9 Ağustos 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 6

9 Ağustos 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

— © dim; Edgâr Pip hakikaten ölmüş- a DEAŞ MM “rinden M. Langlua'ya rast geldim. ie Beni görür görmez tanıdı ve elini” uzatarak: < © —sYanılıyorsunuz dostum, de- ğine emin misiniz? kazandığı para ile rahatça yaşı - © bir şeyden ve hiçbir © © korkum'yok. Vicdanım rahattır. » vam edecek ve milyonlar kazanâ- - battan sonra M. Kuvreveni hâlâ sun! 5 5 Yazn: Arnold Galopen ” © Çalışmak, Edgar Pipi yeni bir yola sokmuş, onu namuskâr yapmıştı 0 XXXIV « Parise geldikten birkaç gün son- ra Rue de la Paix'de, vaktile beni tevkif etmiş olan Polis Detektifle- a an Vay dostumuz Edgar Pip, dedi. Gülerek cevap verdim: dim, Edgar Pip ölmüştür. — Hay şakacı hay! — Hayır ciddi söylüyorum, de- tür, M. Langlua ne demek istediği- mi anlamıştı. — bir gün gelip te dirilmiyece- — Kat'iyyen eminim. — Demek oluyor ki iyi bir ye- lanu buldun. — Tam keşfettin — Hım! — Oh, dedim, merak etmeyi» niz! Zannettiğiniz gibi değil, Bu- gün elimde bulunan parayı gayet namuskârane kazandım, — Evlenme simsarlığı gibi bir! iş mi?, — Hayır, bulamadınız.. Ke Oh.. Öğrenmek istediğimi zannelmeyiniz?. — Hakikati gizlememe sebep yok. Edgar Pipin öldüğünü söyle- medim mi?. — Evet, fakat, başka bir isim altımda çalışabilir. — Artık çalışmıyor, çünkü sinema artistliği azizim, yaparak yacak, 4 © o— Sinema artistliği mi?. Alay |... “etmek istiyorsun! — Heyhat! Gülecek bir şey yok.. Arasıra M. Kuvreveni görü- yor musunuz?. — Uzuh zamandır e görmedim. Çünkü İsviçredeydim ve orada dört ay kaldım. -— Pek âlâ! Eğer görürseniz ta- rafımdan ona söyleyiniz ki, âdi katırdan başka bir şey değildir. — Nasrl olur?. Polis müdiri ol- duğunu unutuyor musun ve.. — Ve beni tevkif © ettirebilece- ğini değil mi?. Hayir azizim, hiç| kimseden — M: Kuvreven size ne yaptı? — Ne mi yaptı?. Hayatımı na# muskârane kazanmama mâhi ol- du. — Az evvel yaşamak için kâfi! derecede paraniz olduğunu söy- lüyordunuz. Şimdi ise.. İyi anla - mıyorum. -—— Eğer M. Kuvreven katırirk etmeseydi sinema artistliğinde de caktım.. Şöyle ayakta konuşaca - ğrmıza gazinoya girelim olmaz mı7?. Orada vereceğim uzun iza» haklı bulursanız, sizin de ondan farklır bir şey olmadığınız anlaşı- ır. Meraklı bir sergüzeşt romant Edgar Pip'in son maceraları | | i Hilâliahmer nasıl — Bana bak Pip! Fazla oluyor: 4 “ gözlerinin içine “ bakarak dedim “ki: ” hallesinde Söğütlü bakkal soka- İ da satılacaktır. . —— i— kir “AĞUSTOS 1934 — Pip bugün özü sözü dürüst bir adam gibi söz söylüyor. Ne emniyet müdüründen, ne de de - tektiflerden korkusu var. Polis hiç de umrumda değil, Hatta si - ze başka bir şey söyliyeyim: Ça- lişmak Edgar Pipi yeni bir hayata | ve yeni bir yola sokmuştur; bu-| nun için kendisini, vaktiyle. onu yırtıcı bir hayvan kovalar gibi ta- kip etmiş olanları çok üstünde hissediyor. Kahve taraçasında oturduk Garson ona bir aperetif, bana da yarım şişe maden suyu getirdi. Bundan sonra M. Langlua'nın — Size bir sual soracağım, lüt- fen bu suale cevap veriniz: Mah- küm edilen ve cezasmı bitiren bir adamın sabıkalı olduğunu işaa e- derek hayatını kazanmasına mâ - ni olmak kimin hakkıdır?. — Tabii kimsenin! Hatta bir! sabıkalının mazisini ifşa edenleri| cezalandıran bir kanun bile var- dır. — Ya öyle mi?. Şu halde beni bir yerde balk arasında gördüğü- nüz zaman Edgar Pip namında sabık bir soyguncu olduğumu söylemek aklınıza gelmez deği mi7, — Kat'iyyen! Çünkü böyle bir hareket bir fenalık teşkil eder. M. Langlua'nın elini alıp - sık tım. — Teşekkür ederim, dedim, gözümde daha ziyade ; yükselmi: oluyorsunuz. Şimdi de dinleyiniz | ve hükmünüzü veriniz. (Devamı var) Fatih ikinci hukuk satış: me- murluğundan : Sabiha hanımın, Kaside, Zeh- ra, Lütfiye hanımlarla Hait B. ara- sında şayian mutasarrıf bulunduk- ları Balatta Hamami Muhittin ma- ğında 10 No ile murakkam 4756 lira kıymetindeki bir bap hane- nin izaleyi şuyu ( zırınında açık arttırma suretiyle 1 — 9 — 934 tarihine müsadif salı günü 14-16 saata kadar ve muhamen kıyme- #nin yüzde yetmiş beşini bulma- dığı takdirde son arttırmanın ta- ahhüdü — baki kalmak şartiyle 26 — 9 — 934 tarihine müsadif! çarşamba günü sâat 14 — 16 ya kadar şeraiti atiye —( dairesinde muhakeme © baş kâtibin odasın- 1 — Arttırma peğin para * ile- dir. Artırmaya iştirak edecekler! yüzde 7,5 nisbetinde — pey akçesi! vemeğe mecburdur. 2 — İşbu gayrimenkulde mü- seccel ve gayri müseccel hak > sa- hiplerinin tarihi ilândan itibaren yirmi gün zarfında mahkemeye muracaatla haklarını tesbit ettir- melerini aksi takdirde gayri mü- cessel hak sahipleri paylaşmadan dan hariç bırakılacaktır. 3 — Üzerine ihalesi icra kılr nan müşteri bedeli ihaleyi verme- diği takdirde ihalenin feshinden! “mütevellit fark ve zarardan mes- Ispartada çalışıyor ? i Son felâketten zarâr görenler İsparta, (Hususi) Hikilinb:| mer cemiyeti İsparta merkezi, reis doktor Murat Beyin ve onun etra-| fmdaki mesai arkadaşlarının yük- sek çalışma ve alâkalariyle mesai- sinde takdir edilecek kadar faali- yet göstermektedir. İsparta Hilâli- ahmer cemiyeti eski ve şerefli bir tarihe malik olmakla (o beraber İs- tiklâl harbinde de cemiyetin, bü- yük mikyastaki hastanesi © vatan kurtarıcılarının yaralı göğüslerine kucağını açmıştır. Cemiyetin aza miktarının o ço- ğalması ve büyük faydalar temini hususunda azami mesai sarfedil- mektedir. Bu yıl içinde İsparta (o merkezi pek çok zavallı ve hastanın imda- dma koşmuş bilhassa 400 fakir ta- lebeyi giydirmek suretiyle insani ve müşfik yardımlarını esirgeme- miştir. Bu yavruların giydirilmesi hu - susunda muhterem İsparta halkı a- zami yardımlarını, yapmaktan çe- kinmemiştir. 27 Temmuz tarihindeki. büyük feyezandan zarar gören seylâpze- delere ak bayraklı o cemiyet gene kucağını açmış, onların — yıkılan yuvalarına kadar giderek hatırla - rmı sormuş ve yardımlarını esir gememiğtir. Büyük selin sürükleyip getirdi - ği taşlar ve kumlar, meyva bahçe- lerini ve gülüstanları « çay haline getirmiştir. - Hilâliahmerin seylâp- zedelere yardımı büyük bir min - netle karşılanmıştır. Bir komiser bir sabıkalıyı yaraladı! İzmirde umumhaneler arasında mühim bir zabıta vakası olmuştur. Konyalı Haticenin umumhanesine | giden sabıkalı pepe Kemal, bir! kadın meselesinden (kasap sarı Mustafaya silâh çekmiş ve ateş et mek üzere iken Salih isminde biri- sinin müdahalesiyle muvaffak ola- mamıştır. Çalıman istimdat o dü- dükleri üezrine pepe Kemal civar- daki harabelere kaçmıştır. Kemer merkez birinci komiseri Nazmi Bey kendisini takibe başla: mış pepe Kemal, bu sefer elinde tabanca (olduğu halde komiser Nazmi Beyin üzerine — atılmıştır. Nazmi Bey müdafaâi nefs maksa - diyle pepe Kemalin üzerine bir e" silâh atmıştır. Çıkan mermi Ke mali sağ bacağından yaralamıştır Müddeiumumi muavini Şevki Bey tarafından tahkikata vaziye' olunmuştur. Yaralı memleket hastahanesin: kaldırılmıştır. ul olacak ve bu fark bili hüküm kendisindön alınıcaltır. — Tellâliye ve tarihi ihaleye kadar vergiler ve sair borçlar his- sedarlara aittir . S5 — Şartname herkesin göre-! bileceği . surette açıktır. Fazla! malümat almak istiyenlerin 12 sa) tış numarasiyle satış memurluğu na müracaatları ilân olunur. İ den Manisa hududuna kadar Ör- Topçeken katır İ yetiştiriliyor (Kinik tavukları - Tahrirat kâtibi lâzım» ne yaptığı yardım Rahmi Beyin köyü M Kınık ilk mektep talebesi höcalarile Kınık, (Hususi) Burada hayvan cinslerinin ıslahı için bü - yük adımlar atılmıştır. Vali Kâ- zım Paşanın himmetleriyle her köye Montofon ve Plevneden bo- ğalar getirtilerek bu civardaki hayvanlar ıslah olunmuştur. Kıb- rıstan getirtilen merkep aygırları sayesinde topçeken esterler yetiş- tirilmektedir. Bunlar çok iyi ne- tceler vermekte olduğundan ileri- de belki de ecnebi memleketler - den katır almağa hacet kalmaya caktır. İzmir valisi Kâzım Paşa tavuk cinslerinin de ıslahına çok ehem- miyet vermiş olduğundan bura - daki köylerde Legorn ve Roday » lant cipsi tavuklar türettirilmekte- tir. Bu istasyonlardan güzel ne- ticeler elde edileceği cihetle diğer köylere de istasyonlar yapılacak- tır. Manisa yolu Nahiyenin Dümdarlık köyün - tülü köyünden geçerek ve dağları aşarak 30 kilometrelik bir otomo- bil yolu açılmıştır. Bu yol yirmi günde meydana getirilmiştir. Tahrirat kâtibi lâzım Nahiyede kesif bir nüfus ve $ayanı dikkat bir genişlik olduğu halde her nasılsa tahrirat kâtibi kadroya konmamıştır. Yanıbaşın- daki Balıkesir nahiyeleri buranın yarısı kadar bile olmadıkları hal- de hepsi de tam teşekküllüdürler. Binaenaleyh buraya da bir tahri- rat kâtibinin gönderilmesi çok ye- rinde bir lütuf olacaktır. Maarif | Nahiye merkezindeki mektep| yirmi sekiz sene evvel rüşdiye o - larak yapılmış eski ve daracık bir! binadır. Dershaneleri az ve kü- güktür. Bahçesi de yoktur. Bu bina şimdiki okutma - usullerine elverişli değildir. Kıymetli mu - allimlerimizin o emekleriden ve görgülerinden bhakkiyle istifade için yeni bir mektebin inşası çok muvafık olur. Kınık ahalisinin fedakârlıkları arasında bu mekte- bi de unutmamaları lâzımdır, Fabrikalar Merkezde ayni zamanda hem pamuk, hem de un üzerine işliyen dört fabrika vardır. Bunlardan ai 2k İri ti kah biri. Jiro müessesesinin, diğeri (Avram Karakidi) nin, birisi d€ İzmir tüccarlarından Ahmet Muh" tar ve şürekâsımındır. Poyracık” teki fabrikaların birisi Hayrettin ve diğeri de Abdülkadir eBylerit” dir. ş Gençler birliği Kınıkta şayanı takdir bir gen lik hareketi gördüm. Birlikiğ 110 aza mukayyettir. Bunlari” spor sahaları, birlik binaları va” dır. Birlik reisi Ahmet Bey tera kiye susamış, çalışkan ve kabili” yetli bir gençtir. Gencler Berg# ma, Soma ve Kırkağaçla yaptık ları maçlarda Muzaffer olmuşl!” bazan da İyrabere kalmışlar Gençler Gâyur imam ve İstikli" Piyeslerini büyük muvaffakiyet © lerle temsil etmişlerdir. Bölcek köyü Müdür Şükrü ve Halkevi reiti Mehmet Ali Beylerle birlikte bt köye geldik. Köylüler bizi ka: layarâk gölgeli bir çınar ağacın! altında oturttular, kahve ayran ik ram ederek bizi ağırladılar, Burası İzmir mebusu Rah Beyin köyüdür: Rahmi Beyin b rada zengin toprakları ve çi dil leri vardır.. Babası Yusuf Ağa | köyün zenginlerinden ve bu ei rın beylerindendir. Haydarp hastahanesi baş hekimi Ali P. nın da kardeşidir. Köyde yapılf mektebe Rahmi Bey: 1000 lir; yardımda bulunmuştur. Köylü! ve bu civar halkı kendisini çi sevmektedirler. Her sene buraf gelip “beş on gün kaldığını j vi köylülerle arkadaşlık yaptığını lattılar, > Köyün ahalisi pek cana yak çok misafirperverdir. p Bu köyde 800 nüfus ve 2320 var, Çarşısı küçüktür. Dört W vehane, bir berber dükkânı, bir” rın, bir cami, bir mesçit v Halk yağsmursuzluktan pek sededirler. Bu köy bir ambarıdır. Her nevi hu pamuk yetişmektedir. Fakat raklık halkın neşesini kaçırm Ekinler bir dereceye kadar Kr tulmuşlarsa da pamuklardan © leri kesilmiştir. ' Köyün önünde Manisa ors, dan daha mühim ve daha ) arazi varken ve buralarda” © çok ırmaklar geçerken gö ari mur beklemek bana çok geldi. : 4 Bu köyün sığır hayvani, kemmül etmiş derecededir” ta hayvanların ıslahma kasi e hareket görülmektedir. Hi ahırında kıymetli Montaf pe” emi m sh ân z # e eb ee dn li adl Gl m m Plevne-kırmaları vardır. Köyün ihracatı yülesekti radan : buğday, pamuk: bakla ve susam ibraç olum iye kır cayı buraya cok zart nl v Hükümetimiz dikkat #ö” cav üzerine cevirmiş © çr9* yakın zamanlarda ir” çe nın temizlenmesine .mw> Düm vüzlerce ser» şören © İle kında kökünden sökülüR ayl he RagıP ai det bal

Bu sayıdan diğer sayfalar: