17 Eylül 1955 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 5

17 Eylül 1955 tarihli Akis Dergisi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

dirdi. Bundan sonra Meclisin toplan— tıya çagrıldıgına dair Cumhurbaş- kanlığı, üç vilâyetimizde Örfi Idare— nin ilân edildiğine dair Başbakanlık tezkeresi okundu. Yapılacak ilk iş, Örfi Idarenın tasdikiydi. Müteakiben müddeti tayin edilecekti. Kâtip Atil- lâ Ko nuk Meclısın en genç azası - söz alanların adını okudu. Başta İs- Konuşmasını altında kitaplar, vesikalar salona gir- di Muhalefet lideri kalktı, ve durarak kürsüye başkana Refik Ko raltan İZ buyurun, eger icap eder- se hükümet söz alır" de İnönü kürsüye çıktı. Meclisi dev rin bir sessizlik kaplamıştı. Muhale- fet lideri evvelâ cebinden mavi renk- te bir kaç kâğıt çıkardı, sonra göz- lüklerini taktı, bir defa öksürdü. Ko- sonuna kadar aynı sessizlik içinde devam etti. Yalnız. reyan ha- reketlerin Türk milleti tarafından tel'in edildiği ve Meclisin bu gibi te- cavüzlere müsaade etmiyeceği yolun- daki sözleri iktidar sıralarından yük- selen "Bravo!" sesleriyle karşılandı. İNÖNÜ geniş bir ktır. milletimiz fedakârlığa mecbur olaca Muhterem arkadaşla 6-7 Eylül hadıselerınde kayıp- larımız asıl mânevi cihetten pek ağırdır. Vatandaşın el sürülmez hakları, kanun himayesi, PHukuk Devleti gibi mefhumlarda ağır sar- sıntılar geçirdik. Bu hareketler vatanı cehennem kılan, Türk Mil- letini medeniyet ailesinde lekele- mek istiyen teşebbüslerdir. Her mânası ile milli bir felâkete uğra- dik. Tecavüzleri büyük, âlicenap, masum milletimiz bir baştan öbür başa red ve tel'in eder. Tecavüzle- re Türkiye Büyük Millet Meeclisi asla müsamaha etmiyecektir. inkü — vazifelerimiz — için şunları duşunebılıyoruz İlk önce tandaş insan haklarına sahip ola- rak tam bir emniyet içinde ve ka- nun himayesi nde —bulunduğundan Hükümet vukuat yerlerınde Orfı İdare istiyor. An- cak Ankara'da geçen hadiseler bu- rada Örfi Idarenın devamını ge- rekil göstermiyor. Örfi İdare İlânı için bilmediğimiz sebepler yok ise Ankara'da Örfi İdareden vazgeç- mek gerektir. Örfi İdarenin bir an önce lüzumsuz hale gelmesini te- menni etmekte müttefik olduğu- muza şüphe etmiyoruz. AKİS, 17 EYLÜL 1955 Demokrat Parti mılletvekıllerınden pek büyük bir kısmı İnön özle- rini tasvip manasında baş ve el ha- reketleri yapıyorlardı. Hakikaten bü- tün müzakereler boyunca İsmet İnö- nü, söz alanlar arasında batılı ölçü- lerle hakiki devlet adamı vasıflarını taşıyan tek milletvekili olduğunu herkese tasdik ettirdi. Muhalefet lideri sözlerini, iki tak- rir verdiğini bildirmekle tamamladı. Bunlardan birisi Ankarada Örfi İda- renin kaldırılması, diğeri ise Meclisin normal çalışma zamanına kadar top- lantı halinde bulunmasına dairdi. C. M. P. nin taktik hatası müteakiben Cumhuriyetçi Mil- let Partisine verildi. Herkes Os- man Bölükbaşıya bakıyordu. Fakat onun yerine bir başka — arkadaşının kalktığı görüldü. Halbuki millet bu mevzuda Osman Bölükbaşının ağzın- dan C.M.P. nin fikrini beklıyordu Nitekim Ahmed Bilgin sozler baş larken salondan çıkanlar olduğu gö- rüldü. Zaten az sonra bir uğultu da milletvekillerinin - dikkatle dinleme- diklerini ispat eder gibi yükselmeğe başladı. Hakikaten hem hatip iyi de- ğildi, hem de konuşma iyi hazırlan- mamıştı. Esas ıtıbarıyle muhalefet partilerinin bir görüş birliği içinde oldukları hissediliyordu. Fakat Örfi İdarenin lüzumuna itiraz etmeyen C. Söz, KON UŞTU Ondan sonra ıstedıgımız 6 7 Eylül faciası üzerinde bütü! kikatlerin meydana çıkmasın min etmektir. Örfi İdarenin bir vazifesi de bu suretle ifade edil- miştir. Şimdilik ümitle göz dikti- ğimiz ışık bu istikamettedir. Hâdiselerin her tarafı karan- lıktır. Bu kadar tertipli ve teçhi- zattı bir tecavüz ne vakitten beri, nasıl hazırlanmıştır" 6 Eylül saat tibaren vahim tabiatte başlı yan tecavuzler serbestçe na- sıl gelişiyor? Nıhayet askeri kuv- vetler sivil idarenin talebi ile der- hal yardıma gelebılırl erdi. Haâdise yerleri de büyük askeri merkez- lerdir. Hep bildiğimiz hicap ve elem tereddüt — mevzularını tek- rarlamıyacağım. Hâdiselerin ha- zırlanış, ilerleyiş seyrinin mutlaka meydana çıkmasını isteriz. Tecavüzlerin karakteri de tet- kik edilmeğe değerlidir. Fevri hid- detlerin, dış münasebetlerdeki na- hoş gerginliklerin tesiri olduğu ka- dar içtimai dertlerin de tesiri bir olunuyor Adli cınayet istidatları- nın geniş iştiraki ise açıktır. eydana çıkacak hakikatlerin Büyük Millet Meclisim ve büyük milletimizi hakkı ile aydınlatması- leriz. Hakikatlerin ne kadar acı. YURTTA OLUP BİTENLER H. P. ye mukabil C.M.P. nin kanaa- ti bunun artık kaldırılması gerektir giydi. C.M.P ye göre durum normal haline avdet etmişti Hatipler ve gürültüler Bundan sonra sırayla milletvekille- ri söz aldılar. Hepsi on altı kişiy- diler. Bir kısmını konuşması alâ- kayla karşılandı bazılarınınki ke- sildi, geri kalanları alâka uyandırıcı bir şey söylemediler. Bu arada Meh- met Özbey'in hadiselerin hakiki me- sulü olarak Yunanistanı ve Yunan devlet adamlarını göstermesi iyi kar- lemek istemedi. Anlaşılıyordu ki mil- letvekilleri Türk-Yunan dostluk ve işbirliğinin devamını emniyetimiz ba- kımından elzem görüyorlardı. Meh- ye Büyük Millet Meclisinin kursusu bu neviden taleplerin yeri değildi. Hatipler konuşurken bir hademe- nin elinde bayrakla çatıya-çıktığı gö- rüldü. Cumhurbaşkanı Meclise gel- mişti. Biraz sonra yaverlerı dınleyıcı locasında gor üldüler. Celâl ay ar muzakerelerı hususı odasın- dan, hoparlörle takip etti ve salona hattâ ne kadar utandırıcı olsa bıle olduğu gibi gös t esı büy milletimize karşı t çıkma ın tek çaresidir. Asil milletimize kar- şı şeref borcu ancak bu şekilde ö- denebilecektir. Biz âmme hizme- tinin yolunda bulunan insanlar da ancak bu suretle vebalden kurtu- labiliriz. Sonra, facia hakikatleri üzeri- ne Büyük Millet Meclisinin alaca- ğı tedbirler de vardır. Bu tedbir- lerde isabet etmek ancak doğru bılgıler elde edılmekle mümkün O0- labili Muhterem arkadaşlar. Asayişten ve hakıkatlerı bek- lemekten sonra maz tedbir Meclisinin toplantısının devam et- mesini lüzumlu görüyoruz. Büyük Millet Meclisinin haftada bır gun toplanarak ıç ve dış politika üze- rinde hüküm bir söyliyeceği varsa onu dınlemesı yoksa gelecek haftayı beklemesi kâfidir. Büyük Millet Meclisinin toplu bulunması iç ve dış gergınlık karşısında va- tandaş kaderine huz selâm verecek başlıe vasıtadır. Buyuk Millet Meclisinin toplu bulunması hakikatlerin bir an önce kendisine arzedilmesi için en faydalı ve en tesirli bir istek mânasını taşıya- caktır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: