9 Ağustos 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 14

9 Ağustos 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 14
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

14 — VAKIT 9 AĞUSTOS 1934 TUDKiYE ZİRAAT BANKASI BiRiKTiREN RALHAT-EDER inhisarlar U. Müdürlüğünden:| Şartnamesinde yazılı evsafta mubayaa olunacak yirmi bin kilo “benzin pazarlığı 11/B/934 tarihine müsadif Cumartesi günü saat İSte icra kılınacaktır. Taliplerin şeraiti anlamak için her gün ve pazarlık için de tayin olunan günde '67,5 leminat para siyle Cibalideki Alım, satım komisyonuna müracaatları ilân olunur. (4228) Istanbul üniversitesi mubayaat komisyonuddan : | — Üniversite Merkez binasile Fen ve Edebiyat Fakülte- lerinin işgal etmiş solduğu Zeynep Hanım konağının barici kısımları boya ve tamiri, ? — Tıp Fakültesi Gureba hastahanesinde yapılacak olan deri ve frengi seririyatı inşaatı, 3 — Üniversite kütüphanesile okuma salonuna yapılacak olan kalorifer tesisi ve kazan tebdili. 4 — Tıp Fakültesi kütüphanesi möbleleri, Yukarıda yazılı dört kalem iş olbaptaki şartoameleri muci: bince 9-8-934 tarihinden 30-8-934 tarihine kadar aleni münakrsaya vazedilmiştir. Merkez ve Zeynep Hanım binalarının harici tamirile deri ve frengi seririyatı inşaatları ihalesi 3-9-934 tarihine müsadif pazartesi günü saat İS de Üniversite Kütüphanesi kaloriferleri ile. Tıp Fakültesi Kütüphanesi möbleleri (omünâkasası ise 6-9 -934 Perşembe günü saat 15de icra edilecektir.” Talipler ihale günleri verecekleri fiatın © 7,5 teminatlarile Komisyonda hazır bulunmaları ve şartnamelerile resimlerini gör- mek için de her gün Mübayaat komisyonuna müracaat etmeleri ilân o'anur. EKİ j (4566) Amasya Belediyesinden: Belediye anbarında mevcut 64 parçadan ibaret sootaj alâtı satılmak üzere 4/8/934 tarihinde müzayedeye çıkarılıp 25/8/934 tarihinde ihale edilmek üzere yirmi gün zarfında fiat haddi lâyı- kımı bulduğu takdirde ihale edilecektir. Talip olanlar şeraiti anlamak için bu müddet zarfında Amasya Belediye muhasebe kalemine müracaat-etmelidirler. (4585) d ii 4 Denizyolları iŞLETMESİ Acenteleri (o Karaköy . Köprübaşı Tel.49369 — Sirkeci Mübhürdarzade Har Telelar 72740 Bartın Yolu BURSA ş Ağının, Perşembe 19 da: Sirkeci rıbtımından kalkacaktır. (4548) TRABZON Sür'at yolu vapuru 9 Ağustos Perşembe 20 de Galata rıbtimindan kalkacak. Gidişte Karadeniz Inebolü, Samsun, Ordu, Gire- sun, Trabzon, Rize, Hopaya Dönüşte bunlara ilâveten Pa- zar, Of, Polathaneye uğraya- caktır. (4549; MERSİN Sür'at Yolu INEBOLU çiğ, CUMA İli de Sirkeci rıbtı mından. kalkacak. o Gidişte Izmir, Anlalya, Mersi'ne. Dö- nüşte bunlara ilâveten Alanya, Küllük, Çanakkaleye üğraya- caktır. 14550) Sahibi: MEHMET ASIM Neşriyat müdürü: Refik Armet VAKIT Matbaası — İstanbul İzmirde 26 Ağustos 1934 tarihinde açılacak beynelmilel panayır ve 9 Eylül 1934 te yapılacak kurtuluş şenlikleri münasebetiyle demiryolu ücretlerinde, aşağıdaki tenzilât ve teshilât yapılacaktır. 1 — Ankara ve Konyadan 24 ve Afyon ve Bandırmadan 25 Ağur tos 34 tarihlerinde doğruca İzmirehareket edecek katarlarla Ankars — Afyon ve Konya — Afyon, Alayunt — Balıkesir, o Afyon — Mene men, Bandırma — Menemen kısımlarındaki istasyonlardan münbhasi” ran İzmire gitmek üzere gidiş - dönüş bileti alacak yolculara yüzde 80 - 86 nisbetinde mühim tenzilât y apılacaktır: İşbu tenzilât, ikinci defa olarak Ankara ve Konyadan 7 Eylül, AF yon ve Bandırmadan 8 Eylül tarihlerinde hareket edecek katarlar içi” .İtekrar edilecektir. İ Yolcular, dönüş biletlerini İzmir İstasyonuna vize ettirmek şartiyle ilzmire muvasalat tarihinden sonra beş gün zarfında İzmirden hareket ledecek katarlarla, tevakkufsuz olarak, geldikleri istasyonlara döne" ceklerdir. Bu tenzilâttan istifade için Ankara — Balıkesir (Balıkesir hariç) Aiayunt — Afyon (Afyon hariç), Kunya — Afyon (Afyon hariç) kr" sımlarındaki istasyonlardan bilet alacak yolcular; biletlerine yapıştır rılmak üzere gişelere birer vesika fotoğrafı vereceklerdir. Bazı istas” yonlardan İzmire gidiş — dönüş bilet ücretleri şunlardır. Iı W Kuruş o Kuruş Ankaradan (İzmire (gidiş —dönüş 1050 709 Konyadan — ia p 400 600 Eskişehirden # 5 790 525 Afyondan Ç > 525 350 Ukaştan - . 340 225 Balıkesirden » iğ “ 225 150 Bandırmadan 375 250 Birinci mevki ücretler ue bu nisbetlerdedir. 2 — Bütün şebekede meri olan fotoğraflı halk ticaret © biletlerinin 15 günlüklerinden 20 Ağustos ile 10 Eylül 1934 zarfında ilk defa İzmi” | ve hareket edilmek üzere alınacak olanlarına ait ücretler yarı yarıya ip” | dirilmiştir. > i Yolcular, bu biletlerle İzmire vardıktan, velzmir istasyonunu”. vizesini bizzat aldıktan sonra * biletin meriyet müddeti nihayetine k#” dar istedikleri istikamete doğru istedikleri yerde kalarak seyahat ed#” bileceklerdir. i Bu seyahate ait on beş gün müddetli halk ticaret | biletlerinif öcretleri şunlardır. 1 N ın 1750 O 1250 875 © Kuruş, i Bu bilet hamilleri 30 kiloluk mec cani bagaj haklarından başka ay” cinsten 25 veya muhtelif cinslerden müteşekkil 50 kilo nümunelik €f" | yayı daima beraberlerinde meccanen nakletmek hakkmı haizdirler; « İstasyonlardan uzak bulunan veya bu nevi biletler satılmıyan “y#f” İler halkından bilet tedarik edecekler, Haydarpaşa (İstanbul), İzmir Kayseri, Adana işletme müfettişliklerine veya Ankarada Devlet D€ miryolları Umumi İdaresine ücret, fotoğraf ve adreslerini gönderi İer, ve hangi tarihte istasyondan seyahate başlıyacaklarını bildirirle! ise, biletleri, adreslerine gönderilir. 103 -- 16 Ağustos — 10 Eylül 1934 zarfında şebekenin herhangi # istasyonundan ve herhangi bir tarih için İzmire fotograflı gidiş — # İnüş bileti alacak yolculara umumi tarife ücretlerinden yüzde (o 50. # panayırda teşhir için gönderilecek eşyanın 250 kilosuna ve 290 kil dan fazla yekpare ağır eçsamın iki adedine umumi tarife özerindi ; yüzde 70 tenzilât yapılır. Eşya tenzilâtından istifade için; İktisat © Tasarruf Cemiyeti merkez veya şı belerinden istihsal edilmiş bir i kanın istasyona verilmesi şarttır. Dönüş yolculuklariyle satılmayıp geri çevrilecek eşya için, İzmir” hareket ve sevk müddeti 1 -— 20 Eylâl 1934 tür. Yolcular, dönüş biletlerini İzmir istasyonuna Vize ettirmek yeri bu müddet zarfında İzmirden hareketle doğruca ve kısa (o yoldan" dikleri istasyonlara dönebilirler, Pe nayırda (| satılmıyan eşya; İ : gönderilirken, alınmış olan hamule senetleri İzmir o ambarına sd dilmek şartiyle, mahreçlerine meccanen iade olunur. ) Fazla tafsilât için istasyonlara müracaat edilmelidir. (4565) 10.000 kilo külçe kalayla 7.000 kilo külçe kurşunun kapalı * münakasası 18/9:934 Salı günü saat 15 te Ankarada İdare binasi” yapılacaktır. Fazla tafsilât Ankara ve Haydarpaşa veznelerind€ şer liraya satılan şartnamelerde vardır. (4389) st Yerli Eczayı tıbbiye kapalı zarfla münakasası 79-8 ek Çarşamba günü saat 15 te Ankara'da idare binasında yapıla “ tır. Tafsilât Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde b. Le satılan şartnamelerde vardır. (45197. ——— — —— e — e — —ş——— , Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünde” Marangoz fabrikasında yeniden bir kurutmahane tesisi 51'a Yaylık çelik bile tel 100 kilo 20:27” yaş A MR ve 20:9'gak : am e de İYİ. İş 20-9 g4 e ei Mag DM — ” 20.9: Yukarda yazılı malzeme ve inşaat hizalarında Li tarihlerde ve saatte !4de ayrı ayrı kapalı zarfla müm” 3 icra kılacaktır. Şartname almak isreyenler her gün #9”. iri” dan 15,30 a kada Komisyona müracaatları ve münakss1Y* yö edeceklerin teminatlarını havi membur teklifnamelerin. aglar” günlerde saat on dörtten evvel Komisyona tevdi stil) i

Bu sayıdan diğer sayfalar: