15 Ocak 1955 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 32

15 Ocak 1955 tarihli Akis Dergisi Sayfa 32
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

— Altmış! — Elli demiştin — Artrttırdılar. — —Bana bak, bugün hemen ba- na gelirsen sana altmış beş lira veririm. Senede iki entari de yaparım». — Ah hanım, iyi hanımsın sen, yü- zünden belli, böyle güler yüzlü hanı— -ın yanında, parasız da dururum, ama ayıp olur.. Hizmetçi kadın — aslında elli alıyordu Fakat rahatı yerindeydi. dı. Koydekı okuz— tag olacak lira De . Zaten kendisinin de üstü başı dökülüyordu.. Bir senedir, şu nankör hanım, ona bir eskisini bıle vermemişti.. eki hanım dedi, ama b gun ayın sekizı, vermezler.. yince geçen günleri vermeyiz demişler- di.. kadın, adamsız — kalmaktan müthiş korkuyord — Sekiz gunlugunu de ben veri- rim dedi.. Ama bir şartım var: bu ak- şam işe başlıyacaksın, misafirimiz gele- ceki, Hızmetçı kadın Ben sözümden cayman diye ye- min etti. Akşam aynı parkta buluşmak üzere sözleştiler. İki hanıımla çocuk giderken, hiz- metçi kadın ayda 15 1lira farkla neler Tapabılecegım hesaplıyordu. Hem şim- diki hanıma yalancı bir mektup götü- TÜp, çocuğun hastalandığına onu inan- dırırsa, hemen o akşam köye gideceğine remin ederse, belki oradan da, sekiz günlüğünü kurtarabılırdı' Piyango vurmuştu Halime kadına!. Hizmetçi Buhran var TIB Tedavi Yeni bir ağrı dindirme tekniği B ir çok cerrahlara gore, agrısız ame- deri altından, damardan, veya koklatmak suretile vü- ul Cerrahın vazıfesı bu protoksid böyledir. Toksisitesi azdır. Vü- cuddan çabuk çıkar, gider. Fakat zaif- dir. Yalnız başına cerrahi bir anestezi sağlayamaz. Acaba — toksik bir madde kullan- madan veya anestezi için seçilen ilâ- cın toksik olmayacak az miktar ile ağrı gidermek mümkün değil mıdır" İlk bakışta bu fikir bir az garip görü- nür. kat Arthur — Guedel'in İ'ıkırlerı gözden geçirilirse insan biraz düşünce- ye dalar. Bu yazara göre bir hastanın çabuk veya geç anesteziye edilebilme- si onun bazal metabolizmasına tâbidir. Bazal metabolizma — dediğimiz vücudu- muzdaki yanış işi ne kadar yüksek olur- sa anestezi o kadar zor olur. Bazal me- tabolizma ne kadar düşük — bulunursa veya kasden düşürülürse narkoz da ç kadar kolay olur. Bu yüzdendir ki ço- cuklarda ve Bazedow dediğimiz, meta- artıran bir hastalığa yakalan- İhtiyar- azaltabilir- bundan ötürü de az toksik bir anesteziğin az miktarile müessir bir cerrahi anestezi sağlayabiliriz. Bazal metabolizma bir çok faktörle- re tâbidir. arada iç salgı bezeleri ve vejetatif sinir sistemi vardır. İç sal- 1 bezelerine hâkim n da yine veje- tatif sinir sistemidir. Anestezi — potansiyalize dil Y ukarda — söylediklerimizden yeni metod ortaya — çıkmaktadır. anestezi potansiyalize deniliyor. rit tarafından ortaya sürülmüştür. zal metabolizmayı düşürmek surenle ameliyat risklerini azaltmak ve narko- zu kolaylaştırmak — anlamına gelmekte- bir dir. Yukarda da söylediğimiz gibi orga- nizmad ışın azalması yani hekim dilile metabolizmanın düşmesi az mik- retle kullanılacak anestezik m sik metodların icab ettirdiğine göre pek oluyor. Anestezik miktarının bu su- retle çok kısılmış olması sonradan or- taya çıkacak arızalardan ve toksik be- lirtilerden hastayı koruyor. Hılıernusyon artıf isyel H Oğ kanlı hayvanla- rın kış uykusuna yatmaları demek- tir. Bu terim şimdi bahsedeceğimiz te- dâvi usulünü tamamen ifade etmem Fransız buluşudur. Amerikalı Ailen de 1940da bu ter kullanmıştır. Ha- ve klâsik bir narkozla beraber has- tayı soğutmak suretile bu usulü tatbik etmiştir. dirrnek şerefi aittir. (Tababette ve cerrahide hiberno- terapi tatbikatı) adile 1954'de yayınla- dıkları sayfa tutan eserde bu iki eni ihtilâlci bir durumunu da anlatmakta— dır Hibernasyonun ana prensibi S a lm bir organizmaya intan, trav- oksin gibi sebeplerle vâki ola- cak tecavuzler ve saldırışlar onda bir takım savunma reaksiyonları uyandırır. Nabızda, aldamar basıncında, merkezi hararette, kanda şeker, albümin seviye lerinde, pıhtılaşdırıcı maddelerde, hor- mon salgılarında değişiklikler olur vazene durumundan ayrıla nasıl bir ilk durumuna ulaşırsa rayan organizma da uyanan de en iyi inen ü e batan - kezi hararet değişiklikleridir. Bu savun- ma Treaksiyonlarının, amacı evvelki fiz- yolojik durumuna ge tirmek suretile iç ortamın bütünlüğünü korumak ve onu vunma reaksiyonlarının amplitüdü kü- çük r. O varlığın yaşamasına zarar vermez, çabuk giderilir. Bun Kit «ahengli reaksiyon» adım vermektedir. cerrahide vahim da vardır, ya tecavüze Fakat hekimlikte ve hattâ öldürücü agresyonlar bunlar ıkı şekilde olabılır halde savunma reaksiyonlarının şiddeti vücuttaki ahengi ve düzeni bozar, alt üst eder. Başka bir deyişle savunma re- aksiyonları vücudun yararına olacak yerde bütün dayanma imkânlarını yı- kacak şekilde aşırı ve taşkın olur. İ bu zaman Laborit'in dediği gibi hasta- 1 tamamile sakin bir duruma, (vie Tra- lentie) haline, yaşamanın en durgun şek- line koymak lazımdır AKİS. 15 OCAK 1955

Bu sayıdan diğer sayfalar: