17 Eylül 1955 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 34

17 Eylül 1955 tarihli Akis Dergisi Sayfa 34
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Kulüpler her branşta hazırlanıyor Müsabakalar her hangi bir cemiyetin kurulmasına müsait midir? Bu husus ta kati ola- rak bilinmiyor. Yukarda da işaret ettiğimiz gibi ne maksatla olursa ol- sun bir cemiyet içersinden diğer bir cemiyetin dogması basit bir hesapla o cemiyeti Kuvvetinden düşürür. Ku- lağa gelen rivayetlerin hakikat olma- ması en büyük arzudur. Böyle bir ha- reketi yapacak olanlar ilerde bu ha- reketlerini hiç bir şekilde iyi niyetli olarak izah edemiyeceklerdir. Her bakımdan sağlam temeller üzerine o- turtulmuş olan elli senelik maziye sa- hip Fenerbahcenin memleket sporu- na yaptığı hizmet büyüktür. Onu, şahsi kaprisler, kırgınlıklar, dargın— lıklar yüzünden başka istikamete doğru çekip götürmek hiç kimsenin hakkı değildir. Denecek ki Fenerbah- çe camiası içersinde hizipleşme var- dır. Kongrelerde hizip karşısında dır. Bu her cemiyette vardır. Sporda da, siyasi cemiyetlerde de bu nevi hadiselere zamanımızda çok sık rast- lamaktayız. FFakat bu hizipler za- manla yıkılmaya ve yerini iyi bir an- layışa bırakmaya daima mahküm- durlar. Bunlarla yapılacak mücadele hariçten değil dahilden olmalıdır. Ni- tekim evvelki seneki kongrede hizip karşısında Fenerbahçe kulübüne otuz sene, kırk sene emek vermiş olanlar konuşamamışlar, hattâ bir tek keli- me bile söyliyememişlerdi. Bu sene- ki kongre hiç de beklendiği gibi ol- madı. Mevcut hizipleşmenin buzları bir anda çözülüverdi. Bu işin dümen- ciliğini yapanlar, hatta siyasi kari- yer sahibi olmalarına rağmen gene de muvaffak olamadılar. Fenerbahçe halkın kulübüdür. Türkiyede en faz- la sevilen ve desteklenen bir kulüp- 34 yapılabilirse tür. Memleket sporuna büyük hiz- metleri dokunan ve onun alemdarlı- ğını yapan bir kulüptür. Bir takım hasis düşüncelerin ve şahsi kaprisle- rin böyle bir kulüpte yeri yoktur. N.S. Pentatlon Müsabakalar sona erdi Bir — müddetten beri altı milletin iş- tiraki ile Eskişehir ve İstanbul- da devam edilen Dünya Hava Pen- tatlon müsabakaları geçen hafta cu- martesi günü sona ermiştir. Takım havameydanında yapılan müsabaka- ticesinde İsveçliler birinci ve biz ikin- ci olduk. Hafta içerisinde — Yeşilköy hava meydanında yapılan müsabaka- lar büyük bir meraklı kütlesi topla- mıştı. Meraklıların ekserisinin asker olduğu gözden kaçmıyordu. Pentat— lon müsabakalarının ehemmiyeti ge- çen hafta bu sütunlarda 1zah edıldıgı için Üzerinde uzun boylu muyo- ruz. Altı millet içerisinde umumı tas- nifte ikinciliği elde edişimiz hiç de küçümsenecek neviden değildir. derece ilerisi için ümit vericidir. Sportif Oyunlar Voleybol Milt Takımı Mektep — sıralarında hemen hemen her Türk gencinin denediği Ur spor kolu olan voleybol, çok yakın tarihe kadar pek ciddiye alınmıyor- du. Onun beynelmilel spor alanında bir kıymeti ve yeri olduğu önce kim- senin aklına gelmemiş, geldikten son- ra da kolaylıkla kabul edilememişti. Lâkin bereket Beyoğluspor ve Gala- tasaray kulüplerine.. Israrla voleybol kadrolarını, futbole verilen emeğe ya- kın bir alâka ile muhafaza ettiler durdular ve voleybolu memleket ça- pında bir alâkaya mazhar kıldılar. Şimdi İstanbulda, Ankara, İstan- bul ve İzmir karma kadroları karşı- laşmaktadırlar. Sportif Oyunlar Fe- derasyonu, bu karşılaşmaların neti- cesinde daha çok, oyuncuların du- rumlarına dikkat etmekte ve Milli Takımımızın kadrosuna seçilecek e- lemanlar üzerinde durmaktadır. An- kara İzmiri yenmiş, İzmir İstanbula galip gelmiş.. Bu mühim değildir. Ama mütecanis ve kuvvetli bir Milli takım: İşte istenilen ve aranılan bu- dur. Pentatloncularımızdan bir kaçı Dünyanın en iyi dereceleri AKİS, 17 EYLÜL 1955

Bu sayıdan diğer sayfalar: