9 Ağustos 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 12

9 Ağustos 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

— lâ — VAKIT Müstantikin odasına giden u» zun ve karanlık koridoru geçer - | ken şapkasını yüzüne kapadı. Bu son zamanlarda resimli gazete 1 lerde sık sık görülen eroin kaçak- çıları ve büyük dolandırıcıların | meydana çıkardığı bir usuldü, O da, bunu tekrar etmeği kendisi için lüzumlu gördü. Jandarma onu müstantikin oda- sma soktu. Kapı ile duvar ara - sında ayakta dikildi. Ne yapmak lâzem geldiğini bilmediği için şaş- km bir vaziyet almıştır. Ömrün-| de maznun mevkiine geçmemişti. Usulleri bilmiyordu. Yalnız şap - kasını yüzünden indirmis, elinde tutuyordu. o Zabıt kâtibine ve müstantika ayrı ayrı, yerlere ka- dar iğilerek hürmetle selâm ver - di. Müstantik, gözlerini önünde- ki kâğit yiğınmden ayırıp bu ha- rektlerini şaşırmış adama baktı. Müstantik, maznunlara, soğuk karlılıklarını kaybettirmek için evvelâ sert muamele etmek lâzım geldiği kanaatinde olan bir adam dı. Bu usulün maznunlara derhal cürümlerini itiraf ettirmek ve hiç vakit kaybettirmemek gibi bir hassası vardı. Şimdi karşısına gelen maznu - nun evrakında kendisinin hic bir şey yapmadğını söylemekte ısrar ettiği yazılıydı. Müstantik, yavaş yavaş sesini yükselterek söze başladı: — Ahmet oğlu Hüsamettin, tevellüt 1901 İstanbul. ( idaresi kontrol memuru. Hırsız - lıktan maznun. Siz misiniz? Hüsamettin Efendi, ancak du - yulabilen bir sesle “Evet,, dedi. Müs*antik çıkıştı: — Demek sizsiniz?. Ne yazık! Çalıştığınız müessese memleketin en şerefli bir teşkilâtıdır. Bu şe- refli müesseseye mensup bir me - mur ilk defa olarak karşıma geli- yor. ilk defa... Hüsamettin Efendiyi bir hıçkı- rık yakaladı, gözlerinden yaşlar buşandı.. Onu dövselerdi bu ka- dar mütesssir olmıyacaktı. O da üç gündenberi çalıştığı müessese-' ye attığı lekeyi düşünüyordu. Müstantik devam etti; 30 Temmuz günü Sirkeci istas- yonunda bir para cüzdanı çal - makla maznunsunuz. Gişenin ö- nünde diğer bir takım yolcularla beraber. bilet almak icin dizilmiş» siniz. . Sizin önünüzdeki zat bile. tini alırken cebinden para cüzda- nm düşürmüş. Üsuletle eğilip cüzdanı almış vesrranızdan cıka - rak kapıya doğru zitmeğe başla» mışsmız. Fak»t arkanızdan ko- şüp sizi kapınm içinde yakala - mişlar. — Hayır yakalamadılar. Ben kendim durdum. Fakst beni ye- re yatırdılar, kafama gözüme yum ruklar indirdiler, — Demek kendiniz durdunuz? — Evet... Fakat.. — Tabii para cüzdanını caldı- ğımızı inkâr ediyorsunuz. Faka' onu üzerinizde bulmuşlar. — Bu, benim hırsız olduğum” göstermez. Ben hr---- değilim. — Evet, malüm. Bu para cüz- danmın kendi cüzdanınız olduğu» nu iddia edebilir misiniz. Fakat madem ki sizin kendi cüzdanmr. 9 | raber yirmi sekiz liram gitmişti. “Ben paraya o kadar yanmıyorum Dış cebinden siyah bir cüzdanı 9 AĞUSTOS 1934, IZ Yazan : İki dı, niçin gişeden bileti almaktan Yıldız vazgeçtiniz?, Niçin derhal sıra nızı terkederek kaçtınız?. Hüsamettin efendi / bitmişti. Gözlerinin yaşını bir türlü tuta - mıyordu. — Efendim, dedi, müsaade e din, size her seyi anlatacağım. E vet, ben bu süzdanı çaldım. Fa- kat bu çalmak değil belki.. — Çaldınız ha.. Siz, bir me- mur, maaşı olan, vazifesi olan bir memur. Lütfen söyler misiniz bundan evvel kaç mahkümiyeti- niz var?. Zabıt kâtibine döndü. mlettin efendi mâni oldu: — Beyhude yere aramayınız e- fendim, ömrümde ilk defa buraye geliyorum. Sizi.. “Sizi namusum üzerine temir ederim,, diyecekti. Fakat bulur duğu vaziyeti hatırlıyarak kendi- ni topladı. Sonra: — Evet, bu cüzdanı başkasınır cebinden aldım. Bunun için ber mücrimim, mücrim olduğumu iti- raf ederim. Fakat beni dinleyiniz Bundan tam bir sene evvel yağ- murlu bir günde Taksim meyda nmda otobüs bekliyordum. Belki yirmi, yirmi beş kişi vardık. Oto büs gelince binmek üzere hücum ettik. Arkamızdan biri öne geç * mek için beni itiştiriyordu. “Ne o- wyorsun efendi, diye kendisin sıkıştırırken, yere çamurun içine Hüsa bir cüzdan düşürdü. Siyah, herke |. sin kullandığı bir cüzdan. Perşembe | CUMA 9 Ağastos | 40 Ağustos İl ER. Ahar | #8 R Ahar Li MOS 197 1015 “m 4.7 Öğle namazı 1210 tt İkindi Bümazı 1615 1. Akşam namaz (017 49,18 Yatsı namaz *1.04 sım Imsak am a0 Yalın gepen günler! 214 2 Yılın tatam vünleri .. 1 E km imei İ RADYO |! ün 18,30 Pik neşriyat, o 10,20 Ajans ha berleri, 1930 Türk mesiki neşriyatı; (Ke mal Niyazi, Azmi Râyler ve Hayriye, Mü- zeyyen Hanımlar). $i Selim Sırrı Bey ta rafından konferans, 2130 Nurullah Şevket Bey tarafmdan taganni ve orkesira könee- ri. 893 Kır. BÜKREŞ 364 m. 13 — 15 Gündüz nesriyatı, 19 Rasatha- ne raporu İHO Karışık konser. 20,18 Konferans. 20,30 Kera. 2045 Balet iile Verdinin eserlerinden (MRigolette) opernsı. 433 Kür. VARŞOVA, 13435 m. 20415 piyano konseri. 20,50 Spor haber leri, 31 Musababe, $1,1$ Hafif musik” konseri, 3140 Zirai haberler. 21,50 Ha- berler. 2212 (4 Grepuscule des dieai) isimli Vagmerin operasrım üçüncü perdesi (Bayrouttan miklen). o 3350 2845 Mars mmisikisi, 24 musahabe. ZİN Musahabe, 65 Khz. PRAG 470 m. 21 Senfonik Konser, 22 Musahabe vw #aire, 28,15 PAK, 545 Khz, BUDAPEŞTE 530 m. 31 Köcük radyo tiyatrosu, 28 Mans mu- sikisi. 2240 Haberler. 28 Budapeşte kon ser orkestrasi, 191 Khz. Dentachlandsender 1571 m. 8İ İstirahat, 23,30 Haberler. 2345 Kö nigsbergten naklen neşeli havalar ve dan mesleki, 108) Khz. KÖNİGSBERG 301 m. 20 Pihk, 2015 Koşu haberleri, 2040 Piâk, 20,45 Tikye. 2050 Pk, SI Haber. ter, 220 Pik 3135 Haberler. 340 Pik. 33 Piyage konseri, 2235 Oda mus kir, (Plâk)i 3815 Dans plâklarr. 1031 Khz. KÖNİGSBEKG 201 m. 17 Richard Vagserin Görrerddrmmeren; operası Bayreuttan saklan, 2830 Waberler. 74 Neseli parçalar ve dans musikisi, S5 Kiz. VİYANA SOT m. | 1110 Radyo orkestrası solist keiseri Maha Sehönherrin idaresinde, 22,50 Halk O zaman, kendisine kızmış Ol: | kalir, 2880 Haberler. 2850 Örg kon. mama rağmen nezaketle: “ Efendi; yere bir şey düşür ——— dünüz.,, dedim. Bir kelime il 2015, 2420 Dans musikisi, Tepebaşı Belediye Bahçesinde bana teşekkür ederek yerden cüz: ŞEHİR TIYATROSU danı aldı. Ve "Çok yağmur yağı yor, bir otomobile binsem daha i yi olacak derken kalabalıktan sıyrıldı, Ben otobüse bindim. İlk istasyonlara gelmeden bi * let almak için elimi cebime sok * tuğum zaman tepemden aşağı bi kazan sıcak su döküldüğünü zan nettim. Cüzdanım yoktu. Demir adeta kendi eilmle o herife verdi. ğim cüzdan benim kendi cüzda- nımdı. Yankesici kalabalıkta arkam- dan iterek cüzdanımı almak iste- miş. Fakat buna muvaffak olamı- yarak yere düşürmüştü. Ben de gösterince memnuniyetle (alip gitmişti. Otobüsteki yolcular garip vazi- yetime acıyacakları yerde katıla katıla gülüyorlardı. Hatta müna- sebetsizin biri “vay armut (Vay, diye bağırdı. Hem param çalın - sm hem fena vaziyete düşmüş tüm. Demek o akıllıydı da ben! armudum ba!.. Derhal ilk istas - yonda kondüktörü şahit tutarak polise müracaat ettim, Faket hiç- bir şey çıkmadı, Cüzdanımla be kendi budalalığıma, armutluğum yanıyordum. Halbuki ben kat'iy- yen armut değilim. Ve armut ol- madığımı da ispat etmeye karar verdim. Madem ki onu polisler bulamamıştı, Bizzat ben arıyacak ve bulacaktım. Buna emindim. İşte 30 temmuz günü Sirkecide bilet alırken o adama rasgeldim. San'atkârları tarafından Tatanbul Belediyesi Perşembe günü : akşamı saat 22 de LUAN Lüküs Hayat 3 Perde Yazan: Ekrem Reşit Besteleyen : Cemal R. Havalar yağmurlu mi takdirde temsiller kışlık sahnede verilecektir. ucu görünüyordu. Benim üzde, nımdı, buna emindim. Arkasına geçtim, onun bana bir sene evvel yaptığı hareketi aynen tekrar ede- rek arkasmdan ittim, cüzdan ye- re düştü. Aldım. İçimden büyük bir kuvvet beni koşturmak için zorluyordu. Cüzdan benim cüzda- nımdı, Kenarında hâlâ çamur İe- keleri duruyordu. Kendi cüzdanı» mı geri alırken duyduğum heye can beni boğacaktı. Ancak kapıya kadar gidebil- dim. Hırsız var diye arkamdan koşmıya başladılar. Kapıda dur - dum. Hırsız olmadığımı anlatmak istiyordum. Fakat dinliyen kim? Kafama, gözüme yumruklar ini * yordu. Asıl hırsız meseleyi anla: wiş ve ortadan kaybolmuştu, Rica ederim beyefendi cüzdenm üz rindeki çamur lekesine (o bakmız. Bu benim cüzdanımdır. Ben ar - mut değilim, ben hrrsız değilim ben.. Hüsamettin efendinin gözlerin: den yaslar boşanıyor, avaz avaz bağırıyordu. İ ristan 6090.00, Dançig, 360.000, İ yirmi devletten on biri Almânye AVRUPADA ii Olacak Mı?. Amerikalı muhabir Knickerbocker'inihtisaslar Belki burada Milletler Cemiye- tinin merkezi olan Cenevrede bu sualin cevabını bulmak kabil ola- caktır, Milletler Cemiyetinin hın- cahınç dolu olan kalem odala - rında cevap aramak güç olacağı iniç şehrin bir kitapçı dükkânının camekânında asılı duran daha u- cuz ve daha basit bir cevabı tet- kik etmeği muvafık buldum. Bu cevap, 25 santime satılan bir haritadır. (e Haritanm ismi “Merkezi Avrupanm lisan harita- sı, dır. Bu haritayi yapana İnanmak lâzımgelirse Avrupa - da 85.263.000 Alman vardır ve bunların hepsi 56.000.000 nüfusr malik olan Almanya ile hemhu - duttur. Fransızlar tarafından neş rolunan diğer bir harita da bu va- ziyeti teyit ediyor. Hitler 65 milyon Almanyanı Alman tarihinde ilk defa olarak birleştirdi. Almanya etrafında bu lunan devletler bu hakikati kay * dediyorlar. Ayni zamanda milli sosyalist fırka felsefesinin bütür Almanların tevhidini de istediği- ni kaydediyorlar. Hitler yalnı; 80 milyon Almandan bahsetti Alman kartografları ise beş mil - yon daha ilâve ediyorlar. Alman haritasına bakılacak o- lursa listeyi şü suretle tanzim et mek lâzımgeliyor: Almanya 60 milyon, Avusturya 6,309.000, Çe- koslovakya 3.500.000, İsviçre 2 milyon 860.000, Fransa 1.700.000 Lehistan 1.350.000, Romanya 800 bin, Yugoslavya 700.000, Maca » İtalya 300.000, Lüksemburg 250 bin, Belçika 150.000, Litvanya 131.000, Holanda 80.000, Leton - ya 75.000, Danimarka 60.000, Es tonya 30.000, Lichtenstein 12.000 İsveç 5000, Sovytlerin. Avrups kısmı 1.000.000, Almanyadan başka ( sayılar ile hembuduttur. Bunların alman: | ca konuşan nüfusu 6.741.000 ki şidir. Avusturya (milli sosyalist olursa Macaristan, Yugoslavya ve İtalya dahi 1.600.000 Almanla be raber Almanya ile hemhudut ola- caklardır. Demek ki Avusturya milli sos yalist olursa, 72 milyonluk Almar devleti 1.200.000 Almanı besli - yen memleketlerle bir hudud: malik olacaktır. Almanya hari cinde kalan bu Almanların ne de receye kadar Almanya ile birleş meği arzu ettikleri belli olmamak: la beraber bu milletler Alman it tihadi için en enteresan bir mev- cudiyettir. Almanlar Vilsonu Alman mil letine karşı ihanet etmiş olmak la itham eylemekle “beraber, Vil son Almanların eline hiç olmazse bir silâh sıkıştırıvermiştir. O silâk da milletlerin kendi mukadderat | larına hâkim olmaları meselesi dir. Bu hak tabii Alman milletine | de verilmek lâzımgelir. O hakk: | riayet edilirse, Almanlarla mes - kün olan yerlerin OAlmanyav verilmesi icap eder. Her halde Alman hududu baricinde kalan Almanların ekseriyeti ilhaka ta * raftardır. Fakat panjermanizm rüya limânı olan Memeli kaybede” histan Silezyadaki n mahrum olur, ÇekoslovakY# hemyanın büyük bir kısmın den kaçırır. Avusturya da men Almanya ile birleşmiş * Macaristan, Romanya ve Yuf” lavya bundan o kadar müt! olmazlar, çünkü oradaki lar dağınık bir haldedirler. buki İtalya cenubi Tirolü K miş olur. Triyeste limanı d8 dafaa edilemiyecek bir hi Tir. ikisi Almanyaya geçer, muharebede kazandığı Als 4 reni tekrar Almanlara verif g semburg büsbütün Alman Belçika, Holanda ve D e da memleketlerinden birer R araziyi Almanlara iade ederi; Böyle olduğu takdirde di milyonluk koca bir Alman ti vücuda gelmiş olurdu. AV da ondan kuvvetli, ondan bir devlet daha olamazdı. lar, daha Hitler meydanöf” ğilken bu rüyayi yaşıyorlar” manlar pek samimi olarak ” Diğer tarafta İsv renin İl rihi haklarına istinat ede“y£ wi mamen birleşmeye müste! millet olduklarına emin yorlar, İspanya, Fransa ve tere milli bürriyetlerine, | lar daha milli hürriyetleri # adrmlarını atmıya başlam: sırlarca evvel nail olmuşl ponya lisan hudutlarını etmiştir. İtalya ise olgun reye girmiştir. “eğ Almanya en iptidai ha le kendisinden esirgendiği” dutları etrafında yaşıyan "©. lariyle birleşmesine mün dildiğini hissediyor. Bu ilk ifade eden ve vi ilk silâhı veren Hitler ol g (Deva 7 "| ” " V İ -BORS iHizalarında yıldız. işareti ol lerinde 8 Ağustosda muâmele .# dir | Ra.amlar kapanış Gön ari (> | “ Nukut (Satı) onde 633, —$ e vaya Ez e Lon ie « Nervork 125, — | * Ma4fi Pı . Pak 10. Sİ y Beri ” « Milâme 26 - | ş Vali « Brükse (2, —İ Badapi" — 4 Atma 24 sof e sür * Cenevre o “3 —| 4 Belit » Sotya 74, | » yener | « Ateaterdan. 84, - Ala ls | * Prag 96, -İ| » ye gg İşe eler T Çekler kap: 2 e otdre $0Z7 Je 3i yi » Nevyork 08009 Je Viyan? a am 200 | Mi 0 4 Milino © mesele e, şi #oBrükse — üsseele ver er yi * Atim sg şs4a) e res g* # Cenevre 4368 |» pair e, İİ « Sotşa İN İİ 6 Amterdnni 1078 * stoske * Prog 10,1487) ze . yi ESH' İş Bankas Asadolu Maji Şir. Hayriye Merkez Bankası Mw! U. Sigorn o 00) Romopti ii seba Zon 690 trier zadahi 194“0İ” K * hakikat olur ve bütün Almanlar birleşirlerse bugün Almanya ile hudutları olan memleketler n' hale gelirler?. Litvanya yegâne Erpa östikram vw ae 128 M0 A lp mo Ard |

Bu sayıdan diğer sayfalar: