9 Ağustos 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 2

9 Ağustos 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Deniz, kara ve hava üzerinde görüşülecek Londra, 8 (A.A.) — İmparator-! luk müdafaa komitesi nezdindeki kabine (mümessili Sir Maurice Hankey Avusturyaya gitmek üze- re cuma günü Londradan hareket edecektir. Mumaileyh, Victoria hükümetinin yüzüncü yıl dönümü merasiminde hazır bulunacaktır. Sir Hankey bu vesileden istifade ederek imparatorluğu teşkil eden muhtelif hükümetlerin merkezine gidecek ve dominyonların mü - messilleri ile imparatorluğun mü- dâfaasina müteğilik mühim mese- leleri müzakere edecektir. Sabah gazeteleri bu hadiseye esrarlı mahiyet vermektedirler. Londra, 8 (A.A.) — Sir Han - keyin Avusturalyaya seyahatinden bahseden Daily Herald diyor ki: “Sir Hankeyin cenubi Afrika - Uzak Şarkta hadiseler Simla, 8 (A.A.) — Röyter ajan- sı muhabirinden: 400 Çinli ve 2 bin o müslüman asker Urumçi sulh kömisyonu reisi jeneral Küngsenhanın kumandası | altında Kaşgar kasabasına girmiş- lerdir. Tungan asilerinin mağlü - biyet ve ricatlerinden sonra, bu Şe- hirde, vaziyet güçleşmiş (o oldu. ğundan, Kaşgarm bu suretle işga- Ki, İngiliz konsoloshanesini ferah- landırmıştır. Aradaki fasıla esna- sında, bazı hırsız makulesi, İn - giltere konsoloshanesini bile pr muşlardı, Çinlilere yardım (eden beyaz ruslardan müteşekkil © başka bir kuvvet de Aksu ve Masalbaşıa| gelmiştir. Yakında Kaşgara tay»| Musolini Gaeta, 8 (A.A.) — Bahriye m beraber M. Musolini dün Pola kr biye, hava müsteşarları ile faşist bekliyorlardı. M. Musolini Gaeta açıklarında İngiltere müdafaaya Müdafaa komitesi mü- messili yarın Avustu- | ralyaya gidiyar Italyan filosunun manevralarında bulundu | sevkulceyş meseleleri da, Avusturalyada, yeni Zellen- dada ve Kanadada yapacağı mü - kâlemeler müstesna bir ehemmi - yeti haiz olacak ve bütün © askeri bahri ve havai sevkulceyş mesele-| lerine temas olunacaktır. Bundan başka geçenlerde Fransız erkânı harbiyei umumiye © reisi ceneral Veygand ile İngiliz bahriye nazırı Lwrd Hailshamın mütekabil ziya - retleri neticesinde İngiliz siyaseti- nin aldığı yeni şekil de tetkik olu- nacaktır.,, Daily Mail © gazetesi de diyor “Sir Hankey Londraya Ancak bu senenin nihayetinde veya gele- cek senenin başlarında dönecektir. O, zaman seyahati (o ve iştirak et- miş olacağı müzakereler hakkında mufassal bir rapor verecektir, ki; yarelerin de gelmesi beklenmekte- dir. Çinliler Yarkent istikametinde demiryolunu : korumak üzere kü- çük”karakollar ikame etmişlerdir. Jeneral Kungşenghan ile müs - lüman askerin kumanda heyeti a- rasındaki ihtilâf emarelerine rağ - men vaziyet şimdilik istikrarını muhafaza ediyor gibi görünmekte- dir. Kalküta, 8 (A.A.) — Mahalli bir bayrama iştirak eden müsellâh 150 müslüman Kalkütadan 20 mil mesafede bir polis karakoluna hü- cum temiş, binayı tahrip ederek karakolda bulunan 3 polisi yarala- smışlardır. Hücumun sebebi, meç- huldür. üsteşarı ve erkânı harbiye reisi ile uvazörüne (gitmiştir. Orada bar- fırkasının umumi kâtibi kendisini 40 parçadan mürekkep birinci ve ikinci filolerm manevralarında hazır bulunmuştur. Filolar iki kıs- ma ayrılmışlardır. Manevralardan sonra M. Musolini iki filoyu teftiş etmiştir. Delice birsilâh yarışı! 1934 Deniz konferasının toplanacağı bile şüpheli... a Londra, 8 (A.A.) — Timesten sonra bugün de Daily Herald ga - zetesi deniz silâhları (© meselesini “mevzuu bahsederek diyor ki: Deniz müzakereleri © bir cok müşkülâta uğramaktan hali kal- muyor. Bu müşkülât öyle büyük- tür ki, Londranın (o salâhiyettar mabafili önümüzdeki sene zarfın - da içtima mukarrer olan konfe - ransın toplanamıyacağından endi- şe ediyorlar. Deniz silâhlarının azaltılması veya hiç olmazsa bu - günkü seviyelerinde muhafaza e - dilmesi mevzuu bahsolacak yerde beş büyük deniz devletine ihtiyaç ları nisbetinde istedikleri (o kadar inşaatta bulunmalarma “müsaade edilmesi derpiş oluyor ve muayyen bir devre için alâkadar devletlerin ilân ettikleri programı attırmaları için bir itilâf akdi teklif ediliyor. Binaenaleyh konferansın toplan - ması ve yahut hakikaten mühim bir itilâf akdolunması ihtimalleri evelkinden daha çok zayıftır. Ja- ponya kendisine teklif edilen nis- betin Japonyanın şerefi ile müte - nasip olmadığını ileri sürüyor. Al- manya bu teze dünyayı alıştırdı ve! hazırlanıyor Gazi Hz. M. Hitleri taziye buyurdular Ankara, 8 (AA) — Keisicumhur İİ) Hazretleri Binreşal Fen Mindenburgun vefatı münasebetiyle Alman devleti reisi M. Hilere aşağıdaki telyazısını gönder- mişlerdir, Büyük devlet resinin | vefutiyin pek müteellim olarak en samimi taziştlerim- le, Türki milletiyle beraber Alman imli- letinin bu matemine azami iştirak etUği. mi sadi devletlerine arr ve ifadâ ederim. Gazi Mustafa Kemal M. Hitler şu cevabı göndermiştir: Türkiye Reisieumkuru Gazi Mustafa Kemal Hazretlerine, ANKRA sile duyduğu derin yası, #in ve Türk milletinin paylaşmasını gös- teren yürekten sözleri için, vatı devlet lerinden, Reich hilktimetinin em samimi teşekkürlerini lütfen kabul buyurmanızı rien öderim, Adolf Hitler Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Beye fendi ile Yen Neurath arasında şu tel grsilar teati edilmiştir; Deylet reisi Mareşal Hindenburgun vefatiyle Almanyanın duçar olduğu elem- den son derece müteessir olarak taziyet- Terimi ve deri sempatimin “müteessir ifadesini kabul buyurmanızı zati devlet. lerinden rita ederim, Dr. Tevfik Rüştü Türkiye Hariciye Vekili Doktor Tev- fik Rüştü Beyefendi Hazrilerine, ANKARA Almanyanın ağıt ziyama hararetle iştirakinize dile desliyetkâr — siirlerden dolayı samimi teşekkürlerimin kabulünü zatı devletlerinden rita ederim, Reich nazırı Baron Von Neurath Nafıa ve Maliye Vekilleri Elâzize gittiler Ankara, 8 (A.A.) — Nafra ve- kili Ali ve Maliye vekili Fuat Bey- hakem oluyoruz Ankara, 8 (Hususi) — Afganistanm Ankara elçisiyle görüştü Elçi, İran — Afgan hudut ihtilâfinim mahiyeti hakkındaki ssl cevaben dedi ki: “.- İran ve Afgan iki kardeş millettir ve her zaman birbir nin saadetlerinden mesrur ve felâketleilden müteessir kalırlar. iki kardeş milletin münasebetleri derecesini ve mahiyetini anlı mek için uzün bir geçmişe gözlerimizi çevirmekliğimiz lâzım r Bu iki millet asırlarca beraber yaşamışlardır. Bazan İranm nistana ve bazan da Afganistanın İrana hakim olduğu devirlef muştur. Çok büyük musibet ve felâketlere katlandıktan son# tiklâllerine kavuşan ve bunu muhafaza etmek için her müşkili alan bu iki millet arasında zuhur eden ibtilâf, asla izam edi değmiyen bir şeydir. Münaziünfih olan mesele Musaâbat nam:ndaki mahallin - aid” keyfiyetidir. Musaâbat ötedenberi. Afganistanın elindedir: hükmeti son bir kaç sene zarfında burasmın kendisine ait oldei nu idilin etmektedir; Biz be ihtilâf halli; hususunda . Tİ / Cumhuriyeti hükümetinin hakemliğini teklif ettik. İran hü gi bu teklifimizi kabul etmek suretiyle hüsnü niyetini gösterdi. de hariciye vekilimiz Faizi Mehmiet Han ve İran sefiri kebiri İsfendiyari görüşmüşler ve bu hakemliği bir kerarnama ile etmişlerdir. Biz, Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin bu husus receği kararı kabulde tereddüt etmiyeceğiz. Meselenin adilâ9*; her iki tarafın memnuniyetini mucip bir şekilde halledileceğin* niiz. Bu münasebetle şunu da söylemek isterim ki biz Türk tini yegâne dostumuz addeder ve onun ilerleme hamlelerini bir dikket ve alâka ile takip ederiz. Öyle zannediyorum ki bu ibtilâfta Türkiye Cumhuriyetinin hakemliğini U istemeklifi yalnız Türkiyeye karş rolan meylimizi değil, ayni zamanda Şark milletleri arasındaki kardeşlik bağlarının kuvveti de gösteren özlü bir misaldir. Afgan — Sovyet Rusya münasebetleri her gün bir daha #i kuvvet bulmaktadır. Bu ayın sonlarında Kâbilde küşat edi lan beynelmilel eşya sergisine Sovyet hükümetinin azami bir yasta iştirak etmesi bu münasebetlerin güzel ve canlı bir nü sidir, Afganistan dahildeki inkişafı fevkalâde sürette * ilerlemeli Bu gidişle Afgan, 'doştlarını pek yakında memnun “Gdecek 1 mal noktasina varmış buluhacaktır., M * vu. . * Valiler arasında yapılacak değişiklik Ankara, 8 (Hususi) — Bazı valiliklerde yapılması o bekler j gişikliklerin âli tasdika arzedileceği tahmin olunuyor. Söyl â göre, Ordu valisi Adil Beyin tekaütlüğünü istemesi /| Orduya Bolu valisi Ali Rıza, Boluye Giresun valisi Salih ©/ Giresuna İstanbul belediye reis muavini Hâmit, belediye 4 vinliğine Beyoğlu kaymakamı Sedat, Vekâlet emrine alınmij! açılan Çankırı valiliğine Sinop valisi Aabdülhak Hakkı, di efendiler bu akşam saat yirmi bir-! Burdur valiliğine Ankara belediye reis muavini Adli Beyle ri de Ankaradan Kayseri — Niğdelleri kuvvetli bir ihtimal dahilindedir. * — Adana — Fevzipaşa hattiyle ve hususi bir trenle Elâzize mütevec- cihen hareket edecek ve 10 ağus - tos saat 16 da Elâzize (o muvaslat eyliyeceklerdir. Hattın açılma merasimi o gün yapılacaktır. Güreşlerde kaybettik / Moskova, S(A.A.) —- Hususi spor muhabirimiz bildiriyor; Sosyalist Sovyet cümhuriyetleri ittihadı milli güreş takımı ile bu - gün yaptığımız Oo müsabaka 4-3 mağlâbiyetimizle neticelenmiştir. Güreşçilerimizden . yalnız Ço- ban Mehmet ile Mustafa ve Abbar sayı hesabiyle galip gelmişler, er çok güvendiğimiz Saim ile Ahme* tuşla mağlüp olmuşlar, o Hüseyir ile Adnan sayı hesabiyle yenilmiş- lerdir. eo 408 108 AAA ANAN 4900008 dünya delice bir silâh yarış siya - setinde ısrar ettikçe münsif hiç bir fert Japonya ve Almanyanın mü « savat o haklarını inkâr edemez. Devletler müşterek emniyet siste mine iltihak ye mütecaviz milletir tecziyesini o taahhüt etmedikleri müddetçe herkesin bizzat kendi mudafaasını temin etmesi tabiidir. Felâket şuradadır ki, hiç bir dev let silâh © yarışını arttırmaksızın kendi müdafaasını temin edemez. | tırılmıyacaktır. le ——— a N Eskişehir borsası Süngercilik şirketiya”” talimatnamesi faaliyete geçece fi Ankara, 8 (Hususi) — Eskişe- Ankara, 8 ( Hüsuslllii hir ticaret ve zahire borsası tali- k ün evvel bursali mütnamesinin bazı maddeleri de- ise - k 3 ütü. Yeni'şekle göre lüzum gö SEaRİMİ liman yirketi Si rülürse borsaya simsarlardan baş Hamdi Beyle görüştüm. Mi ka dellâllar da tayin edilebilecek -| Ketin tasfiyesi hakkında © « tir. Simsarların borsaya kayt ve “— Şirket heyeti ; bu ayın 12 sinde te “ kabulleri aboneler misilli yapıla - , Tasfiye işi mümkün okİŞİ caktır. Borsa heyeti, İstanbul borsa heyeti gibi intihap şartlarile| dar çabuk bitirilecektf (#İ ondan sonra mülhak vik seçilecektir. Tayyare cemiyeti dare edilecektir. Tasfif* yi müfettişleri çalışıyor siyle hiçbir memur ©. pe Ankara, 8 (Hususi) — Tayya- yaçaktır. Süngerel şir re cemiyeti müfettişlerinin iştira - Ship d ika ! #i kiyle merkezde'yapılan “toplantı |. #amnamesinin tasdi ayi çalışmaları devam etmektedir. Ça- bitmek üzeredir. Bir iii lışmalarda vilâyetlerdeki cemiyet) faaliyete başlanacak , fek meğaisine ait raporlar tetkik olun.| sermayesi 100.000 lir ; v maktadır. Reis Fuat Bey : yarın | evelden itibaren süne Ankaraya gelecektir. larında er yen Belediye intihabı hazır. | #*lecek seneden ifl?” lıkları ilerliyor | vam dahilinde süngfi” “if Ankara, 8 (Hususi) — Beledi! Jeçektir, “a ye intihabetma ait hazırlıkların “MuKafızgücü pisik , ilerlemekte olduğu hakkında Da : gü gön“ hiliye Vekâletine raporlar geliyor, mış olan yerlerde gene bu tahri rine göre olacağm'dan nüfusu art-| siklet turunu tam mış olan yerler de gene bu tahri-| vetle başarmış olan re göre yapılacak, aza adedi art-) bisikletçileri bugü? mişlerdir. Ankaraya “© yi Ankara, 8 (A.A) bir M şi i Muh# di 1 İİ bili Mei

Bu sayıdan diğer sayfalar: