır. Çünkü Türkiye ecnebileri ! N li e ek e liğe memleketten çıkarmıyor. Yalnız bu ecnebilere kanun © mucibince bazı küçük (| sanatları icra etmek için müsade vermiyor. o Nite- kim biz de kendi (o memleketimiz Berlin, 8 (A.A.) — Eski çelik miğferler ve şimdi milli sosyalist “| sabık muharipler cemiyetinin mat- buat bürosu neşrettiği bir beyanna- mede bütün Almanları 19 Ağustos Paris, 8 (A.A.) — graf muhabirinden: Dündenberi Cezairde Kostan - Daily Tel! 105. l tin şehri o örfi idâre altındadır. | i Müslüman ve yahüdiler arasmda) çoğu para ikraz ede ” 4 fevkalâde heyecan vardır. Şehirde | de böyle yapmıyor Almanlar, Hitleri başvekil ve reisi olarak tanımağa davet kc v2 NN - Kostantin şehrinde örfi id0re İN | etmektedir. kabülü dün akşamki pi mainda kararlaştırılmıştır. susta resmi bir tebliğ neşredile“ tir. Alman matbuatı, M. von P! nin Viyana hükümeti tarafi kabulünü memnüniyetle ki mektedir. Madam Dolfusa veril tazminat Viyana, 8 (A.A.) — Yarı mi “Wiener Zeitung,, : Madam Dolfus'e başvekilin olduğu maaşa muadil bir taz" verilmesine dair olan kanunu relmektedir. Kanunda Mme. Dolfus, © diği takdirde çocukların , isti? için munzam tazminat veril de tasrih edilmiştir. “Net Or gazetesi erme komünist oldukları hakkında sil olan kanaati protesto. e! bu telâkkinin Ermenistanm yetlerin elinde ve bazı ermeni” komünist tahrikâtına kapılmıf lunmasından ileri geldiğini maktadır. Bu gazete diyor “Diğer milletler arasındâ cut komünistlerle ermeni mil rasındaki komünistlerin sayf# kayese edilecek olursa erme münistlerinin gayet az old rülüyor. Ermenilerin hem si Sovyetler rejimine aleyhi lunmaktadırlar. Ermenistafi münist diktatörlüğünü di süngü tehdidi altında kabul, tir. Bolşevikler tabii, erme milli ve dini itikatlarını deği mezler.,, Ny İ muyuje, Türkiyede Yunan tebaâsi hal memleketten çıkıp mi yil etmemelerini tavsiye ettim SN küçük sanatlar kanunu ile * işleri bırakmak © mecbu kalanlar olursa bunlar için memru olmıyan diğer at ve mesleğe girerek ki o suretle Türkiyede başk” temin edebilirler. el Herhalde şunu açıkes ir” | ki Türk hükümeti sırf Yun N memnun etmek için üçüz | lar kanununun tatbikatı9' getiktirmiştir. Türkiy e yg” Vünanir'sr sanr “'armı “©, i r lerini değiştirmek suret Türkivele kalahilirler« ei e li aayillamel M. Hitlerde © ai” isi ve başvekil snr leştiren kanunu tasvif © vet eylemektedir. intizamı 7 K lardan verilen haberleri. lenlerin sayısı 27 dit. gi m adi

Bu sayıdan diğer sayfalar: