9 Ağustos 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 13

9 Ağustos 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 13
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

12 Ağustos Pazar İSTANBUL ; 18.80: Piâk, 1920: Ajans haberleri, 10.80: mesiki mşriyatı (Komani Bega, Mes WE Crmli, Muzaffer beyler ve Veciha. Vedin hanrmlar.) 1 Ateş Güneş klibin. den naklen konferans, Ajans ve borsa ha Ai.80: Orkesire karık program. 223 Khz. VARŞOVA, 1445 m. 1-10: Solist konseri (piyano - k )« 13 Mimahabe. 10.155 Dans pili 4 1045: Unaumt harbin ilânı (knmferame) * Muhtelif, 2115: Popüler konseri. 21.50: © Zr Tembergöeni Neşeli nreriyat,| M5: Muberler. 28.80: Sesli filmlerden şar » (pik) 2585; Müsabuhe. 74.10: Dans ein, M3 Khz. BÜKREĞ, 364 im. 1130: Mint neşriyat, 1145: Dini mesi! İt Radyo orkesteaaz, 13.15: Günder neşri Yatı. 18: Köyin neşriynin 1415: Romen #siletsi, 18.30 Finftm Jemnli. YA-4ö3 . 19: Hava Tapar, 8 Nikisi, 20.20: Konferans, 20445: ofdrmns, “LAN: Belcika musikisi, Sber 22.10: Mom verisikcisi, 23: Tinder 2890: Lide hatıralarmdan naklen ker Plâk, 31: 2. Ser, M3 Khz. BUDAPEŞTE, 560 m. A0: Sarap isimli Köy piyes, 23: Dans musikia, 7345: Budapeşte orkestrası İreineri, 1: Bara Sizan masikisi, Vhz. VİVANA, 507 m. 120.20: rana vefakatiyia Viyana o şarkı Mart, Sİ Müelmbe, ZA; Burgrarten'den neem? hehe) operet parçaları, 25" Dare Müriniiçisi, *020: Haberler, Dans rm ileten | Mevan:, "420: Budapeşteden naklen Sigan Malç f 13 Ağustos Pazartesi İSTANBUL : 18,89: Fransizca ders, 19: Hüşen Ferit B — Meşriyatı: (Ekrem, Ruşen, Cevdet, kemani : det, Şeref, Ibrahim beyler ve Veeik Mahrm.) “2120: Ajans ve boran haberler 71,40: Bedriye Rasim hanmım iştirakiyle ane ve car orkestrası 23 Kir. VARSOVA, 1945 m. 1840: Tagannili konser. 19: Musahabe, 1 Mülk. 19.45: Muhtelif bahisler. 2040: Piâk (Dinler baker). 2059; Haberler 22: Muaa- Babe, 22.17: Tağannlti senfonlie konser, 28 Bebi voyriyat 13.16: Tane ; müslklsi Ya: Munahakı, 2010: İngitizon konferans. Po tenyada vg #28 Kh gi mİ MARAŞ, 04 m. hi. İHO6: Karıyı Kamer. 203 20.15: Orkesten konserinin devamı. Zİ Konferans, 71,15: Oda vaosikisi. 2145: Mu mahabe, 22: 3. Manolesko tarafından tagun Mİ #240: Mena Nina Aleksandro © tarafın dan taganni, 23: Haberler, 23.80: Kahvehane e. #5 Khz. BUDAPEŞTE, 56 öm. 2105; Neşeli, monelai. 22: Saleburgdar miz Rernhard Paunigarterin füzresinde ist car tale” BDD ina mürekkep Teonner. 23.80: Man- caz takımı. 24.80: Siçan musicisi, Kür. VİYANA, 307 m. M80: Sehnherrin idaresinde Evlenir; 2140: Bilirilecektir. #318: Sale öl tan serenadlardan mirekkep ve Mo- e tarafımdan o orkestra konseri! M, , 5 Son nberler. 28.50: Alsam konar 1 Pia, radyo or 14 Ağustos Salı aras, : * Plâk neşriyatı, 19 Mest Ka rada çocüklnrn masal, ve asli wesriyatı 2ş at bey Beime may © Alans ve borsa haberleri, 21.30: Dam it Taşinaki, İzzet © Nesi, © m tarafından dn vnasiicisf; My e VARŞOVA, 1885 m. “bop hay, polensel - konseri, “2040. TA, iş çe rleri. 2112: Kadmların en güzeli ği Brommean operet. 33,15: Çoruk Maş, © 2330: Dans musikisi 28 Musa Ne BÜKREŞ, 464 m. Papöyy 15: Gündüz neşriyatı, 10: Menig, 1905: Karışık Konmer, » 159 Senfonik “kanser, Senfonlir Kenresin Cemi (Stüdyo saz heyet Mehlika — hanımlar). Palyhan, Sahane, li i eN Haberler. 28,50 Plâk. Dİ a BUDAPEŞTE, 850 ni; sahabe, 2020: Farini tarafım Mig mn, ». , Berna (Pragedia de Phomme) 5 (Sreyetten naklen). GAL, Anti opera mafia, 2025 Bay Gy hikâyeleri, 28,10: Haberler, ua Ağustos Çarşamba .. Mig, Pı vim Şhsizen ders, 19: Mtmolog: Şehir a stlerinden Dluaramer bey. 10:30 HAFTALIK Radyo Programı 2112: PAK. 7140: Popüler orkestra kon seri, 2115: Haberler. 7120: Hafif müsiki, 13: Spor haberleri, 28/18: Neşeli heşriyat, 24: Mausahabo. 24,05: Dans plikları. 223 Khz. BÜKREŞ, 364 m. 13 — 15: Gündüz neşriyotı. 18: Hava rı poru. 19,05 Orkestra, 20: Üniversite. 20,15: Radyo orkestrasının devamı. 71: Konfe- rans, TİJk Kağyo orkestrasmın devami 21; Konferans, 21,15: Solist Kanser (Viyo- Tensel »0l0). 2145: Munahabe. 23: Togan mi. 22,30 Klasinet komser, 23; Haberler 28.50: Kahvehann konseri. 545 Kh. BUDAFPEŞTE, 550 m. 31: Küçük radyo tiyatrosu. 21,15: İmre 73.30: Caz orkestrn- 74,25 Vere Mayarı Silan takmar, «. ?4)5 Piyano konseri, sim Balkrma, Khz. VİYANA, 507 m. 20,40: Vere Sehvrm İştirnk ve Erleh Mek lerin piyano orefakatiyle şarkılar. 2126 “Jahnn Mesteroy,, isimli temsii 28,40 Hn berler, *4: Askeri konseri, 140: PAK. 16 Ağustos Perşembe ISTANBUL : 18.30: Piâk neşriyat. 10.20: Ajans ha berleri, 19.30: Türk müsiki neşriyatı: (Ke. mal Niyazi, Azmi beyler ve Hayriye, Mü zeyyen hanımlar.) $i: Selim Ser Bey tasi rafından, konferans, 71.50: Nurullah Şevket bey tarafından taganni ve stödye orkesirn. .. 213 Khr. VARŞOYA, 1945 m. 20,15: Oda musiki, — Muhtetif, 2112 Plâk. 71,50: Haberler, 22: Muanhahe, 22 12: Belist konseri, 23: Masahabe, 2815: Dans musikisi, 24: Mosahahe, 8235 Khr. BÜKREŞ, 804 m. 13 — 15: Gündüz veşriyalı, 19: Hava raporu. 10/05 Karışık Konser. 2015 Kon. forans. 90,45: Teoncavollonun eserlerinden bir perdelik 'Palyaca,, operasiyle Mascagni- nin gene bir perdelik “Cavallerin Rustien na, Oprah, 545 Khz. BUDAPEŞTE, 550 m. 3i: Mizahi neşriyat, 3145 Haberler. 21.50: Haberler. 7210: Piâk. 2305: Ope- ra orkestrasının konseri, *430 Len Beker caz takımı. Khz. VİYANA, 597 m 20,55: Viyana musikisi (DMandel knartet! ve Grete Holmun iştirakiyle). 2150: Mu- mihabe. “3: Konserin devamı, 22,39 Akt «lite, 2245: Çift keman konseri, 2830: Haberler. 2450: Gece Konseri, 17 Ağustos Cuma Ğİ» eleti öğm vazet yatı, 19.30: Ağan haberleri, 1080: A hunili neşriyatı: ÇiEkremem Ruşen, Cevdet Beyler ve Vedihe, Nedime, Nayan Feridun hanımlar Ovrik efendi.) $120: Ajans ve borsa haberleri, 21.80: Radyo orkestrası ta rafından haft masikl, 228 Khz. VARŞOVA, 1315 m. 20,15: Dans plâkları. — Diohtelif, 2111: Senfonik siüdyn konseri. 21,80: Habereler, 1229: Senfonik konserin devamı, 28: Föy- İon. 13,15: Dans musikisi, 24: Musahahe, 545 Khr. BUDAFEŞTE, 550 m. 20,30: Musahabe. *1: Budapeşta/İkonseri orkestrası. 2200: Dans ruslidisi, İNİZ: Keman konseri. 24,15: Veren siyam takımı. 1955: Haberler. 20: Sant ayar. 20: Ktrazvurgtan nakiller, pereti, 22: Musahabe, 22,15: Radyo piyesi.) 2815: Pik. 2345: Rusça haberler, Khz. VİYANA, 507 m. 7020: Memleket faberleri; Stransa). zart orkestrasının konseri, o (Bunlarm KAÇ) fesi Salbargtlan o nakleğildeektir.) 24,40: Gieer konseri, 18 Ağustos Cumartesi ve Retik, Fikret beyler.) 21: Yarfe Şefik Bey tarafından konferon« 230: Stüdye caz ve tango orkestrası. 228 Khz. VARŞOYO, 1545 m. 20,15: Popüler musiki Konseri. 20,50: Spor. 2i:Polonez müsikisi, 71,50 İngilizce) .İ Konferans. 31,48 Koro konseri, 28: Musa habe, 7217: Hafif orkesrta konseri. 28: Aktilslite. 23.10 Piâk. 24,05 Dans mus. kind. 898 Khz. BÜKREŞ, $64 bi. 13 yolüı Gündür peşriyabı,. 19: Hava ra- poru, 1005 Karışık konser. 2030: Kente. tana, 20,45: Plâk. 2; Konferans, Zil) Raüyo orkestrnsi. 2830 Kahvekane Kon ri. * #45 Khz. BUDAPEŞTE, 550 m. 1170 Orkesten konseri, 12.50 Riçan ta kutmı.. 245 Dans munda, Khz, VİYANA, 807 m. YO, Max Sehönher İdaresinde radyo er- kentrasi; > 71,30: “Gülen üçüncü. ismindeki radyo piyesi. 28,80: Son haberler. 28,505) Oevüye, heşriyatr? (Ekrem, Buşen,| Göre konseri, CPİİ. Mr) ei beyler ve Vecihe, Semiha) gi Müayy 23 Ajans ve bora huberleri, ZAYİ daa taz Ve tango orkestrası, 329 senesinde İstanbul Gelenbevi UN E Melomez. smeg m il idadisinden almış olduğum şahadetna- ie Orkestra Konseri, imase Harbil YERİ ZAYİ ettim. Yenisini alacağımdan yar, a 20: Mahtelit, 2010: Be Ve, Vİ Taçanmi (Piyan vefa i 31,0: Aktüalite. eskisinin hükmü yoktur. Gelenbevi idadisi mezunlarından 68 numaralı Halim, (1707) Vapurculu Türk Anonim Şirketi Istanbul Acentalığı Liman ban, Telefon: 22925” İzmir sür'at yolu Sakarya vapuru Her Perşembe günü sat 16 da Galata rıhtımmndan kalka doğru İzmir'e gider. Bu vapur her pazar günü saat 16 da İzmir - den kalkıp doğru İstanbul'a gelir. Trabzon Yolu TARI rm Pazar günü saat 20 de Ge. lata rıhtımından kalkacak. Gidiş - te: Zonguldak, İnebolu, Ayancık, Samsun, Ünye, Ordu, Giresun, Ti. rebolu, Görele, Trabzon ve Rizeye. Dönüşte bunlara ilâveten Of ve iskelelerle beraber Taşucu, Kuşadası ve Geliboluya u sinden: Fındıklıda Berizat Hatun mahal- hanede misafireten mukim Ada- karar verilmiştir. 13-— 8 — 934 tarihine müsadif pazartesi günü saat 10 dan 12 ye kadar İstanbul esham ve tahvilât borsasmda art- tırma suretiyle (— satılacağı ma- lumunuz olmak üzere ikinci defa ilânen tebliğ olunur. (1741) Tıp Fakültesi Doçentlerinden Dahili Hastalıklar Mütehassısı Dr. A. Süheyl İİ Her gün saat 14 ten itibaren, hasta larmı, Divan Yolunda N. 169, eski » Şark Mahfelinde muayene etmektedir. Muayenehane Telefon: 21422 160726 İstanbul Dördüncü İcra Daire - sinden: N Bir alacağım temini istifası zım- nında paraya çevrilmesine karar verilen 800 küsur liralık gayri mübadiller bonosu ikinci açık art- tırma suretiyle 13 — 8 — 934 ta- rihine müsadif pazartesi günü sa- at 10 dan 12 ye kadar İstanbul Dördüncü Vakıf Hanmda satıla - cağmdan talip olanlarm yevmi mezkürda hazır bulunmaları ilân ölem (1741) İn dördüncü Noterliğine: patlarile birlikte Komisyona müracaatları Ül Eeidim, Fresk iz z . < Dairenizden 4 Ağustos 1934 tarih ve Edirne belediye riyasetinden : 10251 No, ile musaddak bir kıta bey” name mucibince İstanbulda Taş hanm- da 13-15 numaralardaki emvali ticariye ve mobilya ve matlübat ve düyunatı Jak Grunberg ve Marko Lago efendilere katiyen bey ve füruht eylediğim cihet- le kanunu ticaret ahkâmına (o tevfikan alelusul neşrü ilânını talep eylerim. İstanbulda Bahçekapısında Taş ha- nında 13 - 18 numaralarda #wukim tüc- cardan Hanri Fridman EK. o (1761) k Çanakkale Jan leri Satınalma Komisyonundan: Erzak Miktarı İhale tari" Günü Saati Kile Bulgur 3000 15/8/934 Çarşamba 16 . Tuz 2000 16/8/934 Perşembe 16 Gaz yağı 2000 m " v Zeytin yağı 1500 5 S Zeytin danesi 700 ni ii Kuru bakla 69 18/8/934 $ Cumartesi 16 Nohut 4000 ö Mercimek 700 > ” Soğan" 3000 » ” Sabun 1500 1978/934 Pazar 15 Salça 400 .i " Sirke 50 » " Beyaz peynir 350 19/8/934 Pazar 17 Süt 350 “ ” Yogut 1590 ” ” ğ Sarımsak 25 » » Kuru üzüm 650 20/8/934 Pazartesi 16 , Kayısı 250 » ö , Bamya 40 » » Toz şeker 1500 2078934 Pazartesi 17 Reçel 200 ” ” w Patate 3200 21/8/934 Salı 15 “â Saman 43000 21/8/934 “ 17 2 Esti 64000 21/8/934 4 1730 Sığır eti 9500 23/8/934 Perşembe 16 j Pirinç 1500 25/8/934 Cumartesi 16 © Suda yağ 3000 © 25/8/9334 K 1730 Odun 145000 © 26/8/934 Pazar 16 © Makarna 2600 O 26/8/934 1730 Şehriye 600 ” " İrmik 250 # ” Kuru fasulya 4600 27/8/934 Pazartesi 16 Arpa 97000 27/8/934 h yi kadar ihtiyacı olan yukarıda yazılı otuz üç kalem erzak bhizalarında tarih ve gün ve saatte ihale edilmek üzere açık münakasaya çıkarıl. , lesinde Kuyu çıkmazında 4 No. lu) miştr. “Deniz Levazım Satınalma çolduğundan taliplerin © gün saat 16 da Belediye Encümenine — 13 — VAKIT © AĞUSTOS 1934 sm darma Mektep- 1 — Bayramiç jandarma birliğinin 1/9/934 ten 31/8/935 tarihine 2 — İhale Çanakkale Vilâyet dairesindeki jandarma mektepleri E (4466) Komisyonundan ; Y630 adet Kazan borusu: 12 Ağustas 934 Pazar günü saat 14 de pazarlıkla. 12 Ağustes 934 Pazar günü saat 15,30 da pazarlıkla, 4 Ağustos 934 tarihinde yapılan münakasalarda gerek talip zuhur etmemesi ve gerekse teklif edilen fiatların gali görülmesi dolayısile pazarlıkla alınmasına karar verilmiş o'an yukarıda cins i ve mıktarı yazıl” iki kalem malzeme hizalarında yazılı gün ve saatlerde pazarlıkla alınacaktır. Şartnamesini görmek isteyenler her gün ve pazarlığa gireceklerin de o gün ve saatlerde mu- vakkat teminatlariyle birlikte Kasımpaşa'da iâin Komisyona müraacaatları. (4475) Deniz Levazım Satınalma Komisyonundan; 13 Ağustos 1934 pazartesi gönü saat 14 de pazarlıkla 35 ton Benzin , 5000 metro Salaşpur: 2000 kilo Arpa 13 Ağustos 1934 pazartesi günü saat 2000, * Kuru ot 15 de pazar'ıkla 1000 Saman 5000 Pirinç 14 Ağustos 1934 Salı günü saat 14 de pazarlıkla 1V000 , Şeker 14 Ağustos 1934 Salı günü saat 15 de pazarlıkla. Deniz Levazım ibtiyacı için lüzumu olan yukarda “cins ve miktarı yazıl altı kalem eşya hizalarında yanlı gün-ve saatlerde pazarlıkla alınacaktır. Şartnamelerini görmek isteyenler her gün ve pazarlığı girecekierin de o gün ve saatlerde muvakkat temi- 20 gün müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya çıkarı lan Su Branşmanlarına muayyen müddet zarfında talip zuhur etmediğinden münakasası feshedilerek malüm şerait dairesinde pazark suretile yaptırılmasına karar verilmiş ve pazarlık günün- de 25-8-934 tarihine müsadif Cumartesi günü tayin edilmiş (4576) müracaat eylemeleri ilân olusur.

Bu sayıdan diğer sayfalar: